2023-05-26   Zajištění konzultačních služeb při zpracování podkladů pro projekt ELVIZ, včetně zajištění služeb technického dozoru... (Ministerstvo spravedlnosti)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou konzultační služby při zpracování podkladů pro projekt Elektronické vedení informací státního zastupitelství (ELVIZ), včetně zajištění služeb technického dozoru při vývoji a implementaci IS ELVIZ (dále jen „Projekt“) pro centrálního Zadavatele a jeho organizační složky dle Přílohy č. 1 Návrhu Smlouvy Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Servodata a.s.
2023-03-07   Dodávka Systému IS VAK včetně zajištění rozvoje a provozu (Česká republika - Ministerstvo zemědělství)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je vývoj, implementace, integrace a testování nového IS VAK, který bude splňovat požadavky odboru hlavního architekta eGovernmentu MV a požadavků plynoucích z legislativy, jak agendové, tak týkající se informačních systémů veřejné správy a kybernetické bezpečnosti. Dále se jedná o naplnění nového systému historickými daty a školení uživatelů. Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky včetně dodávky a nasazení IS VAK a včetně zajištění podpory a rozvoje může činit … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Servodata a.s.
2022-07-25   ALL-IN-ONE PC (Česká pošta, s.p.)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky hardware - ALL-IN-ONE PC. Podrobnosti viz zadávací dokumentace (dále jen "ZD"). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Servodata a.s.
2022-06-28   SÚKL VZ20/2022 - Servisní podpora informačních systémů SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v servisní podpoře vybraných informačních systémů zadavatele. Zadavatel požaduje poskytovat služby v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci v čl. 3.1 pro informační systémy uvedené v čl. 3.2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Servodata a.s.
2019-10-03   Konzultační služby v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti (Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s 1 dodavatelem, a to na dobu 48 měsíců. Předmětem rámcové dohody je poskytování konzultačních služeb spočívajících ve vypracování analýz a nastavení procesů v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních údajů, týkajících se činností organizačně personálních analýz uvedených v Příloze č. 2 vzoru rámcové dohody, zejména: — Podpora a konzultační činnost v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti v návaznosti na zákon č. 181/2014 … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Servodata a.s.
2018-10-10   Modernizace MěÚ Dačice (Město Dačice)
Účelem veřejné zakázky je zefektivnit klíčové procesy Městského úřadu Dačice a umožnit nové služby občanům i pracovníkům úřadu, tj. získat a včlenit komplex informačních technologií významně měnících interní i externí služby města. Veřejná zakázka je rozdělena na čtyři části: Část 1 - Hlavní informační systém Část 2 - Portál zaměstnance Část 3 - Portál občana Část 4 - Zvýšení dostupnosti služeb města. Popis předmětu jednotlivých částí zakázky, jejich předpokládané hodnoty a místa plnění jsou uvedeny níže. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Servodata a.s. VERA, spol. s.r.o.
2016-06-01   Obnovení licenčního programu Microsoft Enterprise Agreement (Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dobu určitou na 3 roky (36 kalendářních měsíců) s jedním uchazečem. Předmětem plnění je: 1. zajištění/poskytování (dále též jen „poskytování“) níže uvedeného plnění v souladu s licenčními pravidly společnosti Microsoft pro licenční program Enterprise: a) licence (právo užití) k softwarovým produktům společnosti Microsoft (dále též jen „MS Produkty“), které je podle podmínek definovaných společností Microsoft možno poskytovat na základě licenčního programu … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Servodata a.s.
2016-04-28   Zajištění podpory operačního systému Linux (Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění podpory operačního systému Linux. V datových centrech VZP ČR jsou provozovány fyzické i virtuální (technologie VMware, Hyper-V) servery s OS Linux, které slouží především jako aplikační a technologické servery. Zastoupeny jsou distribuce Red Hat Enterprise Linux a CentOS ve verzích 5, 6 a 7. Technická podpora bude poskytována pro tyto distribuce. Technická podpora prostředí Linux zahrnuje: — řešení incidentů: —— jedná se o řešení nahlášených událostí, které jsou … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Servodata a.s.
2014-12-11   Nová koncepce pro datová úložiště MPO 2015+ (Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu)
Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně vymezen v zadávací dokumentaci (ZD) a k ní přiložené Smlouvě a jejích přílohách č. 1 až 6 (dále jen „Smlouva”). ZD s přílohami je mj. vystavena na profilu zadavatele [viz bod I.1) tohoto formuláře]. Dále je uveden jen stručný popis předmětu zakázky. V případě nesouladu platí text v ZD a jejích přílohách. Předmětem plnění je komplexní dodávka a implementace nového datového úložiště, a to zejména následující dílčí plnění: 1. analýza a návrh technického řešení … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Servodata a.s.
