Veřejné zakázky: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

>20 archivované veřejné zakázky

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost byla v minulosti kupcem přepravní zařízení a pomocné výrobky pro přepravu, stavební prácestavební montážní práce.

Nedávné veřejné zakázky Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

2024-01-26   SERVISNÍ A OPRAVÁRENSKÁ ČINNOST ZAŘÍZENÍ TLAKOVĚ PLYNOTĚSNÉ OCHRANY NA TRASÁCH PRAŽSKÉHO METRA - NEJEDNÁ SE O NOVOU... (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
NEJEDNÁ SE O NOVOU VZ. JDE O OPAKOVANÉ UVEŘEJNĚNÍ FORMULÁŘE. Předmětem veřejné zakázky je provádění servisní a opravárenské činnosti zařízení tlakově plynotěsné ochrany, dle aktuálních požadavků zadavatele, jejíž prvky se nacházejí v tunelech, technických prostorech, technických centrech na trasách metra a ve stanicích metra. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Servis a opravy chladících a klimatizačních jednotek ve stanicích metra, technických centrech a technických... (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
OPAKOVANÉ UVEŘEJNĚNÍ FORMULÁŘE, NEJEDNÁ SE O NOVOU VZ. Předmět plnění této veřejné zakázky spočívá v provádění servisu a oprav chladících a klimatizačních jednotek (dále také jen jako „zařízení“) ve stanicích metra, technických centrech a technických prostorech metra. Předmět plnění této veřejné zakázky tedy zahrnuje poskytování služeb, které spočívají v servisních pracích a opravách zařízení. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Nákup licencí a poskytování služby maintenance k systému SAP (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Účelem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem, jejímž předmětem bude nákup licencí a poskytování služby maintenance k systému SAP. Předmětem plnění veřejné zakázky je tedy zejména poskytování služeb spočívajících v: a) zajištění práv užití systému SAP prostřednictvím poskytnutí licencí k programovému vybavení systému SAP, jejichž podmínky jsou stanoveny v závazném návrhu rámcové dohody a jeho přílohách („Licence SAP“); b) maintenance systému SAP spočívající v poskytování podpory … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   Údržba zeleně II (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na provádění komplexní údržby zeleně, včetně likvidace plevele, mechanického odstranění ruderálního porostu a odstranění náletových dřevin. Součástí plnění je rovněž provádění úklidu během seče, kácení, prořez stromů a ekologická likvidace odpadu. Více viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-17   Výroba a dodání kartografických informačních materiálů II (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na zajištění výroby (tisková realizace, balení) a dodání (distribuce) kartografických informačních materiálů z předaných tiskových podkladů. Jedná se zejména o velkoformátové mapy Prahy se zakresleným linkovým vedením PID (včetně požadované povrchové úpravy pro vyvěšení do zastávek apod.) a další materiály, kde se z podstatné části využívá mapová složka. Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním dodavatelem (bez obnovení soutěže). Na základě rámcové … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-16   Kompletní zajištění eventových akcí DPP (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem plnění veřejné zakázky, je kompletní zajišťování eventových akcí zadavatele, a to na základě konkrétních objednávek zadavatele. Podrobná specifikace modelových akcí je přílohou č. 1 rámcové dohody s tím, že zadavatel současně požaduje po vybraném dodavateli zajištění akcí obdobného charakteru či zaměření. Součástí plnění veřejné zakázky jsou veškeré pomocné a přidružené činnosti. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-10   Modernizace technologie měnírny a elektrické stanice Náměstí Míru (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Záměrem zadavatele je realizovat rekonstrukci měnírny a distribuční transformovny ve stanici Náměstí Míru. Bližší specifikace předmětu plnění je dále uvedena v závazném návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace, a v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 12 zadávací dokumentace. Součástí plnění je dopracování dokumentace pro realizaci stavby (dále „RDS“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále „DSPS“). Součástí plnění veřejné zakázky jsou veškeré pomocné a … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-03   Servisní služby pro osobní, lehká užitková a přípojná vozidla II (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je průběžné zajištění servisních služeb, tj. servisu a opravy pro osobní, lehká užitková a přípojná vozidla pro určité druhy značek vozidel. V daném případě se jedná o komplexní zajištění průběžných opravárenských prací, záručního a pozáručního servisu v souladu s postupy, pravidly, záručními podmínkami a s využitím technických prostředků stanovených nebo doporučených výrobcem vozidla, a to zejména v rozsahu stanoveném v Příloze č. 1 zadávací dokumentace a dodávek … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-18   Rekonstrukce nosných konstrukcí kolejí ve vozovně Žižkov (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele stavebních prací. Konkrétně půjde zejména o diagnostiku použitelnosti materiálu, který má zadavatel pro rekonstrukci již k dispozici, demolici stávajících podpor kolejí ve II., III. a IV. lodi vozovny Žižkov a vybudování nových železobetonových podpor včetně nových kolejnic. Součástí plnění bude i výstavba nových ochozů okolo kolejí, vybudování osvětlení a zásuvek v montážních jámách a další související práce. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-18   Garáže Vršovice - rekonstrukce montážních jam č. 1 - 12, 14 - 15 (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem této veřejné zakázky (VZ) jsou stavební úpravy 14 montážních jam ve stávajících dílenských prostorech Hal oprav a Haly DODK v areálu Garáže Vršovice. Předmětem plnění Veřejné zakázky je tedy zejména: a) stavební úprava 14 kusů montážních jam b) vyhotovení výrobní (dílenské) dokumentace c) vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby; d) geodetické práce - zaměření skutečného provedení stavby. