Dodavatel: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

2023-10-26   Svoz odpadu pro městys Chlum u Třeboně (Městys Chlum u Třeboně)
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb – sběru, přepravy a odstraňování nebo využívání odpadu v katastru obce zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
2023-10-16   NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ MĚSTA STARÝ PLZENEC 2024-2028 (Město Starý Plzenec)
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění následujících služeb v oblasti nakládání s odpady ve správním území města Starý Plzenec (včetně jeho místní části Sedlec) v souladu s právními předpisy a technickými normami, které se týkají odpadového hospodářství: Část č.1: směsný komunální odpad Část č.2: separovaný odpad Část č.3: odpad ze sběrného dvora Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Rumpold - R Rokycany s.r.o.
2023-10-10   NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ MĚSTA BLOVICE 2024-2025 - SEPAROVANÝ ODPAD (Město Blovice)
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádět, resp. zajistit sběr a svoz odpadu, tj. přepravu odpadu z míst jeho shromažďování na území města Blovice na místo jeho využití, zpracování či odstranění, a to za podmínek sjednaných ve Smlouvě o nakládání s vytříděnými složkami komunálního odpadu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
2023-10-10   Dodávky inertních materiálů (Silnice LK a.s.)
Předmětem této Veřejné zakázky je v každé části Veřejné zakázky uzavření Rámcové dohody s jedním účastníkem , jejímž předmětem budou podle definice příslušné částí Veřejné zakázky dílčí dodávky buď inertního písku frakce 0/8 anebo inertního kameniva frakce 4/8 pro zimní údržbu silnic dle platných a účinných českých technických norem pro daný druh materiálu, včetně dopravy a složení tohoto kameniva na jednotlivých místech určených Zadavatelem pro dílčí části Veřejné zakázky. Dílčí dodávky budou … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. DS Logistic s.r.o.
2023-09-14   Provádění zimní údržby místních komunikací, v případě části 3 zakázky (na úseku č. 3) pak i provádění běžných úklidů... (Statutární město Plzeň, zastoupené Městským obvodem Plzeň 1)
Předmětem plnění jsou činnosti spočívající v zajištění zimní údržby místních komunikací, v případě části 3 zakázky (na úseku č. 3) pak i provádění běžných úklidů a strojního čištění vybraných komunikací na území MO Plzeň 1. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Vodohospodářské stavby, společnost s...
2023-09-09   Zabezpečení zimní údržby komunikací – chodníků – na území MČ Brno-sever (statutární město Brno, městská část Brno sever)
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v zabezpečení zimní údržby místních komunikací – chodníků – na území městské části Brno-sever. Účastník, jako budoucí dodavatel, bude zodpovídat za schůdnost místních komunikací přizpůsobenou povětrnostní situaci a jejím důsledkům, a to způsobem stanoveným v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v prováděcích předpisech k tomuto zákonu, zejména ve vyhlášce č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. PET group,a.s.
2023-09-05   Svoz a likvidace odpadů 2023 (Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb svozu a likvidace nebezpečného odpadu, směsného komunálního odpadu, a tříděného odpadu (papíru, plastů, skla) z pracovišť zadavatele, v pravidelných zadavatelem stanovených intervalech (četnost svozu) nebo na vyžádání dle aktuálních potřeb zadavatele. Služby též zahrnují u některých kategorií odpadu zapůjčení vybraných druhů sběrných nádob dodavatelem (dále též účastníkem) a dodávku pytlů z PVC určených na odpady kategorie 180 103 v počtu … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. AVE Ústí nad Labem s.r.o. EKOM CZ a.s. VEBLO a.s.
2023-08-22   Převzetí, odvoz a odstranění odpadů 2023 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky je převzetí, zajištění svozu a odstranění odpadů vznikajících při činnosti FN Plzeň po dobu 1 roku – převzetí, naložení, odvoz, zvážení a odstranění nebezpečných odpadů, biologicky rozložitelných odpadů, komunálních odpadů, včetně jejich vytříděných složek (plast, papír, sklo) z Fakultní nemocnice Plzeň v souladu se zákony. Veřejná zakázka je rozdělena na části. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Čistá Plzeň, s.r.o. ELIOD servis, s.r.o. Recovera Využití zdrojů a.s.
2023-08-16   Svoz a likvidace SKO, papíru, plastů, skla, kovů a ostatních odpadů 2024 – JČ, ZČ, SČ, VČ, JM a SM (Česká pošta, s.p.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb svozu a likvidace směsného komunálního odpadu, papíru, plastů, skla a ostatních odpadů z provozoven zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. FCC Česká republika, s.r.o. Marius Pedersen a.s. RUMPOLD s.r.o.
