2024-01-19   Endoskopický materiál I (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné a opakované dodávky spotřebního zdravotnického materiálu – endoskopického materiálů. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-17   Stropní a nástěnná svítidla včetně rámečku (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky stropních a nástěnných svítidel včetně rámečku, blíže v příloze č. 1 této ZD - Technické specifikaci Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-04   „FNO - Energoblok EGB 9 a Kabelový propoj na hladině NN“ (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je pokrytí deficitu el. příkonu v objektech Fakultní nemocnice Ostrava. Bližší vymezení předmětu plnění je zřejmé z přílohy č. 1 ZD – Projektové dokumentace vč. výkazů výměr. Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené smlouvy o dílo .Návrh smlouvy je přílohou č. 2 ZD. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-23   Výpůjčka 2 ks automatických hematologických analyzátorů s pravidelnými dodávkami spotřebního materiálu pro vyšetření... (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního zdravotnického materiálu pro vyšetření krevních vzorků u dárců krve a jejich složek a vyrobených transfuzních přípravků (dále jen „SZM“) a bezplatné vypůjčení 2 ks multiparametrických automatických hematologických analyzátorů na laboratorní vyšetření krevního obrazu u dárců krve a pacientů s pětipopulačním diferenciálem a zbytkových buněk v transfuzních přípravcích (dále jen „ZT“), včetně příslušného SW k zajištění plynulého napojení do … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-20   Pila a vrtačka (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění je dodávka 1 systému-pily a vrtačky a poskytování záručních servisních služeb a pozáručních servisních služeb po dobu 5 let. více viz. ZD Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o.
2023-11-16   Software pro digitální integraci klinických vyšetření oční kliniky (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka softwaru (dále jen „SW“) 10 licencí pro digitální integraci klinických vyšetření pro oční kliniku, pro 10 souběžně pracujících uživatelů, včetně implementace, migrace dat, zaškolení, testovacího provozu s uvedením do ostrého provozu a poskytování služeb provozní podpory, rozvoje a customizace dodaného softwaru. Bližší informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci (dále jen "ZD"). Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-16   Jednorázové bronchoskopy s výpůjčkou monitoru (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního zdravotnického materiálu a zároveň bezplatné výpůjčení 7 kusů monitorů. Blíže viz Zadávací dokumentace (dále jen ZD) Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-06   Systémy implantátů kostního vedení (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné a opakované dodávky spotřebního zdravotnického materiálu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG, odštěpný závod
2023-11-02   „Dodávky inkontinenčních pomůcek“ (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou v jednotlivých částech veřejné zakázky průběžné a opakované dodávky nových inkontinenčních pomůcek (dále jen také „pomůcky“). Bližší informace jsou uvedeny v ZD. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-25   Sběr, svoz, využití a odstranění odpadů ve FN Ostrava (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je veřejné zakázky je sběr, svoz, využívání a odstraňování odpadů včetně souvisejících činností v souladu s požadavky zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OZO Ostrava s.r.o.
2023-10-23   „FNO – Údržba vegetačních úprav“ (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování zahradnických služeb a dodávek v areálu FNO, spočívající zejména v chemickém odplevelení záhonů, pletí (záhonů, nádob, střešní zahrady), odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů, nádob, včetně odvozu a likvidace odpadu, odstranění výmladků u stromů, zdravotní řez stromů, výchovný řez stromů, zmlazení a řez keřů, oprava a úprava kotvení, shrabání listí ze záhonů v rovině, na střešní zahradě, a další práce a dodávky, dle rozpočtu. Dále … Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-23   Věž pro foniatrii (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks věže pro foniatrii s příslušenstvím (dále jen „ZT“ nebo „zdravotnická technologie“) a poskytování záručních a následně pozáručních servisních služeb bez náhradních dílů po dobu 5 let. Předmět plnění je určen pro Kliniku otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN Ostrava. Bližší informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci (dále jen "ZD"). Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-19   Certifikační služby (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zavedení prvků digitální důvěry dle eIDAS prostřednictvím kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru pro FN Ostrava. Bližší informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci (dále jen "ZD"). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: První certifikační autorita, a.s.
2023-10-12   Spotřební materiál k ireverzibilní elektroporaci (IRE) včetně výpůjčky generátoru (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné a opakované dodávky spotřebního zdravotnického materiálu k ireverzibilní elektroporaci (IRE). Předmětem plnění je rovněž bezplatné vypůjčení 2 ks ablačních bifazických generátorů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDEON s.r.o.
