Veřejné zakázky: Obchodní služby: právní, marketingové, poradenské služby, nábor zaměstnanců, tiskařské a bezpečnostní služby

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky na obchodní služby: právní, marketingové, poradenské služby, nábor zaměstnanců, tiskařské a bezpečnostní služby v Česko

2024-01-25   Zajištění služeb fyzické ostrahy areálu státního zámku Vimperk (Národní památkový ústav)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění ostrahy areálu státního zámku Vimperk. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   Zajištění služeb fyzické ostrahy areálu kláštera Kladruby (Národní památkový ústav)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění ostrahy areálu kláštera Kladruby. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   Zabezpečení ostrahy areálů ZÚ HZS ČR (Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění střežení a recepční služby areálů ZÚ HZS ČR, dle podmínek zadavatele v ZD. Veřejná zakázka bude rozdělena na 4 části, a to: 1. část-Zabezpečení ostrahy a recepční služby v objektu Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky na adrese K Hubertu 331/19, 747 16 Hať, v roce 2024-2027 2. část-Zabezpečení ostrahy a recepční služby v objektu Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky na adrese Opavská 771/29, 748 01 Hlučín, v roce … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-24   Poskytování bezpečnostních služeb a ostrahy SZZ Krnov (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je výběr nejvhodnějšího dodavatele k zajištění bezpečnostních služeb a ostrahy Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, příspěvkové organizace, (areál nemocnice Krnov a areál nemocnice Město Albrechtice) zejména zabezpečení ostrahy a ochrany osob a majetku ve střežených objektech, poskytování informací občanům a pacientům, kontrola vozidel, prevence negativních jevů, řešení krizových situací, zabezpečení klíčového režimu, vybíraní poplatků za parkování vozidel, po období čtyř (4) let. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-23   CZ V4 PRES – Zajištění doprovodných programů v rámci předsednictví České republiky Visegrádské skupině 2023/2024 (Ministerstvo pro místní rozvoj)
Účel veřejné zakázky je zajištění doprovodných/společenských/výjezdních kongresových akcí spojených s předsednictvím České republiky Visegrádské skupině (dále také „CZ V4 PRES"). S vybraným dodavatelem bude uzavřena rámcová dohoda. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-18   Organizační zajištění mezinárodního jednání v rámci Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO) (Ministerstvo pro místní rozvoj)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb organizace mezinárodního jednání v rámci Světové organizace cestovního ruchu (The World Tourism Organization, dále také „UNWTO“), včetně doprovodných programů a organizační přípravy. Toto jednání bude Česká republika hostit v polovině roku 2024. Podrobný popis je uveden v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-17   Výroba a dodání kartografických informačních materiálů II (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na zajištění výroby (tisková realizace, balení) a dodání (distribuce) kartografických informačních materiálů z předaných tiskových podkladů. Jedná se zejména o velkoformátové mapy Prahy se zakresleným linkovým vedením PID (včetně požadované povrchové úpravy pro vyvěšení do zastávek apod.) a další materiály, kde se z podstatné části využívá mapová složka. Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním dodavatelem (bez obnovení soutěže). Na základě rámcové … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-16   Zajištění realizace expozic na akcích NOVUMM 2 a NOVUMM2KET v období 2024–2027 (Česká agentura na podporu obchodu)
Projekty NOVUMM 2 a NOVUMM2KET navazují na úspěšně realizované projekty NOVUMM a NOVUMM KET (OP PIK), jež byly předmětem vysokého zájmu podniků a podnikatelských reprezentací (v letech 2016–2023 bylo podpořeno 1 403 účastí MSP na celkem 167 zahraničních veletržních akcích). Realizace veletržních expozic včetně doprovodné propagace bude kompletně zajišťována dodavateli, se kterými se bude pro tuto činnost uzavírat rámcová dohoda s obdobím jejího plnění do prosince 2027. Projekty jsou spolufinancovány z … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-16   Kompletní zajištění eventových akcí DPP (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem plnění veřejné zakázky, je kompletní zajišťování eventových akcí zadavatele, a to na základě konkrétních objednávek zadavatele. Podrobná specifikace modelových akcí je přílohou č. 1 rámcové dohody s tím, že zadavatel současně požaduje po vybraném dodavateli zajištění akcí obdobného charakteru či zaměření. Součástí plnění veřejné zakázky jsou veškeré pomocné a přidružené činnosti. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-12   Fyzická ostraha areálu skladů Celní správy v Rokytnici v Orlických horách (Generální ředitelství cel)
