2024-01-25   Údržba ploch a prvků veřejné zeleně na území města Šumperka (Město Šumperk)
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 samostatné části. Obě tyto části je možno realizovat samostatně a na sobě nezávisle, tzn. lze podat nabídku na libovolnou část či na obě části veřejné zakázky. 3.2.1 Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky – ČÁST „A“ ( tj. údržba ploch veřejné zeleně) Předmětem plnění je provádění údržby ploch veřejné zeleně na území města Šumperka. Plochy veřejné zeleně na území města Šumperka, zahrnující katastrální území Šumperk, Horní Temenice a Dolní Temenice jsou … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   Údržba zeleně II (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na provádění komplexní údržby zeleně, včetně likvidace plevele, mechanického odstranění ruderálního porostu a odstranění náletových dřevin. Součástí plnění je rovněž provádění úklidu během seče, kácení, prořez stromů a ekologická likvidace odpadu. Více viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   Revitalizace významné sídelní zeleně v intravilánu města Králův Dvůr – 2023 (Město Králův Dvůr)
Předmětem veřejné zakázky je realizace projektu spočívající v zakládání a regeneraci zeleně v k.ú. Levín u Berouna, v k.ú. Počaply a v k.ú. Králův Dvůr. V průběhu realizace regenerace dojde k odstranění pařezů, ošetření a výsadbě dřevin, včetně jednoleté následné péče, založení trávníků a květnaté louky v zastaveném území města. Dále bude poskytována následná péče po stanovenou dobu. Bližší informace jsou uvedeny v Projektové dokumentaci zahrnující Biologický (vegetační a entomologický) průzkum … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-23   Chrastava – údržba městské zeleně v letech 2024 - 2027 (Město Chrastava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní údržba vybrané městské (veřejné) zeleně na plochách pozemků města Chrastavy. V rámci komplexní údržby městské zeleně budou vybraným dodavatelem prováděny zejména následující činnosti: sekání trvalých travních porostů, údržba živých plotů a keřů, mulčování neobhospodařovaných ploch, nakládání se vzniklým odpadem a jeho odstranění. Podrobně je předmět plnění veřejné zakázky popsán zejména v přílohách č. 1, 2 a 4 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-22   VZ 10. část - Příkopy (Statutární město Jihlava)
Předmětem plnění 10. části veřejné zakázky – Příkopy je služba spočívající v provedení seče porostu. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-22   Revitalizace sídelní zeleně města Louny – arboristická ošetření významných stromů na vybraných plochách (Město Louny)
Předmětem zakázky je kompletní realizace díla/plnění tj. arboristické ošetření 2.058 ks dřevin na vybraných lokalitách v Lounech Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-22   VZ 9. část - Dětská hřiště (Statutární město Jihlava)
Předmětem plnění 9. části veřejné zakázky – Dětská hřiště je služba spočívající v provedení seče porostu a odvoz touto činností vzniklé biomasy. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-19   Celoroční údržba ploch v MČ Brno-Vinohrady-sever (Statutární město Brno)
1. část veřejné zakázky: Údržba ploch parků, veřejné zeleně, dětských hřišť a sportovišť v MČ Brno – Vinohrady – část sever Předmětem 1. části veřejné zakázky je zajištění údržby ploch veřejné zeleně, parků, dětských hřišť a sportovišť, chodníků, zpevněných ploch a zastávek MHD v městské části Brno – Vinohrady, lokality ulic Pálavské náměstí – část, Velkopavlovická – část, Mikulovská, Tvrdonická, Bzenecká, Prušánecká, Blatnická, Vlčnovská a Žarošická. Součástí ploch veřejné zeleně jsou i šlapákové … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-16   D48 Frýdek-Místek, obchvat - I. etapa a D56 Frýdek-Místek - připojení na D48, následná péče o dřeviny (Ředitelství silnic a dálnic s. p.)
