2024-01-25   Vybudování superaseptického operačního sálu s vyšetřovací Angio/ CT linkou (Fakultní nemocnice Bulovka)
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování superaseptického sálu s vyšetřovací Angio/ CT linkou v prostorách budovy č.3 v 1. PP v sídle zadavatele. V rámci realizace se jedná o stavební úpravy stávajících prostor na vybudování operačního sálu s vyšetřovací Angio/ CT linkou. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-23   I187 - ZÁMĚNA CHLADIČŮ MAZACÍHO OLEJE TBN (ČEZ, a. s.)
Předmětem Veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS), výrobně technické dokumentace (VTD) a následná výměna stávajících trubkových chladičů oleje 1(2)SF11(12,13)B001 za nové trubkové nerozebíratelné vč. výměny všech armatur (vstupních i výstupních) na chladicí vodě do / z jednotlivých chladičů a armatur, potrubních tras a kalíšků odvzdušnění a vypouštění vodní strany chladičů. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-22   23-047 Auto nosič kontejnerů 8 t 4×4 - 1 ks (Správa státních hmotných rezerv)
Předmětem VZ je pořízení 1 ks nového auto nosiče kontejnerů 8 t 4×4, který je určen pro zajištění nezbytné dodávky „nouzové zásobování pitnou vodou”. Součástí dodávky je také zaškolení obsluhy v délce trvání minimálně 1 hodiny pro minimálně 2 osoby, a to při předání věci a jejím fyzickém převzetí v místě plnění. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-22   Výměna kotlů v objektech Bílý dům 2 a Šedá ubytovna (Letiště Praha, a. s.)
Výměna plynových kotlů včetně související technologie v kotelnách objektů „Bílý dům 2“ a „Šedá ubytovna“, a to na základě projektových dokumentací. Součástí plnění je také záruční a mimozáruční servis instalovaných kotlů po dobu 36 měsíců od dokončení díla. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-22   Dodávka a montáž technologie pro průmyslové čištění včetně servisu (ČISTICÍ UTĚRKY s.r.o.)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a montáž 4 ks průmyslových praček níže uvedených min. technický parametrů včetně zajištění servisu po dobu 24 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-22   H330 - 0ZVOD - Náhrada ATS za chlazení čerpadel 0GAF z výtlaku (ČEZ, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je kompletní zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby a Výrobně technické dokumentace, dle kterých Zhotovitel provede přiřazení každému čerpadlu 0GAF(1až6)AP1 vlastní nezávislé chlazení. Zhotovitel nahradí stávající filtraci vody samostatným systémem filtrace zvlášť pro každé hlavní čerpadlo. Na výtlaku každého čerpadla dojde k namontování odbočky s automatickým samočistícím filtrem. Pro každé čerpadlo 0GAF(1až6)AP1 Zhotovitel zajistí automatickou samočistící … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-22   Výměna vzduchotechnik 4/2 v ČNB, Brno (Česká národní banka)
Předmětem veřejné zakázky je provedení výměny stávajících 4 ks jednotek vzduchotechnik a nahrazení 2 ks jednotek vzduchotechnik (dále také "VZT") včetně souvisejících stavebních úprav. Při výměně jednotek vzduchotechnik dále dojde ke sloučení systému větrání zasažených prostor v budově ČNB, Rooseveltova 20, Brno. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek, je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-19   Pořízení výrobních zařízení - Úspory energie v areálu společnosti QWERT Rubber, spol. s r.o. v Teplicích (QWERT Rubber, spol. s r.o.)
Výběrová řízení se budou týkat zařízení a) pro míchání gumárenských směsí a za b) pro lisování pryžových výrobků nástřikovou technologií. Pro technologii míchání gumárenských směsí jsou zapotřebí následující technologická zařízení, která jsou vzájemně na sebe navazující.Požadavek je na jejich lineární uspořádání v jedné horizontální rovině.Technologická zařízení jsou uvedena v následujícím textu, za názvem zařízení jsou vždy uvedeny základní požadované parametry zařízení. a) Řezačka kaučuků Minimální … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-19   Rekonstrukce chladícího zařízení zimního stadionu (dále jen „ZS“) Krnov (Město Krnov)
Předmětem veřejné zakázky je výběr účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy o dílo na provedení Rekonstrukce chladícího zařízení ZS Krnov v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovenou osobou citovanou v čl. 1 odst. 3 této zadávací dokumentace (Projektová dokumentace a neoceněný výkaz výměr tvoří Přílohu č. 2 zadávací dokumentace). Součástí plnění předmětu smlouvy je rovněž provádění servisních prohlídek, a to … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-17   VÝMĚNA MULTISPLITU CHLAZENÍ V HANGÁRU F (Letiště Praha, a. s.)
