2024-01-26   Servis záložních zdrojů napájení (Česká republika - Ministerstvo financí)
Předmětem Veřejné zakázky je závazek Poskytovatele zajistit servisní podporu na stávající záložní zdroje nepřerušitelného napájení pro zařízení ICT (UPS a MTG) Objednatele uvedené v Příloze č. 2 Závazného návrhu smlouvy - Seznam záložních zdrojů nepřerušitelného napájení (dále jen „Podpora“). Rozsah poskytnutí Podpory spočívá v zajištění následujících činností: 1. Servisní pohotovost: a. nepřetržitá servisní pohotovostní služba v režimu 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, bližší specifikace je uvedena v … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Opravy ponorných kalových čerpadel na trasách metra - NEJEDNÁ SE O NOVOU VEŘEJNOU ZAKÁZKU. JEDNÁ SE O OPAKOVANÉ UVEŘEJNĚNÍ (Dopravní podnik hl. m. Prahy)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou pozáruční opravy ponorných kalových čerpadel používaných v čerpacích stanicích umístěných v prostorech metra ve stanicích, tunelech, v technických prostorech a technických centrech. Podrobnosti viz zadávací dokumentace. NEJEDNÁ SE O NOVOU VEŘEJNOU ZAKÁZKU. JEDNÁ SE O OPAKOVANÉ UVEŘEJNĚNÍ FORMULÁŘE F05 Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   SERVISNÍ A OPRAVÁRENSKÁ ČINNOST ZAŘÍZENÍ TLAKOVĚ PLYNOTĚSNÉ OCHRANY NA TRASÁCH PRAŽSKÉHO METRA - NEJEDNÁ SE O NOVOU... (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
NEJEDNÁ SE O NOVOU VZ. JDE O OPAKOVANÉ UVEŘEJNĚNÍ FORMULÁŘE. Předmětem veřejné zakázky je provádění servisní a opravárenské činnosti zařízení tlakově plynotěsné ochrany, dle aktuálních požadavků zadavatele, jejíž prvky se nacházejí v tunelech, technických prostorech, technických centrech na trasách metra a ve stanicích metra. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   G12 - Medicínské AIO počítače (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 52 ks medicínských dotykových AIO počítačů (All in One) určených k provozu v pacientském prostředí a dodávka 32 ks stolních držáků k těmto počítačům, dle specifikace uvedené v zadávacích podmínkách a dále zajištění bezplatného záručního servisu a zajištění pozáručního servisu, to vše v rozsahu definovaném zadávacími podmínkami a jejími přílohami. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Dodávka telemanipulačního/robotického operačního systému (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka chirurgického telemanipulačního operačního systému pro miniinvazivní výkony s příslušenstvím. Součástí předmětu veřejné zakázky je dále zajištění následného provádění záručního a pozáručního fullservisního zabezpečení po dobu 8 let (2 roky záruka + 6 let pozáruční servis) a průběžné dodávky spotřebního materiálu určeného pro robotickou operativu po dobu 8 let. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Servis a opravy chladících a klimatizačních jednotek ve stanicích metra, technických centrech a technických... (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
OPAKOVANÉ UVEŘEJNĚNÍ FORMULÁŘE, NEJEDNÁ SE O NOVOU VZ. Předmět plnění této veřejné zakázky spočívá v provádění servisu a oprav chladících a klimatizačních jednotek (dále také jen jako „zařízení“) ve stanicích metra, technických centrech a technických prostorech metra. Předmět plnění této veřejné zakázky tedy zahrnuje poskytování služeb, které spočívají v servisních pracích a opravách zařízení. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Genetický analyzátor NGS včetně sekvenačních kitů a servisních služeb (Ústav hematologie a krevní transfuze Praha)
Předmětem veřejné zakázky je: dodávka genetického analyzátoru NGS pro Oddělení genomiky ÚHKT, opakovaná průběžná dodávka sekvenčních kitů k dodanému přístroji, poskytování pozáručního servisu k dodanému přístroji. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   Zajištění servisní podpory dispečerského systému HZS České televize (Česká televize)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění poskytování servisní podpory a zajištění rozvoje dispečerského systému KOJA, využívaného Hasičským záchranným sborem České Televize po dobu 4 let v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen ve vzoru Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   Sezónní a zimní údržba místních komunikací (Město Milovice)
Předmětem veřejné zakázky je běžná údržba místních komunikací zadavatele (strojní a ruční čištění) po celý kalendářní rok složená ze sezónního údržby a zimní údržby. V případě sezónní údržby se jedná zejména o čištění vozovek, chodníků, vyčištění uličních vpustí, aj. U zimní údržby se pak jedná zejména o likvidační posyp chemie a/nebo inertního materiálu, lokální či sdružený výkon pluhováním, aj. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v bodě 3.2. zadávací dokumentace, návrhu smlouvy, … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-24   PROVEDENÍ GO ZZ DLE ZVLÁŠTNÍCH POSOUZENÍ A UVEDENÍ ZZ DO SOULADU S LEGISLATIVNÍMI POŽADAVKY (ČEZ, a. s.)
