2024-01-26   Poskytování úklidových služeb II (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Předmětem sektorové veřejné zakázky je poskytnutí úklidových služeb. Bližší specifikace plnění je uvedena zejména v příloze č. 1a-1g zadávací dokumentace, které jsou její nedílnou přílohou. Veřejná zakázka je rozdělena na 7 částí Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Rekonstrukce mostu v km 5,703 trati Čelákovice - Neratovice (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 5,703 trati Čelákovice Neratovice“, jejímž cílem je rekonstrukce železničního mostu v km 5,703 a propustků v km 5,380 a 5,504 s navazující úpravou železničního svršku a spodku a souvisejících kabelových vedení. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Estetizace zastávky Karolina (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Předmětem zakázky je estetizace prostoru zastávky Karolina v obou směrech. Hlavním prvkem bude realizace zastřešení nástupiště v podobě ocelové konstrukce. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Příprava staveniště pro výstavbu Nového zdroje tepla v Dětmarovicích (ČEZ Teplárenská, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je zpracování dokumentace a realizace výstavby inženýrských sítí, podzemního kanálu a vnější uzemňovací sítě. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   III/2861 Těšín - Soběraz - Radim - II. etapa (intravilán Dřevěnice) 2. část (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/2861 Těšín - Soběraz - Radim - II. etapa (intravilán Dřevěnice) 2. část“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   Oprava zpevněných ploch a vjezdu areál Dopravního podniku, Pouchovská 153, Hradec Králové (Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.)
Oprava zpevněných manipulačních ploch v areálu Dopravního podniku města Hradce Králové, a. s. včetně nové areálové dešťové kanalizace, splaškové kanalizace, areálového rozvodu vody a opravy zpevněných ploch vjezdu do areál. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   Rekonstrukce administrativní budovy SZ EU Brusel, 15 Rue Caroly, 1050 Ixelles, Bruxelles (Ministerstvo zahraničních věcí)
Rekonstrukce administrativní budovy SZ EU Brusel, 15 Rue Caroly, 1050 Ixelles, Bruxelles. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2024 (Správa železnic, státní organizace)
Údržba, opravy a odstraňovaní závad na železničním svršku a spodku za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dopravní infrastruktury, včetně souvisejících činností, vše v rámci obvodu Správ tratí Oblastního ředitelství Ostrava - oblast Ostrava pro obvod 1 a obvod 2 a oblast Olomouc pro obvod 1 a obvod 2. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   Údržba ploch a prvků veřejné zeleně na území města Šumperka (Město Šumperk)
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 samostatné části. Obě tyto části je možno realizovat samostatně a na sobě nezávisle, tzn. lze podat nabídku na libovolnou část či na obě části veřejné zakázky. 3.2.1 Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky – ČÁST „A“ ( tj. údržba ploch veřejné zeleně) Předmětem plnění je provádění údržby ploch veřejné zeleně na území města Šumperka. Plochy veřejné zeleně na území města Šumperka, zahrnující katastrální území Šumperk, Horní Temenice a Dolní Temenice jsou … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   DODÁVKY SANITY, OBKLADŮ A DLAŽEB (Letiště Praha, a. s.)
Předmětem Veřejné zakázky je zajištění dodávky sanity, obkladů a dlažeb na základě rámcové smlouvy a jednotlivých objednávek zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   Vybudování superaseptického operačního sálu s vyšetřovací Angio/ CT linkou (Fakultní nemocnice Bulovka)
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování superaseptického sálu s vyšetřovací Angio/ CT linkou v prostorách budovy č.3 v 1. PP v sídle zadavatele. V rámci realizace se jedná o stavební úpravy stávajících prostor na vybudování operačního sálu s vyšetřovací Angio/ CT linkou. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-24   II/395 ZASTÁVKA – HR. KRAJE, I. ÚSEK (Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje)