Předmětem Veřejné zakázky je realizace plnění s názvem „Výměna multisplitu chlazení v Hangáru F“ specifikováno v projektové dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-17   Milling and Implanting System of Contact Chip Modules and Fingerprintsenzors for ID1 Cards // Embedovací systém... (Státní tiskárna cenin, s. p.)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění dodávky 1 ks embedovacího stroje pro kontaktní čipové moduly se snímačem otisků prstů pro ID1 karty a provádění pravidelných servisních činností a pozáručního servisu. Předmět plnění včetně technické specifikace je dále podrobně specifikován v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-17   „Špičkovými technologiemi a interakcí k moderní výuce a úsporám energií – SPŠ Hranice“ - KONVENČNÍ UNIVERZÁLNÍ... (Olomoucký kraj)
Dodávka 2 ks KONVENČNÍCH UNIVERZÁLNÍCH HROTOVÝCH SOUSTRUHŮ do budovy D s bezbariérovým přístupem školy SPŠ Hranice, Studentská 1384, Hranice I – Město, 753 01 Hranice, IČO: 00842893. Nedílnou součástí dodávky je instalace a zprovoznění strojů a dále zaškolení personálu. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-15   Technologické vybavení pro centra zabezpečení - nákup - 2. část II (Ministerstvo Obrany)
Předmětem této veřejné zakázky je nákup technologického vybaveni pro centra zabezpečení obslužnosti haly č. 49 u ZÚ (zásobovací úsek) Ústí nad Orlicí. Hala je určena pro uložení náhradních dílů a celků a příslušenství pro perspektivní kolovou a pásovou techniku. VZ je rozdělena do 2 samostatných částí v souladu s ust. § 35 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-15   Dodání elektrických vysokozdvižných vozíků (ČEZ Distribuce, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodání čelních elektrických čtyřkolových vysokozdvižných vozíků. VZV budou dodány v následujících kategoriích: - VZV 2B - VZV se zbytkovou nosností min. 2.000 kg, výškou zdvihu min. 3.700 mm a průjezdnou výškou max. 2.550 mm; - VZV 2C - VZV se zbytkovou nosností min. 2.000 kg, výškou zdvihu min. 2.900 mm a průjezdnou výškou max. 2.200 mm; - VZV 5 - VZV se zbytkovou nosností min. 2.500 kg; - VZV 6A - VZV se zbytkovou nosností min. 3.500 kg, průjezdnou výškou max. 3.000 mm a … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-15   Rekonstrukce dmýchárny 2 na ČOV sever (Letiště Praha, a. s.)
Předmětem Veřejné zakázky je rekonstrukce stávající dmýchárny 2 v areálu čistírny odpadních vod (ČOV) sever dle zpracované projektové dokumentace Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-12   Parní elektrodový kotel 20 MWe (United Energy, a.s.)
Předmětem plnění a účelem veřejné zakázky s názvem „Parní elektrodový kotel 20 MWe“ je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s kompletní dodávkou a instalací parního elektrodového kotle o elektrickém výkonu 20MWe, který bude poskytovat služby výkonové rovnováhy distribuční soustavy a zároveň při svém provozu bude vyvíjet páru pro potřeby dodávek tepla do CZT a páru technologickou 1MPa. Dále napojení tohoto zařízení na potřebné energie a poskytnutí součinnosti pro … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-11   Profesionální automatická myčka na černé nádobí pro HS - nákup (Česká republika - Ministerstvo obrany, Odbor nemovité infrastruktury, Sekce majetková)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka profesionální automatické myčky na černé nádobí. Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Podrobně uvedeno v Zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-09   Zajištění mobilního pracoviště ochrany a digitalizace knihovních fondů (Národní knihovna České republiky)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního pracoviště ochrany knihovních fondů (2 mobilní jednotky) za účelem zajištění prvotního zásahu směřujícího ke stabilizaci fyzického stavu fondů na papíru zasažených přírodní katastrofou, havárií, válečným konfliktem či obdobnými událostmi. Obsáhlejší restaurátorské odborné zásahy nebudou v kontejneru realizovány. Součástí dodávky bude také IT vybavení (notebooky, fotoaparáty, čtečky, skenery, datová úložiště, paměťová média atd.) a manipulační vybavení … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-09   Úspory energie: úspornější technologie společnosti PD PLAST, spol. s r.o (PD PLAST, spol. s r.o.)
