2023-12-27   I/23 tunel Pisárky – výměna systému EPS a EZS objektu tunelu (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem VZ je výměna systému elektrické požární signalizace (PS 618 - EPS) a systému elektrické zabezpečovací signalizace (PS 619 – EZS) objektu tunelu Pisárky, zahrnující související doplnění a úpravu řídícího systému tunelu Pisárky takovým způsobem, aby byly v plném rozsahu splněny podmínky dané provozní dokumentací dotčeného tunelu. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-27   D1 Rozšíření odpočívky Mikulášov – realizace stavby (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění je realizace stavby rozšíření stávající odpočívky Mikulášov na dálnici D1 v kraji Vysočina. Stavba rozšíření odpočívek navazuje na stávající zpevněné plochy tak, že zachovává stávající parametry dopravně technického řešení připojení odpočívek na dálnici D1 beze změny. Nové plochy (v celkové výměře cca 1,01 ha) jsou navrženy vedle odpočívek jako samostatné areály jen pro parkování nákladních aut (levá odpočívka) nebo osobních aut (pravá odpočívka). Pro zlepšení využití kapacity stání bude … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-22   Objektová storage (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Dodávka dvou zařízení pro objektovou storage s kapacitami 500TiB a 2000 TiB s možností rozšíření minimálně na 50PB pro každé zařízení vč. produktové podpory výrobce po dobu 5 let Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-22   D49, 4901 Hulín - Fryšták SO 189 a související objekty (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je vybudování stavebních objektů, které jsou nezbytně nutné pro dobudování a zprovoznění dálnice D49 Hulín – Fryšták. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-21   D7 MÚK Kutrovice – Panenský Týnec (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem veřejné zakázky je novostavba dálnice I. třídy D7 MÚK Kutrovice – Panenský Týnec v kategorii D25,5/100. Na začátku úseku v km 27,700 má tato stavba vazbu na připravovaný úsek 2 D7 MÚK Slaný-západ – Kutrovice. Tyto navazující úseky byly v průběhu zpracování dokumentace pro stavební povolení spolu koordinovány. Stavbu je třeba koordinovat zejména u SO 312 a SO 458 (SO navržené v rámci úseku 3). Koordinace bude probíhat s ohledem na skutečný stav realizace jednotlivých staveb. Řešený úsek je … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-21   KVA - Běžná údržba silnic I. třídy a dálnice D6 v KV kraji - RD/2023 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Běžná údržba zahrnuje práce, jejichž potřeba byla zjištěna v rámci běžných prohlídek silnic a mostů. Jedná se zejména o následující práce: čištění vozovek, údržba dopravního značení, dopravních zařízení a dalšího příslušenství včetně jejich čištění, odstraňování závad na svislém dopravním značení, údržbu krajnic a příkopů nebo mostů. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-21   I/20 České Budějovice, severní spojka (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem je realizace investiční akce „I/20 České Budějovice, severní spojka“. Severní spojka Českých Budějovic – propojení silnice I/20 v úseku od křižovatky u Globusu po Pražskou třídu, je liniovou stavbou dopravní infrastruktury včetně všech souvisejících konstrukcí, mostů, protihlukových opatření, doprovodné zeleně, tras inženýrských sítí včetně provizorních nadzemních kolektoru a mostu nutných při výstavbě. Stavba obsahuje novostavby, rozšiřování a přeložky silnic, místních komunikací a … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-20   „D6 Petrohrad – Lubenec, D6 Lubenec, obchvat II. etapa“ – monitoring hluku a kvality ovzduší (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem zakázky je autorizované kontrolní měření hluku z dopravy před zahájením výstavby, v průběhu výstavby a v rámci zkušebního provozu komunikace (ve všech lokalitách, kde byly akustickou studií predikovány hladiny hluku v úrovni vyšší než 3 dB pod úrovní příslušných hygienických limitů hluku). Provedení měření v každé lokalitě u nejvíce zatíženého objektu. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-19   I/27 Přeštice - obchvat, předstihový záchranný archeologický výzkum (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem je provedení předstihového záchranného archeologického výzkumu (ZAV) na základě zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-19   I/23, 38 Rámcová dohoda - Sečení 2023 - 2026 okres Třebíč (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Jedná se o sečení travních porostů na silnicích I. třídy v okrese Třebíč Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-19   I/23,38 Rámcová dohoda - Sečení 2024-26 okres Jihlava (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Jedná se o zajištění sečení travních porostů podél silnic I. tříd v okrese Jihlava. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-18   Letní údržba Borek - dodávková vozidla a mikrobusy (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem zakázky je nákup 5 ks dodávkových vozidel a 3 ks mikrobusů. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-18   D0 stavba 511, Běchovice - D1 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Stavba „D0 stavba 511, Běchovice - D1“ je součástí výstavby Silničního okruhu kolem Prahy. Předmětem zakázky (Stavební práce) je stavba komunikace D0 511 Běchovice – D1, která se nachází ve východní části hlavního města Prahy v samosprávných celcích Praha – Běchovice, Praha – Dubeč, Praha – Kolovraty, Praha – Královice, Praha – Nedvězí, Praha 22 (Uhříněves, Hájek u Uhříněvsi) a dále na území Říčany u Prahy, Kuří u Říčan a Nupaky. Úsek D0 stavba 511 je navržena jako šestipruh a začíná v křižovatce se … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-18   LK Běžná údržba 2024 - 2025 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Běžná údržba zahrnuje práce, jejichž potřeba byla zjištěna v rámci běžných prohlídek silnic a mostů. Jedná se zejména o následující práce: čištění vozovek; údržba dopravního značení, dopravních zařízení a dalšího příslušenství včetně jejich čištění; odstraňování závad na svislém dopravním značení; údržba krajnic a příkopů nebo mostů v rozsahu vymezeném dle § 9 Vyhlášky č. 104/1997 Sb. