Dodavatel: Staeg Facility, spol. s r.o.

18 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Staeg Facility, spol. s r.o.

2023-08-04   Úklid vnitřních prostorů budov a venkovní údržba - PS 0503 a PS 0529 (Česká republika - Ministerstvo obrany, Odbor nemovité infrastruktury, Sekce majetková)
Předmětem veřejné zakázky jsou úklidy vnitřních prostorů budov a venkovní údržba v rámci MO v rozsahu a četnosti dle výkazů výměr včetně dodržování hygienického standardu u vnitřních úklidů - doplňování hygienických, čisticích a dezinfekčních prostředků a zajištění údržby venkovních ploch. Zadavatel má v úmyslu zadat veřejnou zakázku enviromentálně a sociálně odpovědně. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Staeg Facility, spol. s r.o.
2023-08-01   Úklid veřejných prostranství města Vyškova (město Vyškov)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení ručního úklidu (sběru odpadků) veřejných prostranství ve městě Vyškově. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Staeg Facility, spol. s r.o.
2023-07-11   Objekty AS-PO, oblast Morava – údržba zeleně, úklid ploch a zimní údržba (Armádní servisní, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je údržba venkovních zpevněných ploch, sečení a údržba travnatých ploch na vybraných technologických zařízeních, vodohospodářských zařízeních a vojenských ubytovacích zařízeních ve správě Armádní Servisní, příspěvkové organizace v oblasti Morava na základě plánu vnější údržby. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Staeg Facility, spol. s r.o.
2023-06-02   Údržba veřejné zeleně na území městské části Brno sever – Oblast 1: Lesná – vnější část (ohraničení konec ul.... (Statutární město Brno, městská část Brno-sever)
Údržba městské zeleně na území městské části Brno sever je rozdělena na tři samostatné oblasti a probíhá na základě třech samostatných smluvních vztahů pro: a) Oblast 1: Lesná - vnější část (ohraničení konec ul. Merhautovy, Okružní, Třískalova a Divišova čtvrť), Soběšice a Černá Pole Plocha údržby v rámci Oblasti 1 celkem: 236 181 m2; b) Oblast 2: Lesná - západ a Lesná - Barvy (M. Majerové, Studená, Holubova, Vyhlídka, Barvy, Kupkova, Majdalenky, Jurkovičova, Loosova a Tomečkova) Plocha údržby v rámci … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Staeg Facility, spol. s r.o.
2023-03-07   Údržba veřejné zeleně ve městě Kunovice (Město Kunovice)
Předmětem plnění 1. části veřejné zakázky na služby je údržba travnatých ploch/pozemků ve vlastnictví města Kunovice, dále pozemků, které má město v nájmu a pozemků, které má město povinnost udržovat v souladu se zákonem o pozemních komunikacích, a to dle mapových podkladů a tabulky ploch včetně skupin a včetně výměry. Celková výměra těchto ploch je 251 805 m2. Předmětem plnění 2. části veřejné zakázky je pravidelná údržba záhonů trvalek, letniček, dvouletek, okrasných trav, keřových skupin, porostů a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Staeg Facility, spol. s r.o.
2023-02-07   Zabezpečení přehlednosti a zřetelnosti hraničního pruhu, volných kruhových ploch a dalších prací na státních hranicích (Ministerstvo vnitra)
Udržování přehlednosti a zřetelnosti hraničního pruhu a volných kruhových ploch a další práce na státních hranicích Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Staeg Facility, spol. s r.o.
2023-01-09   Poskytování úklidových služeb v budovách Katastrálního pracoviště Blansko, Katastrálního pracoviště Brno-venkov a... (Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj)
Poskytování úklidových služeb a dalších souvisejících činností (pravidelný úklid, dodávky hygienických a čistících potřeb, mytí oken, mimořádné úklidové práce). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BRYVECASTA s.r.o. FORCORP GROUP spol. s r.o. Staeg Facility, spol. s r.o.
2022-12-12   Úklidové služby na kolejích a hotelu ČVUT - část 5 Bubenečská kolej (České vysoké učení technické v Praze)
Provádění úklidu v ubytovacích objektech ve správě zadavatele specifikovaných v této zadávací dokumentaci. Zakázka se týká všech níže uvedených ubytovacích zařízení ve správě SÚZ ČVUT v Praze včetně administrativních a kancelářských prostor. Úklid bude probíhat ekologicky co nejšetrněji s minimalizací negativních dopadů na životní prostředí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BRYVECASTA Staeg Facility, spol. s r.o.
2022-10-10   Zajištění ostrahy v objektech MZK v Brně, Kounicova 65a a Bulínova 1 (Moravská zemská knihovna v Brně)
zajištění ostrahy v objektech zadavatele formou fyzické ostrahy na v místech výkonu, pochůzek a obsluhy kontrolního bodu a ochrana majetku zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BRYVECASTA s.r.o. Staeg Facility, spol. s r.o.
2022-10-03   Servis skladové haly NZ Prostějov (Česká republika - Ministerstvo obrany, Odbor nemovité infrastruktury, Sekce majetková)
Předmětem plnění je zajištění kontrol, prohlídek a revizí v souladu s platnými normami a právními předpisy a postupy stanovenými výrobcem (návody k obsluze). Konkrétně se jedná o: kontrolu záchytného systému; kontrolu obloukových (pásových) a bodových světlíků; kontrolu protipožárních dveří; kontrolu bezpečnostních dveří; kontrolu hliníkových výplní otvorů; servis sekčních vrat, rychloběžných vrat a rolovacích mříží; servis požárních rolet; kontrolu vnitřních dřevěných dveří; kontrolu a seřízení bran a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Staeg Facility, spol. s r.o.
