Veřejné zakázky: Elektrické strojní zařízení, přístroje, zařízení a spotřební materiál, osvětlení

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky na elektrické strojní zařízení, přístroje, zařízení a spotřební materiál, osvětlení v Česko

2024-01-26   Servis záložních zdrojů napájení (Česká republika - Ministerstvo financí)
Předmětem Veřejné zakázky je závazek Poskytovatele zajistit servisní podporu na stávající záložní zdroje nepřerušitelného napájení pro zařízení ICT (UPS a MTG) Objednatele uvedené v Příloze č. 2 Závazného návrhu smlouvy - Seznam záložních zdrojů nepřerušitelného napájení (dále jen „Podpora“). Rozsah poskytnutí Podpory spočívá v zajištění následujících činností: 1. Servisní pohotovost: a. nepřetržitá servisní pohotovostní služba v režimu 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, bližší specifikace je uvedena v … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   ZZS PAK - Stavební úpravy výjezdových základen ZZS PAK pro možnost připojení záložních zdrojů, na dodávku a... (Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 7 ks nových záložních zdrojů (dieselových motorgenerátorů), přičemž 3 ks budou stacionární a 4 ks mobilní/transportní a to pro Zdravotnickou záchrannou službu Pardubického kraje (dále také jako „záložní zdroje“). Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-24   Dodávka AV techniky pro Infra Ph.D. II (Ostravská univerzita)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka AV techniky pro Ostravskou univerzitu. Výčet požadované AV techniky včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace. Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků projektu Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“) s názvem Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů na OU s reg. č. CZ.02.01.01/00/22_012/0006563. Bližší podrobnosti vztahující se k předmětu veřejné … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-24   FN Brno - posílení elektrických rozvodů v areálu FN Brno v souvislosti s realizací projektu GPK - rekonstrukce... (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem plnění je 1) rekonstrukce stávající trafostanice TS1 v areálu FN Bohunice. Jedná se o rozšíření VN rozvaděče stávající trafostanice TS1. Kvůli prostorovým nárokům bude nutné ve vedlejší místnosti provést potřebné stavební úpravy pro osazení nové technologie a zhotovit potřebné kabelové propoje VN. 2) rekonstrukce stávající trafostanice TS2 v areálu FN Bohunice. V trafostanici bude nahrazen stávající zastaralý rozvaděč nízkého napětí a stávající olejové transformátory. Vnitřní prostory budou při … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-19   Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Žandov (Město Žandov)
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení (dále jen “VO“) pro zlepšení kvality osvětlení na komunikacích nacházejících se ve městě a snížení světelného znečištění a energetické náročnosti soustavy. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-19   Dodávka UPS pro rezort ČÚZK - II (ČR - Český úřad zeměměřický a katastrální)
Předmětem veřejné zakázky je dodání nových UPS pro rezort ČÚZK. Podrobnosti viz ZD Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-19   FoS/UPOL – A combined equipment for the development of electronics for analytical applications II (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka sdruženého zařízení pro vývoj elektroniky pro analytické aplikace a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena v čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-18   Dodávka 8 ks transformátorů 63 MVA, 110/22/(6,3) kV (PREdistribuce, a.s.)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 8 ks transformátorů, a to konkrétně pro následující investiční akce zadavatele: • Obnova transformátoru T101 TR 110/22 kV Praha – HOLEŠOVICE (dodávka nového transfor-mátoru T101, 63 MVA, 110/22/(6, 3) kV), SPP prvek zadavatele: S-151151, • Obnova transformátoru T101 TR 110/22 kV Praha – PRAŽAČKA (dodávka nového transformá-toru T101, 63 MVA, 110/22/(6, 3) kV), SPP prvek zadavatele: S-152015, • Posílení transformace TR 110/22 kV Praha – ČERVENÝ VRCH (dodávka … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-17   DODÁVKY KABELŮ 1-AYKY (ČEZ Distribuce, a. s.)
