Dodavatel: Profistav Litomyšl, a.s.

10 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Profistav Litomyšl, a.s.

2023-03-03   Veřejná infrastruktura - obytná zóna Nová Dukla (Tepvos, spol. s r.o.)
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s výstavbou nových úseků vodovodních řadů a nových úseků splaškové, jednotné a výtlačné kanalizace. Dále je předmětem prací výstavba STL plynovodů a dešťové kanalizace. Na tyto práce budou navazovat stavební práce výstavby nových komunikací a chodníků - dokončení zásypů, hutnění a příprava podkladních vrstev skladby komunikace v místech dotčených rekonstrukcí vodovodu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Profistav Litomyšl, a.s.
2022-11-24   Splašková kanalizace a ČOV Lučice (Obec Lučice)
Účelem stavby jako celku je odvádění odpadních vod z obce Lučice na nově navrženou centrální ČOV, kde budou odpadni vody likvidovány. Celková délka kanalizačních stok je 5 291,7 m. Provedení dvou prefabrikovaných čerpacích stanic. Provedení kanalizačních výtlaků, přípojek NN k ČS a ČOV. Výstavba ČOV pro 800 EO. Provedení vodovodní přípojky k ČOV. Provedení příjezdové komunikace k ČOV atd. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Profistav Litomyšl, a.s.
2021-12-27   Snížení energetické náročnosti a změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice realizace (Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra)
Předmětem VZ je realizace projektu Snížení energetické náročnosti a změna zdroje tepla a vytápění areálu MV ČR Svojšice. Projekt tvoří dvě základní části, a to změna zdroje tepla v areálu (kotelna na peletky a s tím související zásobní silo) a zateplení vybraných skladových budov (obvodový plášť, střecha, výplně otvorů). Cílem projektu je efektivní a optimalizace nakládání s energiemi v areálu Svojšice. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ALTERINVESTA CZ s.r.o. Profistav Litomyšl, a.s.
2021-07-16   Klášterec nad Orlicí – intenzifikace ČOV a dostavba kanalizace – I. etapa (Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je rozšíření stávající kanalizační sítě v obci Klášterec nad Orlicí v lokalitách, ve kterých nyní ucelená soustava veřejné kanalizace chybí. Jedná se o vybrané části lokalit Lhotka, Zbudov, Čertovka, Hádka a části i samotné obce Klášterec nad Orlicí. Bližší vymezení předmětu veřejné zakázky je součástí ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: K&K Technology a.s. Profistav Litomyšl, a.s.
2021-07-12   „Dekarbonizace elektrárny Kolín“ Část B: Úpravy palivového hospodářství (Veolia Energie Kolín, a.s.)
Provést kompletní, řádně a včas zhotovené a provozuschopné funkční dílo „Dekarbonizace elektrárny Kolín, část B: Úpravy palivového hospodářství biomasy“ (dále také jen „Dílo“), které zahrnuje nové příjmové boxy, úpravu stávajícího skladu paliva a navazující dopravní trasy. Zadavatel požaduje po dodavateli vypracovat a předat kompletní dodavatelskou dokumentaci dle smlouvy o dílo, Přílohy č. 8 – Dodavatelská dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ERITECH a.s. Profistav Litomyšl, a.s.
2021-07-02   Rozšíření stávající ČOV Havlíčkův Brod o deemulgační stanici (Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.)
Předmětem projektu je vybudování deemulgační stanice ve stávající hale hrubého předčištění ČOV Perknov na p.č. 70/2 a st.374 ve vlastnictví zadavatele Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. Použitá technologie deemulgace je určena pro odstraňování, úpravu a využití kapalných odpadů a odpadních vod s obsahem ropných látek, olejů apod. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Profistav Litomyšl, a.s.
2019-01-16   Lokalita pro bydlení Letohrad - Nad Bažantnicí, II. etapa (Město Letohrad)
Předmětem veřejné zakázky bude vybudování dopravní a technické infrastruktury pro obytné a rodinné domy v lokalitě U Bažantnice v katastrálním území Letohrad. Území je vyhrazené pro bydlení v RD a bytových domech (max. tři nadzemní podlaží) s vyloučením výrobní činnosti, která by ovlivňovala okolí sousedních domů (výroba, servisní služby, ustájení hospodářských zvířat a pod.). Přípustné jsou podnikatelské aktivity realizovatelné v RD (ordinace, atelier, krejčovské a kadeřnické služby). Předmět veřejné … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Profistav Litomyšl, a.s.
2017-01-25   Modernizace Sběrného dvoru Dobříš (Město Dobříš)
Předmětem zakázky jsou dodávky vybavení pro navýšení kapacity Sběrného dvoru a související stavební práce týkající se stávajícího areálu Sběrného dvoru Dobříš dle projektové dokumentace: Modernizace Sběrného dvoru Dobříš, kterou vypracoval Ing. arch. Jan Zbíral, Borotice 48, 262 15 Borotice. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy a modernizace Sběrného dvoru Dobříš. Úpravy se týkají stávajícího areálu Sběrného dvoru Dobříš a jsou navrženy výhradně na pozemcích parc. č. st. 950/1, 950/2 a 952/2, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Profistav Litomyšl, a.s.
2016-09-29   Sběrný dvůr Mnichovice (Město Mnichovice)
Předmětem veřejné zakázky „Sběrný dvůr Mnichovice“ je: 1. Část 1: Sběrný dvůr Mnichovice – dodávky Uzavření kupní smlouvy jejímž předmětem bude dodávka vybavení sběrného dvora – kontejnery, nádoby na odpad, mostní váha, mobilní eko sklad včetně povinného vybavení nádobami, lis na odpad, stojany na big-bagy, štěpkovač a kamerový systém včetně zabezpečení. Část 2: Sběrný dvůr Mnichovice – stavební práce Uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem bude výstavba sběrného dvora na pozemcích ve vlastnictví města … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Profistav Litomyšl a.s. Profistav Litomyšl, a.s.
2015-05-18   Moravská Třebová – úspory energií, zateplení budov VSŠ a VOŠ – realizace (Ministerstvo Obrany)
Demontáž stávajících výplní otvorů, prvků na fasádě, dílčích střešních rovin. Nově jsou řešeny výplně okenních a dveřních otvorů, zateplení fasády a třech. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Profistav Litomyšl, a.s.