2024-01-26   Nákup licencí a poskytování služby maintenance k systému SAP (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Účelem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem, jejímž předmětem bude nákup licencí a poskytování služby maintenance k systému SAP. Předmětem plnění veřejné zakázky je tedy zejména poskytování služeb spočívajících v: a) zajištění práv užití systému SAP prostřednictvím poskytnutí licencí k programovému vybavení systému SAP, jejichž podmínky jsou stanoveny v závazném návrhu rámcové dohody a jeho přílohách („Licence SAP“); b) maintenance systému SAP spočívající v poskytování podpory … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Technická podpora SW antivir - Endpoint protection (Ministerstvo Obrany)
Předmětem Veřejné zakázky je poskytování služeb, a to zabezpečení koncové stanice MO prostřednictvím komplexního Endpoint protection řešení FortiClient za účelem umožnění centralizované správy a dohledu koncových stanic rezortu MO, zejména pak služebních stanic připojených do veřejného internetu. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   Nástroj XDR (Ministerstvo práce a sociálních věcí)
Předmětem veřejné zakázky je implementace nástroje XDR pro ochranu cca 15 000 koncových stanic (PC, notebooky) a celorepublikové sítě MPSV. Nástroj XDR (Extended Detect & Response) slouží k detekci, analýze a reakci na kybernetické hrozby v celém ICT prostředí MPSV. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   Rámcová dohoda na zajištění technické podpory a rozvoje DMS VoZP na 48 měsíců (Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody dle § 131 ZZVZ s jedním dodavatelem na zajišťování technické podpory provozu a rozvoje DMS VoZP ČR pro jednotlivé samostatné moduly a systémy. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   IS Distribuce dokumentů (Správa železnic, státní organizace)
Náhrada současné aplikační komponenty Distribuce dokumentů, EKN a Depeše perspektivním a uživatelsky přívětivým řešením v souladu s legislativou. uzavření dvou vzájemně provázaných a neoddělitelných smluv - smlouvy o dílo na vývoj software a smlouvy o údržbě, provozu a rámcovém rozvoji software. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   Aplikace pro elektronická jednání RJMK a ZJMK (Jihomoravský kraj)
Předmětem veřejné zakázky je provedení díla spočívajícího v implementaci, nastavení a provozu uceleného IS pro elektronické zpracování materiálů do orgánů Objednatele (Rady Jihomoravského kraje, Zastupitelstva Jihomoravského kraje, komisí rady, výborů zastupitelstva a případných dalších obdobných orgánů rady a zastupitelstva) s vazbou na hlasovací zařízení. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-24   Pozáruční podpora skenerů A3, A4 (ČR - Český úřad zeměměřický a katastrální)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění pozáruční podpory na 36 měsíců pro 234 ks skenerů Alaris S2050 včetně plochého lože Kodak formátu Legal (A4) a nožního pedálu a 238 ks skenerů Kodak i3200 včetně plochého lože Kodak formátu A3 a nožního pedálu. Zadavatel požaduje také podporu pro stávající skenovací SW (Kodak Capture Pro ) včetně podpory pro serverovou část, která zajišťuje především přidělování licencí (Kodak Capture Pro Server Software a Asset Management Software). Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-24   Podpora licencí HCL na roky 2024 - 2026 (Úřad vlády české republiky)
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí technické podpory k licencím HCL na roky 2024 - 2026, s tím že pouze poskytnutí technické podpory na rok 2024 zadavatel s jistotou zadá. Licence HCL jsou využívány na Úřadu vlády ČR pro zajištění poštovních a kalendářových služeb, sdílení informací a souborů v rámci pracovních týmů, dále jako aplikační platforma pro významný informační systém ODOK, databázi usnesení, systém Odboru vládní agendy, synchronizaci dat s personálním systémem VEMA, systém DAP, systém … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-24   Pořízení systému pro řízení a správu privilegovaných účtů (PIM/PAM) v prostředí krajského úřadu MSK (Moravskoslezský kraj)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace systému pro řízení a správu privilegovaných