2023-09-14   Odvoz a likvidace odpadů pomocí velkoobjemových kontejnerů 2024 - 2027 (Česká republika - Ministerstvo obrany, Odbor nemovité infrastruktury, Sekce majetková)
Předmětem plnění veřejné zakázky je převzetí, odvoz a odstranění odpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů z areálů objednatele v souladu s platnými právními předpisy. Zadavatel má v úmyslu zadat veřejnou zakázku enviromentálně a sociálně odpovědně. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FCC Česká republika, s.r.o. Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Marius Pedersen a.s. Recovera Využití zdrojů a.s. Ronytrans, s.r.o. RTT, a.s.
2023-08-16   Svoz a likvidace SKO, papíru, plastů, skla, kovů a ostatních odpadů 2024 – JČ, ZČ, SČ, VČ, JM a SM (Česká pošta, s.p.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb svozu a likvidace směsného komunálního odpadu, papíru, plastů, skla a ostatních odpadů z provozoven zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. FCC Česká republika, s.r.o. Marius Pedersen a.s. RUMPOLD s.r.o.
2023-07-26   Svoz a likvidace objemného odpadu z provozoven ČP (Česká pošta, s.p.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je svoz a likvidace objemného odpadu z provozoven zadavatele po celé ČR. Veřejná zakázka (VZ) je rozdělena na 7 částí: část č. 1 VZ – jižní Čechy část č. 2 VZ – západní Čechy část č. 3 VZ – severní Čechy část č. 4 VZ – východní Čechy část č. 5 VZ – jižní Morava část č. 6 VZ – severní Morava část č. 7 VZ – Praha. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FCC Česká republika, s.r.o. Kaiser servis,spol. s r.o. Marius Pedersen a.s. Ronytrans, s.r.o.
2023-07-12   Předboj – sběr, svoz a likvidace odpadů II (OBEC PŘEDBOJ)
Předmětem zakázky je zajištění a poskytování služeb spojených se sběrem, svozem, odvozem a likvidací odpadů z celého katastrálního území obce Předboj, a to v souladu s platnými obecně závaznými předpisy souvisejícími s nakládáním s odpady. Součástí poskytovaných služeb bude i úklid v bezprostřední blízkosti sběrných nádob a okolí do 1 m od sběrných nádob. Svoz směsného komunálního odpadu a bioodpadu bude prováděn i ve dnech, které připadají na státní svátek. Dále je součástí předmětu zakázky dodávka a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FCC Česká republika, s.r.o.
2023-07-12   Odvoz a odstranění nebezpečných a ostatních odpadů (Nemocnice Na Homolce)
Pravidelně i nepravidelně se opakující služby spočívající v naložení, odvozu a odstranění odpadu a nebezpečného odpadu ze zdravotnického zařízení Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FCC Česká republika, s.r.o.
2023-06-30   Odvoz a likvidace odpadů města Loket (Město Loket)
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb v oblasti nakládání s odpady v katastrálním území města Lokte - k.ú. Loket, k.ú. Údolí u Lokte vč. části Svatošské skály, k.ú. Nadlesí, k.ú. Dvory u Lokte (dále jen „předmět veřejné zakázky“) v rozsahu blíže specifikovaném touto zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb či dodávek nezbytných ke splnění veřejné zakázky. Předmět veřejné zakázky bude plněn v souladu s platnými právními předpisy České … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FCC Česká republika, s.r.o.
2023-05-23   MUNI-Služby odpadového hospodářství 2023-2025 (Masarykova univerzita)
Předmětem veřejné zakázky je je zajištění svozu a likvidace jednotlivých druhů odpadů, které jsou vymezeny v příloze č. 1 návrhu smlouvy pro Masarykovu univerzitu to vše v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy, které souvisejí s problematikou odpadového hospodářství Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FCC Česká republika, s.r.o.
