2024-01-26   Pořízení energo-disperzního rentgenového fluorescenčního spektrometru (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka energo-disperzního rentgenového fluorescenčního spektrometru vč. SW a příslušenství. Blíže viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Dodávka a implementace technické infrastruktury pro projekt CMS 2.5 (Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace technické infrastruktury pro projekt CMS 2.5 včetně podpory Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Pořízení průtokového cytometru (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka průtokového cytometru vč. SW a příslušenství. Blíže viz zadávací dokumentace Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Obnova serverů 2024-2032 (ČEPS, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky serverů dle technické specifikace, která tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace vč. dopravy a poskytnutí technické podpory výrobce k dodaným serverům. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Generační obměna videoserverů Harmonic (Česká televize)
Předmětem plnění je provedení generační obměny HW videoserverů Harmonic, které jsou součástí systémů DNPS2, včetně jejich instalace, konfigurace, zprovoznění a napojení na systém playout automatizace Aveco Astra a včetně HW a SW podpory v rozsahu a souladu se zadávací dokumentací, která je uveřejněna na profilu Zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   Nástroj XDR (Ministerstvo práce a sociálních věcí)
Předmětem veřejné zakázky je implementace nástroje XDR pro ochranu cca 15 000 koncových stanic (PC, notebooky) a celorepublikové sítě MPSV. Nástroj XDR (Extended Detect & Response) slouží k detekci, analýze a reakci na kybernetické hrozby v celém ICT prostředí MPSV. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   RUK - ÚVT - Dodávka souboru modulů pro podporu přístupu pedagogů v rámci Studijního informačního systému na... (Univerzita Karlova, Rektorát)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je podpora učitelského přístupu do studijního informačního systému s ohledem na nově evidované agendy ve Studijním informačním systému Univerzity Karlovy. Cílem veřejné zakázky je vytvořit nebo inovovat moduly SIS UK, které umožňují spravovat agendy uvedené v Příloze č. 1 ZD. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   IS Distribuce dokumentů (Správa železnic, státní organizace)
Náhrada současné aplikační komponenty Distribuce dokumentů, EKN a Depeše perspektivním a uživatelsky přívětivým řešením v souladu s legislativou. uzavření dvou vzájemně provázaných a neoddělitelných smluv - smlouvy o dílo na vývoj software a smlouvy o údržbě, provozu a rámcovém rozvoji software. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   Měření obsazenosti spojů MHD (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka komplexního systému umožňujícího automatické měření obsazenosti vozidel MHD dle toku cestujících na zastávkách do/z vozidel, montáž dodaného systému do 497 vozidel Dopravního podniku Ostrava a.s. a poskytnutí dalších souvisejících plnění a služeb. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-24   Dodávka prvků kybernetické bezpečnosti Bystřice nad Pernštejnem (Město Bystřice nad Pernštejnem)
Předmětem veřejné zakázky je dodání a instalace prvků kybernetické bezpečnosti coby dalšího systému pro modernizaci IT infrastruktury pro projekt zadavatele, včetně následného zajištění servisních služeb a údržby těchto prvků (tzv. maintanance), prodloužené záruky, stejně jako podpory při řešení incidentů kybernetické bezpečnosti, a to po dobu 5 let. Další podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele, která je k nalezení pod názvem této zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-23   Zvýšení dostupnosti a bezpečnosti služeb a dat MěÚ Otrokovice (Město Otrokovice)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka, implementace a podpora provozu: 1. Vybudování spolehlivé WiFi sítě v prostorách budov MěÚ Otrokovice. 2. Datový trezor pro zvýšení bezpečnosti záloh. 3. Rozšíření serverové a datové infrastruktury. 4. Systém monitoringu provozu sítě s možností vyhodnocování hrozeb. 5. Zabezpečený systém vzdáleného přístupu pro dodavatele technologií TC ORP. Včetně zajištění servisní podpory provozu předmětu veřejné zakázky po dobu 60 měsíců od předání předmětu veřejné … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-23   Základní škola Oslavická – Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání – dodávka vybavení II (Město Velké Meziříčí)
Část 1 – AV technika Předpokládaná hodnota pro Část 1- AV technika je 13 829 407,01 Kč bez DPH Předmětem plnění je dodávka a instalace nové a nepoužité AV techniky, podrobně popsáno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2a zadávací dokumentace „Příloha č. 2a Položkový rozpočet – část 1“ a v technické zprávě, která tvoří přílohu č. 7 zadávací dokumentace „Příloha č. 7 Technická zpráva“. Zadavatel má na realizaci části 1 – AV technika peněžité prostředky včetně dotace ve výši 13 829 407,01 Kč bez … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-23   Dodávka IT infrastruktury a licencí II (Město Havlíčkův Brod)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka zařízení a licencí software včetně příslušenství obsažených v Technické specifikaci zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-23   Modernizace a přístavba Základní školy Brno, Antonínská – dodávka vybavení III (Základní škola a mateřská škola Brno, Antonínská 3, příspěvková organizace)