účtů - PIM/PAM (tj. „Privileged Identity Management“ a „Privileged Access Management“) v prostředí KÚ MSK, který zajistí jednotný proces při přístupu k privilegovaným účtům včetně monitorování operací prováděných pod těmito účty s vazbou na konkrétního administrátora, který v danou chvíli účet používá. Požadavek řídit privilegované účty vychází rovněž ze zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-18   Pořízení licencí pro zajištění zálohování cBIS (Ministerstvo vnitra)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 34 ks SW licencí Veeam Availability Suite Enterprise Plus (licencování na CPU, tj. 1 ks licence je pro jeden CPU) pro zálohování systémů a dat provozovaných v rámci datových center NCIKT včetně jednoleté podpory a následná podpora těchto licencí pro 2. a 3. rok. Licence Veeam se užívají zejména pro zálohování systémů a dat provozovaných v rámci virtualizační platformy VMware. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-16   Podpora mzdového, personálního a docházkového systému OKbase (Centrum pro regionální rozvoj České republiky)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění podpory provozu mzdového, personálního a docházkového systému OKbase dodaného a do organizace Zadavatele implementovaného v roce 2018 (dále také jen „Systém“), a to v rozsahu: • technologický update / upgrade (technologický rozvoj Systému); • legislativní update / upgrade (zajišťování a garance souladu Systému s platnou a účinnou legislativou, včetně dodávání aktualizovaných verzí Systému); • kontinuální rozvoj Systému (vylepšování funkcionalit a zásahy a úpravy na … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-15   EES Licence Microsoft pro Univerzitu Palackého v Olomouci na období 2024-2027 (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování podlicencí k software společnosti Microsoft (dále jen „Licence“): 1.Kód 2.Položka 3. Množství AAD-38391 M365 EDU A3 Unified ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 3643 AAD-38400 M365 EDU A5 Unified ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 2 NK5-00001 PwrBIProforEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 25 Licence budou poskytnuty prostřednictvím a za podmínek rámcové smlouvy Microsoft Campus and School Agreement a prováděcí smlouvy Enrollment for Education Solutions (dále jen … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-12   Rozvoj a údržba aplikačního software pro ZČU - VERSO (2024) (Západočeská univerzita v Plzni)
Předmětem veřejné zakázky je servis softwarových modulů vytvořených na platformě VERSO a jejich rozvoj či nový vývoj dle potřeb zadavatele po dobu účinnosti servisní smlouvy. Zadavatel má taková licenční oprávnění k software, jež je předmětem servisu dle této smlouvy, která umožňují jeho servis či rozvoj jakoukoli třetí osobou. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-10   Systém elektronické spisové služby a správy dokumentů pro Kancelář Poslanecké sněmovny České republiky (Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka software, hardware a služeb a skládá se z těchto hlavních částí: A Hlavní komponenty (SW) A.1 Dokument management systém (dále jen DMS) s podporou celého životního cyklu dokumentů (obecně souborů) organizace A.2 Nad DMS elektronický systém spisové služby (dále též „eSSL“), podpora tohoto provozu a další rozvoj eSSL, především s ohledem na požadavky legislativy a na specifika prostředí Poslanecké sněmovny B Navazující komponenty – hardware, nebo software plnící vybrané … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-08   Zvýšení kybernetické bezpečnosti města Velké Meziříčí (Město Velké Meziříčí)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení a implementace HW infrastruktury a SW vybavení a jejich následná technická podpora a údržba. Předmětem veřejné zakázky je též doprava všech dodávaných technologií na místo určení a jejich uvedení do provozu včetně zaškolení obsluhy. Součástí veřejné zakázky jsou též veškeré další služby, dodávky a práce související s předmětem veřejné zakázky definované v zadávací dokumentací. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-08   Kybernetická bezpečnost ve Vsetínské nemocnici a.s (Vsetínská nemocnice a.s.)