2023-07-26   Údržba místních komunikací ve městě Jilemnice v zimním období 2023–2027 (Město Jilemnice)
Předmětem této veřejné zakázky je provádění zimní údržby místních komunikací města Jilemnice v souladu s podmínkami nařízení města Jilemnice č. 5/2009 v zimním období let 2023–2027. Rozsah plnění je podrobně vymezen v Příloze č. 7 ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
2023-07-19   Běžná údržba 2023-25 okres Žďár nad Sázavou (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Jedná se o zajištění běžné letní údržby silnic I. třídy v okrese Žďár nad Sázavou. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
2023-07-17   Komunální služby pro Ústí nad Labem (Statutární město Ústí nad Labem)
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je zajištění poskytování komunálních služeb pro Statutární město Ústí nad Labem. Veřejná zakázka je rozdělená na dvě části: Část 1: Letní a zimní údržba komunikací Část 2: Úklidové služby Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. AVE Ústí nad Labem s.r.o. Dokom Final s.r.o.
2023-06-19   Svoz a využití či odstranění odpadu pro obec Kobeřice (Obec Kobeřice)
Předmětem veřejné zakázky je svoz a odstranění odpadu pro zadavatele. Podrobná specifikace služeb je stanovena obchodními podmínkami, které tvoří přílohu zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
2023-06-05   Běžná údržba 2023-2025 okres Pelhřimov (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Jedná se o zajištění údržby silnic I. třídy v okrese Pelhřimov. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
2023-06-05   Svoz a nakládání s odpadem města Čelákovice (Město Čelákovice)
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb při svozu a nakládání s SKO a separovaným odpadem sbíraným nádobovým systémem ve městě z veřejných separačních stání (papír, plasty, sklo, kovy, bioodpad a jedlý olej a tuk) a od rodinných a bytových domů (bioodpad a plasty) a převzetí všech odpadů odložených občany města v rozsahu Projektu, který je uveden v příloze č.4_Projekt. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
2023-05-22   Rámcová dohoda – Úklid komunikací ve správě města Nový Bor 2023 – 2027 (Město Nový Bor)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění činností spojených se zimním a letním úklidem komunikací, chodníků a veřejných prostranství na území města Nový Bor zadávaných na základě rámcové dohody na dobu 4 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
2023-05-18   Běžná údržba 2023-25 okres H. Brod (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Jedná se o zajištění běžné údržby silnic I. třídy v okrese Havlíčkův Brod. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
2023-04-27   JMK - Brno - město - Běžná údržba silnic I. tříd (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v zajištění běžné údržby silnic I. třídy na území města Brna. S vybraným dodavatelem bude uzavřena rámcová dohoda na 21 měsíců. Běžnou údržbou se rozumí činnosti, jejichž potřeba byla zjištěna v rámci běžných prohlídek silnic a mostů (čištění vozovek, údržba dopravního značení, dopravních zařízení a dalšího příslušenství včetně jejich čištění, odstraňování závad na svislém dopravním značení, údržbu krajnic a příkopů nebo mostů). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
2023-03-22   Sběr, svoz a odstranění odpadu - Ronov a Žleby (Město Ronov nad Doubravou)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný text tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro město Ronov nad Doubravou a obec Žleby, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy, využívání, třídění a odstraňování odpadu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
2023-03-10   Svoz a likvidace SKO, papíru, plastů, skla a ostatních odpadů - SČ, VČ, JM a SM (Česká pošta, s.p.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb svozu a likvidace směsného komunálního odpadu, papíru, plastů, skla a ostatních odpadů z provozoven zadavatele. Veřejná zakázka (dále též jen „VZ“) je rozdělena na čtyři samostatné části podle jednotlivých poštovních provozoven: 1) část č. 1 VZ - severní Čechy (SČ) 2) část č. 2 VZ - východní Čechy (VČ) 3) část č. 3 VZ - jižní Morava (JM) 4) část č. 4 VZ - severní Morava (SM) Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. FCC Česká republika, s.r.o. Marius Pedersen a.s.