Část 1 – AV technika Předmětem plnění je dodávka a instalace nové a nepoužité AV techniky, podrobně popsáno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2a zadávací dokumentace „Příloha č. 2a Položkový rozpočet – část 1“ a v technických zprávách, které tvoří přílohu č. 7 zadávací dokumentace „Příloha č. 7 Technické zprávy“. Část 2 – Nábytek Předmětem plnění je dodávka a instalace nového a nepoužitého nábytku, podrobně popsáno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2b zadávací dokumentace „Příloha … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-22   „Systém imisního monitoringu – inovace a rozvoj – 5“ (SIMIR 5),Část 9 – Výpočetní technika pro hodnocení kvality ovzduší (Český hydrometeorologický ústav)
Tato veřejná zakázka na dodávky „Systém imisního monitoringu – inovace a rozvoj – 5“ (SIMIR 5), Část 9 – Výpočetní technika pro hodnocení kvality ovzduší je vzhledem k předpokládané hodnotě plnění veřejné zakázky a k objemu dodávek všech částí veřejné zakázky SIMIR 5 zadávána formou otevřeného nadlimitního řízení podle § 56 zákona. Účelem veřejné zakázky příslušné části 9, která je financována z projektu SIMIR 5 dle odst. 2.2 ZD, je umožnit zadavateli pořízení výpočetní techniky potřebné pro každoroční … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-22   RUK - ÚVT - Dodávka modulu Žádosti a praxe Studijního informačního systému na Univerzitě Karlově (Univerzita Karlova, Rektorát)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je vytvoření a dodávka modulu Žádosti a praxe v rámci Studijního informačního systému UK. Poptávaný modul je nezbytný pro potřeby evidence a dalšího zpracování žádostí studentů a praxí studentů. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-19   Pořízení licencí pro zajištění zálohování ETIAS (Ministerstvo vnitra)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 16 ks SW licencí Veeam Availability Suite Enterprise Plus (licencování na CPU, tj. 1 ks licence je pro jeden CPU) pro zálohování systémů a dat provozovaných v rámci datových center NCIKT včetně jednoleté podpory a následná podpora těchto licencí pro 2. a 3. rok. Licence Veeam se užívají zejména pro zálohování systémů a dat provozovaných v rámci virtualizační platformy VMware. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-15   EES Licence Microsoft pro Univerzitu Palackého v Olomouci na období 2024-2027 (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování podlicencí k software společnosti Microsoft (dále jen „Licence“): 1.Kód 2.Položka 3. Množství AAD-38391 M365 EDU A3 Unified ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 3643 AAD-38400 M365 EDU A5 Unified ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 2 NK5-00001 PwrBIProforEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 25 Licence budou poskytnuty prostřednictvím a za podmínek rámcové smlouvy Microsoft Campus and School Agreement a prováděcí smlouvy Enrollment for Education Solutions (dále jen … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-12   EPR spektrometr vč. SW a příslušenství (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka EPR spektrometru vč. SW a příslušenství. Blíže viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-11   Rozvoj kybernetické bezpečnosti Klaudiánovy nemocnice – zabezpečení IT infrastruktury (Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje)
Předmětem veřejné zakázky je dodání systému zabezpečení IT infrastruktury pro zvýšení bezpečnosti – dodávka aktivních prvků s podporou technologie 802.1x pro ověřování uživatelů v síti včetně modulů pro propojení do stávající infrastruktury, rozšíření stávajícího diskového pole o diskovou kapacitu a pořízení redundantního diskového pole k současnému, aby byla zajištěna vysoká dostupnost (včetně umístění do jiného objektu než současné diskové pole) musí se jednat o diskové pole o stejných či lepších … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-10   Systém elektronické spisové služby a správy dokumentů pro Kancelář Poslanecké sněmovny České republiky (Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka software, hardware a služeb a skládá se z těchto hlavních částí: A Hlavní komponenty (SW) A.1 Dokument management systém (dále jen DMS) s podporou celého životního cyklu dokumentů (obecně souborů) organizace A.2 Nad DMS elektronický systém spisové služby (dále též „eSSL“), podpora tohoto provozu a další rozvoj eSSL, především s ohledem na požadavky legislativy a na specifika prostředí Poslanecké sněmovny B Navazující komponenty – hardware, nebo software plnící vybrané … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-10   Prodloužení služeb Microsoft 365, č. ÚPV-138 (Česká republika - Úřad průmyslového vlastnictví)
Předmětem této veřejné zakázky je prodloužení předplatného služeb Microsoft 365 (Microsoft 365 Business Premium a Microsoft 365 Apps pro firmy). Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-10   Pořízení výpočetní techniky v rámci projektu „Digitalizace kulturního dědictví Moravskoslezského kraje“ (Moravskoslezský kraj)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení vybavení (výpočetní techniky) do nově vznikajících digitalizačních pracovišť v objektech Muzea Těšínska, příspěvkové organizace a Muzea Beskyd Frýdek-Místek, příspěvkové organizace v rámci projektu „Digitalizace kulturního dědictví Moravskoslezského kraje“. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 4 části: 1. část VZ - pořízení počítačů, notebooků, tabletů a software 2. část VZ - pořízení skenovacího vybavení a software 3. část VZ - pořízení vybavení serverovny a … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-09   Digitální transformace v podniku CC INTERNET s.r.o (CC INTERNET s.r.o.)