2023-05-17   Přeprava se zajištěním využití, případně odstranění vybraných druhů odpadů - II (Technické služby města Pelhřimova, příspěvková organizace)
Přeprava se zajištěním využití, případně odstranění vybraných druhů odpadů specifikovaných v přiložené tabulce dle zařízení zadavatele odkud bude odpad odebírán: a) Sběrna tříděného odpadu – CZJ00017 - Obvykle je odvoz objednáván minimálně 1 týden dopředu a odvoz bude uskutečněn nejdéle následující týden po objednání v termínu: pondělí – pátek, 6.00 – 14.15 hodin. b) Dotřiďovací linka – CZJ01129 Četnost odvozu - 1x měsíčně na základě potřeby zadavatele. Tento odpad bude předáván výhradně k energetickému … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FCC Česká republika, s.r.o.
2023-03-13   Sběr, přeprava a odstranění nebo využití odpadu včetně vypůjčení odpadových nádob (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající ve sběru, přepravě a odstranění nebo využití odpadů včetně vypůjčení odpadových nádob, a to vše způsobem a za podmínek stanovených v příloze 2 zadávací dokumentace (Vzor smlouvy). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FCC Česká republika, s.r.o.
2023-03-10   Svoz a likvidace SKO, papíru, plastů, skla a ostatních odpadů - SČ, VČ, JM a SM (Česká pošta, s.p.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb svozu a likvidace směsného komunálního odpadu, papíru, plastů, skla a ostatních odpadů z provozoven zadavatele. Veřejná zakázka (dále též jen „VZ“) je rozdělena na čtyři samostatné části podle jednotlivých poštovních provozoven: 1) část č. 1 VZ - severní Čechy (SČ) 2) část č. 2 VZ - východní Čechy (VČ) 3) část č. 3 VZ - jižní Morava (JM) 4) část č. 4 VZ - severní Morava (SM) Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. FCC Česká republika, s.r.o. Marius Pedersen a.s.
2023-02-24   Sběr, svoz a odstranění odpadu - Milovice (Město Milovice)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný text tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro zadavatele, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy, využívání, třídění a odstraňování odpadu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FCC Česká republika, s.r.o.
2023-01-13   Provozování sběrných dvorů hl. m. Prahy ve vlastnictví nebo nájmu účastníka (Hlavní město Praha)
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů - sběrného dvora na území Prahy v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami hl. m. Prahy. Podrobnosti jsou uvedené v příslušné zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FCC Česká republika, s.r.o. IPODEC - Čisté město a.s. VS-Ekoprag s.r.o.
2022-12-19   Svoz a likvidace komunálního odpadu ve městě Miroslavi v období 1.3.2023 - 28.2.2027 (Město Miroslav)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb v odpadovém hospodářství při nakládání s komunálním odpadem - sběr, svoz, třídění a odstraňování směsného komunálního odpadu z odpadových nádob, sběr, svoz, odstranění a využití vytříděných složek separovaného odpadu (papír, plasty, tetrapaky, sklo barevné, sklo čiré, biologicky rozložitelný́ odpad z barevných separačních kontejnerů - vše v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, ostatními obecně závaznými právními … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FCC Česká republika, s.r.o.
2022-11-02   Sběr, přeprava a odstranění odpadu - Přezletice IV (Obec Přezletice)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb v oblasti odpadového hospodářství pro zadavatele spočívajících zejména ve sběru, svozu (odvozu) a odstranění odpadu. Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v této zadávací dokumentaci a v dalších částech zadávacích podmínek veřejné zakázky, tj. v Závazném vzoru smlouvy o poskytování služeb a ve specifikačním a výpočtovém listu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FCC Česká republika, s.r.o.
2022-10-24   Odběr odpadu K.Č. 190107 ze ZEVO Plzeň (Plzeňská teplárenská, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní zajištění odběru odpadu k.č. 190107, Pevné zbytky z čištění odpadních plynů (popílek a reakční zbytky), kategorie nebezpečný, ze spalování odpadů ze ZEVO Plzeň. Zakázka bude mít charakter díla „na klíč“ a bude prováděna v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které jsou podrobně obsaženy v Zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ELIOD servis, s.r.o. FCC Česká republika, s.r.o.