2023-02-06   Rámcová dohoda - kosení travních porostů okres - Blansko (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Zajištění kosení travních porostů na silničních pozemcích v okolí silnic v okolí silnic I. třídy na území Jihomoravského kraje v okrese Blansko Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
2023-02-06   Rámcová dohoda - kosení travních porostů okres Brno - město (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky je kosení travních porostů na silničních pozemcích v okolí silnic I. třídy na území Jihomoravského kraje v okresu Brno - město Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
2023-02-02   Služby odpadového hospodářství pro Ústí nad Labem (Statutární město Ústí nad Labem)
Formálním účelem této nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení dle ustanovení § 3 písm. b) a § 56 ZZVZ je uzavření dvou (2) samostatných smluv na poskytování služeb odpadového hospodářství pro zadavatele, přičemž každá smlouva bude uzavřena s jedním dodavatelem, který podal nabídku na plnění příslušné části veřejné zakázky, a který se na základě provedeného hodnocení dle hodnotících kritérií uvedených v článku 15 zadávací dokumentace umístil na prvním (1.) nejlépe hodnoceném místě z … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. AVE Kladno s.r.o. AVE Ústí nad Labem s.r.o.
2023-01-30   Svoz odpadu a zajištění úklidu v areálu Výstaviště Praha a Holešovické tržnice (Výstaviště Praha, a.s.)
Předmětem zakázky je zajištění poskytování služeb sběru, svozu, odstranění komunálního odpadu a zajištění úklidu v areálu Výstaviště Praha a areálu Holešovické tržnice a veškerých služeb, které se svozem odpadu a úklidem souvisí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. AVE Pražské komunální služby a.s. AVE Services s.r.o.
2022-11-29   SVOZ A LIKVIDACE ODPADU VE MĚSTĚ VELKÝ ŠENOV NA OBDOBÍ OD 1.2.2023 DO 31.1.2027 (Město Velký Šenov)
Svoz a likvidace směsného komunálního odpadu, nebezpečného odpadu, ostatního objemného odpadu a biologicky rozložitelného odpadu ve městě Velký Šenov na období od 1.2.2023 do 31.1.2027. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
2022-11-09   Sečení vegetace 2023-2026 oblast A (okr. Děčín, Ústí nad Labem, Teplice) (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Sečení vegetace na pozemcích ve správě ŘSD ČR, Správa Chomutov - oblast Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a vyhláškou č. 104/1997 Sb. v platném znění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Dokom Final s.r.o. G.O.O.S.E. & Co, a.s. H - Rekultivace, a.s.
2022-11-07   Uložení směsného komunálního odpadu 2023-2026 (MVE PLUS, s. r. o.)
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služby zajištění bezpečného uložení směsného komunálního odpadu (katalog.č.200301) ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, pocházejícího z území Města Kutná Hora, odkud bude na skládku svážen. Směsný komunální odpad bude odebrán od zadavatele jako svozové společnosti a uložen na skládku ve vlastnictví či správě účastníka, a to za splnění veškerých legislativních norem platných a účinných pro … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
2022-10-17   SBĚR, PŘEPRAVA A LIKVIDACE ODPADU V OBCI JENŠTEJN (Obec Jenštejn)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb v oblasti sběru, přepravy, odstraňování a následné likvidace všech druhů odpadu pro obec Jenštejn a její místní část Jenštejn-Dehtáry. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
2022-10-10   Komplexní zajištění nakládání s odpadem obce Vrdy 2022 (Obec Vrdy)
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb při svozu a nakládání se směsným komunálním odpadem, separovaným odpadem sbíraným nádobovým systémem v obci z veřejných separačních stání (papír, plasty, sklo, nápojové kartony a kovy) a od rodinných a bytových domů (papír, plasty a bioodpad), zajištění převzetí všech odpadů odložených občany na sběrném dvoře obce Vrdy v rozsahu Projektu, který je uveden v příloze č. 4 Projekt. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
2022-10-05   Zajištění ukládání a likvidace komunálního odpadu v roce 2023, Nové Město na Moravě (TS služby s.r.o.)
Zajištění ukládání a likvidace komunálního odpadu v roce 2023, Nové Město na Moravě Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
2022-09-19   Běžná údržba silnic I. třídy v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Most, Teplice (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky je běžná údržba silnic I. třídy v Ústeckém kraji v okresech Most a Teplice, v souladu s podmínkami Rámcové dohody a jejími přílohami, především Přílohy č.1 Specifikace plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena Rámcová dohoda s jedním účastníkem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. AVE Ústí nad Labem s.r.o. Dokom Final s.r.o. EUROVIA CS, a.s. H - Rekultivace, a.s.
2022-09-19   Běžná údržba silnic I. třídy v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Ústí n. L., Děčín, Litoměřice (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky je běžná údržba silnic I. třídy v Ústeckém kraji v okresech Ústí n. L., Děčín, Litoměřice , v souladu s podmínkami Rámcové dohody a jejími přílohami, především Přílohy č.1 Specifikace plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena Rámcová dohoda s jedním účastníkem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. AVE Ústí nad Labem s.r.o. Dokom Final s.r.o. EUROVIA CS, a.s. H - Rekultivace, a.s.
