2023-11-02   Svoz směsného a tříděného komunálního odpadu na území města Dobrušky (Město Dobruška)
Předmětem veřejné zakázky je svoz určených složek komunálního odpadu na území města Dobrušky v období od 01.01.2024 do 31.12.2024. Jde o vyprazdňování odpadových nádob o objemu 120 l a 1100 l na směsný komunální odpad, který vzniká na území města Dobrušky z činnosti nepodnikajících fyzických osob, jehož původcem je město Dobruška (dále jen „SKO“), a přepravu SKO na skládku komunálního odpadu v Křovicích u Dobrušky. Předmět veřejné zakázky dále zahrnuje vyprazdňování sběrných nádob o objemu 240 l, 1100 l, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Marius Pedersen a.s.
2023-10-13   Sběr a svoz odpadů z odpadkových košů na území městského obvodu Poruba (Statutární město Ostrava - Městský obvod Poruba)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služby provádět sběr a svoz odpadů z odpadkových košů umístěných na území SMO-MOb Poruba za podmínek uvedených v Příloze č. 6 Zadávací dokumentace - návrh smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Marius Pedersen a.s.
2023-10-10   Svoz komunálního a separovanéhoodpadu ve Vamberku (Město Vamberk)
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené se sběrem, svozem a tříděním odpadů, plastů, skla, papíru a vytříděného odpadu pro město Vamberk v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Marius Pedersen a.s.
2023-10-09   Svoz komunálního odpadu ve správním území města Česká Skalice v období 2024 -2027 (Město Česká Skalice)
Předmětem plnění veřejné zakázky je: - Provádění svozu směsného komunálního odpadu, - Svoz vytříděných plastů a nápojových kartonů, - Svoz vytříděného papíru, - Svoz rostlinného kuchyňského odpadu - Shromažďování, sběr, přeprava, využití nebo odstranění nebezpečné složky komunálního odpadu a objemného komunálního odpadu, - Uložení odpadu na skládku. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Marius Pedersen a.s.
2023-09-20   Odvoz a odstranění směsného komunálního odpadu a separovaného odpadu z objektů PČR KŘP-P v roce 2024 (Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje)
Předmětem plnění veřejné zakázky je odvoz a odstranění směsného komunálního odpadu (SKO) a separovaného odpadu (SEPAR) v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 z objektů Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje (KŘP-P) ve sběrných nádobách, které jsou ve vlastnictví poskytovatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EKO-SEPAR, s. r. o. Igro s.r.o. Marius Pedersen a.s. RUMPOLD s.r.o. Západočeské komunální služby a.s.
2023-09-20   Svoz a odstraňování komunálního odpadu v Novém Městě nad Metují v letech 2024-2026 (Město Nové Město nad Metují)
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Marius Pedersen a.s.
2023-09-14   Odvoz a likvidace odpadů pomocí velkoobjemových kontejnerů 2024 - 2027 (Česká republika - Ministerstvo obrany, Odbor nemovité infrastruktury, Sekce majetková)
Předmětem plnění veřejné zakázky je převzetí, odvoz a odstranění odpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů z areálů objednatele v souladu s platnými právními předpisy. Zadavatel má v úmyslu zadat veřejnou zakázku enviromentálně a sociálně odpovědně. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FCC Česká republika, s.r.o. Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Marius Pedersen a.s. Recovera Využití zdrojů a.s. Ronytrans, s.r.o. RTT, a.s.
2023-08-25   Zajištění sběru, svozu a odstraňování odpadů pro Město Třebechovice pod Orebem (Technické služby Třebechovice pod Orebem)
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené se sběrem, svozem a tříděním odpadů, plastů, skla, nápojového kartonu, papíru a nebezpečného odpadu pro město Třebechovice pod Orebem v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Marius Pedersen a.s.