2022-09-07   Likvidace odpadů (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb při odvozu a odstranění odpadu pro zadavatele v zařízení, které má povolení k odstraňování nebezpečných odpadů uvedených katalogových čísel, plnění veřejné zakázky spočívá zejména v zapůjčení sběrných nádob, odvozu, třídění, využití, včetně odběru elektroodpadu a vyřazených elektrozařízení (dle kolektivního systému OE a EZ) a odstranění odpadu vyprodukovaného zadavatelem, případně zajištění dalších činností souvisejících s uvedenými službami za … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FCC Česká republika, s.r.o.
2022-06-24   Sběr, přeprava a odstraňování odpadu - Svojetice a Louňovice (obec Svojetice)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný vzor tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro zadavatele, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy, využívání, třídění a odstraňování odpadu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FCC Česká republika, s.r.o.
2022-02-17   Nakládání s biologickým odpadem produkovaným městem Rožnov pod Radhoštěm (Město Rožnov pod Radhoštěm)
Předmětem zakázky je nakládání s bioodpadem z městské zeleně a svoz a odstranění bioodpadu z 240 l a 770 l nádob v obci Rožnov p. R., na katastrálním území Rožnova p. R., Tylovice a Hážovice. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FCC Česká republika, s.r.o.
2022-02-09   Odvoz a odstranění nebezpečného odpadu ze zdravotnického zařízení (Nemocnice Na Homolce)
Zajištění služeb spočívajících v pravidelném odvozu a odstranění nebezpečných odpadů specifických pro zdravotnická zařízení po dobu 4 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FCC Česká republika, s.r.o.
2022-02-04   Svoz odpadu pro obec Hrušovany u Brna (Obec Hrušovany u Brna)
Poskytování služeb sběru, přepravy a odstraňování nebo využívání odpadu Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FCC Česká republika, s.r.o.
2022-02-02   Sběr, svoz a likvidace komunálního odpadu v Tachově a osadách v jeho územním obvodu (Město Tachov)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb v oblasti odpadového hospodářství. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FCC Česká republika, s.r.o.
2021-12-07   Svoz a nakládání se separovaným odpadem města Chlumec nad Cidlinou (Město Chlumec nad Cidlinou)
Předmětem plnění veřejné zakázky „Svoz a nakládání se separovaným odpadem města Chlumce nad Cidlinou“ je zajištění služeb při svozu a nakládání se separovaným, nebezpečným a jiným odpadem města Chlumec nad Cidlinou a v místních částech Kladruby, Lučice, Pamětník a ze sběrného dvora (dále jen území města) v rozsahu Projektu, který je přílohou zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FCC Česká republika, s.r.o.
2021-11-08   „Haňovice, dobývací prostor odtěžba kontaminovaných zemin a komunálních odpadů“ (Město Litovel)
Předmět veřejné zakázky spočívá v odtěžení a likvidaci ilegálně navezených odpadů. V území byla vrtným průzkumem zjištěna nadlimitní, nepřípustná kontaminace způsobená přítomností nebezpečných odpadů (ropné látky, PAU, PCB látky). Jedná se o odtěžení cca 2 063 t neoprávněně navezených zemin a odpadu. Vytěžený nebezpečný odpad by byl přemístěn na skládku nebezpečného odpadu. Ostatní odpad na skládku ostatního odpadu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FCC Česká republika, s.r.o.
2021-11-03   Svoz komunálního a separovaného odpadu v obci Horní Bludovice (Obec Horní Bludovice)
Předmětem plnění veřejné zakázky je shromažďování, sběr, svoz, třídění, využití a odstraňování komunálních a separovaných odpadů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FCC Česká republika, s.r.o.
2021-10-06   Zajištění služeb nakládání s odpady pro obec Nelahozeves (Obec Nelahozeves)
Předmětem plnění jsou služby spočívající zejména: • ve sběru, svozu a odstraňování směsného komunálního odpadu, • ve sběru, svozu a využití odpadů sbíraných odděleně (separované odpady - papír a lepenka, plasty, sklo, nápojové kartony, biologicky rozložitelné odpady a kovy) prostřednictvím svozu nádob ze sběrných (shromažďovacích) míst • ve sběru, svozu a zpracování biologicky rozložitelného odpadu, papír a plastu od občanů prostřednictvím sběrných nádob umístěných přímo u domů (D2D), • užívání systému … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FCC Česká republika, s.r.o.
