2023-11-15   Rozšíření licenčního pokrytí formou subskripce licencí včetně podpory a zajištění prodloužení podpory Perpetual... (Česká republika - Ministerstvo zemědělství)
Předmětem veřejné zakázky je: • nákup 16 ks subskripčních licencí Dynatrace Managed – Host Units, vč. podpory (maintenance) na období od 2.1.2024 do 31.3.2028 • prodloužení 16 ks subskripčních licencí Dynatrace Managed – Host Units, vč. podpory (maintenance) na období od 10. 3. 2024 do 31.3.2028 • zajištění podpory (maintenance) licencí Dynatrace aplikačního monitoringu pro IT prostředí MZe na období od 29. 1. 2024 do 31.3.2028. Detailní specifikace předmětu plnění veřejné zakázky a veškeré obchodní, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: O2 IT Services s.r.o.
2023-11-10   Zajištění licenční podpory (subscripce) softwarových produktů Red Hat (Ministerstvo zemědělství)
Předmětem plnění této veřejné zakázky v rámci licenční podpory softwarových produktů Red Hat je průběžné poskytování programových korekcí a certifikace software pro stávající licence. Součástí je též poskytnutí technické podpory formou telefonické konzultace nebo webové podpory. Přesná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v čl. 3 návrhu smlouvy. Předmět veřejné zakázky, veškeré související činnosti a další obchodní, platební a technické podmínky jsou vymezeny v podrobnostech nezbytných k … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: O2 IT Services s.r.o.
2023-08-22   Zajištění provozu a rozvoje IS ERMA2 2023+ (Česká republika - Ministerstvo zemědělství)
Předmětem veřejné zakázky je provádění pravidelných činností nezbytných pro zajištění bezproblémového chodu IS ERMA2 v souladu se smlouvou stanovenými SLA, řešení incidentů a dalších provozních požadavků dle podmínek a parametrů stanovených smlouvou a realizace změn a úprav systému na základě požadavků Zadavatele. Předmět veřejné zakázky a veškeré obchodní, platební a technické podmínky jsou vymezeny v závazném textu návrhu smlouvy obsaženém v Příloze č. 1 zadávací dokumentace. Detailní specifikace … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: O2 IT Services s.r.o.
2023-08-22   Zajištění provozu a rozvoje integrační platformy EPO 2023+ (Česká republika - Ministerstvo zemědělství)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění provozu a rozvoje informačního systému Elektronické podatelny (dále jako „EPO“) na 48 měsíců. Předmětem veřejné zakázky je: • provádění pravidelných činností nezbytných pro zajištění bezproblémového chodu EPO v souladu se smlouvou stanovenými SLA, • řešení incidentů a dalších provozních požadavků dle podmínek a parametrů stanovených smlouvou, • realizace změn a úprav systému na základě požadavků zadavatele. Předmět veřejné zakázky a veškeré obchodní, platební … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: O2 IT Services s.r.o.
2023-06-08   Zajištění provozu infrastruktury významného informačního systému (Státní zemědělský intervenční fond)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění provozu kompletní infrastruktury IS SZIF. Součástí předmětu plnění tedy je: 1. Zajištění Převzetí stávající infrastruktury IS SZIF a přípravy služeb provozu v souladu s kapitolou 4.1 Přílohy č. 1 Smlouvy: Katalog služeb, kdy realizace této služby bude zahájena v termínu dle odst. 3.2. ZD a potrvá po dobu jednoho měsíce. 2. Zajištění provozu stávající infrastruktury IS SZIF v souladu s podmínkami pro provoz infrastruktury specifikovanými v Příloze č. 1 Smlouvy: … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: O2 IT Services s.r.o.
2023-05-26   Pořízení maintenance pro produkty IBM (Státní zemědělský intervenční fond)
Předmětem veřejné zakázky jsou služby hardwarové a softwarové podpory – maintenance HW i SW produktů na platformě IBM zajišťujících provoz infrastruktury významného informačního systému zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: O2 IT Services s.r.o.
2023-05-26   Pořízení maintenance pro produkty VMware (Státní zemědělský intervenční fond)
Předmětem veřejné zakázky jsou služby hardwarové a softwarové podpory – maintenance HW i SW produktů na platformě VMware zajišťujících provoz infrastruktury významného informačního systému zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: O2 IT Services s.r.o.
