2024-01-26   Generační obměna videoserverů Harmonic (Česká televize)
Předmětem plnění je provedení generační obměny HW videoserverů Harmonic, které jsou součástí systémů DNPS2, včetně jejich instalace, konfigurace, zprovoznění a napojení na systém playout automatizace Aveco Astra a včetně HW a SW podpory v rozsahu a souladu se zadávací dokumentací, která je uveřejněna na profilu Zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-24   Dodávka prvků kybernetické bezpečnosti Bystřice nad Pernštejnem (Město Bystřice nad Pernštejnem)
Předmětem veřejné zakázky je dodání a instalace prvků kybernetické bezpečnosti coby dalšího systému pro modernizaci IT infrastruktury pro projekt zadavatele, včetně následného zajištění servisních služeb a údržby těchto prvků (tzv. maintanance), prodloužené záruky, stejně jako podpory při řešení incidentů kybernetické bezpečnosti, a to po dobu 5 let. Další podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele, která je k nalezení pod názvem této zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-22   „Systém imisního monitoringu – inovace a rozvoj – 5“ (SIMIR 5),Část 9 – Výpočetní technika pro hodnocení kvality ovzduší (Český hydrometeorologický ústav)
Tato veřejná zakázka na dodávky „Systém imisního monitoringu – inovace a rozvoj – 5“ (SIMIR 5), Část 9 – Výpočetní technika pro hodnocení kvality ovzduší je vzhledem k předpokládané hodnotě plnění veřejné zakázky a k objemu dodávek všech částí veřejné zakázky SIMIR 5 zadávána formou otevřeného nadlimitního řízení podle § 56 zákona. Účelem veřejné zakázky příslušné části 9, která je financována z projektu SIMIR 5 dle odst. 2.2 ZD, je umožnit zadavateli pořízení výpočetní techniky potřebné pro každoroční … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-18   8903 - Rekonstrukce odvodňovačů (elektro) GESTRA (ČEZ, a. s.)
Předmětem díla je vypracování Dokumentační části a následná Realizace díla nazvaného „IT-90-15-08903 - Rekonstrukce odvodňovačů (elektro) GESTRA” v JE Dukovany formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav a dalších požadovaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-17   CT přístroj (Institut klinické a experimentální medicíny)
Dodávka a instalace CT přístroje včetně zajištění záručního a pozáručního servisu. CT skener bude určen pro vyšetřování pacientů s kardiovaskulární problematikou, včetně akutních vyšetření koronárních tepen a patologií kořene aorty. Doba plnění- předpoklad zahájení počátkem 2.pol. 2024 a dále viz zadávací podmínky. Servisní smlouva po dobu životnosti přístroje. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-11   VN Brno – zdravotnická technika pro odborná oddělení – nákup – I (Vojenská nemocnice Brno)
Předmětem plnění veřejné zakázky je: 1) Dodávka 1 ks EEG přístroje vhodného pro transport v rámci nemocnice. Mobilní systém pro snadný přesun bez nutnosti převozu velkého ambulantního EEG na transportním podvozku (dále jen „přístroj“) vč. příslušenství dle SPECIFIKACE. Technické parametry přístroje jsou uvedeny ve SPECIFIKACI. 2) Doprava přístroje 3) Návod v ČJ vč. instruktáže personálu a dokladů k přístroji 4) Bezplatný záruční servis přístroje 5) Bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-10   Modernizace technologie měnírny a elektrické stanice Náměstí Míru (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Záměrem zadavatele je realizovat rekonstrukci měnírny a distribuční transformovny ve stanici Náměstí Míru. Bližší specifikace předmětu plnění je dále uvedena v závazném návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace, a v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 12 zadávací dokumentace. Součástí plnění je dopracování dokumentace pro realizaci stavby (dále „RDS“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále „DSPS“). Součástí plnění veřejné zakázky jsou veškeré pomocné a … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-09   Dodávka záchranných plavidel pro Generální inspektorát pro mimořádné události Moldavska (Česká rozvojová agentura)
Předmětem plnění zakázky je dodávka záchranných plavidel, včetně motorů a přívěsů pro jejich přepravu pro Generální inspektorát pro mimořádné události Moldavska. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-08   Zvýšení kybernetické bezpečnosti města Velké Meziříčí (Město Velké Meziříčí)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení a implementace HW infrastruktury a SW vybavení a jejich následná technická podpora a údržba. Předmětem veřejné zakázky je též doprava všech dodávaných technologií na místo určení a jejich uvedení do provozu včetně zaškolení obsluhy. Součástí veřejné zakázky jsou též veškeré další služby, dodávky a práce související s předmětem veřejné zakázky definované v zadávací dokumentací. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-03   ZŠ Komenského – školní kuchyně (Město Slavkov u Brna)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka technologie stravování pro Základní školu Komenského Slavkov u Brna, příspěvkovou organizaci. Konkrétní požadované technologie jsou uvedeny v technické specifikaci, jež tvoří součást přílohy č. 6 zadávací dokumentace. Součástí veřejné zakázky je dodávka technologie, její montáž, uvedení do provozu vč. provedení doprovodných stavebních prací (vč. elektro úprav). Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-02   Kybernetická bezpečnost v Nemocnici Slaný (Nemocnice Slaný)
Předmětem veřejné zakázky „Kybernetická bezpečnost v Nemocnici Slaný“ je dodávka a implementace komplexního systému ukládání a ochrany dat, včetně jejich ochrany proti kybernetickým hrozbám, včetně veškeré související dokumentace, která se k němu vztahuje a včetně zajištění technické podpory výrobce, to vše s vlastnostmi dle zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-11   Úspory vody v podniku Beskydský pivovárek, s.r.o. - II (Beskydský pivovárek, s.r.o.)