2021-10-01   Svoz a nakládání s odpadem města Veltrusy 2021 (Město Veltrusy)
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb při svozu a nakládání s SKO a separovaným odpadem (papír, plast, sklo, kompozitní obaly, kovy, jedlý olej a tuk) sbíraným nádobovým systémem ve městě a na velkokapacitním sběrném místě, a převzetí nebezpečných a vybraných ostatních odpadů odložených občany na velkokapacitním sběrném místě města Veltrusy (dále jen území města) v rozsahu Projektu, který je uveden v příloze č. 4 Projekt zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FCC Česká republika, s.r.o. SUEZ CZ a.s.
2021-09-24   Provozování sběrného dvora na území městské části Praha Ďáblice (Hlavní město Praha)
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů - sběrného dvora (dále jen „zařízení“) nacházejícího se na území městské části Praha - Ďáblice. Zařízení musí být provozováno v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami hl. m. Prahy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FCC Česká republika, s.r.o.
2021-04-22   Sanace staré ekologické zátěže na lokalitě bývalé sklárny Otvovice (NET2U s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je odstranění staré ekologické zátěže na lokalitě bývalé sklárny situované uprostřed obce Otvovice okr. Kladno, Středočeský kraj a zahrnuje sanaci nadlimitního znečištění v ploše B1 na levém břehu Zákolanského potoka. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Ekosystem spol. s r.o. Ekosystem spol. s.r.o. FCC Česká republika, s.r.o. Limek plus spol. s r.o. Limek plus spol. s.r.o. QUAIL spol. s r.o. Quail spol. s.r.o.
2021-04-12   Služby odpadového hospodářství MUNI 2021–2023 (Masarykova univerzita)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění svozu a likvidace jednotlivých druhů odpadů, které jsou vymezeny v příloze č. 1 návrhu smlouvy pro Masarykovu univerzitu to vše v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy, které souvisejí s problematikou odpadového hospodářství. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FCC Česká republika, s.r.o.
2021-04-09   Odvoz a likvidace odpadů SKO a TKO 2022–2023 (Česká republika – Ministerstvo obrany, Odbor nemovité infrastruktury, Sekce právní a investiční)
Předmětem plnění veřejné zakázky je převzetí, odvoz a odstranění vzniklých odpadů ve vojenských objektech, případně na území vojenských újezdů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. FCC Česká republika, s.r.o. Marius Pedersen a.s. Pražské služby, a.s.
2021-04-07   Sběr, přeprava a odstraňování odpadu – Kamenice (Obec Kamenice)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný text tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro zadavatele, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy, využívání, třídění a odstraňování odpadu. Místem plnění je Česká republika. Konkrétními místy plnění pro sběr odpadu jsou všechna katastrální území zadavatele, resp. místa vymezená … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FCC Česká republika, s.r.o.
2021-03-08   Odvoz, odstranění a využití vybraných odpadů z areálu TS (Technické služby města Pelhřimova, p.o.)
Výběr organizace, která bude zajišťovat odvoz, odstranění a využití směsného komunálního, separovaného a nebezpečného odpadu dle požadavků zadavatele z překládací stanice a sběrného dvora. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FCC Česká republika, s.r.o.
2020-12-22   Sanace ekologické zátěže - Velký Šenov (Whalley a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění služeb, jejichž hlavním účelem jsou sanační práce vedoucí k eliminaci ekologické zátěže a možnosti kontaminace životního prostředí, zahrnující kompletní likvidaci nádrží na LTO a příslušenství, včetně odtěžby kontaminovaných zemin v areálu společnosti Whalley a.s. ve Velkém Šenově. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FCC Česká republika, s.r.o. GEOtest, a.s.
2020-12-04   „Sběr, přeprava a odstraňování odpadu - Babice" (Obec Babice)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný text tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro zadavatele, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy, využívání, třídění a odstraňování odpadu. Místem plnění je Česká republika. Konkrétními místy plnění pro sběr odpadu jsou všechna katastrální území zadavatele, resp. místa vymezená … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FCC Česká republika, s.r.o.