2023-05-26   Pořízení maintenance pro produkty HP (Státní zemědělský intervenční fond)
Předmětem veřejné zakázky jsou služby hardwarové a softwarové podpory – maintenance HW i SW produktů na platformě HP zajišťujících provoz infrastruktury významného informačního systému zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: O2 IT Services s.r.o.
2023-04-12   Poskytování služeb správy a provozu centrálních balancerů (Česká republika - Ministerstvo zemědělství)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby správy a provozu centrálních balancerů MZe, a to zejména v následujících oblastech: - správa, provoz a zařízení F5 BIG-IP. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: O2 IT Services s.r.o.
2023-04-04   Poskytování služeb podpory ICT provozu 2023+ (Česká republika - Ministerstvo zemědělství)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby správy a provozu ICT infrastruktury Zadavatele, a to zejména v následujících oblastech: - správa a provoz HW infrastruktury; - správa a provoz vybraných systémových služeb a aplikací; - správa a provoz datových úložišť a zálohovacích systémů; - správa, provoz Single Sign On systému Zadavatele v Hostingových Centrech Zadavatele, zajištující ověřování a jednotné přihlašování uživatelů v rámci centrálních portálů a aplikací Zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: O2 IT Services s.r.o.
2023-03-08   Zajištění provozu a rozvoje aplikační infrastruktury a služeb na MZe 2023+ (Česká republika - Ministerstvo zemědělství)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb provozu a rozvoje aplikační infrastruktury a služeb na MZe. Předmětem služeb je zejména správa a provoz: a) Produkčních, developerských, akceptačních a testovacích portálů zadavatele, b) Produkčních, developerských, akceptačních a testovacích registrů zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: O2 IT Services s.r.o.
2023-02-16   Provoz a rozvoj aplikace SW statistika MZe (Česká republika - Ministerstvo zemědělství)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění provozu a rozvoje aplikace SW statistika MZe po období následujících 48 měsíců dle požadavků definovaných katalogovými listy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: O2 IT Services s.r.o.
2022-11-11   Poskytnutí standardizované podpory (maintenance) HW produktů HP (Česká republika - Ministerstvo zemědělství)
Předmětem plnění je zajištění standardizované podpory (maintenance) HW produktů HP používaných v datových centrech zadavatele na 24 měsíců (tj. do 31.12.2024). Přesná technická specifikace předmětu veřejné zakázky tvoří přílohu návrhu smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: O2 IT Services s.r.o.
2022-11-09   Zajištění standardizované podpory SW produktů Microfocus (Česká republika - Ministerstvo zemědělství)
Předmětem plnění je zajištění standardizované podpory (maintenance) licencí Microfocus (dříve produktů HPE) používaných v systému dohledů a zálohování na 24 měsíců (tj. do 31.12.2024). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: O2 IT Services s.r.o.
2022-09-01   Poskytování služeb provozu infrastruktury pro informační systémy Ministerstva dopravy 2023+ (Česká republika - Ministerstvo dopravy)
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb provozu infrastruktury pro informační systémy Ministerstva dopravy. Podrobná specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky a konkrétní technické požadavky zadavatele na předmět této veřejné zakázky jsou uvedeny v návrhu smlouvy, a dále v přílohách č. 14 až 20 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: O2 IT Services s.r.o.
2022-08-01   Zajištění a konsolidace licenční podpory softwarových produktů Red Hat (Česká republika - Ministerstvo zemědělství)
Předmětem plnění této veřejné zakázky v rámci licenční podpory softwarových produktů Red Hat je průběžné poskytování programových korekcí a certifikace software pro stávající licence. Součástí je též poskytnutí technické podpory formou telefonické konzultace nebo webové podpory. Přesná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: O2 IT Services s.r.o.
2022-06-10   Zajištění konektivity MZe - Část 3 (Česká republika - Ministerstvo zemědělství)
Předmětem plnění je zajištění vzájemného propojení datových center a připojení lokalit Ministerstva zemědělství formou služby, která je rozdělena na 2 samostatné celky, a to: A. Zajištění konektivity HC (konektivita hostingových center HC Stodůlky/JZM a HC Chodov), zajištění konektivity THC (konektivita datového centra Těšnov) a GOV (služby centrálního eGovernmentu) - označeno jako HC+THC+GOV; B. Zajištění konektivity dislokovaných lokalit oddělení správy budov a ústředí Těšnov - označeno jako OSB + Těšnov Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: O2 IT Services s.r.o. WIA spol. s r.o.