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-13   Technická infrastruktura pro zpracování dat (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem zakázky jsou dodávky zařízení pro obnovu a rozšíření stávající serverové, diskové/storage a zálohovací infrastruktury ve všech lokalitách ŘSD ČR. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-13   „D6 Petrohrad – Lubenec, D6 Lubenec II. etapa“ – monitoring podzemních a povrchových vod (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Zakázka na monitoring podzemních a povrchových vod, v v souvislosti se stavebním záměrem dálnice D6 – Ústecký kraj v úseku Petrohrad – Lubenec, který představuje novou liniovou stavbu ve spojení se vznikem nových úseků odvodňované zpevněné plochy. Je předpokládáno ovlivnění odtokových poměrů, resp. režimu povrchových vod snížením infiltrační plochy, resp. redistribucí povrchového a podpovrchového odtoku, v případě podzemní vody může rovněž dojít k přerušení mělkého kolektoru podzemní vody či … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-11   PD - Sanace kanalizace a šachet SSÚD Morava (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění zakázky je návrh bezvýkopové opravy poškozených částí trubního vedení nebo šachet zjištěných při TV monitoringu nebo běžné prohlídce, tvorba PD a autorský dozor při realizaci opravy. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-11   D2 Rozšíření odpočívky Zeleňák – realizace stavby (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění je realizace stavby rozšíření stávající odpočívky Zeleňák na dálnici D2 v Jihomoravském kraji. Stavba rozšíření odpočívek navazuje na stávající zpevněné plochy. Rozšířením dojde na levé i pravé straně k navýšení kapacity parkovacích stání (OA, NA, KAR). Při rozšiřování odpočívek jsou dotčeny stávající přídatné pruhy, které je nutno s ohledem na prodloužení odpočívek a výhledové předsunutí ČS PHM také prodloužit. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-11   PD - Sanace kanalizace a šachet SSÚD Čechy (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění zakázky je návrh bezvýkopové opravy poškozených částí trubního vedení nebo šachet zjištěných při TV monitoringu nebo běžné prohlídce, tvorba PD a autorský dozor při realizaci opravy. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-11   I/42 Brno, VMO Vinohrady - průzkumná štola (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění je podrobný geotechnický průzkum ve formě průzkumné štoly dle TP 76C pro navazující projekční přípravu stavby I/42 Brno, VMO Vinohrady. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-11   Malá mechanizace Městec - Vysokozdvižné vozíky pro SSÚD (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem VZ je nákup 5 ks vysokozdvižných vozíků určených především pro práci na zpevněném terénu v areálech SSÚD. Obnova techniky pro celoroční údržbu dálnic (lehké nákladní vozy s příslušenstvím, kontejnery, mechanizace pro opravy a údržbu dálnic a SSÚD) Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-06   Zajištění provozu a servisu meteostanic CrossMet a Vaisala (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem zakázky je komplexní zajištění provozu meteostanic typu CrossMet a Vaisala, přenosu validních dat do centrálního systému MIS, poskytování služeb dohledu nad správnou funkcí zařízení a zajištění pravidelného a poruchového servisu a oprav těchto zařízení včetně příslušenství. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-06   Mechanizace letní údržby - univerzální nosiče a příslušenství (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem zakázky je nákup mechanizace letní údržby Obnova techniky pro letní údržbu dálnic (sekačky, univerzální nosiče nářadí, příslušenství ) Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-04   D1 01191.A MÚK Brno jih (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem veřejné zakázky je rozšíření dálnice D1 ze stávajícího čtyřpuhového uspořádání na uspořádání šestipruhové (3 jízdní pruhy v každém směru) v úseku km 196,000 - 197,500. Součástí je přestavba MÚK Brno-jih na kapacitnější řešení, přestavba dálnice D2 v úseku km -0,430 až 0,965 a souběžných kolektorů včetně nezbytného vybavení a příslušenství. Součástí stavby je i úprava dotčených komunikací a inženýrských sítí. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-04   Mechanizace letní údržby - pásové sekačky s příslušenstvím (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem zakázky je nákup mechanizace letní údržby Obnova techniky pro letní údržbu dálnic (sekačky, univerzální nosiče nářadí, příslušenství ) Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-28   Celoroční údržba Borek - Pracovní plošina (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem zakázky je nákup mechanizace celoroční údržby - 1 ks Pracovní plošiny Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-24   Podpora HP (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem je poskytování produktové podpory výrobce k zařízením Hewlett Packard Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o.