2023-08-16   Svoz a likvidace SKO, papíru, plastů, skla, kovů a ostatních odpadů 2024 – JČ, ZČ, SČ, VČ, JM a SM (Česká pošta, s.p.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb svozu a likvidace směsného komunálního odpadu, papíru, plastů, skla a ostatních odpadů z provozoven zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. FCC Česká republika, s.r.o. Marius Pedersen a.s. RUMPOLD s.r.o.
2023-07-26   Svoz a likvidace objemného odpadu z provozoven ČP (Česká pošta, s.p.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je svoz a likvidace objemného odpadu z provozoven zadavatele po celé ČR. Veřejná zakázka (VZ) je rozdělena na 7 částí: část č. 1 VZ – jižní Čechy část č. 2 VZ – západní Čechy část č. 3 VZ – severní Čechy část č. 4 VZ – východní Čechy část č. 5 VZ – jižní Morava část č. 6 VZ – severní Morava část č. 7 VZ – Praha. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FCC Česká republika, s.r.o. Kaiser servis,spol. s r.o. Marius Pedersen a.s. Ronytrans, s.r.o.
2023-07-25   Předání odpadu svezeného společností Technické služby Litvínov s.r.o. - výběr koncového zařízení (Technické služby Litvínov s.r.o.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je převzetí odpadu od zadavatele a jeho využití či odstranění. Předpokládaný celkový objem odpadů je 1.800 t/rok. Odpad bude pocházet z komunální sféry z obecních systému odpadového hospodářství (města a obce) a od podnikajících fyzických a právnických osob. Předpokládaný roční objem jednotlivých katalogových čísel odpadu je uveden v příloze č. 4 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Marius Pedersen a.s.
2023-06-28   Čištění a zimní údržba komunikací na území statutárního města Teplice (Statutární město Teplice)
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele, který by pro Zadavatele zajistil komplexní čištění a zimní údržbu pozemních komunikací na území statutárního města Teplice. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Marius Pedersen a.s.
2023-06-23   Odvoz a odstranění odpadů z objektů AS-PO pro oblast Čechy (Armádní servisní, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky specifikované v zadávací dokumentaci je převzetí, odvoz a odstranění odpadu, včetně pronájmu nádob na jeho uložení z objektů AS-PO oblast Čechy po dobu 4 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Marius Pedersen a.s.
2023-05-26   Poskytovatel koncového zařízení pro předání odpadů (Město Město Albrechtice)
Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody až s deseti dodavateli na poskytnutí služby převzetí odpadu a jeho využití či odstranění od zadavatele. Předpokládaný roční objem odpadů je 1001 t/rok. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Marius Pedersen a.s. SMOLO CZ, s.r.o. StavRe-Envi s.r.o. Technické služby Jeseník a. s.
2023-05-26   Svoz a likvidace komunálního a separovaného odpadu pro ZČU (2023 - 2025) (Západočeská univerzita v Plzni)
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb odpadového hospodářství pro zadavatele, spočívající zejm. v poskytnutí sběrných nádob na komunální a separovaný odpad na stanovená místa a zajištění pravidelného svozu a likvidace komunálního a separovaného odpadu z těchto sběrných nádob v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a plnění dalších souvisejících povinností. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Marius Pedersen a.s.
2023-05-23   Nakládání s odpady pro Krajskou zdravotní, a.s (Krajská zdravotní, a.s.)
zajištění svozu odpadu Veřejná zakázka je dělena na části podle odštěpných závodů a typu odpadu. Zadávací dokumentace ke všem částem je uvedena na hlavní straně zde https://zakazky.kzcr.eu/contract_edit_3473.html Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EKOM CZ a.s. Marius Pedersen a.s.
2023-04-20   Svoz TKO a provozování sběrného dvora v obci Hlubočky (Obec Hlubočky)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění kompletních služeb při nakládání s odpadem na území obce Hlubočky a všech jejích místních částech Posluchov, Mariánské Údolí, Hlubočky, Hrubá Voda, v rozsahu: - sběr, svoz a likvidace zbytkových komunálních odpadů, - sběr, svoz a využití separovaných odpadů (plast, papír, sklo, kov, bioodpad), - kontejnerová doprava, - provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru odpadů, - evidence hlášení a zpracování výkazů EKO-KOM Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Marius Pedersen a.s.