2022-02-08   Interní integrační vrstva včetně aplikačních rozhraní (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění je vybudování komunikační a integrační platformy elektronizace (dále jen „ESB“) pro interní rozvoj elektronizace Nemocnice Pardubického kraje, a.s. s celoplošnou dostupností vybraných a zabezpečených dat pro pacienty, pro podporu sdílení informací mezi regionálními poskytovateli zdravotních služeb i poskytovateli zdravotních služeb mimo Pardubický kraj, včetně technologické připravenosti na národní projekty e-Health a s návazností na zajištění mezinárodní interoperability. Součástí … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: O2 IT Services s.r.o.
2021-05-13   Poskytování služeb podpory ICT provozu 2021+ (část 2) (Česká republika – Ministerstvo zemědělství)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb podpory ICT provozu 2021+ (část 2) včetně realizace Etapy II–IV. (upgrade Oracle DB prostředí agentových systémů MZe). Jedná se o služby správy a provozu ICT infrastruktury Zadavatele (dále také „Služby“) na období 24 měsíců. Poskytování služeb podpory ICT provozu 2021+ (část 1) zadavatel realizoval formou veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 ZZVZ. Touto veřejnou zakázkou byla realizována Etapa I (upgrade Oracle DB … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: O2 IT Services s. r. o. O2 IT Services s.r.o.
2021-04-19   Implementace a provoz informačního systému SZIF pro Monitoring Approach (Státní zemědělský intervenční fond)
Předmětem zadavatelem požadovaného plnění veřejné zakázky je dodávka, implementace a zajištění služeb podpory, provozu a rozvoje nového informačního systému zadavatele nezbytného pro naplnění nově definovaných podmínek administrace Společné zemědělské politiky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: O2 IT Services s.r.o.
2021-02-18   Zajištění provozu a integrační platformy EPO 2021+ (Česká republika - Ministerstvo zemědělství)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb provozu a rozvoje integrační platformy EPO 2021+. Předmětem veřejné zakázky je tedy zajištění provozu, řešení vzniklých incidentů či realizace drobných změn a úprav systému na základě požadavků zadavatele. Zajištění provozu a rozvoje integrační platformy EPO 2021+ je určen na 2 roky. Služby jsou vymezeny v příslušném katalogovém listu buď jako: a) pravidelné služby poskytované od jejich zahájení provedeného formou inicializace služby po celou zbývající … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: O2 IT Services s.r.o. O2 IT Services, s.r.o.
2020-09-03   Zajištění standardizované podpory produktů HP (maintenance) (Česká republika - Ministerstvo zemědělství)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění standardizované podpory (maintenance) licencí produktů HPE používaných v systému Dohledů a Zálohování na MZe. Podpora zahrnuje přístup k novým verzím software, záplatám a opravám včetně možnosti stažení s využitím webového portálu, priorizaci a urychlené řešení problémů/incidentů s vysokým dopadem, přístup přes webové rozhraní, přístup k znalostní databázi a telefonickou podporu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: O2 IT Services s.r.o.
2020-06-16   Zajištění licenční podpory software produktů Red Hat (Česká republika – Ministerstvo zemědělství)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí licenční podpory softwarových produktů Red Hat (do 31.12.2021). Přesná technická specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Předmět veřejné zakázky, veškeré související činnosti a další obchodní, platební a technické podmínky jsou vymezeny v podrobnostech nezbytných k realizaci veřejné zakázky v rozsahu požadovaném zadavatelem v návrhu smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: O2 IT Services s.r.o.