Předmětem plnění zakázky jsou dodávky v souvislosti s realizací projektu „Úspory vody v podniku Beskydský pivovárek, s.r.o.“. Konkrétně se jedná o pořízení nové linky na stáčení a sanitaci piva (technologie na stáčení piva do láhví s oplachem, technologie stáčení piva do kegů s oplachem a CIP stanice), které povedou ke snížení spotřeby vody v technologickém procesu výroby piva. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-08   REPORTOVANÉ TESTY A VÝPŮJČKA ANALYZÁTORŮ PRO LABORATOŘE NEMOCNIC PK (Klatovská nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je výpůjčka laboratorních přístrojů v počtech ks dle Přílohy č. 2 ZD, které splňují technické specifikace a zároveň pokrývají požadované spektrum metod, a dodávka reagencií, které budou hrazeny skrze reportované testy z laboratoří, pro zúčastněné dodavatele. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-07   Obměna vybavení RTG oddělení a lůžkových jednotek Nemocnice Znojmo - mobilní RTG přístroj s C ramenem (Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž zdravotnické přístrojové techniky (dále jen „přístroje“) podle SPECIFIKACE a smlouvy I. Předmětem plnění je dále sjednání podmínek pro provádění servisních služeb po skončení záruční doby podle smlouvy II. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-04   Úspory vody v podniku Beskydský pivovárek, s.r.o (Beskydský pivovárek, s.r.o.)
Předmětem plnění zakázky jsou dodávky v souvislosti s realizací projektu „Úspory vody v podniku Beskydský pivovárek, s.r.o.“. Konkrétně se jedná o pořízení nové linky na stáčení a sanitaci piva (technologie na stáčení piva do láhví s oplachem, technologie stáčení piva do kegů s oplachem a CIP stanice), které povedou ke snížení spotřeby vody v technologickém procesu výroby piva. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-04   Generační obměna technologického návěsu PV HD5 (Česká televize)
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování detailní realizační dokumentace, dodávka vozu a technologických zařízení podle položkové specifikace. Více informací je uvedeno v Zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-30   8029-Doplnění filtrační stanice TL71 ohřívačem vzduchu (ČEZ, a. s.)