Účelem veřejné zakázky je zajištění zvýšení kybernetické bezpečnosti a celkové úrovně zabezpečení nemocnice a jejích systémů, a to pomocí realizace vybraných technických bezpečnostních opatření. Předmětem veřejné zakázky je realizace/implementace zejména následujících opatření: - antivirová ochrana a EDR; - web aplikační firewall (AWAF); - Wi-fi AP; - dodávka a implementace systému PIM/PAM; - interní Firewall; - MFA / ochrana přístupu uživatelů; - Single Sign-On (SSO); - systém řízení přístupu do sítě … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-03   Dodávka a implementace jádra a aplikace elektronických procesů v Dokument management systému (Moravskoslezský kraj)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace jádra a aplikace elektronických procesů jednotného multitenantního dokument management systému, včetně operačních systémů, databází a dalších licencí třetích stran. Systém budou využívat uživatelé, kterými jsou: - Nemocnice Havířov, příspěvková organizace, - Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, - Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvková organizace, - Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, - Slezská nemocnice v Opavě, … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-02   Kybernetická bezpečnost v Nemocnici Slaný (Nemocnice Slaný)
Předmětem veřejné zakázky „Kybernetická bezpečnost v Nemocnici Slaný“ je dodávka a implementace komplexního systému ukládání a ochrany dat, včetně jejich ochrany proti kybernetickým hrozbám, včetně veškeré související dokumentace, která se k němu vztahuje a včetně zajištění technické podpory výrobce, to vše s vlastnostmi dle zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-29   Zajištění servisu bezpečnostních technologií MF (Česká republika - Ministerstvo financí)
Předmětem plnění Veřejné zakázky je zajistit správu, servis a technickou podporu pro stávající bezpečnostní soustavu Zadavatele, která spočívá v zajišťování, obhospodařování, analýze provozu a monitoringu prostřednictvím následujících činností: - DNS resortní, - resortní síť, - meziresortní síť, - firewall Cisco Firepower, - firewall Check Point VSX, - přístup na aktivní prvky komunikační infrastruktury – Cisco ISE, - přístup do sítě Ministerstva financí přes VPN, - bezpečnostní záplaty pro prvky … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-27   Zvýšení segmentace, dostupnosti a odolnosti počítačové sítě nemocnice (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace aktivních síťových prvků, včetně úpravy přiléhajících procesů, týkajících se zvýšení segmentace infrastrukturní sítě nemocnice. Předkládaný projekt významnou měrou přispěje ke zvýšení kybernetické bezpečnosti zejména tím, že bude možné více rozkouskovat síť na jednotlivé Vlany a v případě kybernetického útoku např. ransomware nedojde k narušení dostupnosti kompletně celé vnitřní infrastruktury nemocnice, ale pouze menšího celku právě díky vytvoření … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-27   Zajištění licencí Adobe AEM Forms 2024 (Česká republika - Ministerstvo financí)
Předmětem Veřejné zakázky je zajištění licenčního oprávnění k SW Adobe AEM Forms, nezbytného pro zabezpečení převodu dokumentů formátů MS Office do formátu Adobe PDF, včetně umožnění procesu konverze z moci úřední (tj. zejména připojení ověřovací doložky k PDF dokumentu, umožňující vyplňování formuláře PDF a elektronické podepisování zejména pomocí aplikace Adobe Reader). Předmětem Veřejné zakázky je dále nastavení aplikace Konverzní pracoviště dokumentů, která provádí převod dokumentů formátů MS Office … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-27   Rámcová dohoda na pořizování produktů Cisco 2024 (Ministerstvo vnitra)
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody bude poskytování licencí a podpory k softwarovým produktům společnosti Cisco Systems. Pořizování vybraných hardwarových produktů společnosti Cisco Systems, na které lze nasadit pouze proprietární software společnosti Cisco Systems, včetně možnosti implementace, dále pořizování originálního příslušenství společnosti Cisco Systems včetně možnosti implementace a poskytování souvisejících služeb pro Centrálního a Pověřující … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-21   Provozní podpora a rozvoj systému pro sledovatelnost tabákových výrobků (Státní tiskárna cenin, s. p.)
Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele provádět pro zadavatele plnění spočívající v poskytování provozní a servisní podpory (řešení nahlášených událostí, vč. zásahů pro zajištění bezpečnosti systému pro generování, vydávání a správu jedinečných identifikátorů - UI kódů - pro tabákové výrobky a hospodářské subjekty zapojené do systému sledovatelnosti tabákových výrobků, ve smyslu požadavků stanovených nařízením Evropské unie) v rozsahu a dle specifikace uvedené v Příloze č. 2 a 3 návrhu … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-19   Technická podpora a rozvoj aplikace elektronických dražeb APED pro roky 2024 – 2026 (Česká republika - Generální finanční ředitelství)
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování technické podpory a rozvoje Aplikace elektronických dražeb APED (dále jen „aplikace APED“), nástroje pro provádění elektronických dražeb v rámci Finanční správy České republiky dle ustanovení § 194a zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se Smlouvou o technické podpoře a rozvoji aplikace elektronických dražeb APED, která tvoří Přílohu č. 2 ZD, po dobu 24 měsíců. Nynější podoba architektury aplikace APED je uvedena … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-18   Udržitelný rozvoj ekonomicko-provozního systému ČVUT 2024-2027 (EPS) (České vysoké učení technické v Praze)
Poskytování služeb pro zajištění udržitelného rozvoje, pozáručních servisních služeb a služeb pro zajištění provozu funkcionalit nadstavbových Speciálních ekonomicko-provozních aplikací ČVUT zahrnujících všechny fakulty a součásti. Rozsah funkcionalit je předmětem specifikace zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-18   Nový Grantový informační systém (Grantová agentura České republiky)
Předmětem zadavatelem požadovaného plnění veřejné zakázky je dodávka, implementace a zajištění služeb podpory, provozu a rozvoje nového Grantového informačního systému. Nový Grantový informační systém bude významným informačním systémem dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZKB“). Dodavatel bude při plnění veřejné zakázky provozovatelem významného informačního systému dle ZoKB a … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-18   Multifaktorová autentizace uživatelů AD (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání řešení multifaktorové autentizace uživatelů AD v prostředí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (dále jen VFN) včetně konfigurace, implementace, zprovoznění a záručního servisu v rozsahu a v minimální technické specifikaci uvedené v příloze č. 2 těchto zadávacích podmínek – Minimální funkční a technické požadavky, a včetně služeb na vyžádání. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-18   Upgrade a modernizace ekonomicko-provozního informačního, personálního a mzdového systému v NNH (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace upgrade stávajícího EPIS a PaM Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 na verzi Microsoft Dynamics 365 Business Central včetně zajištění podpory a servisu na dobu neurčitou. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-15   Rozvoj eGovernmentu v Městě Dubňany III (Město Dubňany)
Předmětem plnění je dodávka, implementace a zaškolení zaměstnanců modulů eGoverentu, kterými jsou: - ekonomická agenda včetně zajištění technické údržby SW po dobu 36 měsíců. - portál občana včetně zajištění technické údržby SW po dobu 36 měsíců. - modernizace spisové služby do informačního systému města Dubňany včetně zajištění technické údržby SW po dobu 36 měsíců. - elektronizace práce orgánů města Dubňany, včetně zajištění technické údržby SW po dobu 36 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-15   Vývoj, údržba a systémová podpora provozu eSSL EPD III (Česká republika - Ministerstvo financí)
Předmětem plnění Veřejné zakázky je zajištění rozvoje, údržby a systémové podpory IS EPD, který byl vytvořen jako nástroj pro odbornou správu dokumentů Ministerstva financí, ve kterém je zejména vedena evidence dokumentů přijatých nebo vzniklých činností úřadu, sledování pohybu dokumentů a spisů, sledování lhůt pro úkoly z těchto dokumentů plynoucích včetně jejich plnění, vyřizování dokumentů a evidence dokumentů odeslaných z úřadu Ministerstva financí, uzavírání a archivace spisů a provádění skartačního … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-14   Servisní podpora personálního a mzdového informačního systému III (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování servisní podpory provozu a rozvoje Personálního a mzdového informačního systému VEMA Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-13   Technické zhodnocení APV ISMP - OVR, PROS, DOPLN - nákup (Ministerstvo Obrany)
