2023-03-07   Realizace vzdělávacích aktivit a procesních auditů v zařízeních pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji (Zlínský kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění realizace: - vzdělávacích programů, kurzů a podpory externím odborníkem pro pracovníky dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů: • přímé péče • sociální pracovníky • vedoucí pracovníky zařízení sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením zřizovaných Zlínským krajem • pracovníky ředitelství organizací poskytujících sociální služby - Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. (případně další 2 ředitelství, které vzniknou … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Freya, z. s. Moore Advisory CZ s.r.o.
2022-12-06   Poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) - analýzy (Středočeský kraj)
Předmětem této Veřejné zakázky jsou služby spočívající ve zpracování analýz stavu a potenciálu energetických úspor (dále jen „analýzy“) u souborů objektů (budov) č. 1-13, jejichž přehled tvoří Přílohu č. 1 Rámcové dohody, a to za podmínek a ve lhůtách stanovených v Rámcové dohodě a za ceny uvedené v tabulce pro stanovení nabídkové ceny, která je Přílohou č. 3 Rámcové dohody (dále jen „Ceník“). Dodavatel zpracuje v rámci daného souboru objektů (budov) dílčí analýzu pro každou zařazenou organizaci kraje v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Enviros, s.r.o. Loyd Group s.r.o. Moore Advisory CZ Moore Advisory CZ s.r.o.
2022-11-16   Rámcová dohoda o poskytování znaleckých posudků (Správa základních registrů)
Předmětem plnění Veřejné zakázky je poskytování znalecké činnosti spočívající ve zpracovávání a podávání znaleckých posudků a jejich doplnění nebo vysvětlení, vykonávané ve smyslu zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (dále jen „zákon č. 254/2019“) v těchto znaleckých oborech a oblastech: a) Obor Ekonomika - oblast Oceňování ICT, b) Obor Kybernetická bezpečnost - oblast Bezpečnost informačních systémů a informačních technologií, c) Obor Informační a komunikační … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Liberatrix, s.r.o. Moore Advisory CZ s.r.o. Znalecká kancelář Lidinský Mašín s.r.o.
2022-11-03   Ekonomické poradenství pro DPP (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou služby spočívající v poskytování poradenských služeb pro zadavatele, zejména pak v oblastech (i) ekonomiky, (ii) efektivity nákladů, (iii) nastavení procesů a jejich implementace a (iv) jiných projektových službách, a to za podmínek a ve lhůtách stanovených v závazném návrhu rámcové dohody, který je obsažen v Příloze č. 1 zadávací dokumentace. Bližší informace o veřejné zakázce jsou obsaženy v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: "FoxCom", s.r.o. Deloitte Advisory s.r.o. Grant Thornton Advisory k.s. Moore Advisory CZ s.r.o. Nexia AP a.s. One Advisory a.s. PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
2022-08-15   Poradenská činnost a služby zaměřené na zvýšení intenzity inovačních aktivit, zejména na realizaci nových... (JERUS a.s.)
Poradenská činnost a služby zaměřené na zvýšení intenzity inovačních aktivit, zejména na realizaci nových technologií a konkurence schopných výrobků a služeb. Tyto aktivity povedou ke zlepšení podmínek pro rozvoj inovačních firem a získání konkurenční výhody. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CVD s.r.o. Moore Advisory CZ s.r.o. Poradkyně, s.r.o.
2022-08-15   Služby Projektového managementu (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se třemi účastníky, je poskytování odborných externích poradenských služeb (čerpání služeb Projektového manažera č. 1, Projektového manažera č. 2 a Projektového administrátora). Na základě rámcové dohody bude pak zadavatel zadávat vybraným dodavatelům jednotlivé dílčí zakázky na poskytnutí služeb dle aktuálních potřeb zadavatele, a to na základě principu postupného zadávání … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Delta Advisory a.s. Moore Advisory CZ s.r.o.
2022-05-10   Podpora restrukturalizace České pošty 2022+ (Česká pošta, s.p.)
Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s pěti dodavateli, kteří se po provedeném hodnocení umístí na prvních pěti nejlépe hodnocených místech. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 30 měsíců od nabytí účinnosti rámcové dohody, nebo do vyčerpání finančního limitu uvedeného v odst. 3.3 rámcové dohody (dále také jen „smlouva“). Předmětem smlouvy bude stanovení právního rámce pro poskytování odborných služeb pro zadavatele týkajících se podnikového: • strategického a manažerského … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Deloitte Advisory s.r.o. Ernst & Young, s.r.o. KPMG Česká republika, s.r.o. Moore Advisory CZ s.r.o. PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
2022-03-08   Odborné služby P3O kanceláře - Portfolio a program management (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců s jedním účastníkem, je poskytování odborných externích poradenských služeb (čerpání služeb odborného realizačního týmu složeného z Portfolia manažera, Programového manažera a Programového manažera - specialisty). Na základě rámcové dohody bude pak zadavatel zadávat vybranému dodavateli jednotlivé dílčí zakázky na poskytnutí služeb dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Moore Advisory CZ s.r.o.
2021-12-31   EXTERNÍ SUPERVIZE PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY (Úřad práce České republiky)
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem na zajištění skupinové externí supervize pro zaměstnance Úřadu práce České republiky (dále jen ÚP ČR) na úseku nepojistných sociálních dávek (dále jen „NSD“) a úseku zaměstnanosti (dále jen „ZAM“) v rámci celé České republiky. Zadávací řízení je v souladu s § 35 zákona rozděleno na následující samostatné části. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: IMAD Supervize 2022 Mgr. Alena Dokulilová Mgr. Jan Knetl Moore Advisory CZ s.r.o.
2021-07-09   Strategické a manažerské poradenství (DIAMO, státní podnik)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na poskytování strategického a manažerského poradenství s jedním dodavatelem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Moore Advisory CZ s.r.o.
2021-05-11   Investiční a finanční poradenství (ČEZ, a.s.)
Tato veřejná zakázka je rozdělena na tři části, a to na: Část 1 VZ: Investiční poradenství, poradenství při vedení procesu akvizice, divestice a restrukturalizace. Část 2 VZ: Finanční poradenství pro akviziční cíle v ČR, provedení finanční a daňové Due Dilligence, ocenění společnosti a příprava posudků. Část 3 VZ: Finanční poradenství pro akviziční cíle v zahraničí, provedení finanční a daňové Due Dilligence, ocenění společnosti a příprava posudků. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BDO Audit s.r.o. BDO Czech Republic s.r.o. BDO ZNALEX, s.r.o. Česká spořitelna, a.s. COMMERZBANK Aktiengesellschaft Deloitte Advisory s.r.o. Ernst & Young, s.r.o. Grant Thornton Advisory s.r.o. ING Bank N.V. Komerční banka, a.s. KPMG Česká republika, s.r.o. Moore Advisory CZ s.r.o. Nomura International Plc Patria Corporate Finance, a.s. Patria Finance, a.s. PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. RBC Europe Limited Roklen Holding a.s. Roklen360 a.s. Societe Generale Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
2021-03-23   Odborné služby IT Governance (Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky)
Cílem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcových dohod (dále jen „Rámcové smlouvy“) na plnění jednotlivých částí veřejné zakázky, tj. na poskytování služeb vyjmenovaných v zadávací dokumentaci a podrobně definovaných v Příloze č. 1 zadávací dokumentace. VZ je rozdělena na 7 částí. Rámcové smlouvy budou uzavřeny s 2 dodavateli dle pořadí na základě ekonomické výhodnosti podaných nabídek, příp. 1 dodavatelem dle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. Předmětem Rámcových smluv bude úprava … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ITCON Solutions s.r.o. Moore Advisory CZ s.r.o.
2021-03-01   Smart MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj - Česká republika)
Dodavatel v rámci veřejné zakázky vytvoří dokumenty strategického charakteru, vč. zpracování dílčích procesů a jejich optimalizaci. Dále bude provádět školení a workshopy pro zaměstnance zadavatele v oblasti strategického řízení a řízení kvality, tak aby byly do přípravy dokumentů zapojeny zainteresované strany/příslušné útvary zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Moore Advisory CZ s.r.o.
2020-10-20   Zajištění procesu certifikace adiktologických služeb (Česká republika – Úřad vlády České republiky)
Předmětem plnění veřejné zakázky je organizačně technické zajištění procesu certifikace odborné způsobilosti adiktologických služeb. Certifikace odborné způsobilosti adiktologických služeb je posouzení a formální uznání, že poskytovatel adiktologických služeb odpovídá stanoveným odborným kritériím způsobilosti pro poskytování adiktologických služeb, které jsou definovány ve Standardech odborné způsobilosti adiktologických služeb. Certifikace odborné způsobilosti adiktologických služeb je posouzení a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Moore Advisory CZ s.r.o.