Předmětem Díla je závazek Zhotovitele k provedení odstranění vad a modernizace ZZ uvedených ve zprávách ze Zvláštního posouzení (Zprávy o zvláštním posouzení mostových jeřábů vydaných ve 3.Q 2020 a 3. Q 2021 u 23 ks EMJ a 2 ks RMJ, autor: ELEKTROZDVIH s.r.o.) a současně splnění legislativních požadavků, které tento mechanismus u ZZ striktně nařizuje. Odstraněním vad se současně prodlouží bezpečné provozování a životnost ZZ v Elektrárně Prunéřov. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-24   Pozáruční podpora skenerů A3, A4 (ČR - Český úřad zeměměřický a katastrální)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění pozáruční podpory na 36 měsíců pro 234 ks skenerů Alaris S2050 včetně plochého lože Kodak formátu Legal (A4) a nožního pedálu a 238 ks skenerů Kodak i3200 včetně plochého lože Kodak formátu A3 a nožního pedálu. Zadavatel požaduje také podporu pro stávající skenovací SW (Kodak Capture Pro ) včetně podpory pro serverovou část, která zajišťuje především přidělování licencí (Kodak Capture Pro Server Software a Asset Management Software). Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-24   Servis radiálních sacích ventilátorů spalin_II (Pražské služby, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je vysoutěžení dodavatele na servis radiálních sacích ventilátorů spalin, které jsou na ZEVO Malešice. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-23   Zajištění servisní činnosti, elektrorevizí a preventivních bezpečnostně technických kontrol u rozvodů medicinálních... (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění servisní činnosti, elektrorevizí a preventivních bezpečnostně technických kontrol u rozvodů medicinálních plynů a zařízení s tím souvisejících u zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-22   Servisní zabezpečení zdravotnické techniky výrobce Getinge 2024 – 2028 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování komplexních servisních služeb s garantovanou reakční dobou a garancí funkčnosti systému, poskytování bezpečnostně technické prohlídky zdravotnických přístrojů dle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v platném znění, vč. elektrické kontroly, validace vybraných prostředků a provádění periodické instruktáže obsluhujícího personálu pro Fakultní nemocnici Plzeň po dobu 4 let. Součástí … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-22   Servis odstředivek pro ČOV Plzeň (Vodárna Plzeň a.s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou servisní služby a opravy odvodňovacích a zahušťovacích odstředivek ANDRITZ v rozsahu a způsobem uvedeném v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-22   Provedení revize dvojkolí netrakčních jednotek ČD Railjet a vlakových souprav ČD-50 s podvozky SF400 (České dráhy, a.s.)