2023-03-10   Svoz a likvidace SKO, papíru, plastů, skla a ostatních odpadů - SČ, VČ, JM a SM (Česká pošta, s.p.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb svozu a likvidace směsného komunálního odpadu, papíru, plastů, skla a ostatních odpadů z provozoven zadavatele. Veřejná zakázka (dále též jen „VZ“) je rozdělena na čtyři samostatné části podle jednotlivých poštovních provozoven: 1) část č. 1 VZ - severní Čechy (SČ) 2) část č. 2 VZ - východní Čechy (VČ) 3) část č. 3 VZ - jižní Morava (JM) 4) část č. 4 VZ - severní Morava (SM) Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. FCC Česká republika, s.r.o. Marius Pedersen a.s.
2023-03-06   Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu z Pardubické nemocnice (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění odvozu a likvidace nebezpečného odpadu z Pardubické nemocnice, vznikajícího při provádění zdravotnických činností, po dobu jednoho roku. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Marius Pedersen a.s.
2022-11-30   Odvoz a odstranění zdravotnického odpadu (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem VZ je zajištění naložení, svozu a odstranění zdravotnického odpadu vznikajícího při činnosti Krajské nemocnice Liberec, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Marius Pedersen a.s.
2022-11-10   ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU, PŘEPRAVY A ODSTRANĚNÍ KOMUNÁLNÍCH, VELKOOBJEMOVÝCH A NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A BIOODPADU V OBCI MIROŠOVICE (Obec Mirošovice)
Předmětem zakázky je zajištění svozu, shromažďování a odstranění komunálních odpadů ze správního území Obce Mirošovice. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Marius Pedersen a.s.
2022-10-13   NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ MĚSTA KAZNĚJOV (Město Kaznějov)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření 2 (dvou) smluv o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejichž závazný text tvoří přílohu č.1 a č.2 zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro zadavatele. Předmět plnění veřejné zakázky je ve všech podrobnostech včetně podrobného vymezení požadovaných služeb, podrobného vymezení druhů odpadů, jichž se poskytování služeb týká, podrobného vymezení dalších povinností … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Marius Pedersen a.s.
2022-10-12   Sběr, svoz a likvidace komunálního odpadu, tříděných složek komunálního odpadu, vývoz a likvidace odpadu ze sběrného... (Městys Katovice)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb v oblasti odpadového hospodářství v rozsahu dle zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Marius Pedersen a.s.
2022-10-10   VZ 68.22 Zajištění celoroční údržby veřejných travnatých ploch v městském obvodě Ostrava - Jih v letech - 2023 - 2025 (Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih)
Předmětem plnění je provádění celoroční údržby veřejných travnatých ploch v dané lokalitě městského obvodu Ostrava-Jih: - Lokalita č. 1 - Zábřeh a Pískové doly - Lokalita č. 2 - Zábřeh II. - Lokalita č. 3 - Dubina, vč. jarního vyčištění ploch, kosení ploch, včetně vyhrabání, podzimního odstranění listí a sběru popadaných větví z travnatých ploch. Všechny práce budou provedeny včetně likvidace bio odpadu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AHOS CZ, s.r.o. Ing. Roman Mamica Marius Pedersen a.s.
2022-09-19   Likvidace a odvoz směsného komunálního odpadu a separovaného odpadu v roce 2023 (Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje)
Předmětem plnění veřejné zakázky je pravidelný odvoz a odstranění směsného komunálního odpadu (SKO) a separovaného odpadu (SEPAR) v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 z objektů Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje (KŘP-P) ve sběrných nádobách, které jsou ve vlastnictví poskytovatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EKO-SEPAR, s. r. o. Igro s.r.o. Marius Pedersen a.s. RUMPOLD s.r.o. Západočeské komunální služby a.s.