Předmětem zakázky je dodávka vstřikovacích strojů, jejich periferií a další související činnosti. V podrobnostech viz zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-09   Digitální transformace v podniku CC INTERNET s.r.o (CC INTERNET s.r.o.)
Předmětem plnění zakázky jsou dodávky v souvislosti s realizací akce „Digitální transformace v podniku CC INTERNET s.r.o.“ Konkrétně se jedná o dodávku následujících nových a nepoužitých technologií administrativního (kancelářského) vybavení, hardwaru a vybavení pro reklamu, podrobně popsáno ve Specifikaci předmětu plnění (která je samostatně zvlášť pro každou dílčí část), která je součástí této zadávací dokumentace. 5.116.606,83 Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-09   Dodávka záchranných plavidel pro Generální inspektorát pro mimořádné události Moldavska (Česká rozvojová agentura)
Předmětem plnění zakázky je dodávka záchranných plavidel, včetně motorů a přívěsů pro jejich přepravu pro Generální inspektorát pro mimořádné události Moldavska. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-08   ZUUL – laboratorní filtry a filtry pro kontrolu kvality ovzduší 2024 (Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem)
Předmětem plnění veřejné zakázky, pro všechny její části, je postupná dodávka laboratorních filtrů a filtrů pro kontrolu kvality ovzduší pro pracoviště zadavatele, podle jeho aktuálních potřeb. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-08   Kolaborativní robot včetně příslušenství (Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 5 ks kolaborativních robotů včetně příslušenství. Podrobný popis předmětu veřejné zakázky je uveden v Technické specifikaci - příloha č. 3 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-08   Rozvoj nemocnice Turnov - přístavba Pavilonu TA, přístavba zákrokového sálu IBD (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem VZ jsou stavební práce, které hodlá zadavatel Krajská nemocnice Liberec, a.s. realizovat v areálu nemocnice Turnov na adrese 28. října 1000, 511 01 Turnov. Jedná se o přístavbu Pavilonu TA a přístavbu zákrokového sálu IBD. Stavba je v souladu s využitím areálu, jedná se o rozšíření stávajících prostor nemocnice. Přístavba Pavilonu TA obsahuje dvě samostatné části:  SO 01 Přístavba Pavilonu TA  SO 02 Přístavba zákrokového sálu IBD Navržený záměr co nejvíce využívá stávající prostory a přilehlé … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-08   Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále (Město Bruntál)
Předmětem plnění veřejné zakázky „Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále“ je realizace stavebních prací, které jsou blíže specifikovány rozsahem projektové dokumentace, výkazem výměr a smlouvou o dílo. Navržená stavba bude sloužit jako zimní stadion pro hokej a veřejné bruslení. Součástí zimní ho stadionu bude bufet, šatny pro hokej a ošetřovna. Kolem budovy zimního stadionu vzniknou nové zpevněné plochy jako přístupové a příjezdové komunikace. Okolní nezpevněné plochy budou osety travním semenem. … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-04   „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku – vybavení domova“ – část 3 „Technologické... (Karlovarský kraj)
Předmětem plnění veřejné zakázky je technologické vybavení prádelny Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvková organizace. Projekt je spolufinancován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2024, na základě vyhlášené 9. výzvy, cíl 2 – Zkvalitnění stávajících pobytových zařízení sociálních služeb, vedoucí zejména k naplnění materiálně technických standardů sociálních služeb. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-02   Třídící dopravník manipulační linky (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks třídícího dopravníku (kterým bude nahrazen stávající třídící dopravník manipulační linky surového kmene). Podrobná specifikace předmětu této veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-02   Projekt – pořízení zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů v Trutnově, Náchodě a Rychnově – společné zadání (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dekontaminační jednotky pro projekt „Projekt – pořízení zařízení pro úpravu zdra-votnických odpadů v Trutnově, Náchodě a Rychnově – společné zadání“. Celý předmět veřejné zakázky je uveden v kapitole 4.1 a 4.2. Zadávací dokumentace. Tyto kapitoly popisují nejmenší nedělitelné části veřejné zakázky. Zakázka je členěna na tyto části, je umožněno dílčí plnění. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-02   E304 - 1,2SK01,02D500- MODIFIKACE 4 KS MOSTOVÝCH JEŘÁBŮ A JD NA STROJOVNÁCH HVB1 A HVB2 (ČEZ, a. s.)