Předmětem zakázky je zajištění následné péče vysázených dřevin v rámci staveb "D48 Frýdek-Místek, obchvat - I. etapa" a „D56 Frýdek-Místek - připojení na D48“ po dobu 5 let, zahrnující zálivku, ošetření keřů, popínavých rostlin a stromů, ošetřování trávníku kolem stromů a mezi řadami výsadeb a okolo, mulčování a v případě výskytu nežádoucích rostlin (křídlatka, akáty apod.) jejich chemické ošetření a následná likvidace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-15   Sekání veřejných travnatých ploch na území městské části Praha - Vinoř (Městská část Praha-Vinoř)
Předmětem plnění zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na služby. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody bude poskytování služeb spojených s údržbou nezpevněných ploch s porostem trav a bylin (dále také jako „porost“), a to řez porostu za použití vhodného žacího ústrojí, nakládka a odvoz tímto řezem vzniklé biomasy nedestruktivním způsobem pro podkladové … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-12   Zajištění údržby zeleně v lokalitě Kladno-Sever (Statutární město Kladno)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění údržby zeleně travnatých ploch, keřových skupin a dřevin vč. jejich výsadby v lokalitě Kladno Hnidousy, Motyčín, Vrapice a Dubí u Kladna v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-10   OBNOVA ZELENĚ PO ŽIVELNÍ POHROMĚ, HODONÍN - 3. FÁZE (Město Hodonín)
Předmětem veřejné zakázky je realizace zeleně v lokalitě Bažantnice ve dvou etapách. V první etapě je výsadba stromů a keřů v části Bažantnice, jejíž předpoklad plnění je na jaře 2024. V druhé etapě je výsadba stromů a keřů v další části Bažantnice, jejíž předpoklad plnění je podzim 2024. Obě etapy mají následnou péči o vysazenou zeleň po dobu 5 let. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-03   Sečení travnatých veřejných ploch v letech 2024 - 2025 (statutární město Zlín)
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění základní údržby ploch sečením a sběrem vzniklé hmoty, dále sečením beze sběru posečené hmoty, či jen mulčováním částí pozemků a zákonným nakládáním se vniklým bioodpadem, sběrem, výhrabem listí a jeho odvozem. Sbíraný a shrabaný bioodpad vzniklý údržbou ploch bude uložen či předán k dalšímu zpracování dle platné legislativy o nakládání s odpady. Jednotlivé části veřejné zakázky se liší zejména velikostí území, lokalizací a mechanizací potřebnou pro řádné plnění … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-19   I/23, 38 Rámcová dohoda - Sečení 2023 - 2026 okres Třebíč (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Jedná se o sečení travních porostů na silnicích I. třídy v okrese Třebíč Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-19   I/23,38 Rámcová dohoda - Sečení 2024-26 okres Jihlava (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Jedná se o zajištění sečení travních porostů podél silnic I. tříd v okrese Jihlava. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-14   Výsadba zeleně v k. ú. Slatina u Hostouně (Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj)
Předmětem plnění je realizace dvou interakčních prvků a dvou lokálních biokoridorů včetně následné tříleté péče. Při realizaci služby nedojde ke kácení dřevin, dojde pouze k odstranění travinobylinného ruderálního porostu. Celkem bude vysázeno 394 stromů a 402 keřů. Součástí plnění je i následná péče v 1., 2. a 3. roce. Podrobné informace o předmětu veřejné zakázky, zadávacích podmínkách včetně požadavků na prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-13   2023048 Diplomatický servis - údržba zahrad (2024-2027) (Diplomatický servis)