2022-09-01   Zajištění služeb odpadového hospodářství v obci Proboštov - opakované (Obec Proboštov)
Předmětem plnění veřejné zakázky je „Zajištění služeb odpadového hospodářství v obci Proboštov. Celý předmět veřejné zakázky je uveden v přílohách zadávací dokumentace. Zadavatel uvádí, že celý předmět veřejné zakázky, tj. svozy veškerých komunálních odpadů, odbyt odpadů a související činnosti se soutěží jako celek. Dodavatel (dále též „účastník“ nebo „zhotovitel“) bude pro objednatele zajišťovat řádné a včasné plnění povinností plynoucích ze zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, včetně řádného a včasného … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Marius Pedersen a.s.
2022-07-29   Soustřeďování a přeprava komunálního odpadu vzniklého na území statutárního města Plzeň (Čistá Plzeň, s.r.o.)
Soustřeďování a přeprava komunálního odpadu vzniklého na území statutárního města Plzeň Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Čistá Plzeň servis s.r.o. Marius Pedersen a.s.
2022-07-04   ÚDRŽBA MĚSTSKÉ ZELENĚ NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA TEPLICE 2023-2024 (Statutární město Teplice)
Předmětem veřejné zakázky je komplexní údržba městské zeleně na území Statutárního města Teplice. Předmět jednotlivých činností je vymezen v rámci zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Marius Pedersen a.s.
2022-06-28   Odvoz a likvidace nebo využití směsného komunálního odpadu (Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace)
Předmětem plnění zakázky je zajištění převzetí a odvoz směsného komunálního odpadu (200301) a objemného odpadu (200307) na překladišti Odpadového hospodářství, shromažďovaného Technickými službami města Chomutova, upraveného lisováním, deponovaného v lisovacích kontejnerech. Celkové předpokládané množství odpadu je stanoveno do 16 000 tun ročně s předpokládaným rozdělením na hlavní a hospodářskou činnost. Smlouva bude uzavřena na tři roky s možností využití opčního práva na jeden rok. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Marius Pedersen a.s.
2022-04-25   Odvoz a likvidace domovního a komunálního odpadu v obci Petrovice u Karviné (Obec Petrovice u Karviné)
Předmětem veřejné zakázky je odvoz a likvidace domovního a komunálního odpadu v obci Petrovice u Karviné,tj. část Petrovice u Karviné, část Dolní Marklovice, část Závada a část Prstná. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Marius Pedersen a.s.
2022-04-05   Výběr koncového zařízení pro předání směsného komunálního a objemného odpadu (Technické služby Litvínov s.r.o.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je převzetí odpadu od zadavatele a jeho využití či odstranění. Předpokládaný celkový objem odpadů je 8.000 t/rok. Předpokládaný roční objem jednotlivých katalogových čísel odpadu je uveden v příloze zadávací dokumentace. Předmětem plnění není zajištění svozu či přepravy odpadu. Svoz a přepravu odpadu zajišťuje zadavatel vlastními vozidly. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Marius Pedersen a.s.
2022-04-04   Zajištění komplexního nakládání s komunálními odpady - sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu, svoz bioodpadu a... (Město Meziboří)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem na komplexní zajištění služeb v odpadovém hospodářství ve městě Meziboří. Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění klasického systému činnosti svozové firmy, která zabezpečuje převážnou část činností, souvisejících se sběrem, svozem a s využíváním nebo odstraňováním odpadů, jejichž původcem je město Meziboří. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Marius Pedersen a.s.
2022-02-16   Svoz a likvidace komunálního a nebezpečného odpadu (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmětem zakázky je přistavení sběrových nádob (viz níže a příloha č. 2 a příloha č. 6) a jejich pravidelný odvoz speciálním zařízením odvozce a následné využití odpadu v zařízení ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a dále zajištění odvozu a likvidace nebezpečného odpadu z lokalit ONN a.s., vznikajícího při provádění zdravotnických činností. Jedná se o tato katalogová čísla dle § 14 ods. 1 vyhl. č. 8/2021 Sb., o katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadu, ve … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Marius Pedersen a.s.