Předmětem této veřejné zakázky na služby je zajištění nepřetržité 24 hodinové fyzické ostrahy areálu skladů Celní správy (dále jen „CS“) v Rokytnici v Orlických horách. Tyto služby spočívají v komplexním zajištění ostrahy, hlídacích a dalších souvisejících služeb vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v objektu areálu skladů CS. Předmět veřejné zakázky je blíže vymezen v Příloze č. 1 ZD - Specifikace předmětu veřejné zakázky a v Příloze č. 2 ZD - Závazný vzor smlouvy . Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-11   Poskytování právních služeb v oblasti ICT (Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky)
Předmětem veřejné zakázky je poskytování právních služeb v souvislosti s realizací projektu modernizace a stabilizace informačního systému VZP ČR dle aktuálních potřeb VZP ČR, zejména v oblasti práva ICT a práva veřejných zakázek, případně dalších odvětví práva, která budou nezbytná pro realizaci projektu. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-09   Vzdělávání členů KHK ZK III (Krajská hospodářská komora Zlínského kraje)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění profesního vzdělávání pro členy Krajské hospodářské komory Zlínského kraje, resp. zaměstnance těchto členů. Veřejná zakázka je rozdělena do dvou (2) samostatných části, a to: Část 1: Jazykové vzdělávání Část 2: Kurzy pro rozvoj profesních kompetencí Zadavatel nestanovuje žádná omezení či zvláštní pravidla pro účast dodavatele v jednotlivých částech veřejné zakázky. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na kteroukoliv část veřejné zakázky, případně i na obě části … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-06   Poskytování bezpečnostních služeb - služeb fyzické ostrahy v objektu Arcidiecézního muzea Olomouc (Muzeum umění Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na zajištění bezpečnostních služeb v objektu Arcidiecézního muzea v Olomouci. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-28   Provedení hloubkového auditu u zakázek a majetkových transakcí ve společnosti Technická správa komunikací hl. m.... (Hlavní město Praha)
Předmětem veřejné zakázky je provedení hloubkového auditu spočívajícího v prověření všech relevantních skutečností souvisejících s vybranými zakázkami a majetkovými transakcemi ve společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., v období 2014-2022, u nichž existuje pochybnost či podezření na netransparentní postup či korupční jednání včetně doporučení vhodných opatření a navazujících právních či jiných kroků. Hloubkový audit prověří veškerou související písemnou komunikaci a jakékoliv další … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-21   Zajištění online kampaní (Česká filharmonie)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění online kampaní. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-19   Služby v oblasti řízení vztahů s veřejností (Public Relations) Vinařského fondu pro období 1.3.2024 – 28.2.2026 (Vinařský fond)
Předmětem veřejné zakázky jsou zejména níže uvedené služby: 1. Konzultační, poradenská a realizační činnost v oblasti marketingové komunikace s důrazem na oblast PR 2. Konzultace v otázkách strategického rozvoje značky Vína z Moravy vína z Čech (dále jen „VMVČ“) a agenturní činnosti zaměřená na segment novinářů a veřejných mediálních prostředků s cílem vzdělávat o našich vínech a budovat jejich pozitivní obraz v mediálním prostoru 3. Mediální aktivity v otázkách monitoringu mediálního pokrytí v rámci … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-18   Přezkoumání hospodaření hlavního města Prahy za kalendářní roky 2024 - 2029 (Hlavní město Praha)
Předmětem veřejné zakázky je provedení obligatorního zákonného přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku a vyhotovení zprávy auditora o výsledcích tohoto přezkoumání za jednotlivá účetní období kalendářních let 2024 až 2029 v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, včetně jejich projednání s primátorem hl. m. Prahy. Součástí je rovněž provedení souvisejících služeb (metodická … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-18   Multifaktorová autentizace uživatelů AD (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání řešení multifaktorové autentizace uživatelů AD v prostředí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (dále jen VFN) včetně konfigurace, implementace, zprovoznění a záručního servisu v rozsahu a v minimální technické specifikaci uvedené v příloze č. 2 těchto zadávacích podmínek – Minimální funkční a technické požadavky, a včetně služeb na vyžádání. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-18   Vrátenská a recepční služba na kolejích a Studentském domě ČVUT v Praze (České vysoké učení technické v Praze)