Předmětem VZ jsou zahradnické práce spočívající v pravidelné údržbě zahrad a pozemků u objektů se kterými je Diplomatický servis příslušný hospodařit. Jedná se o údržbu venkovních zahrad v období vegetace, tj. od dubna do listopadu každého kalendářního roku tedy 2024, 2025, 2026 a 2027. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-13   Realizace Doly u Boru IP9 a Mchov LBK TB1-TB2 (Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výsadby izolační zeleně v k.ú. Doly u Boru a lokálního biokoridoru v k.ú. Mchov navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Doly u Boru a v k.ú. Mchov dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů. Výsadby budou provedeny dle projektové dokumentace a budou sloužit jako opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a k doplnění územního systému ekologické stability. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-12   Z 698 - Odborná péče o zeleň od roku 2024 (Městská část Praha 18)
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené s komplexní údržbou travnatých ploch a s komplexní péčí o keře a dřeviny na pozemcích svěřených do správy MČ Praha 18 Letňany (sektorech A – D). Předmět této veřejné zakázky je rozdělen na dvě části : 1. část veřejné zakázky: Údržba travnatých ploch 2. část veřejné zakázky: Péče o keře a dřeviny Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-08   Údržba zeleně MO Střekov (2024 – 2027) – Kácení a prořezy stromů (Statutární město Ústí nad Labem)
Předmětem plnění veřejné zakázky je řez a kácení stromů na území statutárního města Ústí nad Labem – Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov podle potřeb zadavatele v souladu s právními předpisy. Řezy budou prováděny na stromech soliterních i alejních, na stromech mladých i poměrně starých. Jedná se o řezy zakládací (u stromů mladých) a zdravotní, bezpečnostní a redukční, včetně sesazovacích – na torzo (u stromů starých) a včetně řádného nakládání s odpady dle platné legislativy v rozsahu a v souladu … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-08   Údržba veřejné zeleně na území statutárního města České Budějovice (sektor č. 3 Šumava, sektor č. 12 Máj – jih,... (Statutární město České Budějovice)
Předmětem veřejné zakázky je údržba ploch veřejné zeleně nacházejících se na území statutárního města České Budějovice. Údržba zahrnuje péči o travnaté plochy, keřové výsadby, stromy a květinové výsadby. Dále je součástí údržby provádění úklidu odpadků z ploch veřejné zeleně, výměna písku v pískovištích a provádění ostatních prací. Předmět veřejné zakázky je rozdělen do tří částí (lokalit) na území statutárního města České Budějovice. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu část, více částí nebo … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-05   V487/488 - vedení 400kV VER-VIT (P.0391), náhradní výsadba a následná péče (ČEPS, a.s.)
V487/488 - vedení 400kV VER-VIT (P.0391) náhradní výsadba a následná péče Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-16   Školkařská činnost v roce 2024 (RD) (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem VZ je uzavření rámcové dohody (dále jen „RD“) s jedním dodavatelem v souladu s § 131 ZVZ na poskytnutí služeb spočívajících v realizaci školkařských činností pro organizační jednotky zadavatele - střediska Nová Pec, Bukovina, Lhota a Lhota fóliovníky, Osina. Plnění bude probíhat postupem podle § 134 ZVZ. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-08   OBNOVA DĚTSKÉHO MĚSTEČKA - VEGETAČNÍ ÚPRAVY (Město Hodonín)
Předmětem veřejné zakázky je realizace zeleně v areálu Dětského městečka v Hodoníně. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-06   VZ 8. část - Hruškové Dvory (Statutární město Jihlava)
Předmětem plnění VZ 8. část - Hruškové Dvory je služba spočívající v provedení seče porostu, sběru listí a odvoz touto činností vzniklé biomasy. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-06   VZ 2. část - Březinovy Sady (Statutární město Jihlava)
Předmětem plnění 2. části veřejné zakázky – Březinovy Sady je služba spočívající v provedení seče porostu, sběru listí a odvoz touto činností vzniklé biomasy. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-06   VZ 3. část - Východní část (Statutární město Jihlava)