2020-12-03   Sanace bývalé skládky kalů u obce Proseč (Čistá příroda Východních Čech, o.p.s.)
Předmětem veřejné zakázky je odtěžba a odvoz bývalého kalového pole a bývalé skládky tuhého komunálního odpadu (TKO), vytvoření sanačního drénu, zpětný zásyp, modelace nivelety terénu zatravnění a výsadba dřevin, instalace a provoz sanačních technologií včetně aplikace inovativních sanačních metod. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FCC Česká republika, s.r.o.
2020-09-08   Sanace SEZ lokality obalovny Modřec (Skanska Asfalt, s.r.o.)
Předmětem plnění zakázky je realizace nápravných opatření v areálu obalovny společnosti Skanska Asfalt, s.r.o., která se nachází ve vzdálenosti okolo 1,4 km severozápadně od osady Modřec, která spadá pod město Polička, kraj Pardubický (kód CZ053). Nápravná opatření budou provedena v souladu s projektem „Modřec - obalovna - projektová dokumentace nápravných opatření" vypracovanou společností Vodní zdroje Chrupdim, spol. s.r.o. (červen 2019, aktualizace září 2020). Vybraný dodavatel bude povinen po podpisu … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FCC Česká republika, s.r.o.
2020-07-15   Komplexní nakládání s odpady v obci Baška (Obec Baška)
Předmětem plnění veřejné zakázky je shromažďování, sběr, svoz, třídění, využití a odstraňování komunálních odpadů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FCC Česká republika, s.r.o.
2020-06-15   Svoz a likvidace SKO, papíru, plastů, skla a ostatních odpadů (Česká pošta, s.p.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb svozu a likvidace směsného komunálního odpadu, papíru, plastů, skla a ostatních odpadů z provozoven zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena na sedm samostatných částí podle jednotlivých poštovních regionů: 1) Část č. 1 VZ - Region Jižní Čechy (JČ); 2) Část č. 2 VZ - Region Západní Čechy (ZČ); 3) Část č. 3 VZ - Region Severní Čechy (SČ); 4) Část č. 4 VZ - Region Východní Čechy (VČ); 5) Část č. 5 VZ - Region Jižní Morava (JM); 6) Část č. 6 VZ - Region … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. FCC Česká republika, s.r.o. Marius Pedersen a.s. Marius Pedersen, a.s. RUMPOLD s.r.o. Rumpold, s.r.o.
2020-05-21   Sběr, svoz a využití komunálního bioodpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů 2021 - 2022 (Hlavní město Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb k zajištění sběru, svozu a nakládání s rostlinným bioodpadem (dále jen „bioodpad“) pomocí velkoobjemových kontejnerů (dále jen „VOK“). A. Komplexní nakládání s bioodpadem (katalogové číslo: 20 02 01): A.1. celoplošný sběr bioodpadu (včetně poskytnutí a přistavení VOK), Stránka 4 z 52 A.2. zajištění proškolené obsluhy koordinující organizaci a ukládání bioodpadu u přistavených VOK tak, aby se maximálně využil přistavený objem VOK a následně byla … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FCC Česká republika, s.r.o.
2020-01-31   Nakládání s odpady pro Lesy hl. m. Prahy - Biologicky rozložitelný odpad (Lesy hl. m. Prahy)
Předmětem této části veřejné zakázky je nakládání s biologicky rozložitelnými odpady z údržby zeleně (převážně, pařezy, kořeny, tráva, listí) v rozsahu Rámcové dohody a jejich příloh, viz příloha č. 4 této zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FCC Česká republika, s.r.o.
2020-01-13   Zajištění služeb nakládání s odpady pro město Klecany (Město Klecany)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění sběru, svozu, odstraňování a likvidace směsného komunálního odpadu (vč. objemného odpadu), sběr, svoz, odstranění a využití vytříděných složek komunálního odpadu, jejímž původcem je město Klecany, zajištění odvozu a likvidaci odpadu ze zařízení ke sběru a výkupu odpadů - sběrného dvora ve městě Klecany, tj. komplexní nakládání s odpady ve městě Klecany v souladu s platnými právními předpisy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FCC Česká republika, s.r.o.