2022-09-06   „Svoz, využití nebo odstranění směsného a tříděného komunálního odpadu, jehož původcem je město Oslavany“ (Město Oslavany)
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je převzetí objednatelem vyprodukovaného směsného komunálního odpadu (dále jen „SKO“) a dalších odpadů kategorie „O“ ostatní a kategorie „N“ nebezpečné dle přílohy č. 4 Příloha č. 3 Smlouvy - Nabídková cena (výkaz prací a služeb) této zadávací dokumentace. Součástí zakázky je dále převzetí odpadu, jeho zpracování, využití nebo odstranění přijatého odpadu v souladu se zákonem o odpadech, vystavení dokladu nebo potvrzení o odstranění odpadu v zařízení k tomu … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
2022-08-30   Údržba zeleně na území městského obvodu Plzeň 4, lokality č. 1, 2, 4 (Statutární město Plzeň, zastoupené MO Plzeň 4)
Předmětem veřejné zakázky jsou práce při celoroční údržbě a ošetřování veřejné zeleně a činnosti s tím související v místě plnění, a to na území Městského obvodu Plzeň 4. Zejména se jedná o pravidelné sečení travních ploch, provádění výhrabů travnatých ploch se sběrem listí, prořezů a zmlazování keřů, okopávání a pletí, výsadeb keřových a květinových záhonů a další zahradnické práce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Radek Scheerbaum
2022-08-25   TS města Nymburka - zajištění likvidace komunálního odpadu (Technické služby města Nymburka)
Předmětem zakázky je zajištění převzetí odpadu od zadavatele za účelem jeho likvidace. S vybraným dodavatelem bude uzavřena smlouva na dobu neurčitou, jejíž závazný návrh je přílohou č. 1 Zadávací dokumentace (dále též jen „Smlouva“). Předpokládaný roční objem jednotlivých katalogových čísel odpadu je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace. Předpokládaný roční objem odpadu je stanoven pouze pro účely zadávacího řízení a nezakládá povinnost zadavatele uvedené množství dodavateli v daném období … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
2022-08-04   Odpadové hospodářství města Čáslav (Město Čáslav)
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v zajištění vybraných činností obecního systému nakládání s komunálním odpadem a dále pronájem vybraných druhů odpadových nádob (soustřeďovacích prostředků) vyhovujících příslušným právním předpisům a technickým normám. Služby dle této veřejné zakázky se budou týkat jak odstraňování odpadu tak i dalších činností souvisejících s odpadovým hospodářstvím. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
2022-08-01   Zajištění odpadového hospodářství a údržby komunikací na území města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)
Předmětem veřejné zakázky (část A - B) jsou služby spočívající v zajištění odpadového hospodářství a údržby komunikací na území města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Bližší specifikace předmětu každé části veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1a nebo 1b zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části podle předmětu plnění, a to následovně: • Komunální a související odpad; • Komunikace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. AVE Kladno s.r.o.
2022-05-27   Čištění a zimní údržba komunikací a úklid autobusových zastávek v České Lípě (Město Česká Lípa)
Zajištění komplexních služeb při čištění a zimní údržbě komunikací a zajištění úklidu autobusových zastávek v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích dle podmínek uvedených, v platném znění a v souladu se souvisejícími právními předpisy, vyhláškami a nařízeními Města Česká Lípa a rovněž v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.
2022-04-28   Zajištění provozu sběrného dvora ve městě Heřmanův Městec 2022 (Město Heřmanův Městec)
Předmětem veřejné zakázky je úplné zajišťování údržby, provozu, správy sběrného dvora odpadů v Heřmanově Městci (dále jen „sběrný dvůr“) a nakládání s odpady přijatých na sběrný dvůr, v souladu s platnou legislativou a dále zabezpečení provozu místa zpětného odběru. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
2022-04-28   Svoz odpadů - Heřmanův Městec 2022 (Město Heřmanův Městec)
Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb svozu odpadu (mimo sběrný dvůr) pro město Heřmanův Městec; v rozsahu tohoto Projektu, který je přílohou zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
2022-03-22   ZAJIŠTĚNÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY SILNIC II. A III. TŘÍDY NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění zimní údržby silnic II. a III. třídy cestmistrovství Tasovice - pracovní okruh č. 135-I-D, cestmistrovství Tišnov - pracovní okruh č. 145-CH-D, cestmistrovství Tišnov - pracovní okruh č. 146-I-D, cestmistrovství Hodonín - pracovní okruh č. 413-CH-D,cestmistrovství Hodonín - pracovní okruh č. 414-CH-D, cestmistrovství Veselí n. M.- pracovní okruh č. 434-I-D, cestmistrovství M.Krumlov - pracovní okruh č. 635-I-D, cestmistrovství M.Krumlov - pracovní okruh č. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Josef Holcner-Zemní práce s.r.o. Stavební firma Plus s.r.o.
