Dodavatel: ČEZ Energoservis spol. s r.o.

15 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel ČEZ Energoservis spol. s r.o.

2023-04-18   ZAJIŠTĚNÍ HOTOVOSTI VE STROJNÍ ČÁSTI JE TEMELÍN (ČEZ, a. s.)
Plněním Poskytovatele je zajištění hotovostního režimu pro pracovníky hotovostní čety pro následné zásahy v rámci operativní údržby na zařízení Jaderné elektrárny Temelín. Součástí plnění Poskytovatele je i zajištění hotovostního režimu hotovostního technika Poskytovatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ČEZ Energoservis spol. s r.o.
2023-04-03   6929 MODIFIKACE SYSTÉMU MĚŘENÍ PRŮTOKU TVD (ČEZ, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je náhrada zařízení měřící průtok media v systému technické vody důležité a přenos jeho signálu zahrnující zpracování dokumentační části, dodávku a následnou realizaci díla v JE Dukovany formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ČEZ Energoservis spol. s r.o.
2023-02-13   Zajištění hotovosti pro PO, SO a VO (ČEZ, a. s.)
Předmětem zakázky je zajištění hotovostního režimu pro pracovníky hotovostní skupiny pro následné zásahy v rámci operativní údržby na zařízení JE Dukovany dle zákona č. 263/2016 Sb., zák. č. 250/2021 Sb., vyhl. č. 358/2016 Sb. a norem ČSN EN 13480, ČSN EN 13445 Poskytovatelem, které nejsou předem plánovány sedmidenním plánem Objednatele a které jsou vyvolány naléhavou provozní či bezpečnostní potřebou Objednatele a realizují se především pracovníky, zařazenými v hotovostní skupině Poskytovatele na … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ČEZ Energoservis spol. s r.o.
2022-10-03   8550_PG suchá konzervace (ČEZ, a. s.)
Zpracování dokumentační části, dodávka a následná realizace díla „8550_PG suchá konzervace“ v JE Dukovany formou dodávky „na klíč“ v rozsahu dle specifikace smlouvy a specifikace požadavků a garantovaných parametrů dle Přílohy č. 1 - Specifikace předmětu a požadavky na technické řešení a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Konkrétně se jedná o doplnění (propojení) vybrané technologie I.O JE Dukovany, aby bylo možné napouštění dusíku do parogenerátoru … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ČEZ Energoservis spol. s r.o.
2022-08-22   8310 - Odstranění projektové neshody v průtoku TVD přes výměník SAOZ při LOCA s eu51/ESFAS (ČEZ, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a následná realizace díla s názvem „8310 - Odstranění projektové neshody v průtoku TVD přes výměník SAOZ při LOCA s eu51/ESFAS“ v JE Dukovany formou vyšší kompletované dodávky souboru strojů a zařízení a provedení všech nutně vyvolaných a požadovaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Účelem díla je seškrcení průtoků TVD přes všechny spotřebiče zapojené paralelně k výměníku TQ při působení signálu eu51/ESFAS na hodnoty … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ČEZ Energoservis spol. s r.o.
2022-07-20   8104 - Řešení změny provádění zkoušek poloobslužných prostor - ZPOP (ČEZ, a. s.)
Předmětem zakázky je vypracování dokumentační části a následná realizace v JE Dukovany formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav a dalších požadovaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech, jejímž účelem je provést instalaci zařízení (nové potrubí, armatury, hermetické průchodky), které umožní provedení zkoušky hermetičnosti poloobslužných prostor v JE Dukovany bez využití systému radiační kontroly. . Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ČEZ Energoservis spol. s r.o.
2021-07-23   G 505 - Realizace systému pro diagnostiku a údržbu armatur a servopohonů (ČEZ, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zpracování Dokumentační části a následná realizace prací spočívající v dodání uceleného diagnostického systému pro testování servopohonů, který bude umožňovat měření momentových a výkonových křivek na měřící stolici s momentovým rozsahem 10 až 3 000 Nm. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ČEZ Energoservis spol. s r.o.
