Veřejné zakázky: Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky na práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství v Česko

2024-01-26   Rekonstrukce mostu v km 5,703 trati Čelákovice - Neratovice (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 5,703 trati Čelákovice Neratovice“, jejímž cílem je rekonstrukce železničního mostu v km 5,703 a propustků v km 5,380 a 5,504 s navazující úpravou železničního svršku a spodku a souvisejících kabelových vedení. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Estetizace zastávky Karolina (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Předmětem zakázky je estetizace prostoru zastávky Karolina v obou směrech. Hlavním prvkem bude realizace zastřešení nástupiště v podobě ocelové konstrukce. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Příprava staveniště pro výstavbu Nového zdroje tepla v Dětmarovicích (ČEZ Teplárenská, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je zpracování dokumentace a realizace výstavby inženýrských sítí, podzemního kanálu a vnější uzemňovací sítě. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   III/2861 Těšín - Soběraz - Radim - II. etapa (intravilán Dřevěnice) 2. část (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/2861 Těšín - Soběraz - Radim - II. etapa (intravilán Dřevěnice) 2. část“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2024 (Správa železnic, státní organizace)
Údržba, opravy a odstraňovaní závad na železničním svršku a spodku za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dopravní infrastruktury, včetně souvisejících činností, vše v rámci obvodu Správ tratí Oblastního ředitelství Ostrava - oblast Ostrava pro obvod 1 a obvod 2 a oblast Olomouc pro obvod 1 a obvod 2. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   Vybudování superaseptického operačního sálu s vyšetřovací Angio/ CT linkou (Fakultní nemocnice Bulovka)
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování superaseptického sálu s vyšetřovací Angio/ CT linkou v prostorách budovy č.3 v 1. PP v sídle zadavatele. V rámci realizace se jedná o stavební úpravy stávajících prostor na vybudování operačního sálu s vyšetřovací Angio/ CT linkou. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-24   SPŠP - COP Zlín - rekonstrukce domova mládeže 2. až 4. etapa (Zlínský kraj)
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce Domova mládeže, konkrétně její II. až IV. etapa. Budova Domova mládeže je situovaná na nám. TGM, památkově a architektonicky významného prostoru baťovské architektury, který je součástí městské památkové rezervace. Stavby z 30. a 40. let 20. století tvoří ojedinělý urbanistický soubor, jehož autorem je F.L.Gahura. Jedná se o stavby typické svou konstruktivistickou architekturou, viditelnou železobetonovou konstrukcí sloupů a průvlaků, cihelných vyzdívek z režného … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-24   K PO ul. Francouzská Š86C - 86V, HV 2x DN600, 235m (Veolia Energie ČR, a.s.)
Předmětem výběrového řízení je provést kompletní, řádně a včas zhotovené a provozuschopné funkční dílo „, K PO ul. Francouzská Š86C - 86V, HV 2 x DN600, 235m“ (dále také jen „Dílo“), které zahrnuje zejména:Obnova potrubního rozvodu v klasickém provedení dle technického zadání a přílohObnova stavebních části na celém opravovaném úseku dle technického zadání a příloh Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-23   Most Čermná ev. č. 32550-1 (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „Most Čermná ev. č. 32550-1“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-23   Revitalizace Císařských lázní, Karlovy Vary – Dopracování nájemních jednotek ve 2. a 3. NP, 2. vypsání (Karlovarský kraj)
Předmětem plnění je realizace stavebních prací pro dokončení nájemních jednotek ve 2. a 3. nadzemním podlaží, v části B, objektu Císařských lázní v Karlových Varech, aby mohly prostory sloužit nájemcům, pracovníkům provozovatele budovy a návštěvníkům. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-23   Oprava silnice III/4641 ul. Nákladní v Opavě (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v opravě silnice III/4641 ul. Nákladní, Opava, v úseku provozního staničení 1,164 km až 1,934 km. Úsek souvislé opravy silnice III/4641 je situován mezi křižovatkou se silnicí I/46 a okružní křižovatkou u OC Breda & Weinstein. Provedena bude oprava obrusné a ložní vrstvy po frézování se zachováním stávající nivelety v celé délce. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-22   V431/831 – zdvojení vedení (P.0488), stavebně-montážní práce (ČEPS, a.s.)
