Dodavatel: X Consulting Co. s.r.o.

14 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel X Consulting Co. s.r.o.

2023-06-14   Obnova prvků komunikační infrastruktury MF (Česká republika - Ministerstvo financí)
Předmětem plnění Veřejné zakázky je: a) dodávka prvků komunikační infrastruktury, tj. hardware (HW) a software (SW) a potřebných licencí v rozsahu specifikovaném v Příloze č. 1 Návrhu smlouvy - Specifikace Předmětu plnění. Návrh smlouvy je Přílohou č. 1 Zadávací dokumentace (dále též „Návrh smlouvy“); b) zajištění instalace, implementace a integrace prvků komunikační infrastruktury do stávajícího prostředí Zadavatele a poskytnutí Podpory po dobu Implementace dle Přílohy č. 2 Návrhu smlouvy – Specifikace … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: X Consulting Co. s.r.o.
2023-05-05   Zajištění obnovy a podpory koncových přepínačů DSČP (Česká pošta, s.p.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup nových přepínačů, jejichž podstatou je licenční či firmwarová výbava využívající pouze originální a proprietární prostředky a originálního příslušenství výrobce, a současně poskytování podpory k vybraným přepínačům, a to na základě rámcové dohody uzavřené s jedním dodavatelem. Podrobnosti viz Zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: X Consulting Co. s.r.o.
2023-03-13   Upgrade DDI řešení (Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy na dodávku DDI appliance serverů (dále též „DDI servery“) vč. standardního softwarového vybavení a potřebných licencí, subskripcí a zajištění záruční podpory ve zvýšených parametrech tak, aby byl zajištěn kontinuální provoz stávajícího DDI řešení a byla z hlediska propojení a funkčnosti všech komponent ICT VZP ČR zachována integrita a kompatibilita nově do informačního systému VZP ČR zaváděných komponent se stávající HW a SW infrastrukturou, se zajištěním … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: X Consulting Co. s.r.o.
2022-11-25   Privátní cloud MPSV_opakované vyhlášení (Ministerstvo práce a sociálních věcí)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a implementace technologií datových center v souladu se záměrem zadavatele ohledně implementace prostředků softwarově definovaného (SDDC) datového centra a zavedení přístupu k infrastruktuře jako službě („Infrastructure as a Service“). Informační prostředí MPSV bude současně otevřeno novým typům architektur agendových systémů díky zavedení kontejnerizace a pokročilých nástrojů automatizace a orchestrace. SDDC bude implementováno v rámci stávajících datových … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: X Consulting Co. s.r.o.
2022-08-30   Zajištění expertních a provozních služeb síťové infrastruktury (ČR - Česká správa sociálního zabezpečení)
zajištění expertních a provozních služeb síťové infrastruktury Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: X Consulting Co. s.r.o.
2022-06-13   Upgrade a generační obměna externí firewallové soustavy (Ministerstvo práce a sociálních věcí)
Předmětem této veřejné zakázky je generační obměna externích firewalových soustav zadavatele. Součástí plnění bude primárně projektová dokumentace, řešení implementace do prostředí MPSV ČR, dodávka potřebného HW a SW včetně implementace dle schválené projektové dokumentace, migrace stávajících pravidel z původního řešení na nově dodané řešení, zajištění maintenance výrobce na dobu 3 let a vytvoření provozní a bezpečnostní dokumentace. Předmět veřejné zakázky a podmínky jeho plnění, včetně technických … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: X Consulting Co. s.r.o.
2022-01-19   Obnova bezpečnostních prvků sítě (Český statistický úřad)
Náhrada nepodporovaného Firewall a související podpora po dobu 5 let. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek, v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: X Consulting Co. s.r.o.