Dílem je zpracování dokumentační části, dodávka a následná realizace díla „8029 - Doplnění filtrační stanice TL71 ohřívačem vzduchu“ v jaderné elektrárně Dukovany formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-30   Modernizace městského kamerového dohlížecího systému ve městě Louny (Město Louny)
Předmětem plnění je náhrada morálně i fyzicky zastaralých komponentů stávajícího městského kamerového systému ve městě Louny pomocí současné IP kamerové technologie včetně následného servisu. Účelem realizace této veřejné zakázky je zajistit na území města Loun jednotný komplexní kamerový dohlížecí systém. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-29   Expozice v sále exploratoria (Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávka a související montáž nové expozice v exploratoriu Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace, konkrétně tedy v suterénu objektu. Bližší informace jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-21   Obnova přenosového vozu BO7 (Česká televize)
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka šesti kamerového přenosového vozu specifikovaného ve Vzoru smlouvy a jeho přílohách. Bližší informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-16   Technologické vybavení menzy Jednota (Univerzita Karlova, Koleje a Menzy)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž technologií včetně kotlů pro zařízení společného stravování, a to včetně likvidace obalového materiálu a odpadu a zaškolení personálu. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-13   8584 - Výměna ventilu VCA 1.250.25/25-00.112 (ČEZ, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky veřejné zakázky je provedení výměny stávajících 8 kusů elektromagnetických ventilů (1-4YP10S36,41) za ventily shodného typu s rozdílným konstrukčním řešením způsobu utěsnění víka ventilu, tak aby při revizích nemohlo dojít k poškození vnitřní části tělesa. Změna v konstrukci se týká i připojovacích míst vstupu a výstupu z ventilu. K těmto ventilům budou připojena stávající elektromagnetická ovládání. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-08   Technologický systém pro recyklaci bazénových pracích vod - II (Česká zemědělská univerzita v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání a instalace technologického systému pro recyklaci bazénových pracích vod s vysokou efektivitou, který bude zajišťovat opětovné použití této vody jako vody ředící a doplňkové pro bazénový okruh. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: New Water Group s.r.o.
2023-11-03   Dodávka a instalace zařízení ETCS pro železniční kolejová vozidla (ARRIVA vlaky s.r.o.)
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření smlouvy, na jejímž základě bude vybraný dodavatel realizovat dodávky a následnou instalaci mobilní části ETCS aplikační úrovně Level 2. Více informací viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-02   Dodávka, instalace a montáž interiérového vybavení pro neexpoziční část areálu rodného domu Antonína Dvořáka v Nelahozevsi (Lobkowicz Collections, o.p.s.)
Předmětem této zakázky je dodávka, instalace a montáž interiérového vybavení pro neexpoziční část areálu rodného domu Antonína Dvořáka v Nelahozevsi. Podrobnosti viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-31   Setrvačníkový rázový generátor (Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.)
Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka Setrvačníkového rázového generátoru. Předmět plnění zahrnuje zejména následující: a) Dodání Setrvačníkového rázového generátoru, včetně zajištění vstupních materiálů, zpracování Dokumentace (tj. Projektové dokumentace, Dokumentace skutečného provedení, Průvodní dokumentace a ostatní dokumentace požadované Zadavatelem v Technické specifikaci), výroby komponent, jejich sestavení v místě výroby, otestování a odzkoušení, zabalení a přípravy k dopravě a případných … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Elektrotechnika, a.s.
2023-10-24   Rámcová dohoda na zajištění revizí technologie kamerových a telematických systémů (Technologie Hlavního města Prahy, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody pro zajištění služeb spočívajících v revizích elektrických zařízení městského kamerového systému a elektrických zařízení telematických systému včetně vyhotovení zprávy o revizi. Podrobný popis předmětu plnění je uveden v přílohách zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KH servis a.s.
2023-10-24   Císařské lázně, koncertní sál, zatemnění atria (Karlovarský kraj)
Předmětem plnění je dodávka vybavení interiéru Císařských lázní v Karlových Varech, nacházející se v ulici Mariánskolázeňská č. p. 306/2, 360 01 Karlovy Vary, a to části zatemnění atria (dodávka a instalace motoricky ovládaného zatemnění v koncertním sále - atriu). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Gradior Tech a.s.
2023-10-23   Výměna vodoměrů a ITN v bytových a nebytových prostorech a poskytování souvisejících služeb (Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz)
Předmětem veřejné zakázky je výměna (demontáž) stávajících indikátorů topných nákladů (ITN) za nové ITN (dodávka a montáž) s dálkovým odečtem a výměna (demontáž) stávajících bytových podružných vodoměrů pro přímý odečet na studenou a teplou vodu za vodoměry nové (dodávka a montáž) s dálkovým odečtem. Zadavatelem požadované parametry jsou uvedeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Předmětem zakázky je také zřízení a dodávka systému pro dálkový odečet a vizualizaci dat měřičů včetně rozúčtování nákladů a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: RENOVA, s.r.o.