Předmětem zakázky je výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky, provedení recyklace za studena a sjednocení šířkového uspořádání vozovky. Součástí jsou sanace okrajů vozovky, zřízení trativodů, dosypání zemního tělesa, zřízení nezpevněné krajnice, reprofilace příkopů, ohumusování svahů, osazení svislého dopravního značení a směrových sloupků a vyznačení VDZ na silnici II/395 v úseku od hranic kraje před obcí Ludvíkov po Zbraslav. Stavba dále zahrnuje zřízení vjezdové brány na začátku obce Zbraslav včetně … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-24   SPŠP - COP Zlín - rekonstrukce domova mládeže 2. až 4. etapa (Zlínský kraj)
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce Domova mládeže, konkrétně její II. až IV. etapa. Budova Domova mládeže je situovaná na nám. TGM, památkově a architektonicky významného prostoru baťovské architektury, který je součástí městské památkové rezervace. Stavby z 30. a 40. let 20. století tvoří ojedinělý urbanistický soubor, jehož autorem je F.L.Gahura. Jedná se o stavby typické svou konstruktivistickou architekturou, viditelnou železobetonovou konstrukcí sloupů a průvlaků, cihelných vyzdívek z režného … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-24   II/425 STAROVIČKY – RAKVICE – BŘECLAV, SO 103, 3. ČÁST (Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje)
Předmětem zakázky jsou udržovací práce stávajícího úseku silnice II/425 v katastrálním území obce Rakvice, SO 103 – úsek silnice v k.ú. Rakvice a to 2. části (SO 103b II. úsek silnice v k.ú. Rakvice st. 1,365 až 3,177), která je dlouhá 1,812 km a nachází se v provozním staničení dané komunikace 30,559 - 32,371 km. Směrové, šířkové a výškové vedení trasy komunikace zůstane zachováno. Bude provedeno odfrézování asfaltových vrstev, následně bude provedena recyklace za horka a pokládka 2 asfaltových vrstev, … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-24   Vestavba odborné učebny v podkroví a vybudování a rekonstrukce odborných učeben v ZŠ TGM Ivančice (Město Ivančice)
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení veškerých stavebních prací, dodávek a služeb nutných k realizaci díla - vybudování a rekonstrukce odborných učeben v budově Základní školy T. G. Masaryka Ivančice Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-24   K PO ul. Francouzská Š86C - 86V, HV 2x DN600, 235m (Veolia Energie ČR, a.s.)
Předmětem výběrového řízení je provést kompletní, řádně a včas zhotovené a provozuschopné funkční dílo „, K PO ul. Francouzská Š86C - 86V, HV 2 x DN600, 235m“ (dále také jen „Dílo“), které zahrnuje zejména:Obnova potrubního rozvodu v klasickém provedení dle technického zadání a přílohObnova stavebních části na celém opravovaném úseku dle technického zadání a příloh Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-24   G045 - Rekonstrukce SHZ na CO2 v SO500 a SO529 (ČEZ, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je modernizace zastaralého stávajícího stabilního hasícího zařízení (SHZ) s plynným hasivem CO2 za nové systémy s hasivem inertní plyn. Kompletní záměna strojoven SHZ na CO2 a potrubních rozvodů v SO500/01,02 a SO529/01. Účelem této Smlouvy je zejména modernizovat stávající systémy stabilního hasícího zařízení s plynným hasivem CO2 ve vybraných objektech ETE pro dlouhodobě bezpečné a spolehlivé zajištění plnění všech jejich funkcí, kterými jsou zejména zvýšení spolehlivosti, … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-23   Most Čermná ev. č. 32550-1 (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „Most Čermná ev. č. 32550-1“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-23   Revitalizace Císařských lázní, Karlovy Vary – Dopracování nájemních jednotek ve 2. a 3. NP, 2. vypsání (Karlovarský kraj)
Předmětem plnění je realizace stavebních prací pro dokončení nájemních jednotek ve 2. a 3. nadzemním podlaží, v části B, objektu Císařských lázní v Karlových Varech, aby mohly prostory sloužit nájemcům, pracovníkům provozovatele budovy a návštěvníkům. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-23   Oprava silnice III/4641 ul. Nákladní v Opavě (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v opravě silnice III/4641 ul. Nákladní, Opava, v úseku provozního staničení 1,164 km až 1,934 km. Úsek souvislé opravy silnice III/4641 je situován mezi křižovatkou se silnicí I/46 a okružní křižovatkou u OC Breda & Weinstein. Provedena bude oprava obrusné a ložní vrstvy po frézování se zachováním stávající nivelety v celé délce. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-22   V431/831 – zdvojení vedení (P.0488), stavebně-montážní práce (ČEPS, a.s.)
V431/831 – zdvojení vedení (P.0488), stavebně-montážní práce Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-22   Výměna kotlů v objektech Bílý dům 2 a Šedá ubytovna (Letiště Praha, a. s.)