2021-10-07   Nákup nutných aktivních prvků pro WAN pro rok 2021 (Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí)
Předmětem veřejné zakázky je nákup HW aktivních prvků pro WAN a zajištění podpory výrobce na 3 roky od jejich dodání. Celkem bude pořízeno 568 kusů zařízení datové sítě. Bližší podrobnosti k předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 2 zadávací dokumentace, tj. ve smlouvě. Služby spojené s fyzickou výměnou aktivních prvků WAN a jejich rekonfigurací nejsou předmětem této veřejné zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: X Consulting Co. s.r.o.
2021-08-26   Optimalizace zálohování datových center (Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí)
Cílem veřejné zakázky je optimalizace a konsolidace řešení pro zálohování dat v datových centrech MPSV redukcí aktuálně používaných typů řešení zálohování, resp. sjednocením zálohovacího systému pro všechna provozovaná prostředí. Součástí záměru je rovněž posílení úrovně kybernetické bezpečnosti při zálohování dat a splnění požadavku ZoKB a VoKB (§ 10, odst. 1, písm. k), § 15). Realizací veřejné zakázky se dosáhne zjednodušení z pohledu licenčního, snížení provozní náročnosti, povýšení parametrů služby … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: X Consulting Co. s.r.o.
2021-08-23   Obnova zařízení vyvažování zátěže s funkcionalitou Application Delivery vrstvy ve VZP ČR (Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. ZZVZ. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 4 let (48 měsíců) mezi výše uvedeným zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení. Předmět veřejné zakázky zahrnuje: a) dodávku HW ADC - tedy HW šasi a HW modulů (blade) včetně souvisejícího standardního software v aktuální verzi (dále též jen „SW“), a poskytnutí / zajištění poskytnutí licencí k příslušnému dodávanému SW; b) dodávku rozšiřujících SW modulů a licencí pro HW … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: X Consulting Co. s.r.o.
2020-10-12   Rámcová dohoda na obměnu IP telefonů a příslušenství (Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. ZZVZ. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 4 let (dále též jen „Rámcová dohoda“). Rámcová dohoda bude uzavřena mezi zadavatelem a 1 účastníkem zadávacího řízení. Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění dodávek IP telefonů, příslušenství, poskytování podpory na dobu 12 měsíců a zajištění školení pro 3 administrátory v délce trvání alespoň 5 dní. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: X Consulting Co. s.r.o. X Consulting Co., s.r.o.
2020-04-17   Nákup a implementace proxy systému (Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky)
Předmětem veřejné zakázky zahrnuje provedení díla spočívající zejména v: a) dodání jednotlivých komponent proxy systému pro zabezpečení uživatelského a serverového provozu zadavatele do Internetu, včetně dodání nástroje pro jeho management, a to formou appliance řešení, tj. dodání veškerého potřebného software i hardware s operačním systémem; b) provedení instalace a implementace proxy systému do stávajícího prostředí zadavatele; c) poskytování podpory po dobu instalace a implementace; d) vypracování a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: X Consulting Co. s.r.o.
2019-07-03   Rámcová dohoda na pořízení licencí pro SW Data Protector pro zálohování B2D (Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. ZZVZ na dobu 36 měsíců. Rámcová dohoda bude uzavřena mezi zadavatelem a 1 účastníkem zadávacího řízení. Předmětem plnění je: a) poskytnutí oprávnění k užití softwarových produktů (licencí) „Advanced Backup to Disk E-LTU“ pro zálohovací SW Micro Focus Data Protector, a b) poskytování podpory výrobce softwarových produktů (maintenance) související s poskytnutím uvedených licencí, a to v režimu 24 x 7. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: X Consulting Co. s.r.o. X Consulting Co., s.r.o.
2019-05-06   ČSSZ - Obměna síťových prvků datové sítě - prostředí IKR I (ČR - Česká správa sociálního zabezpečení)
Pořízení load balancerů pro provozování infrastruktury informačního komunikačního rozhraní tak, aby byla zajištěna podpora a dostatečný výkon pro zajištění služeb klientům. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: X Consulting Co. s.r.o.