Předmětem Veřejné zakázky je zpracování Projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS), výrobně technické dokumentace (VTD) a následné provedení modifikace 4 ks mostových jeřábů včetně jeřábových drah na strojovnách HVB1 a HVB2, provedení výchozí revize a předání dokumentace skutečného provedení (DoSP) a průvodně technické dokumentace (PTD). Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-28   Dodávka kremační linky (Technické služby města Blatné s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kremační linky v krematoriu Blatná se všemi součástmi a příslušenstvími tak, aby splnila požadavky zadavatele, jak jsou specifikovány v příloze č. 1 Kupní smlouvy, která je přílohou zadávací dokumentace. Součástí dodávky bude rovněž projektová dokumentace pro nezbytné stavební úpravy spalovny a strojovny, vyvolané instalací kremační pece, dle podrobné specifikace v příloze č. 2 Kupní smlouvy, která je přílohou zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-21   Úprava horkovodní sítě CZT - strojní část (Plzeňská teplárenská, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je funkční dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek, věcí, prací a služeb spojených s přípravou a provedením instalace posilovacích čerpadel ve strojovně Plzeňské teplárenské, a.s., jejich potrubní připojení na stávající technologii sítě CZT a instalace veškeré technologie spojené s provozem, řízením a přenosy dat potřebnými pro provoz nově instalované technologie. Zakázka bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-21   Helium Liquefier System (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení pro zkapalňování helia, tj. systému s otevřeným cyklem, který zchlazuje plynné helium za účelem získávání kapalného helia. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-21   Dochlazení budovy ústředí ČNB (Česká národní banka)
Předmětem veřejné zakázky je realizace dochlazení administrativních prostor v budově ústředí ČNB včetně s tím spojených úprav objektu. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek a relevantních podkladů, je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 Zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-19   Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů Nemocnice Česká Lípa (Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pro projekt „Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů Nemocnice Česká Lípa“ registrační číslo projektu: CZ.05.01.05/11/22_014/0000679. Celý předmět veřejné zakázky je uveden v kapitole 4.1 a 4.2 zadávací dokumentace. Tyto kapitoly popisují nejmenší nedělitelné části veřejné zakázky. Zakázka je členěna na tyto části, je umožněno dílčí plnění. Předmět plnění bude spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021-2027. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-19   Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů Nemocnice Třinec (dodávka) (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dekontaminační jednotky vč. zařízení na snížení zápachu pro projekt „Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů Nemocnice Třinec“ registrační číslo projektu: CZ.05.01.05/11/22_014/0000587. Celý předmět veřejné zakázky je uveden v kapitole 4.1. Zadávací dokumentace. Tato kapitola popisuje nejmenší nedělitelnou část veřejné zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-18   G12 - Dodávka systému úpravny vody (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a instalace systému úpravny vody pro hemodialyzační terapii, vč. souvisejících zařízení (s předúpravnou vody a zařízením pro horkou desinfekci celého systému), vč. zajištění záručního a následného pozáručního servisu všech instalovaných zařízení ,v budovách G1,2 v areálu zadavatele, a to vše v rozsahu definovaném zadávacími podmínkami a jejími přílohami. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-18   Pořízení CNC obráběcího stroje a CNC vodního paprsku (AB JET spol. s r.o.)
Dodání CNC obráběcího stroje a CNC vodního paprsku pro společnost AB JET spol. s r.o. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-15   OBO Těchonín – dodávka speciálních vzduchových HE-PA filtrů a kapsových filtrů (Armádní servisní, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka speciálních vzduchových HE-PA filtrů a kapsových filtrů pro vzduchotechniku budovy Speciální infekční nemocnice a kapsových filtrů pro budovy SO 08, 16, 33, 38, 56, 44 – Odboru biologické ochrany Těchonín ve třídách filtrace G2 až H13. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-15   H134-1,2SK03D500-modifikace mostových jeřábů včetně konstrukčního uložení jeřábových drah pojezdu koček v SO: 490/01/02 (ČEZ, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je zpracování Dokumentační části a následná realizace díla spočívající zejména v modernizaci mostových jeřábů umístěných ve stavebních objektech 490/01,02 (mezistrojovna)- modernizace převodovek, elektro výzbroje a pohonných jednotek, výměna kolejnic JD kočky, komplexní oprava podvozkových skupin vozíku kočky a mostu jeřábu (domečky, ložiska, těsnění, kola). Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-13   Záložní zdroj chladu pro datové centrum (Národní knihovna České republiky)
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o dílo na dodávku a instalaci záložního zdroje chladu pro datové centrum, to vše v druhu, množství a provedení dle specifikace uvedené v příloze č. 4 ZD – projektová dokumentace. Součástí dodávky budou mimo jiné projektové a geodetické práce a další činnosti s tím související. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek, v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-11   Úspory vody v podniku Beskydský pivovárek, s.r.o. - II (Beskydský pivovárek, s.r.o.)