Výměna plynových kotlů včetně související technologie v kotelnách objektů „Bílý dům 2“ a „Šedá ubytovna“, a to na základě projektových dokumentací. Součástí plnění je také záruční a mimozáruční servis instalovaných kotlů po dobu 36 měsíců od dokončení díla. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-22   UL_PPC 100 MWt (150 MWe), Trmice (ČEZ Teplárenská, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je provést dílo a poskytnout jeho servis, tedy zejména navrhnout a vypracovat projektovou dokumentaci, v souladu s ní provést stavební práce, a dále dodat, nainstalovat, uvést do provozu a vyzkoušet paroplynový teplárenský zdroj v lokalitě Trmice včetně prokázání garantovaných parametrů a provést další stavební a jiné související práce, a poskytnout servis a údržbu díla (plynových turbín). Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-22   ALFAGEN – VÝSTAVBA SKLADU CHEMICKÝCH LÁTEK, DEMOLICE SKLADU TECHNICKÝCH PLYNŮ (AL INVEST Břidličná, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového skladu chemických látek dle zpracované projektové dokumentace a demolice stávajícího skladu technických plynů. Součástí veřejné zakázky jsou veškeré práce související s výstavbou či demolicí, tzn. veškeré dodávky, bourací a stavební práce, likvidace všech odpadů a další práce a služby spojené se zhotovením díla. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-19   Silnice II/481: Prostřední Bečva - Velké Karlovice (Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je stavební úprava silnice II/481 v celkové délce 9,875 km. Rekonstrukce silnice je rozdělena do dvou samostatných úseků, resp. částí v souvislosti s použitou technologií rekonstrukce. Realizace stavby bude probíhat v pěti etapách. Přesná specifikace prací je uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-19   Propojení silnic II/405 a silnice II/602 se silnicí II. třídy (II/602 Jihlava – JV obchvat – část VÝCHOD) (Kraj Vysočina)
Předmětem veřejné zakázky je novostavba části jihovýchodního obchvatu Jihlavy, který zahrnuje propojení silnic II/405 a silnice II/602. Celková délka navržené přeložky silnice II/602 je 3,05 km. Součástí stavby je také realizace jedné okružní křižovatky, jedné průsečné křižovatky, dále pak vyvolané stavební úpravy navazujících úseků silnic, místních a účelových komunikací. V rámci stavby je navrženo dále zřízení 2 mostních objektů. V rámci stavby budou provedeny vegetační úpravy navržených komunikací, … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-19   Rekonstrukce chladícího zařízení zimního stadionu (dále jen „ZS“) Krnov (Město Krnov)
Předmětem veřejné zakázky je výběr účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy o dílo na provedení Rekonstrukce chladícího zařízení ZS Krnov v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovenou osobou citovanou v čl. 1 odst. 3 této zadávací dokumentace (Projektová dokumentace a neoceněný výkaz výměr tvoří Přílohu č. 2 zadávací dokumentace). Součástí plnění předmětu smlouvy je rovněž provádění servisních prohlídek, a to … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-18   Výměna části STV z PS209 Prosek – II. etapa (Pražská teplárenská a.s.)
Předmětem této zakázky je výměna části stávající trasy teplovodu zadavatele v rámci stavby díla „Výměna části STV z PS209 Prosek – II. etapa“, a to v souladu s Technologickými standardy RTZ PT včetně jejich příloh, které jsou součástí zadávací dokumentace. Výměna části trasy bude provedena v jediné etapě. Bude zohledněno vedení trasy v technologickém kanálu po jednotlivých pozemcích, umístění stávajících pevných bodů a kompenzace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-18   Dodávka 8 ks transformátorů 63 MVA, 110/22/(6,3) kV (PREdistribuce, a.s.)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 8 ks transformátorů, a to konkrétně pro následující investiční akce zadavatele: • Obnova transformátoru T101 TR 110/22 kV Praha – HOLEŠOVICE (dodávka nového transfor-mátoru T101, 63 MVA, 110/22/(6, 3) kV), SPP prvek zadavatele: S-151151, • Obnova transformátoru T101 TR 110/22 kV Praha – PRAŽAČKA (dodávka nového transformá-toru T101, 63 MVA, 110/22/(6, 3) kV), SPP prvek zadavatele: S-152015, • Posílení transformace TR 110/22 kV Praha – ČERVENÝ VRCH (dodávka … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-18   Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2024-2026 - ST Brno (Správa železnic, státní organizace)
Provádění údržbových a opravných prací na železničním svršku a spodku. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-18   Sanace ohnisek znečištění benzo(a)pyrenem O3 a O4 včetně jejich okolí v Areálu Poldi (Fer Consult s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je provedení sanace staré ekologické zátěže na pozemcích v Areálu Poldi spočívající v odstranění ohnisek znečištění benzo(a)pyrenem O3 a O4 a sanaci kontaminovaných zemin v jejich podloží a okolí tak, aby bylo dosaženo cílových limitů. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-17   Fotovoltaické elektrárny pro město Rotava (Město Rotava)
Předmětem zakázky je realizace 3 systémů fotovoltaických elektráren (dále rovněž jako „FVE”) na veřejných budovách včetně instalace řídícího software zajišťující management hospodaření s energií a stavební úpravy na jedné z budov v obci Rotava a v Nové Vsi u Kraslic Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-17   Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště - Hrobice (průtah) (Pardubický kraj)