Předmětem této části veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek kabelů zemních 0,6/1 kV, s izolací PVC, s vybranými dodavateli pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu kabelů zemních 0,6/1 kV, s izolací PVC, zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 10/2024 - 10/2028. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-17   Stropní a nástěnná svítidla včetně rámečku (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky stropních a nástěnných svítidel včetně rámečku, blíže v příloze č. 1 této ZD - Technické specifikaci Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-17   TNS Brno-Černovice - R110 kV (EG.D, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zapouzdřené technologie pro rozvodnu 110 kV, která bude provedena jako rozšířená rozvodna typu „H“ a bude plně zapouzdřená plynem SF6. Rozvodna se bude skládat ze dvou polí přívodních (venkovní vedení), ze tří polí transformátorových, z pole podélného dělení a ze dvou dodatečných oddělovacích odpojovačů v přípojnici. Podrobný popis předmětu bude obsažen v technické specifikaci, která bude obsažena v rámci příloh návrhu smlouvy, jak je uveden v příloze č. 3 zadávací … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-12   Dodávka a montáž osvětlení rodného domu Antonína Dvořáka v Nelahozevsi (Lobkowicz Collections, o.p.s.)
Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka, montáž a uvedení do provozu svítidel interiérové i exteriérové části rodného domu Antonína Dvořáka v Nelahozevsi. Podrobnosti viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-11   KKN - výměna náhradního zdroje, nemocnice Karlovy Vary (Karlovarský kraj)
Předmětem plnění je výměna náhradního zdroje, nemocnice Karlovy Vary. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-10   Modernizace technologie měnírny a elektrické stanice Náměstí Míru (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Záměrem zadavatele je realizovat rekonstrukci měnírny a distribuční transformovny ve stanici Náměstí Míru. Bližší specifikace předmětu plnění je dále uvedena v závazném návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace, a v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 12 zadávací dokumentace. Součástí plnění je dopracování dokumentace pro realizaci stavby (dále „RDS“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále „DSPS“). Součástí plnění veřejné zakázky jsou veškeré pomocné a … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-04   Přístrojové transformátory vvn (ČEZ Distribuce, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek přístrojových transformátorů VVN s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu přístrojových transformátorů VVN zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 08/2024-07/2032. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou nadlimitní bude postupováno dle zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Zakázka je rozdělena na Části: … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-04   Systém pro měření spotřeby trakční energie v hnacích vozidlech V (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky rozvodných skříní s měřícími nebo řídícími nebo informačními technologiemi pro EHV Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-03   Servis a podpora UPS (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem VZ je poskytování služeb spočívajících v zabezpečení funkčnosti záložních zdrojů napájení umístěných v sídle zadavatele - IKEM, které zahrnuje provádění servisu UPS, tj. profylaxí a oprav jakýchkoli vad, kdy za opravu se bude považovat i výměna vadných baterií nebo baterií s prošlou životností za nové, či odstranění odchylek od technických parametrů zjištěných při profylaxích, zajištění dodávek náhradních dílů a zajištění dodávek nových UPS a jejich instalace, v případě nutné obnovy UPS nebo … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-27   UK - SBZ - Rekonstrukce stavebních a technických součástí záložního zdroje Karolinum - opakování (Univerzita Karlova, Rektorát)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka nových technologických komponentů ke stávajícímu záložnímu zdroji vč. revitalizace souvisejících stavebních prostor. Zároveň je předmětem plnění této veřejné zakázky následný servis a revize záložního zdroje. Podrobnější specifikace předmětu plnění je uvedena zadávací dokumentaci. Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 9. 1. 2024 v 10:00 hodin. Sraz všech účastníků bude na adrese Ovocný trh 3, Praha 1, vrátnice- recepce v přízemí. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-22   Veřejné osvětlení Libochovice (Město Libochovice)
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce, opravy, výměna a optimalizace veřejného osvětlení dle minimálního technického standardu vymezeného v technických přílohách ZD a položkovém rozpočtu, jež jsou nedílnou zadávací dokumentace. Technické požadavky na parametry svítidel jsou nastaveny tak, aby zadavatel získal kvalitní osvětlovací soustavu s dlouhou životností a minimálními provozními náklady – to znamená s minimálními náklady na údržbu a minimalizovanými náklady na spotřebu elektrické energie. Rozsah … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-21   I011 - MODIFIKACE KABELÁŽE POLÁRNÍCH MOSTOVÝCH JEŘÁBŮ 1,2UQ00E01 - HVB I, II (ČEZ, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je kompletní zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby a další související dokumentace, dle které Zhotovitel provede výměnu kabeláže polárního mostového jeřábu na HVB1 a HVB2 JE Temelín. Zhotovitel rovněž provede výkon dalších souvisejících činností nezbytných pro řádnou přípravu a provedení díla. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-21   Výměna osvětlení hrací plochy a tribun Multifunkční haly (Vítkovice aréna, a.s.)