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody podle § 131 Zákona mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na dobu určitou, a to 60 měsíců od jejího uzavření nebo do doby dodání veškerého plnění a to za podmínek stanovených zadávací dokumentací, zejména Přílohou č. 1 zadávací dokumentace -závazným vzorem Rámcové dohody o dílo. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-18   Prodloužení podpory diskových úložišť NetApp (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí prodloužení podpory diskových úložišť: • NetApp FAS8200 (dvounódový storage systém: System Serial Number: 211645000179 (STOR-01), System Serial Number: 211645000180 (STOR-02)), a to na dobu 2 let od nabytí účinnosti smlouvy na veřejnou zakázku a • NetApp FAS8300 (dvounódový storage systém: System Serial Number: 952041000273 (STOR-01), System Serial Number: 952041000047 (STOR-02)), a to na dobu od nabytí účinnosti smlouvy na veřejnou zakázku do 31. 12. 2028. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-17   CT přístroj (Institut klinické a experimentální medicíny)
Dodávka a instalace CT přístroje včetně zajištění záručního a pozáručního servisu. CT skener bude určen pro vyšetřování pacientů s kardiovaskulární problematikou, včetně akutních vyšetření koronárních tepen a patologií kořene aorty. Doba plnění- předpoklad zahájení počátkem 2.pol. 2024 a dále viz zadávací podmínky. Servisní smlouva po dobu životnosti přístroje. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-17   Servis zařízení GSM (Ministerstvo Obrany)
Předmětem Veřejné zakázky je poskytování služeb, a to služeb servisu zařízení GSM zahrnující kompletní mimozáruční a pozáruční servis mobilních telefonů Apple (dále také jako „služba“) za účelem zabezpečení trvalé provozuschopnosti prostředků informačních technologií rezortu Ministerstva obrany (tj. vlastních mobilních telefonů) provozovaných v rezortu Ministerstva obrany České republiky. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-16   Servis angiolinky ARTIS Q na dobu neurčitou (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření servisní smlouvy na kompletní pozáruční servis a údržbu angiolinky v majetku zadavatele: LINKA RTG ANGIOGRAFICKÁ ARTIS Q CEILING, výrobní číslo 109180, inventární číslo DM805336, výrobce SIEMENS A.G. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-16   Opravy, údržba a realizace dopravního značení (Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.)
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření smluv na provádění údržby či obnovy stávajícího svislého dopravního značení („SDZ“), vodorovného dopravního značení („VDZ“) i dopravně-bezpečnostních zařízení („DBZ“) a realizace nového SDZ, VDZ a DBZ na území hlavního města Prahy („Smlouva“). Na každou část Veřejné zakázky bude uzavřena samostatná Smlouva s jedním vybraným dodavatelem. Předmětem Smluv budou zejména tyto činnosti: - realizace (tj. vytvoření, umístění nebo instalace) nového i provádění úprav … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-15   Pozáruční servis pro zdravotnický prostředek - SPECT/CT gamakamera Discovery NM/CT 670 (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je provádění celoroční údržby a servisu prostředku zdravotnické techniky - SPECT/CT gamakamera Discovery NM/CT 670 v rozsahu a dle požadavku Objednatele po dobu 5 let. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-15   Generátor laserové litotripse (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup, dodávka, instalace a uvedení do provozu nového, dosud nepoužitého zdravotnického přístroje, zabezpečení záručního a pozáručního servisního zabezpečení tohoto zdravotnického přístroje po dobu 10 let (2 roky záručního + 8 let pozáručního servisu) a dále zajištění dodávek SZM po dobu 10 let. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-11   VN Brno – zdravotnická technika pro odborná oddělení – nákup – I (Vojenská nemocnice Brno)
Předmětem plnění veřejné zakázky je: 1) Dodávka 1 ks EEG přístroje vhodného pro transport v rámci nemocnice. Mobilní systém pro snadný přesun bez nutnosti převozu velkého ambulantního EEG na transportním podvozku (dále jen „přístroj“) vč. příslušenství dle SPECIFIKACE. Technické parametry přístroje jsou uvedeny ve SPECIFIKACI. 2) Doprava přístroje 3) Návod v ČJ vč. instruktáže personálu a dokladů k přístroji 4) Bezplatný záruční servis přístroje 5) Bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-11   Servis bezpečnostních a slaboproudých technologií a zařízení včetně příslušné komunikační infrastruktury v areálu... (Správa Pražského hradu)
Předmětem plnění je závazek dodavatele provádět dílo, které spočívá v zajištění pravidelného servisu bezpečnostních a slaboproudých technologií a zařízení včetně příslušné komunikační infrastruktury v areálu Pražského hradu a zámku Lány. Bližší a podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-11   VN Olomouc - vybavení RDG oddělení - nákup (Vojenská nemocnice Olomouc)
Blíže jednotlivé položky - jedná se o nákup RTG techniky a vyhodnocovacích stanic. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-11   Zajištění technické podpory informačního systému ZP MV ČR od r. 2024 (Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajišťování technické podpory hardwarového a softwarového vybavení informačního systému ZP MV ČR specifikovaného v Příloze č. 1 k návrhu servisní smlouvy, která tvoří Přílohu č. I zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-10   Rámcová dohoda na periodické obnovy R2 lokomotiv ř. 380 (České dráhy, a.s.)