2021-09-01   Úklidové služby na kolejích a hotelu ČVUT (České vysoké učení technické v Praze, SÚZ)
provádění úklidu v ubytovacích objektech ve správě zadavatele specifikovaných v této zadávací dokumentaci. Zakázka se týká všech níže uvedených ubytovacích zařízení ve správě SÚZ ČVUT v Praze včetně administrativních a kancelářských prostor po dobu 36 měsíců. Úklid bude probíhat ekologicky co nejšetrněji s minimalizací negativních dopadů na životní prostředí Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BRYVECASTA s.r.o. CENTRA a.s. PLURAL servis s.r.o. Staeg Facility, spol. s r.o.
2021-05-07   Úklid vnitřních prostor budov a venkovní údržba – Severní Morava PS 0715 a PS 0722 (Česká republika, Ministerstvo obrany, Sekce právní a investiční, Odbor nemovité infrastruktury)
Předmětem plnění VZ jsou úklidy vnitřních prostorů budov a venkovní údržba v rámci MO v rozsahu a četnosti dle výkazů výměr dodržených hygienických standardů u vnitřních úklidů – doplňování hygienických, čistících a dezinfekčních prostředků. podrobně návrhu Smlouvy. Zadavatel zadává VZ v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Společensky odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zejména v oblasti sociálních a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Staeg Facility, spol. s r.o.
2020-12-16   Provádění obsluhy a údržby vodohospodářských zařízení v letech 2021 - 2025 (Armádní servisní, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby spočívající v zajištění provozu vybraných vodohospodářských zařízení (dále jen „VHZ") zadavatele, včetně vedení provozní dokumentace, provádění obsluhy a údržby, požadovaných technických kontrol a běžných oprav VHZ. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Bartoň a Partner s.r.o. Bartoň a Partner, s.r.o. Staeg Facility, spol. s r.o. STAEG Facility, spol. s.r.o.
2016-09-16   Úklid vnitřních prostorů budov 2017 (Ministerstvo obrany – Česká republika)
Úklid vnitřních prostor budov, tj. komplexní zajištění řádného provádění úklidových služeb ve vnitřních nebytových prostorech vojenských objektů, včetně zajištění dodávek čistících a dezinfekčních prostředků v rozsahu dle výkazu výměr s cílem zabezpečit dodržování hygienických standardů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FORCORP GROUP spol. s r.o. INEX Česká Republika, s.r.o. Staeg Facility, spol. s r.o. TSB spol. s r.o.
2015-09-25   Zajištění bezpečnostních služeb – opakování zrušených částí (Česká republika – Ministerstvo zemědělství)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění bezpečnostní služby v prostorách objektů (pracovištích) objednatele. V rámci tohoto zadávacího řízení jde o opakované zadávání zrušených částí veřejné zakázky s názvem „Zajištění bezpečnostních služeb“ (evidenční číslo zakázky 515214). Vzhledem k tomu, že Věstník veřejných zakázek neumožňuje provázat s jedním Oznámením předběžných informací dva formuláře Oznámení o zakázce, zadavatele upozorňuje, že se toto zadávací řízení vztahuje k Oznámení předběžných … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Staeg Facility, spol. s r.o. VKUS-BUSTAN s.r.o.
2015-05-15   Údržba zelených ploch 2015–2017 (Povodí Moravy, s.p.)
Předmětem zakázky je zajištění strojního i ručního sečení travních ploch a dalších souvisejících prací na svahových pozemcích přiléhajících k vodním tokům, vodním nádržím, ochranné hráze a suché poldry ve správě zadavatele v letech 2015 až 2017 včetně. Některé pozemky je nutné před samotným sečením projít a vyřezat náletové dřeviny. U některých pozemků požaduje zadavatel vyřezání výmladků, postřik herbicidem, u některých pozemků je požadavek na vyhrabání posekané trávy a její odvoz a ekologická likvidace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE odpadové hospodářství s.r.o. Marek Jurásek Miroslav Chrástek Staeg Facility, spol. s r.o.
2015-04-14   Rámcová smlouva na zajištění ostrahy objektů MV ČR pro období let 2015–2018 (Česká republika – Ministerstvo vnitra)
Zabezpečení služeb v oblasti poskytování fyzické ochrany, dohledu nad bezpečnostními systémy (centralizovaná ochrana) a recepční činnost v MV pro roky 2015–2018 pro příspěvkovou organizaci v působnosti MV – Bytová správa MV. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Staeg Facility, spol. s r.o. STAEG Facility, spol. s.r.o.
2012-07-04   Výběr dodavatele úklidové služby pro vybrané objekty, areály a pozemky ve vlastnictví Statutárního města Brna, ve... (Statutární město Brno)
Předmětem veřejné zakázky je provádění pravidelního i mimořádného úklidu v prostorách tzv. magistrátních objektů, areálů, bytových a ostatních objektů, přístupových chodníků a dalších ploch. Veřejná zakázka je v souladu s § 98 rozdělena na 2 části, přičemž dodavatelé mohou podávat své nabídky na jednu nebo obě části veřejné zakázky. První část veřejné zakázky s názvem „Magistrátní objekty“ se vztahuje na objekty, kde sídlí Magistrát města Brna, objekty Staré radnice a další objekty mající obdobný … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Bartoň a Partner s.r.o. Staeg Facility, spol. s r.o.