Předmětem zakázky je výměna vnitřního umělého osvětlení, bezpečnostního osvětlení a související elektroinstalace hrací plochy a tribun v objektu Multifunkční haly Zadavatele v Ostravě – Zábřehu v rámci realizace opatření pro snížení energetické náročnosti budovy, a to vč. zprovoznění a zaškolení obsluhy. V dalších podrobnostech je předmět zakázky popsán v technické specifikaci, která tvoří část C. zadávací dokumentace Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-19   Svitavy – VO 2023 (Město Svitavy)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka LED svítidel (341 ks) zadavateli za účelem instalace LED svítidel na vybrané ulice na území města Svitavy. Montáž bude zajištovat správce veřejného osvětlení společnost SPORTES Svitavy s.r.o. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-18   Systém magnetronového naprašování (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka systému magnetronového naprašování vč. příslušenství. Blíže viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-18   Rekonstrukce nosných konstrukcí kolejí ve vozovně Žižkov (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele stavebních prací. Konkrétně půjde zejména o diagnostiku použitelnosti materiálu, který má zadavatel pro rekonstrukci již k dispozici, demolici stávajících podpor kolejí ve II., III. a IV. lodi vozovny Žižkov a vybudování nových železobetonových podpor včetně nových kolejnic. Součástí plnění bude i výstavba nových ochozů okolo kolejí, vybudování osvětlení a zásuvek v montážních jámách a další související práce. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-18   Toroidal Field Coils for the COMPASS Upgrade Tokamak (Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka cívek toroidálního pole pro experimentální zařízení COMPASS Upgrade tokamak pro základní výzkum a další související položky / úkoly. Součástí dodávky je vývoj výrobního postupu, pořízení materiálu, výroba, testování, skladování a dodávka cívek toroidálního pole (dále společně jen "Základní konfigurace") a dodávka dalších položek / úkolů definovaných v Příloze č. 3 - Harmonogram cen a dodávek, včetně technické podpory při zapracování možných změn v konstrukci … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-15   Celková revitalizace veřejného osvětlení města Pelhřimov - II (Technické služby města Pelhřimova, příspěvková organizace)
Předmětem plnění je dodávka a instalace veřejného osvětlení a činnosti s tím související. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-15   Vyvolávací systémy (Česká pošta, s.p.)
Předmětem veřejné zakázky jsou: a) dodávka a instalace vyvolávacího systému (dále také „VS“), b) dodávka a instalace rozšiřujícího modulu k VS pro nevidomé a slabozraké klienty, c) dodatečný rozvoj SW VS, d) rozvoj SW v mobilní aplikaci, která souvisí s VS. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-15   Modernizace veřejného osvětlení města Louny – 1. etapa (Město Louny)
Předmětem plnění zakázky je modernizace části sítě veřejného osvětlení (dále také VO) ve městě Louny, a to za účelem dosažení úspor spotřeby elektrické energie, která spočívá ve výměně převážně výbojkových svítidel za nová se zdrojem LED s regulací světelného toku a s tím souvisejících prací, a to vše v rozsahu a za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách (dále také ZD). Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-15   GŘ OL – Detektory živých organismů (VZN) (Vězeňská služba České republiky)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dobu 2 roků na dodávku ručních detektorů tepové frekvence s příslušenstvím do určených míst dodání. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-10   Realizace expozice – Historie těžby a zpracování zlata v České republice (Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je provedení díla spočívajícího v dodáv ce, instalac i a zprovoznění souboru vybavení a exponátů včetně audiovizuálních děl, které tvoří celkovou expozici (dále jen „dílo“ nebo „ expozice “ ) v rámci stávajícího objektu Regionálního muzea v Jílovém u Prahy. Podrobnosti stanoví zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-06   Rekonstrukce rozvodny R110kV EMEII (Energotrans, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění veškerých činností souvisejících s rekonstrukcí rozvodny R110kV v elektrárně Mělník II což představuje zejména vypracování projektové dokumentace, provedení stavebních prací, montáž, uvedení do provozu, zkoušky včetně zpracování předpisů pro provoz a údržbu. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-04   „FNO - Energoblok EGB 9 a Kabelový propoj na hladině NN“ (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je pokrytí deficitu el. příkonu v objektech Fakultní nemocnice Ostrava. Bližší vymezení předmětu plnění je zřejmé z přílohy č. 1 ZD – Projektové dokumentace vč. výkazů výměr. Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené smlouvy o dílo .Návrh smlouvy je přílohou č. 2 ZD. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-04   FoS/UPOL – A combined equipment for the development of electronics for analytical applications (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka sdruženého zařízení pro vývoj elektroniky pro analytické aplikace a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena v čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-01   Laserový snímač nové generace pro UAV (Česká zemědělská univerzita v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laserového snímače nové generace pro UAV. Předmět plnění je blíže vymezen ve smlouvě, která je přílohou č. 1, a v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 4. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-01   Modernizace veřejného osvětlení ve městě Kraslice – Etapa I (Město Kraslice)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka svítidel veřejného osvětlení pro Technické služby města Kraslic Etapa I. Předmětem této zakázky není montáž svítidel a mimozáruční a pozáruční servis. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-30   Nový vodárenský datový dispečink – Objekty 2023 (VaK Bruntál a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky „Nový vodárenský datový dispečink – Objekty 2023“ je realizace nového vodárenského datového dispečinku pro vybrané objekty. Nový rozvaděč na objektu VDJ Rýmařov. Součástí je také dodávka nové kabeláže, nových kabelových tras, stavební elektroinstalace, MaR, nového PLC a přenosového zařízení. Nový rozvaděč na objektu VDJ DTP Bruntál. Součástí je také dodávka nové kabeláže, nových kabelových tras, stavební elektroinstalace, MaR, nového PLC a přenosového zařízení. Nový … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-30   I136 - REKONSTRUKCE TRAS ANALOGOVÝCH SIGNÁLŮ SYSTÉMU NEMES (ČEZ, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je zpracování Projektové dokumentace (PD), Výrobně technické dokumentace (VTD) a následná modernizace analogových tras systému NEMES. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-30   Senior Otrokovice - modernizace EPS dle platné legislativy (Město Otrokovice)
V rámci udržovacích prací budou řešeny nové rozvody a rozšíření stávajícího systému elektronické požární signalizace (EPS) a instalace nového systému evakuačního rozhlasu (ER) v objektu ,,Senior C Otrokovice, ulice, tř. Spojenců 1840, 765 02 Otrokovice“. Dále dojde rozšíření systému detekce kouře/požáru (EPS) o nové požární detektory, doplnění dokumentace zdolávání požáru (ZDP), instalaci obslužného pole požární ochrany (OPPO) a klíčového trezoru požární ochrany (KTPO), včetně všech navazujících prací. … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-28   Dodávky přihradových trafostanic (ČEZ Distribuce, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění příhradových trafostanic s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách příhradových trafostanic pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 05/2024 - 04/2029. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou nadlimitní bude postupováno dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Výsledkem sektorové veřejné zakázky … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-24   Obnova soustavy veřejného osvětlení města Sedlčany (Město Sedlčany)
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího osvětlení pro zlepšení kvality osvětlení na komunikacích nacházejících se ve městě Sedlčany a snížení světelného znečištění a energetické náročnosti soustavy. Blíže je předmět veřejné zakázky specifikován v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-21   Renovace veřejného osvětlení ve městě Kralupy nad Vltavou (Město Kralupy nad Vltavou)
Předmětem veřejné zakázky je obnova nevyhovujícího stavu stávajícího veřejného osvětlení, snížení světelného znečištění a energetické náročnosti osvětlovací soustavy v Kralupech nad Vltavou. V rámci renovace veřejného osvětlení je navržena výměna stávajících svítidel za nová svítidla s technologií LED v počtu 678 ks nových svítidel včetně souvisejících stavebních a montážních prací. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-20   Modernizace systému řízení a ovládání inteligentní budovy (Hynaisova 10) (Statutární město Olomouc)
Předmětem této veřejné zakázky je modernizace inteligentních systémů řízení vzduchotechnik, vytápění a výměna svítidel za LED svítidla s regulací jasu v závislosti na příspěvku denní složky světla a přítomnosti osob v místnosti na platformě KNX. Podrobný popis předmětu veřejné zakázky je uveden v dokumentech, které tvoří přílohy této Zadávací dokumentace. Materiály či výrobky, které jsou případně jmenovitě uvedené v této Zadávací dokumentaci či jejích jednotlivých přílohách, nejsou podle zákona závazné, … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-16   IT-90-12-00626 - MODERNIZACE TRANSFORMÁTORŮ 00BCT01 A 00BCT02 PRO NAPÁJENÍ VLASTNÍ SPOTŘEBY (ČEZ, a. s.)
