2023-10-27   Odvoz a likvidace nebezpečných odpadů a ostatních odpadů z objektů PČR KŘP-P v roce 2024 (Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje)
Předmětem veřejné zakázky je závazek poskytovatele provádět pro objednatele v období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024 odvoz a likvidaci odpadů kategorie nebezpečný a odpadu kategorie ostatní podle § 13 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, včetně vyhotovení potvrzení o převzetí odpadů, zajištění odpadových nádob, velkoobjemových kontejnerů, manipulace a odvozu odpadu, čištění, včetně úklidu a následné likvidace vzniklého odpadu (dále jen „služba“). Seznam odpadů včetně cenových ujednání prováděných … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Recovera Využití zdrojů a.s.
2023-10-16   Likvidace nebezpečného odpadu (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace)
Zadavatel, Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, plní funkci centrálního zadavatele ve smyslu ustanovení § 9 ZZVZ. Tento zadavatel zároveň pořizuje v rámci centralizovaného zadávání služby i pro vlastní potřebu. Zadavateli, pro které je dále centrální zadávání prováděno jsou: • Bílovecká nemocnice, a.s., • Nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace, • Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, • Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, • Sanatorium Jablunkov, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Recovera Využití zdrojů a.s.
2023-10-11   Sběr, svoz a využití vytříděných složek komunálního odpadu - papír, plasty, sklo, nápojový karton a kovy ve městě Šumperku (Město Šumperk)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb spojených se zajištěním sběru, svozu a využití (nakládání) vytříděných složek komunálního odpadu – papír, plasty, čiré a barevné sklo, nápojový karton a kovy, jejichž původcem je město Šumperk, včetně poskytnutí vhodných sběrných nádob, zajištění jejich údržby a zajištění čistoty sběrných míst. Veškeré činnosti při plnění předmětu veřejné zakázky musí být zajišťovány v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 541/2020 … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Recovera Využití zdrojů a.s.
2023-09-14   Odvoz a likvidace odpadů pomocí velkoobjemových kontejnerů 2024 - 2027 (Česká republika - Ministerstvo obrany, Odbor nemovité infrastruktury, Sekce majetková)
Předmětem plnění veřejné zakázky je převzetí, odvoz a odstranění odpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů z areálů objednatele v souladu s platnými právními předpisy. Zadavatel má v úmyslu zadat veřejnou zakázku enviromentálně a sociálně odpovědně. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FCC Česká republika, s.r.o. Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Marius Pedersen a.s. Recovera Využití zdrojů a.s. Ronytrans, s.r.o. RTT, a.s.
2023-08-22   Převzetí, odvoz a odstranění odpadů 2023 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky je převzetí, zajištění svozu a odstranění odpadů vznikajících při činnosti FN Plzeň po dobu 1 roku – převzetí, naložení, odvoz, zvážení a odstranění nebezpečných odpadů, biologicky rozložitelných odpadů, komunálních odpadů, včetně jejich vytříděných složek (plast, papír, sklo) z Fakultní nemocnice Plzeň v souladu se zákony. Veřejná zakázka je rozdělena na části. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Čistá Plzeň, s.r.o. ELIOD servis, s.r.o. Recovera Využití zdrojů a.s.
2023-08-21   Odvoz a likvidace nebezpečných a ostatních odpadů 2023 (Vsetínská nemocnice a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je odběr, odvoz a likvidace (popř. další zpracování) nebezpečných a ostatních odpadů vzniklých z činnosti zadavatele, včetně administrativních a technických úkonů s touto činností spojených. Přehled druhů odpadů, jejich předpokládané množství a požadovaná četnost odvozů je uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace – Druhy odpadů a předpokládané množství. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Recovera Využití zdrojů a.s.
2023-08-04   Výběr dodavatele pro odběr kalu z čištění komunálních odpadních vod na ÚČOV Ostrava pro období od 1.1.2024 do 31.12.2026 (Ostravské vodárny a kanalizace a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je odběr a zpracování odvodněného neupraveného (nehygienizovaného) kalu z čištění komunálních odpadních vod ve smyslu ustanovení § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů na Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě – Přívoze v průběhu období od 1. 1. 2024 až do 31. 12. 2026. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Recovera Využití zdrojů a.s.
2023-07-13   Likvidace kalů a dalších odpadů z procesů čištění odpadních vod a provozu stokových sítí (Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je převzetí, přeprava z místa shromáždění do místa likvidace a likvidace odvodněných kalů a ostatních odpadů souvisejících s činností zadavatele a povolených příslušným krajským úřadem (§ 14 zákona č. 185/2001 S., o odpadech), a to včetně jejich legislativního odbavení (vybavení přepravními listy atd.) dle požadavků zadavatele. Konkrétně se jedná o odpady zařazené do těchto kategorií • kat. č. 19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod Vhodné k dalšímu využití, např. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Recovera Využití zdrojů a.s.
2023-04-18   Odpadové hospodářství příspěvkových organizací Olomouckého kraje 2023 – 2025 (Olomoucký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb svozu, využití a odstranění odpadu, včetně poskytnutí požadovaných nádob na odpad a činnosti spojené s plněním povinností vyplývajících ze zákona o odpadech, a prováděcích předpisů (dále také „služby odpadové hospodářství“ nebo „služby“) pro příspěvkové organizace Olomouckého kraje. Více viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Recovera Využití zdrojů a.s.
2023-04-14   Odstranění odpadů produkovaných nemocnicí (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění odstranění spalitelných nebezpečných odpadů, které jsou pravidelně produkovány Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s. (dále jen KNTB), v zařízení, které má povolení k odstraňování odpadů uvedených katalogových čísel a v souladu se zněním zákona číslo 541/2020 Sb. O odpadech a vyhlášky číslo 306/2012 Sb., O podmínkách předcházení, vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče včetně Biologicky … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Recovera Využití zdrojů a.s.