Periodické obnovy stupně R2 lokomotiv ř. 380 u předpokládaného počtu 6 ks v majetku Objednatele Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-09   Servis a opravy klimatizačních jednotek v budovách Ministerstva spravedlnosti v Praze 2 - Část 1 (Ministerstvo spravedlnosti)
Předmětem plnění veřejné zakázky je pravidelná servisní činnost a komplexní údržba klimatizačních jednotek včetně plánovaných i urgentních oprav. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-08   ND - Zajišťování pravidelných kontrol a oprav hasicích přístrojů, hydrantové sítě a požárně bezpečnostních zařízení... (Národní divadlo)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy, na jejímž základě bude prováděno zajišťování pravidelných kontrol a oprav hasicích přístrojů, hydrantové sítě a požárně bezpečnostních zařízení v objektech Národního divadla Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-08   Výkon odtahové služby 2024 (Správa služeb hlavního města Prahy)
Předmětem veřejné zakázky je uzavřít rámcovou dohodu s dodavatelem o zajišťování výkonu odtahové služby na území hl. m. Prahy, který bude pro Správu služeb hlavního města Prahy po dobu 48 měsíců vykonávat smluvní odtahové služby na základě operativních požadavků ze strany SSHMP při výkonu práv a povinností vlastníka pozemních komunikací na území hl. m. Prahy. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-05   Pozáruční servis k 3D mapovacímu systému CARTO a RF generátoru vč. pumpy SmartAblate (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování kompletních pozáručních servisních služeb autorizovaným servisním střediskem pro přístroje 3D mapovací systém CARTO 3 a Radiofrekvenční generátor včetně proplachové pumpy SmartAblate, tj. zařízení umístěná na Arytmologické jednotce IK které je ve vlastnictví zadavatele po dobu 5 let ode dne účinnosti Servisní smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-05   Rámcová dohoda na provádění repasí vozidel CAS, PHA a TA na podvozku MAN a Mercedes-Benz (ČEPRO, a.s.)
Předmětem plnění dílčích zakázek dle Rámcové dohody je poskytnutí služeb repasí celkem třinácti (13) požárních vozidel ve vlastnictví zadavatele a to: - 1 ks vozidla CAS 20 3000/4000 na podvozku MAN; - 2 ks vozidel PHA 30 2000/4000 na podvozku MAN; - 4 ks vozidel PHA 40 2000/4000 na podvozku MAN; - 5 ks vozidel TA M2N na podvozku MAN; - 1 ks vozidla TA M2N na podvozku Mercedes-Benz Obnovení soutěže mezi účastníky RD - minitendry. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-05   Profylaktické prohlídky a opravy automatických dveří v areálu ÚVN (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování profylaktických prohlídek a oprav automatických kyvných a posuvných dveří v areálu Ústřední vojenská nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha po dobu 6 let ode dne účinnosti Servisní smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-05   Dodávky zařízení ICT pro realizaci Generační obměny systémů DNPS2 (Česká televize)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je: 1. Dodávka HW a SW komponent, nutných pro provedení generační obměny konkrétních prvků technologické infrastruktury Produkční části všech tří instancí systému DNPS2 v rozsahu a za podmínek vymezených dále v této Zadávací dokumentaci. 2. Poskytování služeb typu HW & SW maintenance pro dodané HW komponenty a subsystémy v rozsahu a kvalitě vymezené dále v této Zadávací dokumentaci (jedná se o služby HW a SW maintenance v rámci požadované doby záruky). Předmět plnění … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-04   Opravy dvojkolí hnacích vozidel ř. 210, 714, 749, 754 a 750.7 (České dráhy, a.s.)