Předmětem plnění zakázky jsou dodávky v souvislosti s realizací akce „Digitální transformace v podniku CC INTERNET s.r.o.“ Konkrétně se jedná o dodávku následujících nových a nepoužitých technologií administrativního (kancelářského) vybavení, hardwaru a vybavení pro reklamu, podrobně popsáno ve Specifikaci předmětu plnění (která je samostatně zvlášť pro každou dílčí část), která je součástí této zadávací dokumentace. 5.116.606,83 Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-08   Měření obsazenosti spojů MHD (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka komplexního systému umožňujícího automatické měření obsazenosti vozidel MHD dle toku cestujících na zastávkách do/z vozidel, montáž dodaného systému do 497 vozidel Dopravního podniku Ostrava a.s. a poskytnutí dalších souvisejících plnění a služeb. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-08   Dodávka IT infrastruktury a licencí pro zvýšení kybernetické bezpečnosti (Město Kaplice)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení a dodávka včetně příslušenství obsažených v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-08   Zvýšení kybernetické bezpečnosti města Velké Meziříčí (Město Velké Meziříčí)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení a implementace HW infrastruktury a SW vybavení a jejich následná technická podpora a údržba. Předmětem veřejné zakázky je též doprava všech dodávaných technologií na místo určení a jejich uvedení do provozu včetně zaškolení obsluhy. Součástí veřejné zakázky jsou též veškeré další služby, dodávky a práce související s předmětem veřejné zakázky definované v zadávací dokumentací. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-08   Kybernetická bezpečnost ve Vsetínské nemocnici a.s (Vsetínská nemocnice a.s.)
Účelem veřejné zakázky je zajištění zvýšení kybernetické bezpečnosti a celkové úrovně zabezpečení nemocnice a jejích systémů, a to pomocí realizace vybraných technických bezpečnostních opatření. Předmětem veřejné zakázky je realizace/implementace zejména následujících opatření: - antivirová ochrana a EDR; - web aplikační firewall (AWAF); - Wi-fi AP; - dodávka a implementace systému PIM/PAM; - interní Firewall; - MFA / ochrana přístupu uživatelů; - Single Sign-On (SSO); - systém řízení přístupu do sítě … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-05   Dodávky zařízení ICT pro realizaci Generační obměny systémů DNPS2 (Česká televize)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je: 1. Dodávka HW a SW komponent, nutných pro provedení generační obměny konkrétních prvků technologické infrastruktury Produkční části všech tří instancí systému DNPS2 v rozsahu a za podmínek vymezených dále v této Zadávací dokumentaci. 2. Poskytování služeb typu HW & SW maintenance pro dodané HW komponenty a subsystémy v rozsahu a kvalitě vymezené dále v této Zadávací dokumentaci (jedná se o služby HW a SW maintenance v rámci požadované doby záruky). Předmět plnění … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-04   Digitální služby města Svitavy; Část 1: Portál občana; Část 2: Portál úředníka; Část 3: Dodávka hardwaru (Město Svitavy)
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí dodávek a služeb dle technické specifikace dle této zadávací dokumentace. Předmětem plnění je dodávka a implementace všech požadovaných komponent v rámci projektu „Digitální úřad města Svitavy“, a to včetně technické podpory po dobu udržitelnosti projektu, která činí 5 let. Součástí je rovněž doprava, montáž, konfigurace a nastavení jednotlivých HW a SW součástí, jejich připojení do stávající infrastruktury a zaškolení obsluhy – jak administrátorů, tak uživatelů. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-02   Kybernetická bezpečnost v Nemocnici Slaný (Nemocnice Slaný)
Předmětem veřejné zakázky „Kybernetická bezpečnost v Nemocnici Slaný“ je dodávka a implementace komplexního systému ukládání a ochrany dat, včetně jejich ochrany proti kybernetickým hrozbám, včetně veškeré související dokumentace, která se k němu vztahuje a včetně zajištění technické podpory výrobce, to vše s vlastnostmi dle zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-29   Nový daňový informační systém (nDIS) - I.Etapa (Česká republika - Generální finanční ředitelství)