2023-11-23   D7 MÚK Slaný-západ – Kutrovice (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem veřejné zakázky je novostavba dálnice I. třídy D7 MÚK Slaný-západ – Kutrovice v kategorii D25,5/110. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-22   D6 Petrohrad - Lubenec D6 Lubenec - obchvat, II. etapa“ – migrační bariéry (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem zakázky je opatření na ochranu obojživelníků formou instalace a údržby dočasných migračních bariér. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-21   D0 - úsek 511, Běchovice - D1 - Zemní práce pro Záchranný archeologický výzkum (ZAV) (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem zakázky je realizace zemních prací včetně kácení zeleně pro provedení záchranného archeologického výzkumu (ZAV) pro stavbu D0 511 Běchovice – D1. Jednotlivé zemní práce budou vzájemně koordinovány se zpracovatelem záchranného archeologického výzkumu. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-20   D35 Sadová - Plotiště (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem veřejné zakázky je nahrazení stávající, v současné době již kapacitně nevyhovující dvoupruhové silnice I/35 čtyřpruhovou dálnici. Na obou koncích stavba navazuje na úseky souběžně připravované – „D35 Úlibice – Hořice“ a „D35 Sadová – Plotiště“. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-14   Provoz a rozvoj subsystému CEV (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Provoz a rozvoj systému „Centrální evidence vad (dále CEV)“ pro zajištění jednotné evidence prohlídek vykonaných na pozemních komunikacích (dále jen PK) a vad zjištěných při jejich provádění, jednotné evidence staveb a stavebních objektů na PK Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-13   I/57 Semetín - Bystřička, 2.stavba (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování novostavby silniční komunikace I/57 (kat. S22,5/90) mezi obcemi Bystřička – Jablůnka s novou mimoúrovňovou křižovatkou MÚK Bystřička, souvisejícími mostními objekty, přeložkami dotčených inženýrských sítí, protihlukovými stěnami, oplocením a rekultivací území. Součástí stavby je také zabezpečení dopravních vazeb v okolí – propojení obcí Jablůnka – Pržno (přeložka silnice III/05732 vedená po levém břehu řeky Vsetínská Bečva, vč. mostních objektů) a sjezd z … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-08   Provoz C-ITS koridoru na vybraných úsecích dálnic D0, D1, D5 a D11 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem veřejné zakázky jsou služby zajištění provozu, údržby, technické a uživatelské podpory, včetně poskytování nezáručních prací a rozvoje systému. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Intens Corporation s.r.o.
2023-11-08   Rozvoj C-ITS na síti pozemních komunikací TEN-T - část 1 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky a související služby dle zadávací dokumentace a jejích příloh, tedy komplexní dodávka a instalace C-ITS systému na vybraných úsecích dálnic D0, D1, D2, D5 a D11, včetně souvisejících SSÚD (dále také jen „Systém“) vč. vypracování a dodání implementační studie Systému, instalace Systému v samotné lokalitě, integrace tohoto Systému do C-ITS Back office zadavatele a do C-ITS centrálních prvků a provedení všech souvisejících dodávek, služeb či stavebních … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SPEL, a.s.