2023-10-19   H949 - ROZVOD VYSOKOTLAKÉ POŽÁRNÍ VODY - REKONSTRUKCE/PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI (ČEZ, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce v rozvodu vysokotlaké požární vody části zokruhované trasy ve špatně přístupné místnosti č. A820 a v navazujících špatně přístupných místnostech č. A911/1 a AV911/2, dále pak v místnostech č. A904A, A904A/2 a A904/2, které se nacházejí v kontrolovaném pásmu JE Temelín, a dále provedení doplnění oddělovací armatury na dotčené rozvody vysokotlaké požární vody. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-19   Modernizace prvků EPS a PZTS v ČRo (Český rozhlas)
Předmětem veřejné zakázky je výměna prvků systému elektrické požární signalizace (dále jen EPS) v komplexu budov ČRo Praha 2 a modernizace systémů EPS a PZTS (poplachový zabezpečovací a tísňový systém) v ČRo Praha 8 – Karlín. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-13   NEMOCNICE TGM HODONÍN - IV. ETAPA PROJEKTU REACT EU 98 – Artroskopická věž pro nemocnici Hodonín (Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky. Artroskopická věž sestávající se z: - Primárního monitoru - Kamerové jednotky - 2D kamerové hlavy - Zdroje světla - Artroskop vč. příslušenství – 2ks - Artroskopická pumpa - Endoskopický vozík - záruční servis (2 roky) Podrobnosti v technické specifikaci a návrhu smlouvy o dílo. Součástí této veřejné zakázky je dále zaškolení obsluhy (instruktáž) osobou k tomu oprávněnou dle § 41 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arthrex s.r.o.
2023-10-06   Výstavba paroplynového cyklu v Teplárně Komořany (United Energy, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je funkční dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s výstavbou paroplynového cyklu v areálu United Energy, a.s. Veřejná zakázka bude mít charakter dodávky „na klíč“ a bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které jsou podrobně obsaženy v knize A a B zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-04   MONTÁŽ LED OSVĚTLENÍ (Letiště Praha, a. s.)
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na provádění montáží LED osvětlení a souvisejících prací a zajištění dodávek elektroinstalačního materiálu. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-04   Technická opatření proti bakterii Legionella (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem zakázky jsou elektroinstalační práce zahrnující úpravy MaR pro instalaci technického opatření proti bakterii Legionella ve vybraných objektech a místech ve Fakultní nemocnici Olomouc. Konkrétně se jedná o budovy J, L, M, P, Q, R a S. Ovládání, měření teplot a průtoku vody je pomocí volně programovatelných regulátorů a převodníků komunikačních protokolů. Součástí předmětu plnění je provedení vizualizace s ovládáním připojených prvků na nadřazeném monitorovacím systému Arena. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ELMAR group spol. s r.o.
2023-10-02   MODERNIZACE POSUVNÝCH BODOVÝCH TAHŮ DJM (Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace)
Předmětem dodávky je komplexní dodávka 12 ks posuvných bodových tahových jednotek, které budou instalovány na místo stávajících tahů Balcancar jeviště DJM. Součástí dodávky je rovněž řídicí systém těchto tahů, který bude konfigurován tak, aby v budoucnu umožňoval své další využití a začlenění do nadřazeného řídicího systému, který bude instalován v rámci Modernizací jevištních technologií DJM Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OCHI - INŽENÝRING, spol. s r.o.
2023-09-27   Audiovizuální technika (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní dodávka – upgrade audiovizuální techniky včetně jejího příslušenství pro potřeby Kongresového sálu a posluchárny A v prostorách Ústřední vojenské nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha. Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-25   Vícerozsahový infračervený spektrometr (Státní zdravotní ústav)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laboratorního přístroje - Vícerozsahový infračervený spektrometr (FTIR) s ATR nástavcem a mikroskopickým modulem pro měření Ramanových spekter včetně řídícího počítače a databází spekter. Detailní podmínky plnění a rozsah poskytovaných služeb jsou definovány v jednotlivých přílohách ZD. Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-21   Poskytování technické podpory a servisu PZTS a SKV TSFO ČEPS a.s (ČEPS, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající v poskytování servisu a technické podpoře poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (PZTS) a systému kontroly vstupů (SKV) Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EBIS, spol. s r.o.
2023-09-21   23-107.2 H.M. - Vypracování rozdílové projektové dokumentace s následnou realizací úprav protipožárních systémů pro... (Správa státních hmotných rezerv)
Předmětem veřejné zakázky je vypracování rozdílové projektové dokumentace (tj. rozdíl mezi aktuálním stavem a cílovým stavem plně automatizovaného provozu) a následně uvedení protipožárních systémů elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) a plynového stabilního hasicího zařízení (dále jen „GHZ“) do cílového stavu, kterým je plně automatizovaný provoz ve skladových areálech zadavatele. Protipožární systémy musí být v plně automatizovaném provozu funkční ve stávajícím prostředí v podzemních … Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-20   Správa měřících míst (Plzeňská teplárenská, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je Služba spočívající v zajištění měření měřících míst tepelné energie zadavatele, dále v realizaci veškerých s tím spojených služeb a prací spojených se správou měřidel. Zakázka bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které jsou podrobně obsaženy v Zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PT měření, a.s.