Předmětem a účelem plnění veřejné zakázky je zajištění vrátenské a recepční služby na kolejích a Studentském domě ČVUT v době trvání 24 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-18   Zajištění ostrahy a recepčních služeb v objektech JU (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění ostrahy vybraných objektů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále také „JU“), elektronickými prostředky, fyzickou přítomností osob a recepční službou (dále jen „ostraha“) v určené době v souladu s platnými právními předpisy a zadávacími podmínkami zadavatele. Ostraha je chápána jako kombinace elektronické ostrahy (dále jen „EZS“) a strážní fyzické ostrahy. Ostraha objektů a recepční služba bude prováděna přímým výkonem služby a připojením elektronických … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-17   Poskytování služeb fyzické ostrahy objektů Probační a mediační služby (Probační a mediační služba)
Předmětem zakázky je poskytování služeb fyzické ostrahy pro 2 objekty PMS (budova ředitelství, ul. Senovážné nám. 995/1, 110 00 Praha 1 a budova střediska Brno, ul. Moravské nám. 132/2. Brno). Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-15   Podpora kvality sociálních služeb v rámci klíčové aktivity 2 pro projekt "Podpora duše III" (Moravskoslezský kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění realizace klíčové aktivity č. 2 s názvem „Podpora kvality sociálních služeb“, která vede k naplnění projektu „Podpora duše III“, registrační číslo CZ.03.02.02/00/22_006/0001294, spolufinancovaného z Operačního programu Zaměstnanost plus, jehož cílem je rozvíjet služby pro osoby s duševním onemocněním v Moravskoslezském kraji a přispět k začlenění těchto osob do běžné společnosti. Obsahem zakázky je realizace manažerských supervizí, koučování, supervizí (týmových, … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-14   Audity ústavních prvků v sociálních službách v Kraji Vysočina (Kraj Vysočina)
Účelem realizace veřejné zakázky je realizace auditů ústavních prvků, které v reálném provozu zmapují způsob poskytování sociálních služeb a zejména naplňování důležitého cíle, kterým je sociální začleňování uživatelů do běžného prostředí a normalizace života. Účelem je identifikace přetrvávajících nebo nově vznikajících ústavních prvků v pobytových službách poskytovaných organizacemi, které zřizuje Kraj Vysočina. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-14   Expertní a poradenská činnost v oboru ochrany lesa před škodami zvěří, harmonizace složek prostředí a rozvoje... (Česká republika - Ministerstvo zemědělství)
1. Poskytování konzultační a poradenské služby a zvyšování odborné úrovně vlastníků, nájemců, podnájemců lesů, odborných lesních/mysliveckých hospodářů a myslivecké a lesní stráže (ve spolupráci s PČR). Tyto činnosti v sobě zahrnují: monitoring zahraničních a tuzemských informací, jejich praktické ověřování a uplatňování v praxi prostřednictvím individuálních konzultací (telefonicky, e-mailem, poštou), pořádání seminářů, popř. videokonferencí (se zvláštním zřetelem na problematiku afrického moru prasat), … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-13   „Zajištění bezpečnostních služeb a pultu centralizované ochrany pro objekty Národního technického muzea Čelákovice,... (Národní technické muzeum)
Jedná se o veřejnou zakázku na zajištění bezpečnostních služeb a pultu centralizované ochrany pro objekty Národního technického muzea, tak jak je dále specifikováno v příloze č.3 a č.4 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-13   Poskytování právních služeb pro projekty spolufinancované z IROP a národních dotačních titulů (Centrum pro regionální rozvoj České republiky)
Komplexní právní služby spočívající v přípravě Rozhodnutí poskytovatele dotace o stanovení finančních oprav (tzv. IOK), která se použijí pro výdaje financované z Evropských strukturálních a investičních fondů v případě porušení podmínek při zadávaní veřejných zakázek v režimu i mimo režim ZZVZ, včetně podkladů a odůvodnění potřebných pro rozhodnutí o případných opravných prostředcích a / nebo případně následujících správních či soudních řízení. Právní služby související s kontrolami, prováděnými … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-11   Ostraha pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Příbrami 4 (ME) (Úřad práce České republiky)
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění služby ostrahy spočívající v bezpečnostní ostraze v objektu Úřadu práce ČR, kontaktního pracoviště Mělník (dále také jen „objekt“). V objektu je provozována činnost úřadu práce (zaměstnanost, nepojistné sociální dávky atd.). Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-11   Digitální komunikace ZP MV ČR (Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky)