2022-01-31   Zajištění služeb odpadového hospodářství ve městě Říčany (Město Říčany)
Předmětem plnění veřejné zakázky je „Zajištění služeb odpadového hospodářství ve městě Říčany. Celý předmět veřejné zakázky je uveden v přílohách této zadávací dokumentace. Zadavatel uvádí, že celý předmět veřejné zakázky, tj. svozy veškerých komunálních odpadů včetně odpadů z odpadkových košů, provoz sběrného dvora, odbyt odpadů a související činnosti se soutěží jako celek. Dodavatel (dále též „účastník“ nebo „zhotovitel“) bude pro objednatele zajišťovat řádné a včasné plnění povinností plynoucích ze … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Marius Pedersen a.s.
2022-01-28   Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu z Pardubické nemocnice (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění odvozu a likvidace nebezpečného odpadu z Pardubické nemocnice, vznikajícího při provádění zdravotnických činností, po dobu jednoho roku a za podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Marius Pedersen a.s.
2022-01-07   Údržba travnatých ploch v městském obvodě Poruba (Údržba travnatých ploch v městském obvodě Poruba)
Předmětem veřejné zakázky je údržba travnatých ploch pozemků ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, které se nacházejí na území městských obvodů Poruba a Pustkovec. V rámci části 1 veřejné zakázky bude předmětem také údržba pozemků jiných vlastníků udržovaných městským obvodem Poruba na základě uzavřené dohody. Údržba travnatých ploch zahrnuje následující činnosti: a) kosení travnatých ploch a jarní a podzimní vyhrabávání listí; b) celoroční čištění travnatých ploch od polétavého komunálního … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Marius Pedersen a.s. Vykrut zahradní služby a.s.
2021-12-07   Svoz a nakládání se směsným komunálním odpadem města Chlumec nad Cidlinou (Město Chlumec nad Cidlinou)
Předmětem plnění veřejné zakázky „Svoz a nakládání se směsným komunálním odpadem města Chlumce nad Cidlinou“ je komplexní zajištění služeb při svozu a nakládání s SKO města Chlumec nad Cidlinou a v místních částech Kladruby, Lučice, Pamětník (dále jen území města) v rozsahu Projektu, který je přílohou zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Marius Pedersen a.s.
2021-09-12   Svoz a odstranění odpadu pro obec Libina (Obec Libina)
Předmětem veřejné zakázky je svoz a odstranění odpadu pro zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Marius Pedersen a.s.
2021-08-19   Odvoz a likvidace komunálního odpadu z překládací stanice a sběrného dvora ve Dvoře Králové n. L (Město Dvůr Králové nad Labem)
Jedná se o odvoz a likvidaci komunálního odpadu z překládací stanice a sběrného dvora ve Dvoře Králové nad Labem. Překládací stanici (vč. pozemku) si zajišťuje každý uchazeč sám na vlastní náklady. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Marius Pedersen a.s.
2021-08-02   Svoz odpadu pro obec Doubrava (Obec Doubrava)
Předmětem veřejné zakázky na služby je zajištění plnění povinností zadavatele dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Marius Pedersen a.s.
2021-06-23   Zajištění svozu tříděného odpadu Trhové Sviny (Město Trhové Sviny)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby související se svozem a likvidací separovaného odpadu (papír, plast, sklo, kovy, olej a tuky), a to z města Trhové Sviny a jeho částí, při dodržení obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění: — odvoz a likvidace separovaného odpadu ze sběrných míst v souladu se zákonem o odpadech, — pravidelné předávání evidencí odpadů objednateli služby ve formě a četnosti v souladu se zákonem o odpadech, — poskytování … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Marius Pedersen a.s.