2020-04-07   Rámcová dohoda - Integrované bezpečnostní systémy (Česká republika - Ministerstvo vnitra)
Vymezená část A: dodávka aktivních řídicích a propojovacích prvků systému IBS, které jsou na sobě technologicky závislé, včetně projektů a školení. Vymezená část B: dodávka koncových prvků systému, které nejsou na systémové části technologicky závislé. V oddílu druh zakázky je uvedena služba, ale jedná se o dodávku. Bohužel zvolený CPV kód není ve formuláři, není možné použít pro dodávku. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ALWIL Trade, spol. s r.o. APPSEC s.r.o. AUROTON COMPUTER, spol. s r.o. Be a future s.r.o. Deepview s.r.o. Dignita s.r.o. IBM Česká republika, spol. s r.o. ICZ a.s. Kyndryl Česká republika, spol. s r.o. O2 Czech republic a.s. O2 IT Services s.r.o. Point.X Security Solutions s.r.o. PragoData Consulting, s.r.o. Simac Technik ČR, a.s. T-Mobile Czech Republic a.s. TAKTIK, a.s. Tovek, spol. s r.o. Trade Fides a.s. Trade FIDES, a. s. Trade FIDES, a.s. Vítkovice IT Solutions a.s. YOUR SYSTEM, spol.s r.o.
2019-08-07   ADIS - podpora, údržba a vývoj 2020 - 2023 (Česká republika - Generální finanční ředitelství)
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb k Systému ADIS, tj. a. Podpora provozu Aplikace ADIS a pozáruční servis Aplikace ADIS, b. Zajišťování vývoje/rozvoje Aplikace ADIS, c. Služby ADIS Hotline, konzultační služby, technická podpora, d. Koordinační služby a činnosti podpory kybernetické bezpečnosti ADIS. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: O2 IT Services s.r.o. O2 IT Services, s.r.o.
2019-05-29   Poskytnutí standardizované podpory (maintenance) HW produktů HP (Česká republika - Ministerstvo zemědělství)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je podpora (maintenance) stávajícího HW aktivně používaného v datových centrech zadavatele. Pořizovaná podpora je na období do 31.12.2020 od data zveřejnění smlouvy v registru smluv. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: O2 IT Services s.r.o.
2019-05-29   Zajištění standardizované podpory (maintenance) a dokup licencí produktů HPE (Česká republika - Ministerstvo zemědělství)
Předmětem této VZ je zajištění standardizované podpory (maintenance) licencí produktů HPE používaných v systému Dohledů a Zálohování na MZe. Podpora zahrnuje přístup k novým verzím software, záplatám a opravám, včetně možnosti stažení s využitím webového portálu, prioritizaci a urychlené řešení problémů/incidentů s vysokým dopadem, přístup přes webové rozhraní, přístup k znalostní databázi a telefonickou podporu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: O2 IT Services s.r.o.
2019-05-06   Datové centrum pro NSCOH - rámcová dohoda (Česká republika - Ministerstvo vnitra)
Provoz a řešení datového centra (také jako BI/DWH) pro Ředitelství služby cizinecké policie a dále jeho následná technická podpora. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: O2 IT Services s.r.o.
2019-04-22   Služby výpočetního clusteru (Cendis, s.p.)
Předmětem této veřejné zakázky je výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky na pronájem a provoz serverů, související síťové infrastruktury, datového úložiště a zálohovacích zařízení, včetně zajištění technické podpory. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: O2 IT Services s.r.o.
2019-02-26   Zajištění provozu a rozvoj aplikace Erma2 2019+ (Česká republika - Ministerstvo zemědělství)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb provozu a rozvoje aplikace Erma 2019+. Předmětem služeb je zejména provoz a rozvoj aplikace ERMA2. Služby jsou vymezeny v příslušném katalogovém listu buď jako: a) pravidelné služby poskytované od jejich zahájení provedeného formou inicializace služby po celou zbývající dobu účinnosti smlouvy nebo jako b) ad hoc služby poskytované na základě písemné objednávky zadavatele, které zahrnují rozvojové činnosti pro potřeby zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: O2 IT Services s.r.o.
2019-01-21   Zajištění provozu a rozvoj aplikační infrastruktury a služeb na MZe 2019+ „Prais“ (Česká republika - Ministerstvo zemědělství)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb provozu a rozvoje aplikační infrastruktury a služeb na MZe. Předmětem služeb je zejména správa a provoz: a) Produkčních, developerských, akceptačních a testovacích portálů zadavatele, b) Produkčních, developerských, akceptačních a testovacích registrů zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: O2 IT Services s.r.o.