Předmětem plnění VZ 3. část - Východní část je služba spočívající v provedení seče porostu, sběru listí a odvoz touto činností vzniklé biomasy. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-06   VZ 5. část - Západní část (Statutární město Jihlava)
Předmětem plnění VZ 5. část - Západní část je služba spočívající v provedení seče porostu, sběru listí a odvoz touto činností vzniklé biomasy. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-06   VZ 7. část - Bedřichov (Statutární město Jihlava)
Předmětem plnění VZ 7. část - Bedřichov je služba spočívající v provedení seče porostu, sběru listí a odvoz touto činností vzniklé biomasy. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-06   VZ 1. část - Centrum (Statutární město Jihlava)
Předmětem plnění 1. části veřejné zakázky - Centrum je služba spočívající v provedení seče porostu, sběru listí a odvoz touto činností vzniklé biomasy. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-06   VZ 4. část - Jižní část (Statutární město Jihlava)
Předmětem plnění VZ 4. část - Jižní část je služba spočívající v provedení seče porostu, sběru listí a odvoz touto činností vzniklé biomasy. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-06   Obnova městského parku Holárkovy sady v Lounech (Město Louny)
Předmětem zakázky je kompletní realizace díla/plnění tj. rekonstrukce veřejného prostoru v parku Holárkovy sady v Lounech a zajištění tříleté následné péče. V rámci projektu Obnova městského parku Holárkovy sady v Lounech byly zhodnoceny všechny dřeviny rostoucí v řešeném území. Dle vyhodnocení zdravotního stavu dřevin a provozní bezpečnosti bylo navrženo a je předmětem zakázky kácení a ošetření stávajících dřevin různým typem řezů. Dále jsou v projektu řešeny a budou realizovány nové výsadby stromů, … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-06   VZ 6. část - Horní Kosov (Statutární město Jihlava)
Předmětem plnění VZ 6. část - Horní Kosov je služba spočívající v provedení seče porostu, sběru listí a odvoz touto činností vzniklé biomasy. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-24   Zlepšení mikroklimatických funkcí v lokalitách ul. Na Hrázi a Sokolská (Statutární město Přerov)
Předmětem veřejné zakázky je revitalizace dotčeného území prostřednictvím vegetačních úprav podél vodního toku Strhanec v ulici Na Hrázi a revitalizace zeleně včetně provedení opatření zlepšujících mikroklima na navazující ploše v ul. Sokolské v podobě vodních prvků a dešťové zahrady. V rámci zakázky budou zhotoveny zpevněné plochy s vodopropustným povrchem v trase stávajících výšlapů v trávníku. Na vybraných místech bude doplněn mobiliář. Řešené území se nachází v severozápadní části města Přerov. … Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-23   „FNO – Údržba vegetačních úprav“ (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování zahradnických služeb a dodávek v areálu FNO, spočívající zejména v chemickém odplevelení záhonů, pletí (záhonů, nádob, střešní zahrady), odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů, nádob, včetně odvozu a likvidace odpadu, odstranění výmladků u stromů, zdravotní řez stromů, výchovný řez stromů, zmlazení a řez keřů, oprava a úprava kotvení, shrabání listí ze záhonů v rovině, na střešní zahradě, a další práce a dodávky, dle rozpočtu. Dále … Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-23   Celoroční komplexní údržba veřejné zeleně, celoroční komplexní údržba silniční zeleně, obsluha odpadkových košů,... (Statutární město Brno, zastoupené městskou částí Brno – Starý Lískovec)