Předmětem VZ je formou technického zhodnocení doplnit aplikační a programové vybavení (APV) Informačního systému mobilizačních příprav (ISMP). Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-12   Zajištění nájmu HW infrastruktury pro provoz sytému PACS (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění HW infrastruktury pro provoz systému PACS zadavatele. Zadavatel požaduje, aby infrastruktura byla poskytována formou služby s měřením čerpání poskytované kapacity, denní granularitou a měsíčním reportováním. Součástí plnění bude rovněž měření IT zdrojů spotřebovaných zadavatelem formou vhodné měřící jednotky, které bude následně podkladem pro zpětnou fakturaci za poskytování smluvených služeb. Služby budou poskytovány na hardwarových prostředcích a softwaru ve … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-08   Systém pro zpracování a ověření údajů ze žádostí o kompenzace (Energetický regulační úřad)
Předmětem veřejné zakázky je návrh, tvorba a dodávka systému pro zpracování a ověření údajů ze žádostí o kompenzace a zajištění servisních služeb a rozvoje systému. Zadavatel požaduje dodání veškerého potřebného software, včetně zdrojových kódů, dokumentace a služeb, souvisejících se splněním požadavků zadavatele dle zadávací dokumentace. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-07   Zajištění provozu, rozvoje a podpory ekonomického informačního systému (EKIS) umístěné v cloudovém prostředí (Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků))
Předmětem plnění této veřejné zakázky je: a) sjednání rámcové dohody (dále samostatně též jako „Rámcová dohoda“) obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování implementačních a konzultačních služeb pro ekonomický informační systém (EKIS) umístěný v cloudovém prostředí (dále též „EKIS“), b) sjednání smlouvy o poskytování servisních služeb (dále samostatně též jako „Servisní smlouva) pro EKIS. Přesné vymezení Předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-07   Obnova a rozšíření licenční podpory Veeam 2024+ (Ministerstvo zemědělství)
Předmětem veřejné zakázky je: • nákup 60ks subskripčních licencí k produktu obnova licenční podpory pro 60ks nevýhradních licencí k produktu "Veeam Data Platform Advanced Universal Subscription License" včetně podpory (maintenence) (21.3.2024 - 20.3.2027), • obnova podpory perpetual licencí „Veeam Data Platform Foundation Enterprise Plus“ pro 10 socketů a „Veeam ONE“ pro 10 socketů (21.10.2024 - 20.3.2027), • nákup 1ks subskripční licence „Veeam Data Platform Advanced Universal Subscription License" … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-07   Technická podpora ostatní aplikace - TP IS RUPS - nonKP 2.kolo (Ministerstvo Obrany)
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služby, a to poskytování technické podpory pro provozovaný informační systém Rezortní utajované počítačové sítě IS RUPS (nonKP) zahrnující podporu provozní a bezpečnostnísprávy, podporu managementu IS, využití odborníků dodavatele, prodloužení/nákup produktových podpor na provozovaný SW, řešení nestandardních stavů, pomoc a podpora při zpracování provozní, bezpečnostní, projektové a technické dokumentace IS a školení provozní a bezpečnostní správy IS. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-07   Podpora a rozvoj monitorovacího nástroje Zabbix (Hlavní město Praha)
Předmětem této VZ je zajištění podpory a rozvoje monitorovacího nástroje Zabbix. Cílem je zajistit komplexní provoz a rozvoj technologie, která je klíčovým monitorovacím systém pro online sledování a kontrolu všech IT systémů provozovaných v datových centrech MHMP, dále zajišťuje sledování síťových prvků LAN v centrálních i oddělených lokalitách MHMP. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-06   Správa identit PAM III (Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.))