2020-01-13   Údržba zeleně Milovice (Město Milovice)
6.1. Předmětem veřejné zakázky je: sekání trávy, Podzimní sběr listí, Odstraňování ruderálních porostů, Vyřezání a vysekání porostů dřevin a křovin náletového charakteru, Výsadba dřevin a křovin. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FCC Česká republika, s.r.o.
2019-12-13   SEZ, innogy Energie, s.r.o. - lokalita Kroměříž (Česká republika - Ministerstvo financí)
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Aktualizace projektové dokumentace, Kroměříž, innogy Energie, s.r.o.“, zpracované v srpnu 2019 společností Lidařík, s.r.o., která je přílohou č. 3 ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FCC Česká republika, s.r.o. GEOtest, a. s. GEOtest, a.s.
2019-11-20   Odvoz a odstranění odpadu produkovaného v NNH (Nemocnice Na Homolce)
Sběr, odvoz a odstranění nebezpečných odpadů a ostatních odpadů produkovaných ve zdravotnickém zařízení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FCC Česká republika, s.r.o.
2019-10-14   Svoz a nakládání se separovaným odpadem města Chlumec nad Cidlinou II (Město Chlumec nad Cidlinou)
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb při svozu a nakládání se separovaným, nebezpečným a jiným odpadem města Chlumec nad Cidlinou a v místních částech Kladruby, Lučice, Pamětník (dále jen území města) v rozsahu uvedeném v Projektu, který je přílohou č.4 zadávací dokumentace Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FCC Česká republika, s.r.o.
2019-07-01   Svoz odpadu pro obec Hazlov (Obec Hazlov)
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb v oblasti nakládání s odpady v katastrálním území obce Hazlov (dále jen „předmět veřejné zakázky“) v rozsahu blíže specifikovaném touto zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb či dodávek nezbytných ke splnění veřejné zakázky. Předmět veřejné zakázky bude plněn v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FCC Česká republika, s.r.o.
2019-06-20   Zajištění svozu a likvidace komunálního a nebezpečného odpadu VUT v Brně (Vysoké učení technické v Brně)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění svozu a likvidace komunálního a nebezpečného odpadu v souladu se zákonem o odpadech a zákonem o nebezpečných odpadech pro jednotlivé součásti zadavatele ve městě Brně. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FCC Česká republika, s.r.o.
2019-06-05   Sběr, přeprava a odstranění nebo využití odpadu včetně vypůjčení odpadových nádob (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající ve sběru, přepravě a odstranění nebo využití odpadů způsobem a za podmínek stanovených v příloze č. 3 zadávací dokumentace (vzor smlouvy o sběru, přepravě a odstranění odpadu). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FCC Česká republika, s.r.o.
2019-05-21   „SEZ, innogy Energie, s.r.o. – lokalita Vyškov“ (Ministerstvo financí)
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Doprůzkum a projektová dokumentace sanace na lokalitě Vyškov společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s.“ z července 2016, zpracovaná společností GEOtest, a.s. Projektová dokumentace obsahuje 2 části: — Projekt stavebních prací (GEOtest, a.s., červenec 2016), — Projekt geologických prací (GEOtest, a.s., červenec 2016). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: „AVE-GT-FCC Vyškov“ s vedoucím... AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. FCC Česká republika, s.r.o. GEOtest, a. s. společník FCC Česká republika, s.r.o. společník GEOtest, a. s.
2019-03-21   Provozování sběrného dvora na území městských částí Praha Ďáblice a Praha Vinoř (Hlavní město Praha)
Předmětem plnění je poskytnutí služeb spočívajících v provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů – sběrného dvora na území Prahy v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami hl. m. Prahy. Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou detailně specifikovány v zadávací dokumentaci. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na 2 části, a to následovně: • Část 1 … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FCC Česká republika, s.r.o. Pražské služby, a.s.