2023-10-11   Krátkodobá mikroaxiální katétrová mechanická srdeční podpora (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné a opakované dodávky spotřebního zdravotnického materiálu – mechanické srdeční podpory používané především pro invazivní kardiologii u nemocných s akutním infarktem myokardu či k umožnění vysoce rizikové plastiky koronárních tepen. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2023-10-10   „Provádění odborného servisu na zařízení UPS - výměny, opravy a výměny baterií ve FN Ostrava“ (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování pozáručních servisních služeb, provádění odborného servisu na zařízení UPS - výměny, opravy a výměny baterií ve FN Ostrava. Bližší vymezení předmětu plnění vyplývá jednak z přílohy č. 2 Návrhu smlouvy a jednak z Cenové tabulky uvedené v příloze č. 1. ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: DOUBLE ENERGY s.r.o.
2023-10-09   Celotělový kostní denzitometr s příslušenstvím (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 systému celotělového kostního denzitometru s příslušenstvím (dále jen „ZT“) a poskytování záručních a následně pozáručních servisních služeb, včetně náhradních dílů i vakuových prvků a provádění zkoušek dlouhodobé stability, po dobu 5 let (tzv. "full servis"). ZT je určena pro Ústav radiodiagnostický FN Ostrava. Bližší informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci (dále jen "ZD"). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o.
2023-10-05   Automatický izolátor DNA/RNA (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové zdravotnické technologie – 1 ks izolátoru DNA/RNA (dále jen také „ZT“ nebo „zdravotnická technologie“), poskytování záručních a následně pozáručních servisních služeb bez náhradních dílů k dodané ZT, průběžné a opakované dodávky spotřebního materiálu – kitů (dále jen také „SM“). Předmět plnění je určen pro Ústav klinické a molekulární patologie a lékařské genetiky - Oddělení lékařské genetiky FN Ostrava. Bližší informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: LAB MARK a.s.
2023-10-05   Obnova a doplnění infuzní a dávkovací techniky FN Ostrava (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou v jednotlivých částech veřejné zakázky průběžné a opakované dodávky nových souborů zdravotnické technologie – infuzní a dávkovací techniky (dále jen také „ZT“), poskytování záručních a následně pozáručních servisních služeb bez nebo včetně náhradních dílů po dobu 5 let a průběžné a opakované dávky spotřebního zdravotnického materiálu - (dále jen také „SZM“). Bližší informace jsou uvedeny u jednotlivých části VZ a v Zadávací dokumentaci (dále jen "ZD"). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. Fresenius Kabi s.r.o.
2023-10-04   Servisní smlouva na servis přístroje Symbia Intevo 2 (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v zajišťování pozáručních servisních služeb pro stávající zdravotnický přístroj - gama kameru Symbia Intevo 2 (dále jen „zdravotnický přístroj“ nebo „ZP“), včetně náhradních dílů tzv. full servis. Jedná se o zajišťování komplexních a řádných pozáručních servisních služeb vč. běžných oprav závad, výměny náhradních dílů, dálková kontrola diagnostika ZP apod. předmětného zdravotnického přístroje. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Siemens Healthcare, s.r.o.
2023-09-26   FN Ostrava - Dvourovinný angiografický systém pro intervenční výkony s příslušenstvím (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 nového systému Dvourovinného angiografického systému pro intervenční výkony s příslušenstvím a provedení transportní, instalační a montážní připravenosti. Předmětem plnění VZ je též poskytování pozáručních servisních služeb včetně náhradních dílů tzv. „full servis“ Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-26   FN Ostrava – RTG přístroj s C-ramenem s příslušenstvím (obnova – 2 systémy) (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka RTG přístrojů s C-ramenem s příslušenstvím, a to včetně příslušenství a vybavení nutného pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz (to znamená např. veškerá kabeláž nebo hadice pro propojení jednotlivých částí dodávky, napájecí a datové kabely atd.), a následné poskytování záručních a pozáručních servisních služeb vč. ND tzv. „full servis“ po dobu 5 let. Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-20   Upgrade operačního endosystému pro neurochirurgii (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je Upgrade operačního endosystému pro neurochirurgii s nutným příslušenstvím k uvedení do provozu, včetně poskytování záručních a pozáručních servisních služeb bez náhradních dílů po dobu 5 let, více viz. ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o.
2023-09-19   ELEKTROCHIRURGICKÝ GENERÁTOR (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového 1 ks elektrochirurgického generátoru včetně příslušenství, poskytování záručních a pozáručních servisních služeb bez ND po dobu 5 let. Součástí předmětu plnění dále jsou průběžné dodávky spotřebního zdravotnického materiálu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Promedeus s.r.o.