Předmětem plnění zakázky jsou dodávky v souvislosti s realizací projektu „Úspory vody v podniku Beskydský pivovárek, s.r.o.“. Konkrétně se jedná o pořízení nové linky na stáčení a sanitaci piva (technologie na stáčení piva do láhví s oplachem, technologie stáčení piva do kegů s oplachem a CIP stanice), které povedou ke snížení spotřeby vody v technologickém procesu výroby piva. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-11   Linka anodické oxidace hliníku (eloxovací linka) - opakované řízení (Meopta - optika, s.r.o.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení, instalace a zapojení linky anodické oxidace hliníku (eloxovací linky) (dále též jen „Technologie“). Technologie je součástí Projektu „Úspory vody ve společnosti Meopta – optika, s.r.o. se zaměřením na povrchové úpravy kovů, NS Lancy a NS odstavná“. Víc v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-11   Malá mechanizace Městec - Vysokozdvižné vozíky pro SSÚD (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem VZ je nákup 5 ks vysokozdvižných vozíků určených především pro práci na zpevněném terénu v areálech SSÚD. Obnova techniky pro celoroční údržbu dálnic (lehké nákladní vozy s příslušenstvím, kontejnery, mechanizace pro opravy a údržbu dálnic a SSÚD) Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-08   Zařízení pro recyklaci vody a separaci pentozanů průmyslových vod při výrobě pšeničného škrobu (MJM agro, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž zařízení pro recyklaci vody a separaci pentozanu průmyslových vod při výrobě pšeničného škrobu, vč. všech dalších souvisejících plnění v rozsahu a za podmínek dle zadávací dokumentace a jejích příloh. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-08   Dodávka průběžného CNC pro plošné dílce (NOVATRONIC, s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka jednoho průběžného CNC pro plošné dílce na výrobu nábytku. Požadované parametry zařízení jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-07   Nákladní automobil N3 s výměnnými nástavbami 2023 (Technické služby Zlín, s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu nového vozidla kategorie N3 v provedení 4x4 s výměnnou nástavbou pro zimní údržbu komunikací a ramenovým nosičem kontejnerů (dále také jen Zboží). Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž provádění servisních prohlídek předepsaných výrobcem a mimozáručního servisu Zboží po dobu záruky za jakost. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-07   AKCE 8081 - MONITOROVÁNÍ PARAMETRŮ PŘI TĚŽKÉ HAVÁRII SAMS (ČEZ, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky „Akce 8081 - Monitorování parametrů při těžké havárii SAMS“ je vybudování nového diverzního kvalifikovaného informačního systému SAMS (Severe Accident Monitoring System). Systém bude sloužit pro monitorování důležitých parametrů bloku v podmínkách těžké havárie (podmínky DEC-B v úrovni ochrany do hloubky DiD4). Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-07   Kompostárna Musil (Jan Musil)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka bubnového třídiče a silniční mostové váhy včetně provedení nezbytné stavební připravenosti pro tuto váhu, tak jak je uvedeno níže. Konkrétně je předmětem veřejné zakázky, respektive jejich jednotlivých částí, následující: Část I.: Bubnový třídič • 1 ks – bubnový třídič Část II.: Váha • 1 ks – silniční mostová váha Předmět veřejné zakázky musí být nový, nepoužitý a plně funkční. Součástí předmětu veřejné zakázky je i doprava na místo určení tj. doprava na místo … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-05   23-072 Automobilový nosič kontejnerů S3 (Správa státních hmotných rezerv)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 1 ks nového automobilového nosiče kontejnerů S3, který bude určen k zajištění nezbytné dodávky v oblasti „obnovy dodávek elektrické energie“, včetně zajištění garančních prohlídek po dobu záruky za jakost dle čl. VIII kupní smlouvy (viz. Příloha č. 2 ZD), a to pouze v případě, že budou ze strany dodavatele garanční prohlídky požadovány. Součástí dodávky je zaškolení obsluhy v místě plnění pro minimálně 2 osoby v délce trvání minimálně 4 hodin. Zobrazit zadávací řízení »