Dodavatel: OZO Ostrava, s.r.o.

8 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel OZO Ostrava, s.r.o.

2023-03-01   Svoz odpadů (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)
poskytování sběru, svozu, odstraňování a využití odpadů z odpadových nádob poskytnutých zadavateli dodavatelem za podmínek stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu blíže stanoveném technickými podmínkami v článku VII Zadávací dokumentace a smlouvy Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OZO Ostrava, s.r.o.
2021-04-26   Sběr, svoz, využívání a zneškodňování komunálních odpadů ve městě Fulnek (Město Fulnek)
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na provádění veškerých činností souvisejících se zajištěním komplexních služeb v oblasti nakládání s odpady pro město Fulnek, a to podle zadávacích podmínek, smlouvy na poskytování služeb, která jako Příloha č. 2 tvoří nedílnou součást zadávacích podmínek a dále podle Přílohy č. 3, která tvoří rovněž nedílnou součást zadávacích podmínek a která bude tvořit současně i přílohu uzavřené smlouvy na poskytování služeb spojených se zajištěním komplexních … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OZO Ostrava, s.r.o.
2020-11-11   Svoz biologického odpadu - ZŠ, MŠ a PO (Statutární město Ostrava)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění pravidelného svozu a využití biologicky rozložitelného odpadu, včetně použitého jedlého oleje a tuků, z kuchyní a stravoven ze základních a mateřských škol, kde zřizovateli jsou statutární město Ostrava a městské obvody, a ze zdravotnických a sociálních zařízení a domovů pro seniory, které jsou příspěvkovými organizacemi města, na dobu neurčitou. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OZO Ostrava, s.r.o.
2020-08-26   Odvoz a likvidace odpadů MNO (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní služba při nakládání s odpady (odvoz, manipulace a likvidace) ze všech zařízení Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace, tzn. areál MNO (Nemocniční, Kounicova, Janovského, Varenská), LDN a DSS Radvanice a DRS Poruba. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OZO Ostrava, s.r.o.
2020-04-06   „Sběr, svoz, využití a odstranění odpadů ve FN Ostrava II.“ (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je sběr, svoz, využívání a odstraňování odpadů včetně souvisejících činností v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a o změně některých dalších zákonů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OZO Ostrava, s.r.o.
2019-10-03   Svoz a likvidace komunálního odpadu pro město Šenov (Město Šenov)
Předmětem veřejné zakázky je svoz a likvidace odpadu pro zadavatele pro město Šenov. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OZO Ostrava, s.r.o.
2019-07-09   Zimní údržba a očista města Studénky (Město Studénka)
Předmětem zakázky je zajištění služeb pro město Studénka spočívající v zajištění zimní údržby místních komunikací, chodníků, schodišť, autobusových a vlakových zastávek a dalších specifikovaných ploch města. Součástí poskytování služeb je i zajištění očisty města jako celku. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OZO Ostrava, s.r.o.
2019-04-01   Sběr, svoz, využívání a zneškodňování komunálních odpadů ve městě Studénka (Město Studénka)
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb v oblasti nakládání s odpady ve městě Studénka v rozsahu blíže specifikovaném ve vlastní zadávací dokumentací a jejích přílohách a dále poskytnutí všech souvisejících služeb či dodávek nezbytných ke splnění veřejné zakázky. Veškeré činnosti při plnění předmětu této veřejné zakázky musí být zajišťovány v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OZO Ostrava s.r.o. OZO Ostrava, s.r.o.