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení díla sestávajícího z: a) Vytvoření Výchozí dokumentace, tzn. vypracování prováděcího projektu, prováděcí analýzy a detailního návrhu řešení b) Vytvoření nového daňového informačního systému na klíč, který v I. Etapě bude spočívat ve vzájemně propojeném a funkčním informačním systému s veškerou dokumentací, který jako celek umožní řádnou správu daně z nemovitých věcí a daně z příjmů ze závislé činnosti včetně sběru individualizovaných dat poplatníků této daně … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-29   Modernizace portálu občana a mobilní aplikace (Město Příbram)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka SW řešení v projektu „Rozšíření Portálu občana“. Plnění veřejné zakázky konkrétně zahrnuje dodávku SW řešení v následujících oblastech a agendách: Modernizovaný Portál občana - výstupem plnění veřejné zakázky bude zmodernizovaný Portál občana, který bude postaven na transakčních službách a bude využívat zaručenou elektronickou identitu v souladu s aktuálně platnou legislativou prostřednictvím Národního bodu (NIA). Modernizovaná mobilní aplikace - výstupem projektu … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-28   Nákup licencí Microsoft Office 2021 LTSC (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 600 ks elektronických licencí Microsoft Office LTSC 2021 v rámci programu Select Plus či jiného multilicenčního programu a dále možnost dokoupení dalších 100 ks licencí v rámci vyhrazené změny. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-27   Rámcová dohoda na pořizování produktů Cisco 2024 (Ministerstvo vnitra)
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody bude poskytování licencí a podpory k softwarovým produktům společnosti Cisco Systems. Pořizování vybraných hardwarových produktů společnosti Cisco Systems, na které lze nasadit pouze proprietární software společnosti Cisco Systems, včetně možnosti implementace, dále pořizování originálního příslušenství společnosti Cisco Systems včetně možnosti implementace a poskytování souvisejících služeb pro Centrálního a Pověřující … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-22   ZŠ Komenského – odborné učebny – IT konektivita (Město Slavkov u Brna)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky a související plnění spočívající v zajištění vnitřní konektivity v budově školy a s tím související zvýšení bezpečnosti a modernizace: ICT infrastruktury (virtualizační platformy, perimetrické ochrany, sítové infrastruktury, LAN, WIFI, centrálního logování). Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-21   Dodávka a implementace Endpoint Security řešení (Endpoint Protection Platforms a EDR/XDR řešení) (Česká televize)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka licencí a implementace endpoint protection platform řešení ochrany koncových stanic a serverů zahrnujících i další technologická zařízení před kybernetickými hrozbami a škodlivým kódem a EDR/XDR (řešení ochrany proti malware a řešení EDR - Endpoint Detection and Response/ XDR -Extended Detection and Response) včetně podpory na 4 roky, a to v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-20   „V 00705 – Automatizace procesů města Zábřeh“ (Město Zábřeh)
Zadavatel si vyhrazuje právo rozdělit veřejnou zakázku na jednotlivé části. Zakázka je v souladu s § 35 zákona o zadávání veřejných zakázek rozdělena na následující 4 části: 1) Část 1: Portál občana 2) Část 2: Portál úředníka 3) Část 3: Automatizace nastavení práv a portál identit 4) Část 4: Dodávka a implementace infrastruktury Aktuálně je zadávána část 1, 2, 3 a 4. V rámci tohoto zadávacího řízení proto může účastník podat nabídku na část 1, 2, 3 nebo 4 zakázky, případně na dvě, tři či všechny tyto … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-20   ZŠ Vrané nad Vltavou – zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání (Obec Vrané nad Vltavou)
Část 1 – AV technika Předmětem plnění je dodávka a instalace nové a nepoužité AV techniky, podrobně popsáno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2a zadávací dokumentace „Příloha č. 2a Položkový rozpočet – část 1“ a v technických zprávách, které tvoří přílohu č. 7a zadávací dokumentace „Příloha č. 7 Technické zprávy“. Část 2 – Nábytek Předmětem plnění je dodávka a instalace nového a nepoužitého nábytku, podrobně popsáno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2b zadávací dokumentace … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-18   ZŠ Horní Lideč – Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání II.– dodávka vybavení (obec Horní Lideč)