2018-12-20   Zajištění kontinuity provozu hardware ADIS - konsolidace hardware (Česká republika - Generální finanční ředitelství)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka HW k rozšíření infrastruktury pro Automatizovaný Daňový Informační systém, instalace zboží a podpora nasazení HW do rutinního provozu, jehož specifikace, množství zboží, přesné požadavky na instalaci zboží jsou uvedeny v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: O2 IT Services s.r.o.
2018-10-08   Produkty Oracle - dokoupení licencí a zajištění podpory (Česká republika - Ministerstvo zemědělství)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je nákup nových licencí produktů Oracle a migrace stávajících licencí Oracle,včetně zajištění jejich podpory, a dále zajištění (prodloužení) podpory stávajících licencí produktů Oracle. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: O2 IT Services s.r.o.
2018-01-25   Dodávka diskových polí pro IS SZIF a související služby (Státní zemědělský intervenční fond)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému diskových polí se stanovenými technickými a provozními parametry a souvisejícího příslušenství pro informační systém zadavatele provozovaný na aplikační platformě SAP. Součástí předmětu plnění bude: • Dodávka zařízení, • Instalace zařízení, • Zajištění podpůrných služeb pro uvedení zařízení do produktivního provozu. • Zajištění plné podpory zadavateli výrobcem dodávaných komponent na dobu 60 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: O2 IT Services s.r.o.
2017-09-13   Maintenance produktů IBM (Státní zemědělský intervenční fond)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění HW a SW maintenance produktů HW i SW produktů na platformě IBM zajišťujících provoz infrastruktury významného informačního systému Zadavatele. S ohledem na prodloužení požadované doby životnosti infrastruktury je nezbytné zajistit maintenance a podporu jednotlivých komponent ze strany výrobce infrastruktury a souvisejících komponent. Maintenance musí být ze strany uchazeče registrována u výrobce produktů – společnost IBM – na Zadavatele jako koncového … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: O2 IT Services s.r.o.
2017-05-19   Poskytování služeb zajištění provozu, podpory a rozvoje systému sap na roky 2017–2021 (Česká republika – Ministerstvo zemědělství)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění provozu systémů SAP pro zadavatele dle stanovených SLA parametrů, a to včetně rozvojových činností a/nebo realizace změnových požadavků včetně zajištění drobných úprav zejména konfiguračního charakteru, které nepředstavují významnější úpravy zdrojového kódu. Dále je předmětem rovněž zajištění rozvoje podle požadavků zadavatele a platné legislativy ČR. Veškeré služby, dodávky a související činnosti, které jsou předmětem plnění veřejné zakázky, jsou vymezeny v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: O2 IT Services s.r.o.
2017-03-06   Elektronický správní archiv MO (Česká republika – Ministerstvo obrany)
Pořízení elektronického systému pro dlouhodobé uchovávání digitálních záznamů MO. Celkové technologické řešení musí vycházet ze standardu OAIS – ISO 14721 (Open Archival Information System). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: O2 IT Services s.r.o.
2017-02-15   Poskytování služeb provozu infrastruktury pro informační systémy Ministerstva dopravy (Česká republika – Ministerstvo dopravy)
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb provozu infrastruktury pro informační systémy Ministerstva dopravy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: O2 IT Services s.r.o. O2 IT Services, s.r.o.
2016-07-14   Informační systém datových schránek 2018+ (Česká pošta, s.p.)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služby provozu a rozvoje informačního systému datových schránek (dále jen „ISDS“), včetně doplňkových služeb, podpůrných, obslužných a servisních služeb, od 1.1.2018 po dobu 5 let. Požadované služby vycházejí ze stávajícího stavu a jsou specifikovány funkčním designem ISDS, provozním řádem ISDS a aktuálním zněním zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, včetně prováděcích předpisů. ISDS využívá technologie SuSE Linux … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: O2 IT Services s.r.o.
2015-12-18   Dílčí upgrade infrastruktury IS SZIF (Státní zemědělský intervenční fond)
Předmětem veřejné zakázky je realizace upgradu současně využívané infrastruktury informačního systému zadavatele. Upgrade se týká zálohovacích a úložných komponent infrastruktury – páskové knihovny a diskových polí. Zadavatel poptává specifické části infrastruktury na technologiích odpovídající současně využívané infrastruktuře, aby bylo zajištěno zachování homogenního infrastrukturního prostředí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: O2 IT Services s.r.o.