V431/831 – zdvojení vedení (P.0488), stavebně-montážní práce Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-22   UL_PPC 100 MWt (150 MWe), Trmice (ČEZ Teplárenská, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je provést dílo a poskytnout jeho servis, tedy zejména navrhnout a vypracovat projektovou dokumentaci, v souladu s ní provést stavební práce, a dále dodat, nainstalovat, uvést do provozu a vyzkoušet paroplynový teplárenský zdroj v lokalitě Trmice včetně prokázání garantovaných parametrů a provést další stavební a jiné související práce, a poskytnout servis a údržbu díla (plynových turbín). Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-22   ALFAGEN – VÝSTAVBA SKLADU CHEMICKÝCH LÁTEK, DEMOLICE SKLADU TECHNICKÝCH PLYNŮ (AL INVEST Břidličná, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového skladu chemických látek dle zpracované projektové dokumentace a demolice stávajícího skladu technických plynů. Součástí veřejné zakázky jsou veškeré práce související s výstavbou či demolicí, tzn. veškeré dodávky, bourací a stavební práce, likvidace všech odpadů a další práce a služby spojené se zhotovením díla. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-19   Silnice II/481: Prostřední Bečva - Velké Karlovice (Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je stavební úprava silnice II/481 v celkové délce 9,875 km. Rekonstrukce silnice je rozdělena do dvou samostatných úseků, resp. částí v souvislosti s použitou technologií rekonstrukce. Realizace stavby bude probíhat v pěti etapách. Přesná specifikace prací je uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-19   Propojení silnic II/405 a silnice II/602 se silnicí II. třídy (II/602 Jihlava – JV obchvat – část VÝCHOD) (Kraj Vysočina)
Předmětem veřejné zakázky je novostavba části jihovýchodního obchvatu Jihlavy, který zahrnuje propojení silnic II/405 a silnice II/602. Celková délka navržené přeložky silnice II/602 je 3,05 km. Součástí stavby je také realizace jedné okružní křižovatky, jedné průsečné křižovatky, dále pak vyvolané stavební úpravy navazujících úseků silnic, místních a účelových komunikací. V rámci stavby je navrženo dále zřízení 2 mostních objektů. V rámci stavby budou provedeny vegetační úpravy navržených komunikací, … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-18   Výměna části STV z PS209 Prosek – II. etapa (Pražská teplárenská a.s.)
Předmětem této zakázky je výměna části stávající trasy teplovodu zadavatele v rámci stavby díla „Výměna části STV z PS209 Prosek – II. etapa“, a to v souladu s Technologickými standardy RTZ PT včetně jejich příloh, které jsou součástí zadávací dokumentace. Výměna části trasy bude provedena v jediné etapě. Bude zohledněno vedení trasy v technologickém kanálu po jednotlivých pozemcích, umístění stávajících pevných bodů a kompenzace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-18   Sanace ohnisek znečištění benzo(a)pyrenem O3 a O4 včetně jejich okolí v Areálu Poldi (Fer Consult s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je provedení sanace staré ekologické zátěže na pozemcích v Areálu Poldi spočívající v odstranění ohnisek znečištění benzo(a)pyrenem O3 a O4 a sanaci kontaminovaných zemin v jejich podloží a okolí tak, aby bylo dosaženo cílových limitů. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-17   Fotovoltaické elektrárny pro město Rotava (Město Rotava)
Předmětem zakázky je realizace 3 systémů fotovoltaických elektráren (dále rovněž jako „FVE”) na veřejných budovách včetně instalace řídícího software zajišťující management hospodaření s energií a stavební úpravy na jedné z budov v obci Rotava a v Nové Vsi u Kraslic Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-17   Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště - Hrobice (průtah) (Pardubický kraj)
Předmětem stavby je modernizace silnice II/324 Staré Hradiště - Hrobice (průtah) včetně úplného průtahů obcí Hrobice, místní částí obce Staré Hradiště - Hradiště na Písku a částečného průtahu obce Staré Hradiště s návazností na stávající dopravní síť. Záměrem stavby je modernizace stávajícího nevyhovujícího stavebně technického stavu silnice II/337 v řešeném úseku. Začátek zájmového úseku silnice II/324 je situován na hranici předešlé úpravy v blízkosti začátku / konce obce Hrobice ve směru na Hradec … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-16   Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací (Moravskoslezský kraj)
Předmětem veřejné zakázky je výstavba moderní vzdělávací instituce s názvem „Černá kostka“ a přilehlého okolí. Stavba bude umístněná v zastavěném území jihozápadně od centra města v katastrálním území Moravská Ostrava při ulici 28. října. Jedná se o budovu o dvou podzemních podlažích, jejichž součástí jsou depozity knihovny, technické zázemí, parking a edukační prostory a devítipodlažní nadzemní část s jednotlivými patry pro využití knihovního provozu, edukace a digitalizace. Součástí stavby je vodní … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-16   Opravy, údržba a realizace dopravního značení (Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.)