Veřejná zakázka má dvě části – 1) nákup mediálního prostoru v online médiích a 2) správa reklamních online kampaní ZP MV ČR. Obě části jsou předmětem této zadávací dokumentace. Pro část 1. (dále také jen jako „Nákup mediálního prostoru v online médiích“) bude uzavřena rámcová dohoda bez obnovení soutěže dle § 134 ZZVZ na dobu určitou v délce 3 let od nabytí účinnosti rámcové dohody s jedním vybraným dodavatelem, který podá nabídku v tomto zadávacím řízení do této části veřejné zakázky a na základě … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-10   Vzdělávací kurzy v rámci projektu „Podpora duše III“ (Moravskoslezský kraj)
Předmětem veřejné zakázky je kompletní zajištění vzdělávacích kurzů ze sociální oblasti pro pracovníky pomáhajících profesí, a to v rámci klíčové aktivity č. 1 Rozvoj profesních dovedností pracovníků v rámci projektu s názvem „Podpora duše III“. Blíže viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-08   Zajištění nákupu mediálního prostoru v televizích a rádiích a související služby pro RBP, zdravotní pojišťovnu (RBP, zdravotní pojišťovna)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na zajištění nákupu mediálního prostoru a poradenské služby s tím související, a to v každé části samostatně Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-07   Poskytování služeb konzulárního operačního a informačního centra Ministerstva zahraničních věcí ČR (Ministerstvo zahraničních věcí)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je najmutí operátorů pro obsluhu Konzulárního operačního a informačního centra MZV. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-06   Zajištění služeb DPPC pro objekty VZP ČR (Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění připojení poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů („PZTS“) instalovaných ve vlastních a nájemních prostorách využívaných VZP ČR na „jednotný systém centralizované ochrany Policie ČR“ (dále jen „SCO PČR“). Předmětem veřejné zakázky tedy bude zajištění následujícího plnění dodavatelem:  připojení PZTS v objektech zadavatele na SCO PČR;  provoz připojení na Dohledové a poplachové přijímací centrum Policie ČR;  dodání a montáž objektových zařízení („OZ“) v … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-05   Elektronický systém řídicí kontroly příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem (Plzeňský kraj)
Předmětem veřejné zakázky je elektronizace procesů řídicí kontroly spočívající v implementaci ESŘK a jednotné metodiky pro výkon elektronické řídicí kontroly podle ust. § 16 odst. 1 vyhlášky č. 416/2004 Sb., v platném znění, a jeho integrace do stávajícího IT prostředí pro příspěvkové organizace zřízené Plzeňským krajem včetně zákaznické a metodické podpory, a to v rozsahu a za podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách, zejm. technických podmínkách dle Přílohy č. 2 ZD a v závazných … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-04   Zajištění pojišťovacích služeb pro potřeby Horské služby ČR (Horská služba ČR, o.p.s.)
Zajištění pojišťovacích služeb pro potřeby Horské služby ČR, na období čtyř (4) let, rozdělené na pět (5) částí, specifikované v předmětu veřejné zakázky Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-28   Tisk časopisu ŽIVA (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním (1) dodavatelem na zajištění tisku odborného časopisu ŽIVA ve vazbě V1, formát 210x297 mm, včetně dopravy do skladu zadavatele na adrese: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Expedice Nakladatelství Academia, Rozvojová 135, 160 00 Praha 6. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-23   Dočasné přidělení zaměstnanců (Správa Pražského hradu)
Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele zajistit pro zadavatele dočasné přidělení zaměstnanců, tj. pomocného personálu, vykonávajících kustodní, stěhovací a průvodcovské práce, práce pokladní - informátora v objektech, s nimiž je příslušný hospodařit zadavatel, což umožní zadavateli pokrýt případnou potřebu personálu, která je pouze dočasná. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v Zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-22   Tvorba a vydávání příloh o evropských fondech 5 (Ministerstvo pro místní rozvoj)
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření a zajištění vydávání příloh o přínosech projektů podpořených z fondů EU v deníku s celostátním dosahem. Předmětem veřejné zakázky je vytvoření a zajištění vydávání 12 příloh ve 4 regionálních mutacích, a to ve formě jedné dvoustrany speciální přílohy tištěného média – placeného celostátního deníku s ekonomickou rubrikou (4 regionální mutace), publikování on-line verze článků během daného měsíce na portálu daného média a propagace výstupů na Facebooku deníku … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-22   Poskytování právních služeb pro Generální finanční ředitelství (Generální finanční ředitelství)