2023-03-23   Sběr, svoz a likvidace směsného komunálního odpadu (Město Staré Město)
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb sběru, svozu a likvidace odpadu ve městě Staré Město a jeho místních částech. Likvidací odpadu se rozumí jeho uložení na skládku nebo předání k likvidaci jiným způsobem nebo předání k dalšímu využití, a to vše v souladu s platným zákonem o odpadech a platnou legislativou. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Recovera Využití zdrojů a.s.
2023-03-10   Odstranění vybraných druhů odpadů kategorie nebezpečné a ostatní (Technické služby města Olomouce, a.s.)
Odstranění vybraných druhů odpadů kategorie nebezpečné a ostatní Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Recovera Využití zdrojů a.s.
2023-03-06   Biologicky rozložitelné odpady (Technické služby města Olomouce, a.s.)
Využití biologicky rozložitelných odpadů Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Recovera Využití zdrojů a.s.
2023-02-16   Likvidace ostatních odpadů ve FNOL areál (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je sběr, odvoz a zneškodnění odpadů z jednotlivých klinik a pracovišť Fakultní nemocnice Olomouc, a to včetně Kliniky zubního lékařství (Palackého 12, 779 00 Olomouc), včetně dodávky kontejnerů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Recovera Využití zdrojů a.s.
2023-01-23   Posílení separace odpadů v obcích Regionu Cezava (Region Cezava)
Předmětem zadávacího řízení je dodávka odpadových nádob, kompostérů a kovových kontejnerů pro separaci a kompostování biologicky rozložitelného odpadu. Zakázka je rozdělena na 2 dílčí plnění, které tvoří samostatné celky Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ELKOPLAST CZ, s.r.o. Recovera Využití zdrojů a.s.
2022-11-15   Převzetí, odvoz a odstranění zdravotnického odpadu z Fakultní nemocnice Plzeň pro období 1.3.2023 - 28.2.2025 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky je převzetí, zajištění svozu a odstranění zdravotnických odpadů vznikajících při činnosti FN Plzeň po dobu 2 let (1.3.2023 - 28.2.2025) - převzetí, naložení, odvoz, zvážení a odstranění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Recovera Využití zdrojů a.s.
2022-11-09   Svoz, odvoz a odstraňování specifických zdravotnických/nebezpečných a ostatních odpadů (Fakultní nemocnice Bulovka)
Předmětem plnění veřejné zakázky je nakládání s odpady vyprodukovaných v provozovnách Fakultní nemocnice Bulovka. Zakázka je vnitřně dělena na Část 1 - Specifické zdravotnické/nebezpečné odpady a Část 2 - Ostatní odpady. Nakládání s odpady obecně spočívá v jejich sběru, přepravě a odstraňování, včetně služeb souvisejících s likvidací odpadů, přičemž v Části 1 veřejné zakázky bude vybraný dodavatel povinen zajistit rovněž spalování nebezpečného odpadu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE Pražské komunální služby a.s. Recovera Využití zdrojů a.s.
2022-10-31   Likvidace a odvoz nebezpečných a ostatních odpadů na rok 2023 (Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje)
Předmětem plnění veřejné zakázky je pravidelný likvidace a odvoz nebezpečných a ostatních odpadů na období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 z objektů Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Recovera Využití zdrojů a.s.
2022-10-21   Fakultní Thomayerova nemocnice - komplexní zajišťování likvidace nemocničního odpadu - opakovaná VZ (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem plnění veřejné zakázky je závazek vybraného dodavatele zajišťovat pro zadavatele služby v oblasti nakládání s odpady - blíže viz ZD. Kódy CPV: 90500000-2 služby související s likvidací odpadů a odpady 90520000-8 zpracování radioaktivního, toxického, zdravotnického a nebezpečného odpadu Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Recovera Využití zdrojů a.s.
2022-02-24   Sběr, svoz a odstranění, případně využití směs. kom. odpad., využitel. složek vytříděných ze směs. kom. odp. a nebe.... (Město Rájec - Jestřebí)
Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení komplexního nakládání s odpady na katastrálním území veřejného zadavatele, včetně místních částí, v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Rájec Jestřebí č. 3/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a v souladu s další účinnou legislativou vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky. Součástí nakládání s odpady bude i svoz komunálního odpadu z odpadkových košů a košů na psí exkrementy na … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Recovera Využití zdrojů a.s.
2021-11-30   Odpadové hospodářství a údržba místních komunikací a chodníků v Boskovicích (Město Boskovice)
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v zajištění odpadového hospodářství a údržby a úpravy místních komunikací a chodníků v Boskovicích a sloučených obcích Bačov, Mladkov, Hrádkov a Vratíkov podle technické specifikace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Recovera Využití zdrojů a.s.
2019-09-10   Svoz, odvoz a odstraňování specifických zdravotnických odpadů z NNB - nebezpečných odpadů a ostatních odpadů (Nemocnice Na Bulovce)
Předmětem plnění VZ je převzetí, přeprava a odstranění odpadů vyprodukovaného Nemocnicí Na Bulovce (dále též jen „NNB“ nebo „zadavatel“) včetně služeb souvisejícími s likvidací odpadů a odpady, a to zejména: a) svoz, přeprava nebezpečných odpadů (včetně zdravotnického odpadu), b) svoz a přeprava ostatních odpadů (včetně živočišných a směsných komunálních odpadů), c) likvidace nebezpečných odpadů (kategorie N), d) likvidace obalů, biologického odpadu, elektrických a elektronických zařízení (kategorie … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Recovera Využití zdrojů a.s. SUEZ Využití zdrojů a.s.