2021-05-21   Převzetí odpadu pro EKO Jilemnicko, s.r.o (EKO Jilemnicko, s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky jsou služby zahrnující převzetí odpadů od zadavatele a jeho energetického využití v zařízení dodavatele nebo skládkování. Podrobná specifikace služeb je uvedena obchodních podmínkách, které tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Marius Pedersen a.s.
2021-04-09   Vývoz jímek z vojenských areálů 2022–2025 (Česká republika – Ministerstvo obrany, Sekce právní a investiční, Odbor nemovité infrastruktury)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění čerpání, odvozu a likvidace biologického odpadu ze septiků a žump ve vojenských objektech v souladu s platnými právními předpisy. Zadavatel zadává VZ v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Společensky odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zejména v oblasti sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ASTON- služby v ekologii, s.r.o. Celio a.s. Marius Pedersen a.a. Marius Pedersen a.s.
2021-04-09   Odvoz a likvidace odpadů SKO a TKO 2022–2023 (Česká republika – Ministerstvo obrany, Odbor nemovité infrastruktury, Sekce právní a investiční)
Předmětem plnění veřejné zakázky je převzetí, odvoz a odstranění vzniklých odpadů ve vojenských objektech, případně na území vojenských újezdů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. FCC Česká republika, s.r.o. Marius Pedersen a.s. Pražské služby, a.s.
2021-03-24   Svoz a likvidace komunálního a separovaného odpadu pro ZČU (2021 – 2023) (Západočeská univerzita v Plzni)
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb odpadového hospodářství pro zadavatele, spočívající zejm. v poskytnutí sběrných nádob na komunální a separovaný odpad na stanovená místa a zajištění pravidelného svozu a likvidace komunálního a separovaného odpadu z těchto sběrných nádob v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a plnění dalších souvisejících povinností. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Marius Pedersen a.s.
2021-03-09   Shromažďování, odvoz a odstranění odpadů kategorie ostatní pro Karlovarskou krajskou nemocnici, a.s (Karlovarská krajská nemocnice, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služby v oblasti nakládání s odpady, tj. shromažďováni, odvozu a následného využití nebo likvidace ostatních odpadů, včetně souvisejících služeb (tzv. další služby) v souladu se zněním zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění, které vznikají v areálu KKN a.s, nemocnici Cheb a nemocnici Karlovy Vary, v souladu s požadavky technické specifikace, po dobu 36 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Marius Pedersen a.s.
2020-12-01   Sběr, svoz, využití nebo odstranění komunálních odpadů vznikajících na území města Dolní Benešov (Sběr, svoz, využití nebo odstranění komunálních odpadů vznikajících na území města Dolní Benešov)
Předmětem veřejné zakázky na služby je zajištění plnění povinností zadavatele dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Vybraný dodavatel poskytne komplexní služby v oblasti sběru, svozu, využití nebo odstranění komunálních odpadů pro město Dolní Benešov. Služby budou poskytovány v souladu se zákonem o odpadech. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Marius Pedersen a.s.
2020-09-16   Svoz a odstraňování komunálního odpadu v Novém Městě nad Metují v letech 2021-2023 (Město Nové Město nad Metují)
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Marius Pedersen a.s.
2020-09-16   Svoz komunálního odpadu - Brušperk (Město Brušperk)
Předmětem veřejné zakázky na služby je zajištění plnění povinností zadavatele dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Vybraný dodavatel poskytne komplexní služby v oblasti sběru, svozu, odstranění a likvidace směsného komunálního a separovaného komunálního odpadu pro město Brušperk. Služby budou poskytovány v souladu se zákonem o odpadech. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Marius Pedersen a.s.
2020-08-13   Zajištění sběru, svozu a odstraňování odpadů pro Město Třebechovice pod Orebem (Technické služby Třebechovice pod Orebem)
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené se sběrem, svozem a tříděním odpadů, plastů, skla, nápojového kartonu, papíru a nebezpečného odpadu pro město Třebechovice pod Orebem v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Marius Pedersen a.s.