Veřejná zakázka (dále také "VZ" ) je rozdělena na 2 samostatné části, a to Část 1 s názvem „Poskytování právních služeb v oblasti ICT a kybernetické bezpečnosti“ a Část 2 s názvem „Poskytování obecného právního poradenství“. Předmětem této VZ je poskytování odborného právního poradenství, tj. poskytování právních služeb, které budou spočívat zejména ve zpracování stanovisek, rozborů a podpoře nebo nezávislé supervizi při realizaci projektů zadavatele, a to za podmínek, které jsou podrobně uvedeny v … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-21   Brněnský metropolitan 2024–2025 (Statutární město Brno)
Účelem této veřejné zakázky je zajištění činností a služeb spojených s vydáváním informačního periodika pro občany statutárního města Brna „Brněnský metropolitan“. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-21   Zajištění ostrahy a recepčních služeb budov pracoviště ČSSZ pro Prahu a Střední Čechy (Česká správa sociálního zabezpečení)
zajištění výkonu strážní služby (zahrnující fyzickou ostrahu a ochranu objektů – míst plnění), poskytování souvisejících recepčních služeb a dále zajištění výkonu strážní služby v mimořádných situacích mimo pracovní režim strážní služby Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-20   Zajištění tiskového řešení pro město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění správy a pronájmu tiskových zařízení (tiskáren) odpovídajících minimálním technickým požadavkům uvedených v přílohách Smlouvy, vč. poskytnutí souvisejících služeb a dodávek v rozsahu dle Smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-16   „Služby ostrahy v objektech ve správě společnosti PRAHA 10 - Majetková, a.s. v letech 2024 - 2027“ (Praha 10 - Majetková, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je: i. zajištění služeb fyzické ostrahy, ochrany osob a majetku v objektech zadavatele; včetně zajištění provozu obchůzkového (pochůzkového) systému (s online náhledem/přístupem pro zadavatele za účelem kontroly obchůzkové (pochůzkové) činnosti dodavatele; ii. zajištění pořadatelsko-bezpečnostních služeb při společenských a sportovních akcích zadavatele; iii. poskytování služeb doprovodu při převozu finanční hotovosti/cenin; iv. zajištění služeb výjezdové skupiny. Na plnění … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-16   Noční recepce a ostraha ubytovacího zařízení (Dům zahraniční spolupráce)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb noční recepce a ostrahy ubytovacího zařízení Domu zahraniční spolupráce - Rezidence Dlouhá 17, na adrese Dlouhá 17, 110 00 Praha 1. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-16   DPPC a strážní služby pro objekty VZP ČR, prostřednictvím SBS (Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení připojení poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů (PZTS) instalovaných na objektech VZP ČR na dohledové přijímací a poplachové centrum (DPPC - dříve pod názvem pult centralizované ochrany PCO) a zajištění včasné reakce na tísňový a poplachový signál zásahovou jednotkou (ZJ) a střežení do převzetí určeným zaměstnancem VZP ČR v případě napadení objektu, prostřednictvím soukromé bezpečnostní služby (SBS). Dílčím plněním předmětu veřejné zakázky tedy … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-09   Poskytování strážních a recepčních služeb pro SFDI 2024 (Státní fond dopravní infrastruktury)
Předmětem této Veřejné zakázky je zajištění strážní a recepční služby zahrnující ostrahu a ochranu vnitřních a vnějších prostor budovy SFDI, pozemků náležících k budově, zařízení, zaměstnanců, nájemců a fyzických osob nacházejících se v budově, před škodami na majetku a zdraví, a dále zajištění služeb recepce. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-09   Ostraha administrativního areálu Emauzy v období 16. 1. 2024 – 31. 1. 2026 a ostraha pracoviště Jehněčí dvůr v... (Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy)
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění strážní a ochranné služby a dalších doplňkových služeb ve vymezených lokalitách: Část 1: Lokalita: Areál Emauzy, Část 2: Lokalita: Jehněčí dvůr. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-07   Kompletní výroba regionálního časopisu STOP MČ Praha 13 pro období 2024-2026 včetně realizace multimediálního obsahu (Městská část Praha 13)
Předmětem veřejné zakázky je výroba a tisk zpravodaje STOP MČ Praha 13, distribuce do poštovních schránek na území MČ Praha13 a na radnici ÚMČ Praha 13, správa velkoplošné inzerce a zajištění multimediálního řešení obsahu časopisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Český Domov Media House s.r.o.
2023-11-07   Grafické služby pro potřeby MMR 2023+ (Ministerstvo pro místní rozvoj)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajišťování služeb, které spočívají v grafickém zpracování různých podkladů dle pokynů zadavatele a v souladu s Logomanuály zadavatele, které jsou zveřejněné a volně přístupné na www.mmr.cz. Na základě dílčích objednávek bude dodavatel poskytovat zadavateli komplexní grafické služby, spočívající ve vytvoření grafických návrhů nebo vytvoření počítačového zpracování (DTP práce), včetně vytvoření dat zejména k tisku a pro další zpracování. Zobrazit zadávací řízení »