2014-12-11   Zajištění prodloužení a dodávky softwarových licencí dle podmínek Microsoft Enterprise Agreement včetně poskytování... (Liberecká IS, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je prodloužení používaných a dodávka nových licencí dle požadavků a potřeb zadavatele za podmínek multilicenčního programu Microsoft Enterprise Agreement a dále také poskytování souvisejících služeb podpory technologiím Microsoft. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Servodata a.s.
2014-10-29   Software pro hodnocení kvality ovzduší (Český hydrometeorologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky je dodání, instalace, úplné zprovoznění, dokumentace a zaškolení požadovaného SW. Podrobnější vymezení je v příloze č. 1 – Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky) – této zadávací dokumentace. Dodavatel zabezpečí dodání a instalaci software na zadavatelem určené lokalitě (Na Šabatce 17, Praha 4) a SW úplně zprovozní, což bude potvrzeno předávacím protokolem. Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v příloze 1 této ZD. Zadavatel požaduje … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Servodata a.s.
2014-07-29   Obnova licenční smlouvy Microsoft Enterprise Agreement (Krajská nemocnice Liberec a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je obnova stávající licenční smlouvy Microsoft Enterprise Agreement č. 4707890 na poskytování užívacích práv k produktům společnosti Microsoft formou velkoobjemového licencování a poskytování doplňujících služeb dle požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci po dobu 3 let. V rámci předmětu veřejné zakázky získá zadavatel užívací práva k SW produktům a zdarma benefity, které se řídí pravidly společnosti Microsoft a jsou vázány na licenční program Enterprise Agreement. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Servodata a.s.
2014-06-18   Pořizování licencí k produktům Microsoft (Česká republika – Ministerstvo vnitra)
Předmětem veřejné zakázky je pořizování a obnova licencí k produktům Microsoft a poskytování technické podpory k dílčím produktům (tzv. Software Assurance) a další obecná podpora produktů i zadavatelů (orgánů veřejné moci a jimi zřízených organizací). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont CZ a.s. Exe, spoločnosť s ručením obmedzeným Servodata a.s. Software ONE Czech Republic s.r.o. T-Mobile Czech Republic a.s.
2014-04-22   Multilicenční programy společnosti Microsoft (Statutární město Hradec Králové)
A) Prodloužení poskytování služeb podpory Software Assurance k počítačovým programům společnosti Microsoft, které již zadavatel vlastní na základě prováděcí smlouvy Microsoft Enterprise Agreement (EA). B) Prodloužení Předplatného Včetně Poskytování Služeb Podpory Software Assurance K Počítačovým Programům Společnosti Microsoft, Které Již Využívají školy zřizované zadavatelem na základě Prováděcí smlouvy pro řešení ve vzdělávání (EES – Enrollment for Education Solution), a to prostřednictvím Základní … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Servodata a.s.
2012-12-17   Dodávka serverových operačních systémů a virtualizací a Dodávka SW pro komunikaci a týmovou spolupráci (Vysoké učení technické v Brně)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka softwarů a operačních systémů. S ohledem na povahu předmětu plnění je předmětná veřejná zakázka rozdělena v souladu s § 98 zákona na následující Části: — část 1 – Dodávka serverových operačních systémů, — část 2 – Dodávka virtualizací, — část 3 – Dodávka SW pro komunikaci a týmovou spolupráci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CS Data, s.r.o. Servodata a.s.
2012-10-18   Nákup kancelářského software (Centrum pro regionální rozvoj ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšíření stávajícího počtu licencí software kancelářského balíku, kdy v současné době jsou v infrastruktuře zadavatele užívány jednotně aplikace MS Office (MS Office 2010). Předmětem této veřejné zakázky je nákup balíku 50 nových licencí (verze 2010) v multilicenci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Servodata a.s.
2012-01-09   Podpory a licence pro systémovou infrastrukturu (Centrum pro regionální rozvoj ČR)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí licenční podpory pro softwarové produkty Microsoft, které jsou využívány na úrovni systémové infrastruktury a dále nákup SW licencí pro softwarový produkt na zpracování vstupů a výstupů z jednotného monitorovacího systému. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Servodata a.s.
2011-09-08   TP softwarových produktů Microsoft (Statutární město Ostrava)
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb technické podpory softwarových produktů Microsoft a služeb s tím souvisejících (výběr dodavatele do role „prodejce“ pro prodloužení stávající smlouvy Enteprise Agreement na další 3 roky). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Servodata a.s.
2011-08-16   Multilicenční program Microsoft Enterprise Agreement (Statutární město Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky je prodloužení poskytování užívacích práv programového vybavení Statutárního města Hradec Králové a jím zřizovaných škol včetně Software Assurance dle licenčních programů Microsoft Enterprise Agreement a Microsoft School Agreement na dobu 3 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Servodata a.s.