2021-05-24   7381 - Rekonstrukce potrubí TVD na strojovně 1. - 4. RB (ČEZ, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce potrubních tras TVD, která se týká potrubních úseků blokových tras DN 600, DN500, DN400, potrubí odvzdušnění/vypouštění, které budou vyměněny za nové dle platných norem. Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou detailně specifikovány v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ČEZ Energoservis spol. s r.o.
2021-04-21   G840 – Dodatečná opatření pro zvládání TH – Zaplavení AZ v TNR a dlouhodobý odvod tepla z kontejnmentu (ČEZ, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové a ostatní související dokumentace a následné provedení realizace, spočívající v doplnění zařízení v úrovni 4 ochrany do hloubky (DiD4) tak, aby byla co nejvíce posílena nezávislost na nižších úrovních ochrany do hloubky. Doplňované dodatečné, alternativní systémy pro doplňování chladiva do tlakové nádoby reaktoru HVB1 a HVB2 JE Temelín budou Zhotovitelem dodány jako dvou divizní, instalované v odlišných stavebních prostorech HVB. Oba doplňované systémy … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ČEZ Energoservis spol. s r.o. ROEZ, s.r.o.
2020-12-31   E912 - Optimalizace rozvodů TUV na mostech (ČEZ, a.s.)
Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace a následné provedení realizace, spočívající v: -provedení postupné výměny potrubních tras TUV 0GKB91BR01 a trasy recirkulace TUV 0GKB92BR01 -včetně tras odboček k jednotlivým SO, -provedení výměny tras a armatur pro odvzdušnění a vypouštění TUV -instalaci nových uzavíracích armatur na odbočkách k jednotlivým SO -instalaci elektrických spotřebičů pro lokální ohřev ve vybraných stavebních objektech JE Temelín a provedení přepojení TUV na lokální ohřev v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ČEZ Energoservis spol. s r.o.
2020-08-24   8453 - Kvalifikace systému SAOZ na vyšší teplotu H3BO3 v sání (ČEZ, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zodolnění potrubních tras doplněním nových a úpravou stávajících uložení pomocných ocelových konstrukcí systémů SAOZ. Dále budou provedeny úpravy na čerpadlech systémů SAOZ. Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou detailně specifikovány v Zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ČEZ Energoservis spol. s r.o.
2016-06-01   D405 – Obnova SKŘ neblokových provozních souborů ETE (ČEZ, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je modernizace stávajícího zařízení ASŘTP specifikovaných provozních souborů neblokových objektů ETE za nové moderní řídicí systémy splňující v současnosti platné požadavky na výkonnost a kvalitu, které budou zároveň uspokojovat rostoucí požadavky na spolehlivost a efektivitu automatizovaného procesu, bezpečnost výroby a kvalitu poskytovaných dat. Nedílnou součástí Předmětu veřejné zakázky je dále zpracování dokumentační části a provedení příslušných zkoušek. Bližší specifikace … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ČEZ Energoservis spol. s r.o. ČEZ Energoservis spol. s.r.o.
2016-01-25   RS EVD Dolní Vltava – Elektro údržba, opravy a kontroly (ČEZ, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je provádění oprav a realizace údržby elektro včetně dopravy k objednateli a případných dodávek náhradních dílů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ČEZ Energoservis spol. s r.o.
2016-01-25   RS EVD Střední Vltava – Elektro údržba, opravy a kontroly (ČEZ, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je provádění oprav a realizace údržby elektro včetně dopravy k objednateli a případných dodávek náhradních dílů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ČEZ Energoservis spol. s r.o.
2013-08-29   6680 Výměna olejových souprav těsnících olejů generátorů (ČEZ, a.s .)
Předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentace a realizace akce „6680 Výměna olejových souprav těsnících olejů generátorů” spočívající v náhradě stávajících olejových souprav generátoru a jejich nahrazení soupravami novými. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ČEZ Energoservis spol. s r.o.