2015-11-27   Zajištění provozu infrastruktury IS SZIF (Státní zemědělský intervenční fond)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění provozu (správy a administrace) infrastruktury informačního systému SZIF, který slouží pro administraci dotačních titulů Společné zemědělské politiky v letech 2015–2017. Uchazeč bude předmět plnění realizovat ve formě jednorázových a průběžných služeb (dále jen „Služby“). Jedná se zejména o poskytování následujících průběžných Služeb v oblasti provozu a podpory: — Služba „IS01 – Provoz a správa“, — Služba „IS02 – Zálohování a obnova“, — Služba „IS03 – Dohled a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: O2 IT Services s.r.o.
2015-11-20   Provoz a rozvoj aplikační infrastruktury a služeb na MZe „Prais“ (Česká republika – Ministerstvo zemědělství)
Účelem a předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování pravidelných služeb provozu a rozvoje aplikační infrastruktury a služeb na MZe. Předmětem služeb je zejména správa a provoz: a) produkčních testovacích portálů zadavatele; b) produkčních a testovacích registrů zadavatele; c) produkčního a testovacího prostředí Cross-compliance včetně koordinace řešení incidentů v rámci systému technické podpory Cross-compliance; d) integrační platformy, zajišťující vzájemnou kompatibilitu provozovaných … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: O2 IT Services s.r.o.
2015-09-23   Správa a monitoring privilegovaných účtů – PIM (Česká republika – Ministerstvo zemědělství)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je implementace centrální správy privilegovaných účtů se zabezpečeným úložištěm hesel a správou přístupů k těmto účtům a zaznamenávání aktivit privilegovaných účtů, včetně nahrávek obrazovek a stisků kláves (dále též „PIM řešení“). Předmětem plnění této veřejné zakázky je rovněž: (i) poskytování následné technické podpory výrobce standardních (generických) softwarových produktů tvořících součást PIM řešení; a (ii) poskytování následné technické a metodické podpory. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: O2 IT Services s.r.o.
2015-08-06   Nákup serverových technologií na platformě RISC (Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p.)
Cílem této veřejné zakázky je rozvoj vysoce dostupné platformy pro provozování významných, nebo kritických informačních systémů. Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky serverových technologií na platformě RISC (zadavatel požaduje primárně architekturu RISC, nicméně připouští rovněž architekturu CISC a EPIC). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ALWIL Trade, spol. s r.o. Atos IT Solutions and Services, s.r.o. O2 IT Services s.r.o. XANADU a.s.
2015-02-20   Outsourcing profesionálních odborných služeb ICT (OPOS) (Česká republika – Ministerstvo zemědělství)
Předmětem této veřejné zakázky jsou služby spočívající v poskytování profesionálních odborných služeb nezbytných pro zajištění provozu a koncepčního rozvoje komplexního prostředí ICT, a to v následujících oblastech: — podpora řešení dopadů Společné zemědělské politiky a problematiky dotací EU a ČR na agendy a provoz ICT rezortu Ministerstva zemědělství, — podpora tvorby architektura, koncepce a procesů ICT Ministerstva zemědělství, — podpora řízení služeb ICT, — podpora infrastruktury a serverových … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ATS – Telcom Praha a.s. ATS-Telcom Praha a.s. AutoCont CZ a.s AutoCont CZ a.s. AutoCont CZ, a.s AutoCont CZ, a.s. BDO IT a.s. Bdo IT, a.s. O2 Czech republic a.s. O2 IT Services s.r.o. O2 IT Services, s.r.o. Talgo Consulting s.r.o. Talgo Consulting, s.r.o.
2014-12-31   Rozvoj a údržbu Informačního systému katastru nemovitostí v letech 2015–2019 (ČR – Český úřad zeměměřický a katastrální)
Předmětem VZ je rozvoj a údržbu Informačního systému katastru nemovitostí v letech 2015–2019. Podrobnosti viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: O2 Czech republic a.s. O2 IT Services s.r.o. O2 IT Services, s.r.o.