Část 1 – AV technika Předmětem plnění je dodávka a instalace nové a nepoužité AV techniky, podrobně popsáno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2a zadávací dokumentace „Příloha č. 2a Položkový rozpočet – část 1“ a v technických zprávách, které tvoří přílohu č. 7 zadávací dokumentace „Příloha č. 7 Technické zprávy“. Část 2 – Nábytek Předmětem plnění je dodávka a instalace nového a nepoužitého nábytku, podrobně popsáno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2b zadávací dokumentace „Příloha … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-18   Multifaktorová autentizace uživatelů AD (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání řešení multifaktorové autentizace uživatelů AD v prostředí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (dále jen VFN) včetně konfigurace, implementace, zprovoznění a záručního servisu v rozsahu a v minimální technické specifikaci uvedené v příloze č. 2 těchto zadávacích podmínek – Minimální funkční a technické požadavky, a včetně služeb na vyžádání. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-18   Licence 2024 - 2026 II (Česká školní inspekce)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění pronájmu licencí a souvisejících služeb pro užití souboru uživatelského a serverového software pro potřeby České školní inspekce na období let 2024 - 2026. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-15   Nákup notebooků a technického vybavení pro Digitální a informační agenturu (Digitální a informační agentura)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka notebooků vč. příslušenství a softwaru a dalšího hardwaru v podobě technického vybavení vč. dopravy, instalace a záručního servisu. Veřejná zakázka je rozdělena na samostatné části následovně: Část 1 – Notebooky Část 2 – Technické vybavení Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-15   Rozvoj eGovernmentu v Městě Dubňany III (Město Dubňany)
Předmětem plnění je dodávka, implementace a zaškolení zaměstnanců modulů eGoverentu, kterými jsou: - ekonomická agenda včetně zajištění technické údržby SW po dobu 36 měsíců. - portál občana včetně zajištění technické údržby SW po dobu 36 měsíců. - modernizace spisové služby do informačního systému města Dubňany včetně zajištění technické údržby SW po dobu 36 měsíců. - elektronizace práce orgánů města Dubňany, včetně zajištění technické údržby SW po dobu 36 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-15   Vývoj, údržba a systémová podpora provozu eSSL EPD III (Česká republika - Ministerstvo financí)
Předmětem plnění Veřejné zakázky je zajištění rozvoje, údržby a systémové podpory IS EPD, který byl vytvořen jako nástroj pro odbornou správu dokumentů Ministerstva financí, ve kterém je zejména vedena evidence dokumentů přijatých nebo vzniklých činností úřadu, sledování pohybu dokumentů a spisů, sledování lhůt pro úkoly z těchto dokumentů plynoucích včetně jejich plnění, vyřizování dokumentů a evidence dokumentů odeslaných z úřadu Ministerstva financí, uzavírání a archivace spisů a provádění skartačního … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-14   Výpočetní uzly (Vysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut)
Předmětem zakázky je kompletní řešení, sestávající z dodávky, instalace a zprovoznění masivně paralelních uzlů a poskytnutí rozšířené záruky včetně technické podpory v lokalitě CEITEC VUT, Purkyňova 123, Brno pro projekty AI-MATTERS (uzel 1) a EDIH-DIGIMAT (uzel 2). Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-13   Technická infrastruktura pro zpracování dat (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem zakázky jsou dodávky zařízení pro obnovu a rozšíření stávající serverové, diskové/storage a zálohovací infrastruktury ve všech lokalitách ŘSD ČR. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-12   Zajištění nájmu HW infrastruktury pro provoz sytému PACS (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění HW infrastruktury pro provoz systému PACS zadavatele. Zadavatel požaduje, aby infrastruktura byla poskytována formou služby s měřením čerpání poskytované kapacity, denní granularitou a měsíčním reportováním. Součástí plnění bude rovněž měření IT zdrojů spotřebovaných zadavatelem formou vhodné měřící jednotky, které bude následně podkladem pro zpětnou fakturaci za poskytování smluvených služeb. Služby budou poskytovány na hardwarových prostředcích a softwaru ve … Zobrazit zadávací řízení »