2023-09-18   9425 - Instalace koncových spínačů u dveří a poklopů systému AHZ, DV200 (ČEZ, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a následná realizace díla s názvem „9425-Instalace koncových spínačů u dveří a poklopů systému AHZ, KD200“ v JE Dukovany formou vyšší kompletované dodávky souboru strojů a zařízení a provedení všech nutně vyvolaných a požadovaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. V rámci akce 9425 bude zvýšena spolehlivost vyhodnocení stavu otevřených vybraných požárních poklopů, požárních, těžkých a hermetických dveří vymezující … Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-15   Nákup serverové infrastruktury, včetně instalace (Městská část Praha 5)
Tato veřejná zakázka je rozdělena na 2 části. První část byla zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu. Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka 2 ks diskových polí a 4 ks serverů s veškerým potřebným příslušenstvím do dvou lokalit zadavatele, a to vč. rozdělení infrastruktury a zajištění navazující technické podpory výrobce po dobu 3 let. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v příloze č. 1 zadávací dokumentace - technická specifikace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont a.s.
2023-09-12   Obměna vícekamerového satelitního DSNG vozu (Česká televize)
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka vícekamerového satelitního DSNG vozu a jeho doprovodného vozidla, specifikovaných ve vzoru Smlouvy a jeho přílohách. Bližší informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-11   Doplnění technologie linky čistírny odpadních vod Fakultní Thomayerovy nemocnice (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření návrhu instalace a montáž nových komponentů technologie pro čistírnu odpadních vod (ČOV) podle technických požadavků specifikovaných v ZD. Projekt „Decentralizované odstraňování mikropolutantů z infekčních nemocničních odpadních vod“ financováno z Norských fondů 2014 – 2021 v rámci výzvy „Trondheim“ programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ s identifikačním číslem výzvy Call-3B. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEGA a.s.
2023-09-11   Dodávka CNC frézky pro společnost KOVOOBRÁBĚNÍ-SVOBODA s.r.o.-opakování (KOVOOBRÁBĚNÍ-SVOBODA s.r.o.)
Předmětem zakázky je dodávka CNC frézky, a to za podmínek stanovených v této zadávací dokumentaci. Za součást dodávky jsou považovány a v nabídkové ceně musí být zohledněny veškeré náklady dodavatele na řádné splnění předmětu zakázky, a to alespoň v rozsahu parity DAP dle INCOTERMS a dále předání kompletního manuálu v českém jazyce a uvedení zařízení do provozu. Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky dle přílohy č. 3 této ZD. Zadavatel technickými podmínkami … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: TOS VARNSDORF a.s.
2023-09-04   Automatické zálohování dat (Nemocnice Havířov, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění systému zálohování (dodávka, hardware, software a implementace). Klíčové požadavky na koncepci a řešení zálohovacího systému: • Zpracování komplexního Disaster Recovery plánu včetně otestování • Automatické zálohy a replikace provozovaných systémů • Víceúrovňové zálohy, pravidelné full zálohy • Automatické testování záloh • Nastavení záloh dle pravidla 3-2-1-1-0 (3 kopie, 2 rozdílná média, 1 offsite záloha, 1 • offline záloha, 0 verifikace … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Aricoma Systems a.s.
2023-09-01   Dodávka výpočetního clusteru (Masarykova univerzita)
Předmětem veřejné zakázky je kompletní řešení, sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění výpočetních uzlů clusteru. Součástí předmětu veřejné zakázky je poskytnutí rozšířené záruky včetně technické podpory (dále jen „rozšířená záruka“) ve formě reakce Next Business Day On-site v lokalitě CEITEC MU, místnost 2S027 budovy E35, Kamenice 5, Brno. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: M Computers s.r.o.
2023-08-29   Obnova řídicího systému podvozků II (Česká národní banka)
Předmětem veřejné zakázky je obnova řídicího systému podvozků včetně elektro výzbroje a detekčních ochranných a komunikačních prvků (dále jen "dílo"). Dílo zahrnuje 5 dílčích plnění a bude prováděno postupně po jednotlivých dílčích plněních, blíže specifikovaných v návrhu smlouvy, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je dále provádění mimozáručních a pozáručních oprav a pravidelný servis. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CMS s.r.o.