Předmětem stavby je modernizace silnice II/324 Staré Hradiště - Hrobice (průtah) včetně úplného průtahů obcí Hrobice, místní částí obce Staré Hradiště - Hradiště na Písku a částečného průtahu obce Staré Hradiště s návazností na stávající dopravní síť. Záměrem stavby je modernizace stávajícího nevyhovujícího stavebně technického stavu silnice II/337 v řešeném úseku. Začátek zájmového úseku silnice II/324 je situován na hranici předešlé úpravy v blízkosti začátku / konce obce Hrobice ve směru na Hradec … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-16   Modernizace VO ve městě Králův Dvůr - I. etapa (Město Králův Dvůr)
Předmětem veřejné zakázky je modernizace veřejného osvětlení ve městě Králův Dvůr – I. etapa. Součástí předmětu plnění je rekonstrukce části sítě veřejného osvětlení ve městě Králův Dvůr. Jedná se o výměnu stávajících svítidel za nová se zdrojem LED s regulací světelného toku. Zakázkou je konkrétně dotčeno celkem 538 ks svítidel. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v přílohách Zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-16   Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací (Moravskoslezský kraj)
Předmětem veřejné zakázky je výstavba moderní vzdělávací instituce s názvem „Černá kostka“ a přilehlého okolí. Stavba bude umístněná v zastavěném území jihozápadně od centra města v katastrálním území Moravská Ostrava při ulici 28. října. Jedná se o budovu o dvou podzemních podlažích, jejichž součástí jsou depozity knihovny, technické zázemí, parking a edukační prostory a devítipodlažní nadzemní část s jednotlivými patry pro využití knihovního provozu, edukace a digitalizace. Součástí stavby je vodní … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-16   TR Pyšely nová TR 110/22kV (ČEZ Distribuce, a. s.)
Předmětem Veřejné zakázky je realizace stavby IE-12-6009620; rozvodny Pyšely. Rozvodna Pyšely bude postavena na východním okraji obce Pyšely. Nová TR bude vložena do vedení 110kV. TR bude v provedení ,,H‘‘. Rozvodna bude zaústěna do stávajících linek V1947/V1948. Vybudováním TR Pyšely vznikne nové vedení V1949 Benešov - Pyšely a V1948 Pyšely - Říčany. Cílem stavby je zabezpečit narůstající odběr el. energie oblasti. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-16   Opravy, údržba a realizace dopravního značení (Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.)
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření smluv na provádění údržby či obnovy stávajícího svislého dopravního značení („SDZ“), vodorovného dopravního značení („VDZ“) i dopravně-bezpečnostních zařízení („DBZ“) a realizace nového SDZ, VDZ a DBZ na území hlavního města Prahy („Smlouva“). Na každou část Veřejné zakázky bude uzavřena samostatná Smlouva s jedním vybraným dodavatelem. Předmětem Smluv budou zejména tyto činnosti: - realizace (tj. vytvoření, umístění nebo instalace) nového i provádění úprav … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-16   Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. čp. 100, Česká Lípa (Město Česká Lípa)
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce zahrnující zhotovení stavby „Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. čp. 100, Česká Lípa“ včetně vybavení interiéru a zajištění servisních služeb na instalovanou technologii na dobu neurčitou, a to v souladu se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-15   RÁMCOVÁ DOHODA NA STAVBY NEINVESTIČNÍHO CHARAKTERU (Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje)
Předmětem zakázky je zajištění některých činností údržby a oprav silnic II. a III. třídy dle přílohy č. 5 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem je uzavření rámcové dohody na činnosti souvislé údržby komunikací a oprav silnic II. a III. třídy na území Jihomoravského kraje. Zejména se jedná o tyto činnosti: - obnova vozovkového souvrství, zpevnění a úprava krajnic a s tím související obnova souvisejících druhů součástí a … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-15   II/300 Miletín – Zdobín (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „II/300 Miletín – Zdobín“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-15   III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hranice okresu RK - PA, 2. etapa (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hranice okresu RK - PA, 2. etapa“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-12   ZŠ Zlín, M. Alše 558 - rekonstrukce kuchyně a dodávka gastrozařízení (statutární město Zlín)
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na níže uvedené dvě části - stavební práce spočívající v rekonstrukci kuchyně a dodávku a montáž gastrozařízení. Část 1 - rekonstrukce kuchyně Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci stravovací části pavilonu. Rekonstrukce se týká zejména dispozičních úprav varny a zázemí kuchyně. Současně bude provedena výměna vzduchotechniky za novou rekuperační jednotku a bude provedena výměna všech instalací, které jsou většinou původní. Taky bude … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-12   „V 00737 – Revitalizace lokality Mlýnský ostrov – stavební práce" (Mlýnský ostrov s.r.o.)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s výstavbou v rámci projektu „Revitalizace lokality Mlýnský ostrov“ v rámci programu NPO brownfieldy, číslo výzvy: 2/NPOBF/2023, název projektu: Demolice brownfieldu a výstavba multifunkčního domu na Mlýnském ostrovu, číslo projektu 26300033. Konkrétně se jedná o výstavbu objektů dle projektové dokumentace a výkazu výměr „Revitalizace lokality Mlýnský ostrov“ vypracované projektantem Atelier DPK, … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-12   Dodávka a montáž osvětlení rodného domu Antonína Dvořáka v Nelahozevsi (Lobkowicz Collections, o.p.s.)
Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka, montáž a uvedení do provozu svítidel interiérové i exteriérové části rodného domu Antonína Dvořáka v Nelahozevsi. Podrobnosti viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-12   Výměna části potrubí Podvinný mlýn (Pražská teplárenská a.s.)
Předmětem této zakázky je výměna potrubí stávající trasy horkovodu zadavatele v rámci stavby díla „Výměna části potrubí Podvinný mlýn“, a to v souladu s Technologickými standardy RTZ PT včetně jejich příloh, které jsou součástí zadávací dokumentace. Obnova trasy bude provedena v jediné etapě. Bude zohledněno vedení stávající trasy po jednotlivých pozemcích. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-12   Výměna části potrubí Kostelecká - II. etap (Pražská teplárenská a.s.)
Předmětem této zakázky je výměna potrubí stávající trasy horkovodu zadavatele v rámci stavby díla „Výměna části potrubí Kostelecká - II. etapa“, a to v souladu s Technologickými standardy RTZ PT včetně jejich příloh, které jsou součástí zadávací dokumentace. Obnova trasy bude provedena v jediné etapě. Bude zohledněno vedení stávající trasy po jednotlivých pozemcích. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-12   Obnova TN DN700 TMA západ - Teplárenská (Pražská teplárenská a.s.)
Předmětem této zakázky je výměna potrubí stávající trasy horkovodu zadavatele v rámci stavby díla „Obnova TN DN700 TMA západ - Teplárenská“, a to v souladu s Technologickými standardy RTZ PT včetně jejich příloh, které jsou součástí zadávací dokumentace. Obnova trasy bude provedena v jediné etapě. Bude zohledněno vedení trasy v technologickém kanálu po jednotlivých pozemcích, umístění stávajících pevných bodů. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-12   Výměna části potrubí Řepová (Pražská teplárenská a.s.)
Předmětem této zakázky je výměna potrubí stávající trasy horkovodu zadavatele v rámci stavby díla „Výměna části potrubí Řepová“, a to v souladu s Technologickými standardy RTZ PT včetně jejich příloh, které jsou součástí zadávací dokumentace. Obnova trasy bude provedena v jediné etapě. Bude zohledněno vedení stávající trasy po jednotlivých pozemcích. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-12   Rekonstrukce a modernizace areálu FSI, objekt A5 (Vysoké učení technické v Brně)
Předmětem zakázky jsou stavební práce spočívající rekonstrukci a modernizaci prostor v objektu A5 Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Jedná se o respiria, prostory studentských projektů, tichých studoven a sociálního zázemí v 1.NP a 2.NP objektu A5. Na střeše budou modernizovány strojovny VZT a umístěna nástřešní VZT jednotka pro respiria. Podrobně je předmět veřejné zakázky podrobně vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-11   Oprava povrchu silnice III/46613 Ostrava – Plesná, II. etapa (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací – Oprava povrchu silnice III/46613 Ostrava – Plesná, II. etapa. Oprava vozovky bude provedena ve stávajícím směrovém a šířkovém uspořádání silnice III/46613, bude probíhat za úplné/částečné uzavírky silničního provozu, s vazbou na úpravu režimu vedení autobusových linek městské hromadné dopravy. Kromě vozovky silnice III/46613 bude provedena i oprava povrchu autobusových zálivů a zastávkových ploch, rekonstrukce propustku č.4 a opěrných zdí v km … Zobrazit zadávací řízení »