Uzavřením Rámcové dohody o dílo s vybraným dodavatelem na základě veřejné zakázky bude zajištěno provedení oprav Dvojkolí hnací 2/Dv 5040-73/III, Dvojkolí hnací 2/Dv 5040-76/III/d a Dvojkolí hnací Lo 79903 v majetku Objednatele. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-04   Pozáruční fullservis CT SOMATOM Drive II (Nemocnice Na Františku)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění pozáručního servisu na zařízení CT SOMATOM Drive s příslušenstvím, dle specifikace uvedené v přílohách ZD Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-04   Opravy a revize kulových uzávěrů, vč. pohonů a jejich koupě (ČEPRO, a.s.)
Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem, tj. stanovení rámcových smluvních podmínek pro jednotlivé dílčí zakázky, jejichž předmětem budou opravy a revize kulových uzávěrů, servopohonů těchto KU a dále dodávka náhradních dílů ke KU, případně celých nových KU nebo jejich částí, náhradních dílů pohonů, případně celých nových pohonů nebo jejich částí (ukáže-li se, že oprava a/nebo repase jednotlivých částí či dílů soustrojí je nerentabilní) a dále projekční činnosti související se … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-03   Bezpečnostně technické kontroly rozvodů a koncových prvků medicinálních plynů (Fakultní nemocnice Bulovka)
Předmětem plnění VZ je provádění bezpečnostně technických kontrol (dále jen „BTK“) zdravotnických prostředků, které jsou součástí rozvodů medicinálních plynů, včetně koncových prvků (průtokoměry, redukční ventily, lékařské panely, lůžkové rampy, tubusy, ventilové skříně, regulační ventily podtlaku apod.). Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-03   Servis a podpora UPS (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem VZ je poskytování služeb spočívajících v zabezpečení funkčnosti záložních zdrojů napájení umístěných v sídle zadavatele - IKEM, které zahrnuje provádění servisu UPS, tj. profylaxí a oprav jakýchkoli vad, kdy za opravu se bude považovat i výměna vadných baterií nebo baterií s prošlou životností za nové, či odstranění odchylek od technických parametrů zjištěných při profylaxích, zajištění dodávek náhradních dílů a zajištění dodávek nových UPS a jejich instalace, v případě nutné obnovy UPS nebo … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-03   Servisní služby pro osobní, lehká užitková a přípojná vozidla II (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je průběžné zajištění servisních služeb, tj. servisu a opravy pro osobní, lehká užitková a přípojná vozidla pro určité druhy značek vozidel. V daném případě se jedná o komplexní zajištění průběžných opravárenských prací, záručního a pozáručního servisu v souladu s postupy, pravidly, záručními podmínkami a s využitím technických prostředků stanovených nebo doporučených výrobcem vozidla, a to zejména v rozsahu stanoveném v Příloze č. 1 zadávací dokumentace a dodávek … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-02   Komplexní pravidelné servisní péče a opravy výtahů v areálu ÚVN Praha (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexní pravidelné servisní péče a oprav zdvihacích zařízení v objektech Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha za účelem zabezpečení jejich řádného a nepřetržitého fungování, která spočívá v pravidelné preventivní údržbě, odborných prohlídkách, nonstop dispečinku, pečlivé vedení Knihy odborných prohlídek výtahu v papírové podobě, vedení elektronické knihy výtahů, správcovský systém výtahových zařízení, v provozních prohlídkách a … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-02   Kybernetická bezpečnost v Nemocnici Slaný (Nemocnice Slaný)