2023-11-07   I/45 Bruntál – východní obchvat, I. etapa (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového východního obchvatu města Bruntálu. Jedná se o novostavbu dvoupruhové pozemní komunikace v kategorii S 9,5/80 v délce 4,5 km. Součástí stavby jsou mostní objekty, protihlukové stěny, přeložky silnic III. tříd a polních cest, oplocení, přeložky dotčených inženýrských sítí, vegetační úpravy, rekultivace území apod. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-07   D8 Oprava stavebně technologické části tunelů Panenská a Libouchec (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění realizace opravy středního rozsahu tunelů Panenská a Libouchec na dálnici D8. V rámci rekonstrukce tunelů dojde k sanaci technologického vybavení tunelů včetně sanace stavební části. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-06   Kácení stromů a dřevin v Plzeňském kraji, oblast JIH (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na kácení stromů a dřevin v Plzeňském kraji, oblast JIH, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 24 měsíců (2 roky) s 1 účastníkem. Bude zajišťovat kácení a řez dřevin v ochranných pásmech silnic I. třídy v Plzeňském kraji a na pozemcích ve vlastnictví ŘSD ČR. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-06   Kácení stromů a dřevin v Plzeňském kraji; oblast SEVER (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na kácení stromů a dřevin v Plzeňském kraji, oblast Plzeň-sever a Plzeň-jih, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 24 měsíců (2 let) s 1 účastníkem. Zajištění kácení a řez dřevin v ochranných pásmech silnic I. třídy v Plzeňském kraji a na pozemcích ve vlastnictví ŘSD ČR. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-02   Zajištění podpory VMware (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Průběžné poskytování zajištění podpory produktů VMware. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Data Protection Delivery Center, s.r.o.
2023-10-31   D8, 0805 Zajištění provozu dálnice - Kancelář geotechnického monitoringu dálnice (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění vysoce odborné činnosti k dosažení vyšší míry bezpečnosti provozované stavby dálnice D8, 0805 Lovosice – Řehlovice. Vybraný dodavatel provede posouzení účinnosti stávajícího systému GTM, navrhne a na základě schválení supervizním orgánem objednatele provede doplnění systému GTM o další monitorovací prvky tak, aby systém komplexně postihoval všechny geologické, hydrogeologické a jiné vlivy na konstrukce stavby dálnice (a vybraný dodavatel tak měl úplné vstupní … Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-31   D35 rozšíření odpočívky Skrbeň km 250,2 vpravo, Sanitární zóna (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem veřejné zakázky je „Sanitární zóna odpočívky D35 Skrbeň 259,2km “, která je tvořená samoobslužným objektem, a dalších drobných dodávek spojených s objektem. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-30   Vysokozdvižný vozík (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem VZ je nákup 1ks vysokozdvižného vozíku s proměnným vyložením, určený především pro práci na neupraveném přírodním terénu a na narušeném terénu, například na staveništi Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-30   I/16,32,35 Opravy asfaltových hutněných vozovek - oblast Jičín (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem VZ je uzavření Rámcové dohody na dobu trvání 24 měsíců s jedním účastníkem, na poskytování stavebních prací spočívajících v opravách asfaltových hutněných vrstev vozovek silnic I. třídy, které jsou ve správě ŘSD ČR Správa Hradec Králové pro oblast Jičín. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.
2023-10-30   I/12 Běchovice – Úvaly – Záchranný archeologický výzkum (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem zakázky je provedení záchranného archeologického výzkumu (ZAV) pro stavbu I/12 Běchovice-Úvaly, a to terénních prací (prozkoumání archeologických terénů), jeho zpracování a vyhodnocení ZAV do úrovně nálezové zprávy a provedení potřebných analýz. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-23   D1 01191.A MÚK Brno jih – kácení zeleně (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem zakázky je kácení zeleně v rozsahu dle projektové dokumentace, včetně likvidace dřevní hmoty. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Lesy Horňácko, s.r.o.
2023-10-23   I/20 Trhomné - SMS (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem zakázky je výstavba silniční meteostanice a 2 ks proměnného dopravního značení ovládaných silniční meteostanicí na silnici I/20 u obce Trhomné. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-23   I/36 Sezemice obchvat (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem zakázky je realizace stavby I/36 Sezemice-obchvat, která je přeložkou silnice I/36 okolo města Sezemice. Obchvat silnice I/36 je řešen v návrhové kategorii S 11,5/80 a jeho celková délka je 6,86 km. Začátek přeložky je cca 180 m za stykovou křižovatkou I/36 a III/2982 směrem od Pardubic. Pravým obloukem pokračuje v trase stávající silnice a následně se odklání do lesního porostu Bělobranská Dubina, dále prochází podél jihozápadního okraje Počápelských Chalup a podél lesa se levým obloukem stáčí … Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-20   I/39 Třebonín (MÚK D3) - Rájov (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem zakázky je realizace investiční akce „I/39 Třebonín (MÚK D3) - Rájov“. Jedná se o přeložku (novostavbu) silnice I/39 a II/155 v extravilánu. Trasa navrhované silnice I/39 je vedena jižně od obce Dolní Třebonín tak, aby byla napojena na MÚK Dolní Třebonín, navržené v rámci projektové dokumentace dálnice D3 a dále pokračovala napříč jižním okrajem obce Prostřední Svince směrem k silnici I/3. Cca 500 m před silnicí I/3 se napojuje na dnešní silnici II/155. Silnice I/39 a II/155 jsou liniovou … Zobrazit zadávací řízení »