2023-09-19   „OPERAČNÍ STOLY“ (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu: - v 1. části VZ – Operační stoly I. 2 kusů operačních stolů, a to pro Kožní oddělení a Kliniku otorinolaryngologie chirurgie hlavy a krku; - v 2. části VZ – Operační stoly II. 8 kusů systémových operačních stolů vč. příslušenství pro Centrální operační sály. Předmět plnění je spojen i s poskytováním pozáručních servisních služeb po dobu 5. let. Bližší vymezení předmětu plnění je zřejmé ze Zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-19   Rozšíření potrubní pošty pro transport transfuzních přípravků ve FN Ostrava (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšíření a úprava stávajícího systému potrubní pošty ve Fakultní nemocnici Ostrava. Jedná se o rozšíření technologie o samostatnou „Krevní“ linku potrubní pošty, která bude vyhrazena pro transport transfuzních přípravků. V rámci projektu tak bude realizováno přímé propojení Krevního centra a Ambulance KHO (Hematoonkologické kliniky). Nová technologie a její části musí být kompatibilní se stávající technologii systému Sumetzberger GmbH, s komponenty potřebnými pro … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROFITUBE PROCZECH s.r.o.
2023-09-15   Nemocniční lůžka pacientská (pro dospělé pacienty) s příslušenstvím a vybavením (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nemocničních lůžek pacientských (pro dospělé pacienty) s příslušenstvím a vybavením včetně poskytování záručních a pozáručních servisních služeb bez náhradních dílů po dobu 5 let, více viz. ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: L I N E T spol. s r.o.
2023-09-11   FN Ostrava – podpora zkvalitnění operativy s příslušenstvím – Endoskopická věž se 4K zobrazením pro neurochirurgii (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového 1 systému endoskopické věže se 4K zobrazením pro neurochirurgii a poskytování záručních a pozáručních servisních služeb bez ND po dobu 5 let Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o.
2023-09-11   „Pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení FN Ostrava“ (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení FN Ostrava“ Pojištění se týká činností provozovatele definovaných v zápisu v obchodním rejstříku, živnostenském rejstříku, zřizovací listiny nebo obdobném dokumentu vymezující činnosti provozovatele. Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-08   „Reklamní předměty FN Ostrava" (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění ve všech částech VZ (č. 1 až č. 7 dle vymezení uvedeného v čl. 6 ZD) jsou dodávky propagačních (reklamních) předmětů, včetně zajištění opatření logem zadavatele, včetně grafických návrhů dle požadavků zadavatele a dodání na místo určené zadavatelem. Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-06   „Dialyzační adsorbér II.“ (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky dialyzačních adsorbérů pro odstraňování zánětlivých mediátorů z krve pacientů, zejména cytokinů a chemokinů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o.
2023-09-06   „Rozšíření výkonu trafostanice EGB 7 ve FN Ostrava“ (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšíření výkonu trafostanice EGB 7 ve FN Ostrava v rozsahu: • doplnění transformátoru T7.2 (22/0.4 kV; 1000kVA) • doplnění hlavního rozvaděče RM2 včetně kabelového přívodu VN (22 kV) z VN rozvaděče 22kV 7R22, pole č.6 v energobloku EGB7, areálu FN Ostrava. • doplnění chlazení stávající rozvodny • vyhotovení revizních zpráv Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Q-ELEKTRIK služby, s.r.o.
2023-09-05   Chlopeň srdeční biologická aortální bezstehová z bovinního perikardu (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné a opakované dodávky spotřebního zdravotnického materiálu - chlopeň srdeční biologická aortální bezstehová z bovinního perikardu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Biomedica ČS, s.r.o.
2023-08-31   Vrtací systémy (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění pro obě část VZ je dodávka nových souborů zdravotnické technologie a poskytování záručních servisních služeb a pozáručních servisních služeb po dobu 5 let. více viz. ZD Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Johnson & Johnson, s.r.o.
2023-08-29   Planární gamakamera – upgrade (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu jedno-detektorové digitální gamakamery pro planární vyšetření (dále jen „ZT“ nebo „zdravotnická technologie“) a poskytování záručních a pozáručních servisních služeb bez náhradních dílů po dobu 5 let. ZT je určena pro Kliniku nukleární medicíny Bližší informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci (dále jen "ZD"). Zobrazit zadávací řízení »
2023-08-29   Oftalmologický operační stůl (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 kusů oftalmologických operačních stolů včetně poskytování záručních a pozáručních servisních služeb bez náhradních dílů po dobu 5 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CMI s.r.o.
2023-08-28   FN Ostrava – podpora zkvalitnění operativy s příslušenstvím – Specializovaný operační mikroskop – digitální... (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového 1 systému specializovaného operačního mikroskopu – digitální chirurgický mikroskop pro operativu (min. pro mozkovou i spinální operativu, multioborové využití) a poskytování záručních a pozáručních servisních služeb vč. ND tzv. „full servis“ po dobu 5 let Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o.