2022-02-07   STC kraj - oblast JIHOZÁPAD - kácení stromů a dřevin (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky je kácení a prořez stromů a keřů a odstraňování pařezů na silnicích I. třídy a dálnicích II. třídy ve Středočeském kraji, v oblasti JIHOZÁPAD, po dobu 48 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. AVE Kladno s.r.o. B E S s.r.o. H - Rekultivace, a.s.
2022-01-13   Odvoz a následné využití odpadu kat. číslo 19 13 05* vyhlášky č. 8/2021 (DIAMO, státní podnik)
Zajištění odvozu a následného využití/odstranění odpadu zatříděného v souladu s vyhláškou č. 8/2021 včetně přistavení a pronájmu soustřeďovacích prostředků - velkoobjemových kontejnerů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
2022-01-11   Odvoz a likvidace odpadů SKO a TKO 2022 - 2023 Jižní Morava (Česká republika - Ministerstvo obrany, Odbor nemovité infrastruktury, Sekce právní a majetková)
Předěmtem plnění veřejné zakázky je převzetí, odvoz a odstranění vzniklých odpadů ve vojenských objektech, případně na území vojenských újezdů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
2021-11-11   UPOL - Sběr, svoz a likvidace směsného komunálního odpadu a tříděných složek komunálního odpadu 2022 - 2025 (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem veřejné zakázky je: • zajištění služeb spočívajících ve sběru, svozu a likvidaci: - směsného komunálního odpadu, - tříděného komunálního odpadu - plasty, - tříděného komunálního odpadu - papír, - tříděného komunálního odpadu - sklo - tříděného komunálního odpadu - biologicky rozložitelný odpad, - tříděného komunálního odpadu - kovy, • poskytnutí sběrných nádob na tento odpad k užívání pro potřeby Univerzity Palackého v Olomouci, a to na dobu tří let ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Stanoviště … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
2021-10-19   VN Olomouc- sběr, přeprava a odstranění odpadu (Vojenská nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je svoz a likvidace komunálního a separovaného odpadu z Vojenské nemocnice Olomouc. Jedná se o zdravotnické zařízení nemocničního typu sídlící na adrese Sušilovo nám. 5, 779 00 Olomouc, se dvěma samostatnými provozy na adresách Sušilovo nám. 5, 779 00 Olomouc a Pasteurova 66/13, 779 000 Olomouc. Zadavatel po vybraném dodavateli požaduje, aby zajistil komplexní nakládání s komunálními a separovanými odpady vzniklými při samotné činnosti zdravotnického zařízení. Požadovaná služba … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
2021-10-08   Svoz komunálního a tříděného odpadu - Obec Troubsko (Obec Troubsko)
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb - zabezpečení komplexního nakládání s odpady na katastrálním území veřejného zadavatele v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce Troubsko a v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnou legislativou. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
2021-10-07   I/9 Nový Bor - Svor, zkapacitnění - příprava území (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem VZ je příprava územní včetně kácení zeleně, likvidace pařezů a zasypání jam po pařezech na projektovaném úseku silnice I/9 (hlavní stavba "zkapacitnění" + připojení 300 m úseku v začátku stavby + přiřazení OK z akce "I/9 Svor" na konci úseku hl. stavby k této stavbě "zkapacitnění"). Na celý tento úsek je nutné připravit území a vykácet zeleň v trvalých i dočasných záborech, v souladu s vydanými rozhodnutími o kácení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
2021-10-01   Skládkování a energetické využití SKO pro město Žďár nad Sázavou (Město Žďár nad Sázavou)
Předmětem zakázky je zajištění odstranění směsných komunálních odpadů a objemných odpadů uložením na skládce k tomu určené a energetické využití směsných komunálních odpadů pro město Žďár nad Sázavou v zařízeních k tomu určených (ZEVO). Předmět veřejné zakázky je rozdělen v souladu s ustanovením § 35 Zákona na 2 části: 1. část - Odstranění směsného komunálního odpadu kat. č. 200301 a objemného odpadu kat. č. 200307 uložením na skládce 2. část - Energetické využití směsného komunálního odpadu kat. č. 200301 Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. SAKO a.s.
2021-09-24   Zajištění služeb nakládání s odpady pro obec Měšice (Obec Měšice)
Předmětem plnění jsou služby spočívající zejména ve sběru, svozu a odstraňování směsného komunálního odpadu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.