Předmětem veřejné zakázky „Kybernetická bezpečnost v Nemocnici Slaný“ je dodávka a implementace komplexního systému ukládání a ochrany dat, včetně jejich ochrany proti kybernetickým hrozbám, včetně veškeré související dokumentace, která se k němu vztahuje a včetně zajištění technické podpory výrobce, to vše s vlastnostmi dle zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-29   Servis nákladních vozidel značky Scania (ČEZ, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění provozuschopnosti vozidel kategorie N (dle Zákona o podmínkách provozu vozidel) značky Scania sloužících zejména k přepravě nákladů při provádění jednotlivých činností vykonávaných Zadavatelem (dále také jen „vozidlo“), a to prostřednictvím poskytování služeb servisu a údržby vozidel po dobu jejich provozu (dále také jen „servisní služby“). Konkrétní rozsah požadovaných servisních služeb je vymezen v části 3 Zadávací dokumentace (návrh Smlouvy o poskytování … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-27   VZ 91223 – Záruční a pozáruční servis motorových vozidel tovární značky Škoda na 4 roky (Hlavní město Praha)
Předmětem veřejné zakázky je poskytování záručního a pozáručního servisu, dalších servisních úkonů a služeb na vozidlech tovární značky Škoda (dále jen „předmět plnění“), ve prospěch Městské policie hl. m. Prahy (dále jen „MP HMP“) na dobu 4 let. Předmět plnění zahrnuje i veškeré náklady na dopravu (mimo přepravu na STK, emise, odtahů nepojízdných vozidel a nákladů za přepravu uskladněných sezónních pneumatik, což je řešeno samostatnými položkami v Příloze č. 1 Dohody - ceník) spojenou s poskytováním … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-21   KVA - Běžná údržba silnic I. třídy a dálnice D6 v KV kraji - RD/2023 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Běžná údržba zahrnuje práce, jejichž potřeba byla zjištěna v rámci běžných prohlídek silnic a mostů. Jedná se zejména o následující práce: čištění vozovek, údržba dopravního značení, dopravních zařízení a dalšího příslušenství včetně jejich čištění, odstraňování závad na svislém dopravním značení, údržbu krajnic a příkopů nebo mostů. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-20   Centrální nákup osobních vozidel – kategorie 1C benzin automat (Česká republika - Ministerstvo financí)
Dodávky osobních silničních automobilů kategorie 1C benzin automat a to vždy včetně: • 2 klíčů nebo ovladačů od daného Osobního automobilu; • druhé sady pneumatik včetně disků (letních či zimních podle termínu dodání Osobního automobilu); a je-li to na základě platné a účinné právní úpravy relevantní též vždy včetně: • listinné a/nebo elektronické podoby manuálu, tj. návodu k obsluze a údržbě daného Osobního automobilu v českém jazyce; • listinné a/nebo elektronické podoby servisní knížky (dále jen … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-20   Příprava a realizace exteriérového foliového AG celopolepu na jednotky 471 – Vzor PID II (České dráhy, a.s.)
Provedení přípravy povrchů 30 ks třívozových elektrických jednotek řady 471 před aplikací folií a následná aplikace celopolepu antivandal a antigrafiti folií na patrové jednotky City. Součástí předmětu plnění Rámcové dohody je ekologická likvidace odpadu. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-20   Zajištění komplexního servisu výtahů 2024 – 2027 (Ministerstvo Obrany)
Účelem veřejné zakázky je zajistit kontrolu výtahů v objektech Ministerstva obrany dle platných ČSN, vystavení revizních zpráv (kontrolních osvědčení), pravidelný servis a havarijní službu s cílem jejich bezpečného provozu. Dodavatel se zavazuje pro objednatele poskytovat servisní služby, jimiž se rozumí zajištění komplexního servisu výtahů u provozních středisek, jejichž seznam je přílohou Návrhu Smlouvy o dílo, tak jak je stanoveno platnými právními předpisy např. ČSN 274002 a 274007, či pokyny výrobce. Zobrazit zadávací řízení »