Předmětem plnění veřejné zakázky je celoroční provádění úplné, řádné a bezvadné: - komplexní údržby veřejné zeleně, - komplexní údržby silniční zeleně, - komplexní údržby hřišť, - komplexní údržby kontejnerových stání na směsný komunální odpad (SKO) - komplexní údržby kontejnerových stání na vytříděné složky komunálního odpadu (VSKO), - sběru zvířecích exkrementů, - komplexní obsluhy odpadkových košů včetně svozu a likvidace odpadů z nich, - likvidace černých skládek. Podrobný rozsah všech výše uvedených … Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-20   Regenerační práce a hnojení travnatého hřiště stadionu Juliska v letech 2025-2028 (Česká republika-Ministerstvo obrany, Sekce majetková MO)
Předmětem VZ je celoroční provádění regeneračních prací a hnojení travnatého sportovního hřiště s vyhříváním v rozsahu: posezónní regenerace, chemické kapalné ošetření plochy, dosévání, drnování, regenerační zásahy na jaře a podzim Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-17   Pravidelná údržba ploch a veřejné zeleně na území MČ Praha 8 (Městská část Praha 8)
Předmětem jednotlivých dílčích plnění je provádění údržby ploch a veřejné zeleně na území městské části Praha 8, přičemž jednotlivé služby jsou podrobně specifikovány v závazném vzoru rámcové dohody o poskytování služeb tvořícího přílohu č. 2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-17   D35 Opatovice - Časy, náhradní výsadba (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem zakázky je výsadba nových dřevin včetně následné péče po dobu min. 5 let za dřeviny kácené v rámci výstavby D35 Opatovice – Časy v obcích Opatovice nad Labem, Bukovina nad Labem a Dolní Ředice. Veškeré podrobnosti (identifikace lokalit, počty a druhy dřevin, technické požadavky na realizaci navržených úprav i rozsah následné péče) jsou specifikovány v projektové dokumentaci „D35 Časy – Ostrov, náhradní výsadba, DVZ“. Projektová dokumentace koresponduje s požadavky Rozhodnutí OÚ Opatovice nad … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Agropark servis s.r.o.
2023-10-06   Zázemí pro investora - administrativní prostory a parkoviště (Elektrárna Dukovany II, a. s.)
Předmětem zakázky je výstavba nové šestipodlažní administrativní budovy s kapacitou 180 kancelářských míst, parkovací plochy u budovy včetně vsakovací a retenční nádrže, venkovního osvětlení této plochy a chodníků, včetně sadbových úprav na ploše A2 p. č. 109/13 k. ú. Skryje nad Jihlavou. Zakázka je řešena metodou BIM. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-05   Údržba veřejné zeleně v Kralupech nad Vltavou 2024 (Město Kralupy nad Vltavou)
Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb v oblasti údržby veřejné zeleně ve 3 lokalitách města Kralupy nad Vltavou. Poskytování služeb zahrnuje zejména tyto činnosti: údržbu travnatých ploch, údržbu živých plotů, keřových porostů a stromů, údržbu záhonů, květinových mís, nádob a truhlíků, vč. závěsných, údržbu zelených střech, péči o popínavé rostliny a nakládání s odpadem (resp. jeho likvidace) souvisejícím s uvedenou údržbou zeleně. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-05   D48 Frýdek-Místek, obchvat - I. etapa a D56 Frýdek-Místek - připojení na D48, následná péče o dřeviny (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem zakázky je zajištění následné péče vysázených dřevin v rámci staveb "D48 Frýdek-Místek, obchvat - I. etapa" a „D56 Frýdek-Místek - připojení na D48“ po dobu 5 let, zahrnující zálivku, ošetření keřů, popínavých rostlin a stromů, ošetřování trávníku kolem stromů a mezi řadami výsadeb a okolo, mulčování a v případě výskytu nežádoucích rostlin (křídlatka, akáty apod.) jejich chemické ošetření a následná likvidace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-21   „Prvky ÚSES Za Cihelnou – I. a II. etapa“ (Statutární město Prostějov)