Předmětem plnění tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na zajištění nástroje pro řízení a správu privilegovaných přístupů, tzv.“Privileged Access Management“ (dále jen „PAM“), který zajistí řízení přístupu k aktivům technologické infrastruktury zadavatele (HW/SW) a monitorování operací prováděných privilegovanými osobami (osobami s účty s vyšším oprávněním než user/domain user). Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-06   Správa identit PAM III (Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.))
Předmětem plnění tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na zajištění nástroje pro řízení a správu privilegovaných přístupů, tzv.“Privileged Access Management“ (dále jen „PAM“), který zajistí řízení přístupu k aktivům technologické infrastruktury zadavatele (HW/SW) a monitorování operací prováděných privilegovanými osobami (osobami s účty s vyšším oprávněním než user/domain user). Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-05   Služba ekonomického, personálního a mzdového informačního systému pro digitální informační agenturu II (Digitální a informační agentura)
Předmětem plnění je: a) provedení analýzy požadavků a technické připravenosti, zpracování cílového konceptu a akceptace cílového konceptu, b) zřízení a zprovoznění provozního (PaaS i SaaS) prostředí, c) poskytnutí licencí k užívání služeb EKIS / PIS, d) instalace a implementace služeb EKIS / PIS, e) integrace služeb EKIS / PIS se systémy napojenými na interní a externí rozhraní, f) zpracování odpovídající dokumentace (provozní, administrátorské, bezpečnostní a uživatelské), g) školení (administrátorů, … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-05   SW podpora a rozvoj aplikace Workmate (Česká pošta, s.p.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování servisu a rozvoje (vč. seznámení s obsluhou) k provozní aplikaci „Workmate“ podporující doručovatele zadavatele. Podrobnosti viz Zadávací dokumentace (dále jen "ZD"). Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-05   Informační systém Nakladatelství Karolinum (Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum)
Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je poskytování služeb maintenance a podpory informačního systému Nakladatelství Karolinum na dobu neurčitou, poskytování služeb Ad Hoc rozvoje včetně vytvoření B2B objednávkového modulu. Předmět VZ je blíže specifikován v návrhu smlouvy (viz Příloha č. 1 ZD). Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-04   Zajištění servisní podpory software pro řízení a vykonávání operací digitalizace (Národní knihovna České republiky)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v podpoře softwarových modulů pro řízení a vykonávání operací digitalizace Národní digitální knihovny (dále jen „NDK“), jak jsou popsány v příloze č. 1 návrhu rámcové dohody (dále jen „návrh smlouvy“). Předmětem plnění je poskytování služeb formou řešení požadavků objednatele. Požadavky objednatele jsou rozděleny do následujících základních skupin: a) požadavky na odstranění havárie nebo chyby (neplánovaný stav software), b) požadavky … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-30   Modernizace městského kamerového dohlížecího systému ve městě Louny (Město Louny)
Předmětem plnění je náhrada morálně i fyzicky zastaralých komponentů stávajícího městského kamerového systému ve městě Louny pomocí současné IP kamerové technologie včetně následného servisu. Účelem realizace této veřejné zakázky je zajistit na území města Loun jednotný komplexní kamerový dohlížecí systém. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-27   Servis a podpora informačního systému QI (Kraj Vysočina)
Účelem veřejné zakázky je poskytování servisní podpory a údržby informačního systému QI. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-27   Podpora (maintenance) licencí Veeam pro zálohování kritické infrastruktury (Ministerstvo vnitra)
Zajištění podpory pro 145 ks SW licencí Veeam Availability Suite Enterprise Plus, které jsou využívány pro zálohování systémů a dat provozovaných v rámci datových center NCIKT a NPC. Licence Veeam se užívají zejména pro zálohování systémů a dat provozovaných v rámci virtualizační platformy VMware. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-27   Upgrade, servis a podpora informačního systému FaMa+ (Kraj Vysočina)
Účelem veřejné zakázky je upgrade stávající verze systému FAMA+ na aktuální verzi tohoto systému a poskytování servisní podpory a údržby informačního systému FaMa+. Zobrazit zadávací řízení »