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření smluv na provádění údržby či obnovy stávajícího svislého dopravního značení („SDZ“), vodorovného dopravního značení („VDZ“) i dopravně-bezpečnostních zařízení („DBZ“) a realizace nového SDZ, VDZ a DBZ na území hlavního města Prahy („Smlouva“). Na každou část Veřejné zakázky bude uzavřena samostatná Smlouva s jedním vybraným dodavatelem. Předmětem Smluv budou zejména tyto činnosti: - realizace (tj. vytvoření, umístění nebo instalace) nového i provádění úprav … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-15   RÁMCOVÁ DOHODA NA STAVBY NEINVESTIČNÍHO CHARAKTERU (Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje)
Předmětem zakázky je zajištění některých činností údržby a oprav silnic II. a III. třídy dle přílohy č. 5 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem je uzavření rámcové dohody na činnosti souvislé údržby komunikací a oprav silnic II. a III. třídy na území Jihomoravského kraje. Zejména se jedná o tyto činnosti: - obnova vozovkového souvrství, zpevnění a úprava krajnic a s tím související obnova souvisejících druhů součástí a … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-15   II/300 Miletín – Zdobín (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „II/300 Miletín – Zdobín“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-15   III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hranice okresu RK - PA, 2. etapa (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hranice okresu RK - PA, 2. etapa“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-12   ZŠ Zlín, M. Alše 558 - rekonstrukce kuchyně a dodávka gastrozařízení (statutární město Zlín)
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na níže uvedené dvě části - stavební práce spočívající v rekonstrukci kuchyně a dodávku a montáž gastrozařízení. Část 1 - rekonstrukce kuchyně Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci stravovací části pavilonu. Rekonstrukce se týká zejména dispozičních úprav varny a zázemí kuchyně. Současně bude provedena výměna vzduchotechniky za novou rekuperační jednotku a bude provedena výměna všech instalací, které jsou většinou původní. Taky bude … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-12   „V 00737 – Revitalizace lokality Mlýnský ostrov – stavební práce" (Mlýnský ostrov s.r.o.)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s výstavbou v rámci projektu „Revitalizace lokality Mlýnský ostrov“ v rámci programu NPO brownfieldy, číslo výzvy: 2/NPOBF/2023, název projektu: Demolice brownfieldu a výstavba multifunkčního domu na Mlýnském ostrovu, číslo projektu 26300033. Konkrétně se jedná o výstavbu objektů dle projektové dokumentace a výkazu výměr „Revitalizace lokality Mlýnský ostrov“ vypracované projektantem Atelier DPK, … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-12   Výměna části potrubí Podvinný mlýn (Pražská teplárenská a.s.)
Předmětem této zakázky je výměna potrubí stávající trasy horkovodu zadavatele v rámci stavby díla „Výměna části potrubí Podvinný mlýn“, a to v souladu s Technologickými standardy RTZ PT včetně jejich příloh, které jsou součástí zadávací dokumentace. Obnova trasy bude provedena v jediné etapě. Bude zohledněno vedení stávající trasy po jednotlivých pozemcích. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-12   Výměna části potrubí Kostelecká - II. etap (Pražská teplárenská a.s.)
Předmětem této zakázky je výměna potrubí stávající trasy horkovodu zadavatele v rámci stavby díla „Výměna části potrubí Kostelecká - II. etapa“, a to v souladu s Technologickými standardy RTZ PT včetně jejich příloh, které jsou součástí zadávací dokumentace. Obnova trasy bude provedena v jediné etapě. Bude zohledněno vedení stávající trasy po jednotlivých pozemcích. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-12   Obnova TN DN700 TMA západ - Teplárenská (Pražská teplárenská a.s.)
Předmětem této zakázky je výměna potrubí stávající trasy horkovodu zadavatele v rámci stavby díla „Obnova TN DN700 TMA západ - Teplárenská“, a to v souladu s Technologickými standardy RTZ PT včetně jejich příloh, které jsou součástí zadávací dokumentace. Obnova trasy bude provedena v jediné etapě. Bude zohledněno vedení trasy v technologickém kanálu po jednotlivých pozemcích, umístění stávajících pevných bodů. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-12   Výměna části potrubí Řepová (Pražská teplárenská a.s.)