Předmětem plnění veřejné sektorové zakázky je dodávka a instalace 2 ks nových transformátorů o výkonu 25 MVA, včetně ovládacích skříní transformátorů a VVN a VN průchodek. Součástí plnění veřejné sektorové zakázky je dále instalace a zapojení nových VVN AlFe lan, připojení nových transformátorů na stávající VN kabeláž, připojení transformátorů na stávající kabeláž řídícího systému, instalace příslušné kabeláže samotného transformátoru 00BCT01 a 00BCT02, dodávka a instalace kabeláže do nových skříní … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-10   MZK V BRNĚ, VÝMĚNA OSVĚTLENÍ VE STUDOVNÁCH (Moravská zemská knihovna v Brně)
výměna stávající zářivkové osvětlovací soustavy ve studovnách za moderní LED osvětlení s nižší energetickou náročností vč. řídící soustavy se schopností tlumení světel v návaznosti na denní světlo Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-09   DODÁVKY POJISTKOVÝCH SPODKŮ VN (ČEZ Distribuce, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek pojistkových spodků VN s vybranými Účastníky pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu pojistkových spodků VN pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 8 let. Zakázka je rozdělena na 2 Části ve smyslu § 35 ZZVZ: Část 1 - Pojistkové spodky 25 kV, Část 2 - Pojistkové spodky 38,5 kV. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-09   Bezodrazová komora (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka bezodrazové komory včetně vektorového analyzátoru pro měření antén v bezodrazové komoře, anténních pracovišť a dalšího softwarového a hardwarového vybavení, zahrnující návrh, konstrukci, montáž a uvedení komory do provozu. Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, zpracování dokumentace technického řešení nabízeného zařízení a zaškolení operátorů v rozsahu min. 3 dny teoretického a praktického školení (s praktickou ukázkou měření ve … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-08   6879 - Návrh a realizace nezávislého měření hladiny pro hydroakumulátory na 1. až 4. RB (ČEZ, a. s.)
Předmětem díla je zpracování Dokumentační části a realizace díla nazvaného „6879 - Návrh a realizace nezávislého měření hladiny pro hydroakumulátory na 1.až 4.RB“. Na hydroakumulátory bude doplněno alternativní analogové měření hladiny s omezeným rozsahem bez zásahu do technologie (budou využity pouze existující nátrubky) tak, aby jeho rozsah pokryl změny v blízkosti nominální a limitní hladiny. Výstupní signály budou zavedeny do technologického informačního systému bloku PCS a do informačního systému … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-08   Úspory energie ve společnostiFVE Environmental Energy–bateriové uložiště“ (Environmental Energy, s.r.o.)
Dodávka, instalace a montáž, uvedení do provozu, tvorba projektové dokumentace. Bateriové uložiště pro krytí výroby a dodávek energobloku o příkonu/výkonu 1200kW a kapacitou 1000 kWh. Součástí zakázky je dodávka a instalace NN a VN části., transformátor a vývodové pole. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-08   Kybernetická bezpečnost Nemocnice Nymburk s.r.o. – fáze 1 (Nemocnice Nymburk s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka rozvaděčů, zdrojů záložního napájení (UPS) a rozšiřující externí bateriové moduly (EBP), jednotky distribuce napájení (PDU) a dále montážní práce, konfigurace zařízení, prověření funkčnosti, doložení patřičné dokumentace, zaškolení a elektroinstalační práce. Bližší podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technických podmínek) jsou uvedeny v Příloze č. 1 - Technická specifikace – veřejná část. Dodané zařízení a komponenty musí být nové, nepoužité, nerepasované. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-08   PřF/UPOL – Konferenční systémy (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka konferenčních systémů do dvou místností Katedry matematické analýzy a aplikací matematiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, s primárním účelem záznamu lokální přednášky a její uložení na stávajícím úložišti a sekundárním účelem pořádání vzdálené přednášky a její uložení na stávajícím úložišti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vahal, s.r.o.