Předmětem díla je realizace lokálního biocentra LBC 18 a části i biokoridoru LBK 15 Nad Cihelnou v k. ú. Prostějov. Rozloha řešeného území je 5,98 ha. V současné době je území využíváno jako orná půda bez staveb nebo vzrostlé vegetace a realizace lokálního biocentra LBC 19 a části biokoridoru LBK 14 v centru rozsáhlé zemědělsky využívané plochy v k. ú. Žešov. Rozloha řešeného území je 1,73 ha. Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-21   Péče o zvláště chráněná území a biotopy zvláště chráněných druhů ve správě Ústeckého kraje v letech 2024 – 2026 (Ústecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je údržba a péče o maloplošná chráněná území (přírodní rezervace a památky) a další cenné lokality ve správě Ústeckého kraje. Poptávané práce zahrnují především ruční nebo mechanizované kosení travních porostů, výřez dřevin nebo jejich výmladků, dále také aplikaci arboricidu, likvidaci invazních druhů rostlin, narušení půdního povrchu a další speciální zásahy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KHL-EKO, a.s. Lukáš Voda
2023-09-20   D0, D1, D8 Náhradní výsadby - NV dle rozhodnutí Obecního úřadu Kozlov (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem zakázky je výsadba 624 ks dřevin dle Rozhodnutí Obecního úřadu Kozlov č. j.: 7/2017/KC ze dne 1.12.2017 a 2/2018/KC ze dne 29.1.2018. Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-19   D0, D1, D8 Náhradní výsadby vč. následné pěstební péče - NV, vč. NPP dle rozhodnutí Obecního úřadu Vystrkov (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem zakázky je výsadba 100 ks dřevin a následná pěstební péče po dobu 1 roku dle Rozhodnutí Obecního úřadu Vystrkov ze dne 11. 2. 2019, č.j.: ObúVYST-20/2019 Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-15   D0, D1, D8 Náhradní výsadby – NV dle rozhodnutí Obecního úřadu Javůrek, MěÚ Rosice, Obecního úřadu Říčany u Brna a... (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem zakázky je výsadba 221 ks dřevin dle Rozhodnutí Obecního úřadu Javůrek ze dne 27.2.2018, MěÚ Rosice č.j.: MR-S 1821/17-OZP KRA/2 ze dne 1.3.2017, Obecního úřadu Říčany u Brna č.j.: 596/2017 ze dne 30.8.2017 a Obecního úřadu Říčky č.j.: 280/2017/OU ze dne 11.9.2017 Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-12   Realizace zelených opatření na ochranu kvality ovzduší města Mělník - 1. etapa, výsadba zeleně (Město Mělník)
Předmětem plnění veřejné zakázky je výsadba izolační a ochranné zeleně ve městě Mělník. V rámci realizace se jedná zejména o výsadbu liniové ochranné zeleně v ulicích, instalace ochranné zeleně do truhlíků v ulicích, výsadbu zelených ploch a ochranného liniového lesního pásu, související úpravy spočívající v přípravě pozemku, kácení stromů a keřů, oplocení proti okusu a údržba porostů/zálivka. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MARTIN HNILICA s.r.o.
2023-09-12   Realizace lokálního biokoridoru LBK 7 – část 1 v k.ú. Osoblaha (Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace prvku společných zařízení navržených v komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Osoblaha, a to: Výsadba části lokálního biokoridoru LBK 7 na pozemku parc. č.1342 v k.ú. Osoblaha o výměře 39867 m2, vč. 3leté následné péče. Vnější část biokoridoru je tvořen výsadbou 2990 ks keřů ve dvou řadách o délce 1495 m. Vnitřní část biokoridoru bude vysázena lesnickým způsobem z 12760 ks listnatých stromů. V místech hospodářských sjezdů z přilehlé polní cesty C2 budou … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Ondřej Kostka
2023-09-12   Zajištění služeb v oblasti letní a zimní údržby komunikací a údržby zeleněMěsta Mníšek pod Brdy (Město Mníšek pod Brdy)
Předmětem Veřejné zakázky je zajištění služeb v oblasti letní a zimní údržby komunikací a údržby zeleně po dobu 5 let, a to v rozsahu stanoveném Smlouvou o poskytování služeb v oblasti letní a zimní údržby komunikací a údržby zeleně, která tvoří Přílohu č. 1 této Zadávací dokumentace (dále jen „Smlouva“). Součástí plnění Veřejné zakázky budou činnosti související s péčí o čistotu města Mníšek pod Brdy a s údržbou zeleně. Detaily jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.