Předmětem této zakázky je výměna potrubí stávající trasy horkovodu zadavatele v rámci stavby díla „Výměna části potrubí Řepová“, a to v souladu s Technologickými standardy RTZ PT včetně jejich příloh, které jsou součástí zadávací dokumentace. Obnova trasy bude provedena v jediné etapě. Bude zohledněno vedení stávající trasy po jednotlivých pozemcích. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-12   Rekonstrukce a modernizace areálu FSI, objekt A5 (Vysoké učení technické v Brně)
Předmětem zakázky jsou stavební práce spočívající rekonstrukci a modernizaci prostor v objektu A5 Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Jedná se o respiria, prostory studentských projektů, tichých studoven a sociálního zázemí v 1.NP a 2.NP objektu A5. Na střeše budou modernizovány strojovny VZT a umístěna nástřešní VZT jednotka pro respiria. Podrobně je předmět veřejné zakázky podrobně vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-11   Oprava povrchu silnice III/46613 Ostrava – Plesná, II. etapa (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací – Oprava povrchu silnice III/46613 Ostrava – Plesná, II. etapa. Oprava vozovky bude provedena ve stávajícím směrovém a šířkovém uspořádání silnice III/46613, bude probíhat za úplné/částečné uzavírky silničního provozu, s vazbou na úpravu režimu vedení autobusových linek městské hromadné dopravy. Kromě vozovky silnice III/46613 bude provedena i oprava povrchu autobusových zálivů a zastávkových ploch, rekonstrukce propustku č.4 a opěrných zdí v km … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-10   Přístavba a stavební úpravy dílen Horská 258, Vrchlabí – stavební práce (Královéhradecký kraj)
Předmět díla zahrnuje kompletní provedení stavebních, bouracích a ostatních prací všech objektů zakázky Přístavba a stavební úpravy dílen Horská 258, Vrchlabí v rozsahu a specifikaci dané projektovou dokumentací ve stupni Dokumentace pro provádění stavby (dále i DPS) zpracované společností IRBOS s.r.o., se sídlem č.p.115, 517 41 Čestice, IČO 25933094, č.zak. 20/06/0622 z 05/2021, dále pak i v souladu s podmínkami uvedenými ve stavebním povolení stavby – ROZHODNUTÍ č.j.: MUVR/25951/2021/ERLMA, … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-10   Rekonstrukce, dostavba a modernizace budovy bývalých stájí pro potřeby praktické výuky zemědělských oborů v SZeŠ a... (Královéhradecký kraj)
Předmět díla zahrnuje kompletní provedení stavebních, bouracích a ostatních prací všech objektů zakázky Rekonstrukce, dostavba a modernizace budovy bývalých stájí pro potřeby praktické výuky zemědělských oborů v SZeŠ a SOU CHKT, Kostelec nad Orlicí v rozsahu a specifikaci dané projektovou dokumentací ve stupni Dokumentace pro provádění stavby (dále „DPS“) zpracované společností Digitronic CZ s.r.o., Za Pasáží 1429, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 48168017 z 12/2021, dále pak provedení bouracích … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-10   Modernizace technologie měnírny a elektrické stanice Náměstí Míru (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Záměrem zadavatele je realizovat rekonstrukci měnírny a distribuční transformovny ve stanici Náměstí Míru. Bližší specifikace předmětu plnění je dále uvedena v závazném návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace, a v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 12 zadávací dokumentace. Součástí plnění je dopracování dokumentace pro realizaci stavby (dále „RDS“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále „DSPS“). Součástí plnění veřejné zakázky jsou veškeré pomocné a … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-09   I/32 mosty 32-004, 32-006 a 32-007, celková oprava (Ředitelství silnic a dálnic s. p.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení opravy mostů ev.č. 32-004, 32-006 a 32-007 na silnici I/32 v km 15,700 - 19,600 ve Středočeském kraji. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-08   Rozvoj nemocnice Turnov - přístavba Pavilonu TA, přístavba zákrokového sálu IBD (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem VZ jsou stavební práce, které hodlá zadavatel Krajská nemocnice Liberec, a.s. realizovat v areálu nemocnice Turnov na adrese 28. října 1000, 511 01 Turnov. Jedná se o přístavbu Pavilonu TA a přístavbu zákrokového sálu IBD. Stavba je v souladu s využitím areálu, jedná se o rozšíření stávajících prostor nemocnice. Přístavba Pavilonu TA obsahuje dvě samostatné části:  SO 01 Přístavba Pavilonu TA  SO 02 Přístavba zákrokového sálu IBD Navržený záměr co nejvíce využívá stávající prostory a přilehlé … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-08   Rozšíření kapacity MŠ Lipence (Městská část Praha-Lipence)
Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je realizace díla spočívajícího v dostavbě areálu MŠ Lipence za účelem rozšíření kapacity MŠ. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-08   Kanalizace a ČOV Habry (Město Habry)
Výstavba gravitační splaškové kanalizace a dvou čerpacích stanic na síti s kanalizačními výtlaky se zaústěním na nově vybudovanou ČOV. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-08   Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále (Město Bruntál)
Předmětem plnění veřejné zakázky „Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále“ je realizace stavebních prací, které jsou blíže specifikovány rozsahem projektové dokumentace, výkazem výměr a smlouvou o dílo. Navržená stavba bude sloužit jako zimní stadion pro hokej a veřejné bruslení. Součástí zimní ho stadionu bude bufet, šatny pro hokej a ošetřovna. Kolem budovy zimního stadionu vzniknou nové zpevněné plochy jako přístupové a příjezdové komunikace. Okolní nezpevněné plochy budou osety travním semenem. … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-05   II/326 Sukorady - propustek (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „II/326 Sukorady - propustek“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-05   III/30416 Vysokov – opěrná zeď, odstranění havarijního stavu (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/30416 Vysokov – opěrná zeď, odstranění havarijního stavu“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-05   III/32834 Milíčeves – Butoves (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/32834 Milíčeves – Butoves“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-04   ALFAGEN – TRAFOSTANICE KOTELNY (AL INVEST Břidličná, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové kioskové trafostanice 6/0,4 kV obsahující dva nové transformátory T116 a T 118, které budou napájet přemístěnou kotelnu. Součástí stavby budou i nové přípojky VN. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-04   ZDS KA Výměna potrubí primáru HKV Š11B-PS652 (Veolia Energie ČR, a.s.)
Výměna stávajícího horkovodního potrubí 2x DN 150 v délce cca 160 m , umístěného v podzemním železobetonovém kanálu, v úseku od šachtice Š 11B do předávací stanici PS 652 za nové, včetně veškerých strojních dodávek a prací, dodávek a montáže armatur, nových izolací, stavebních prací, nosných ocelových konstrukcí pod nový horkovod a terénních úprav včetně stavebních prací. Detailní popis uveden v dokumentu "Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace, Zadávací dokumentace" Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-03   Nové středisko chovu Slatiňany (Národní hřebčín Kladruby nad Labem)
V současné době jsou pozemky zastavěné, v místě stavby se nachází objekt stávajících stájí z poloviny 80. let 20. stol v majetku České republiky s příslušností hospodařit zadavatelem. Tento stávající objekt je technicky i morálně přežitý a zadavatel počítá s jeho demolicí. Součástí předmětu veřejné zakázky je celkové odstranění objektu stávajících stájí ležícího v dotčeném území. Tvarové řešení navrhované stavby vychází z požadavků zadavatele a zároveň je do značné míry definováno provozem, pro který je … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-02   Nová pěší lávka Opatovská (náhrada za most Pha 11-581) (Městská část Praha 11)
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „stavba“) je provedení stavby nové lávky pro pěší přes ulici Opatovská (náhrada za most Pha 11 – 581), která propojuje terasu mezi obchodním domem OC Opatovská a kulturním domem Opatov se vstupní rampou zdravotnického zařízení Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-02   Založení výzkumných ploch obnovy lesa v PLO 29 nebo 30 - II (Česká zemědělská univerzita v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je založení výzkumných ploch obnovy lesních porostů obnovy lesa dle požadavků zadavatele v přírodní lesní oblasti 29 (Nízký Jeseník) a 30 (Drahanská vrchovina) a realizace vodozádržných opatření. Předmět plnění je blíže vymezen v zadávacích podmínkách, zejména ve smlouvě, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace, a technické specifikaci, která je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-02   Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Šenov, ul. Datyňská/Šenovská (Moravskoslezský kraj)
Předmětem zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci a modernizaci silnice II/478 Šenov, ul. Datyňská/Šenovská. Stavbou bude provedena rekonstrukce úseku silnice II/478 v souvislé délce 4,175 km. Rekonstruovaný úsek je vymezen křižovatkou se sil. III/47310 ul. Václavovická a křižovatkou se silnicí II/473. Na silnici bude provedena rekonstrukce vozovky při zachování současného směrového a šířkového uspořádání s výškovou úpravou nivelety vozovky. Silnice má profil směrově nedělené dvoupruhové … Zobrazit zadávací řízení »