2023-08-28   Pacientský plicní ventilátor - transportní (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky pro všechny části VZ je dodávka nových pacientských plicních ventilátorů – transportních a poskytování záručních a pozáručních servisních služeb bez ND po dobu 5 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.
2023-08-21   Přístroj pro průtokovou vysokokapacitní elektroporaci (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového 1 ks přístroje pro průtokovou vysokokapacitní elektroporaci, poskytování záručních a pozáručních servisních služeb bez ND po dobu 5 let. Součástí předmětu plnění dále jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Scintila, s.r.o.
2023-08-17   „Lékové skříně a vozíky pro lékařské využití“ (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž lékových skříní a vozíků pro lékařské využití Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Klaro, spol. s r.o.
2023-08-14   „Balení stravy“ (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu, a to jednorázových zatavovacích misek-fólií pro zaměstnance FNO z důvodu plánované rekonstrukce kuchyňského zařízení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BALMETO CZ, s.r.o.
2023-08-08   Dodávka činidel a spotřebního materiálu pro imunoanalytické metody spojené s výpůjčkou potřebné přístrojové techniky (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky činidel a spotřebního materiálu pro imunoanalytické metody, tzn. dodávky reagencií a originálního provozního spotřebního materiálu k materiálnímu zajištění stanovení tumorových markerů, kostních markerů, preeklampsie, vybraných hormonů a vyšetření infekčních markerů dle Vyhlášky č. 422/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka, pro Transplantační centrum FN Ostrava (dále … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ROCHE s.r.o.
2023-07-28   Bezjehlový konektor (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního zdravotnického materiálu - bezjehlového konektoru (dále jen „SZM“). Jednotlivé dodávky SZM budou realizovány na základě dílčích objednávek zadavatele. Blíže viz Zadávací dokumentace (dále jen ZD). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o.
2023-07-26   Vyšetřovací a operační světla (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž Vyšetřovacích a operačních světel dle technických parametrů a k medicínským účelům uvedeným v příloze č. 1 ZD-Medicínsko/technická specifikace předmětu plnění (dále jen „zdravotnické technologie“ nebo „ZT“), včetně poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodaným ZT.. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: NIMOTECH, s.r.o.
2023-07-13   RTG skiagraf pro Urgentní příjem s příslušenstvím (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového 1 systému RTG skiagrafického přístroje s příslušenstvím, potřebné instalační/ technologická a montážní/transportní připravenost a poskytování pozáručních servisních služeb vč. ND, tzv. „full servis“ po dobu 5 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDIFINE a.s.
2023-07-12   „Vaky pro přípravu parenterální výživy“ (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního zdravotnického materiálu, EVA vaky pro přípravu parenterální výživy ve vacích. Jednotlivé dodávky budou realizovány na základě dílčích objednávek zadavatele – Lékárny FN Ostrava. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUREX MEDICA, spol. s r.o.
2023-07-11   „Uzavřený systém odsávání po dobu min. 72 hodin u ventilovaných pacientů“ (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního zdravotnického materiálu , které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 ZD – Technická specifikace předmětu plnění Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Mediform, spol. s r.o.
2023-07-04   Chlopeň srdeční mitrální biologická perikardiální (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné a opakované dodávky spotřebního zdravotnického materiálu - náhrada mitrální srdeční chlopně stentovanou biologickou chlopenní náhradou u pacientů s degenerativním či jiným irreversibilním poškozením chlopně neumožňujícím provedení záchovné operace chlopně. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Edwards Lifesciences Czech Republic s.r.o.
2023-07-04   Izolátor DNA/RNA pro Oddělení klinické biochemie (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové zdravotnické technologie – 1 ks izolátoru DNA/RNA (dále jen také „ZT“), poskytování záručních a pozáručních servisních služeb bez náhradních dílů k dodané ZT, průběžné a opakované dodávky spotřebního materiálu – kitů (dále jen také „SM“). Blíže viz Zadávací dokumentace (dále jen ZD). Tato zakázka je realizována v rámci projektu REACT EU "C1: Vybavení laboratorní technikou ÚLM a ostatních odborných pracovišť", reg. č.: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_123/0016691 a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Sven BioLabs s.r.o.
2023-06-29   Činidla a spotřební materiál pro stanovení parametrů koagulace a agregace spojené s výpůjčkou potřebného zařízení (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu pro vyšetřování koagulačních a agregačních vyšetření, tj. reagencií, kontrolních materiálů, kalibrátorů, kyvet, čistících roztoků a veškerého potřebného materiálu (dále jen „SM“). Předmětem plnění je rovněž bezplatné vypůjčení přístrojového vybavení pro vyšetřování koagulačních a agregačních vyšetření (dále jen „ZT“), včetně příslušného HW a SW k zajištění plynulého chodu a napojení do informačního systému a IT komunikace. Bližší informace … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.