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-30   IČ TT Václavské náměstí (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je závazek příkazníka provést pro zadavatele, jménem zadavatele a na účet zadavatele veškeré investorské služby a inženýrské činnosti potřebné k přípravě a realizaci stavební akce TT Václavské náměstí a provádět technický dozor investora, a to za podmínek uvedených ve smlouvě a závazek zadavatele řádně a včas provedené plnění převzít a zaplatit příkazníkovi odměnu. Bližší informace o veřejné zakázce jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-23   Opravy ponorných kalových čerpadel na trasách metra (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou pozáruční opravy ponorných kalových čerpadel používaných v čerpacích stanicích umístěných v prostorech metra ve stanicích, tunelech, v technických prostorech a technických centrech a depech metra. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-22   Modernizace a bezbariérové zpřístupnění veřejných toalet v pražském metru – II. etapa (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Účelem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody v otevřeném řízení se třemi dodavateli jejichž nabídky se na základě hodnocení provedeného v souladu se zadávací dokumentací a ZZVZ umístí jako 1. – 3. v pořadí. Veřejné zakázky na základě rámcové dohody budou zadávány postupem s obnovením soutěže dle § 132 odst. 3 písm. a) ZZVZ. Předmětem rámcové dohody je úprava podmínek provádění stavebních prací na základě prováděcích smluv, spočívajících v zajištění modernizace a bezbariérového zpřístupnění veřejných … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-20   Dodávky kabelů II (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky kabelů Zadavateli včetně dopravy do místa určení. Přesná specifikace plnění této veřejné zakázky vyplývá z Přílohy č. 1 zadávací dokumentace. Bližší specifikace dodávek je uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace. Zadavatel uzavře na základě tohoto zadávacího řízení Rámcovou kupní dohodu, a to s jedním (1) vybraným dodavatelem. Rámcová kupní dohoda bude uzavřena na dobu určitou, a to na období 48 měsíců ode dne její účinnosti nebo do vyčerpání … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-13   Dodávka izolačních a tlumících prvků kolejnic pod TT (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky izolačních a tlumících prvků kolejnic pod TT – bokovnice, patní profil, izolační kryt upevnění, rohože, a to za podmínek a ve lhůtách stanovených v závazném návrhu rámcové dohody pro příslušnou část veřejné zakázky, který tvoří Přílohu č. 1A, Přílohu č. 1B resp. Přílohu č. 1C této zadávací dokumentace (Rámcová dohoda), v rozsahu technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 Rámcové dohody pro příslušnou část veřejné zakázky, a jednotkového ceníku, který … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-06   Dodávky betonových směsí a čerpadel betonu II (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Účelem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody dle § 131 a násl. zákona, bez obnovení soutěže s 1 dodavatelem, jejímž předmětem budou pravidelné dodávky betonových směsí s použitím čerpadel betonu. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-31   Dodávky tramvajových kol BTG1 (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem plnění veřejné zakázky budou dodávky nových tramvajových kol BTG1. Předmět plnění této veřejné zakázky je podrobněji specifikován v závazném návrhu rámcové dohody, který tvoří Přílohu č. 2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-30   Služby nákladních vozidel včetně řidičů (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou následující služby nákladních vozidel s řidičem: část 1 – Sklápěče o nosnosti do 10t část 2 – Sklápěče o nosnosti do 12t část 3 – Sklápěče o nosnosti do 18t část 4 – Sklápěče o nosnosti do 24t část 5 - Návěsy valníkové část 6 - Návěsy speciální (pro převoz kolejnic o délce 25,5m) Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-27   Služby autojeřábů včetně obsluhy pro činnosti spojené s rekonstrukcí TT II (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování jeřábnických služeb s autojeřáby část 1 – Jeřáby s nosností do 20t, část 2 – Jeřáby s nosností do 30t, část 3 – Jeřáby s nosností do 35t, část 4 – Jeřáby s nosností do 50t Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-16   Výběr TDI + KOO BOZP pro EPC projekty (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Účelem veřejné zakázky je zajištění zákonných povinnosti zadavatele při realizaci EPC projektů. Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb technického dozoru investora (dále jen „TDI“) a koordinátora BOZP při realizaci projektů EPC (energetické služby se zaručeným výsledkem) v následujících objektech zadavatele: Depo Kačerov, Centrální dispečink, Vozovna Pankrác, Vozovna Střešovice, Depo Zličín. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v závazném vzoru smlouvy a jeho přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-13   Poskytování služeb podpory a rozvoje systému SAP a OpenText (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Účelem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem, jejímž předmětem bude poskytování služeb provozu, podpory a údržby (včetně případného rozvoje) systému SAP a OpenText, jakož i poskytování souvisejících služeb ad hoc. Záměrem zadavatele je zajistit s pomocí těchto dodávek, služeb a dočasného pronájmu pracovních sil podporu spolehlivého provozu, údržbu a rozvoj systému SAP a OpenText. Tyto činnosti umožní zadavateli využít odborné znalosti a záruky poskytované vybraným dodavatelem. Zároveň … Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-02   Právní služby II (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování právních služeb pro DPP a.s. VZ je rozdělena do 5 částí: 1 Obecná právní agenda, 2 Veřejné zakázky a administrace, 3 Pracovní právo, 4 Zákon o obchodních korporacích, 5 Trestní právo. Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-25   Rekonstrukce měnírny a distribuční transformovny ve stanici Palmovka (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce měnírny a distribuční transformovny ve stanici Palmovka v rozsahu dle projektové dokumentace (DPS) Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-18   Elektronická kontrola vstupů - povrchy (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování Přístupového systému EKV (elektronická kontrola vstupů) pro tramvajové měnírny a další objekty na povrchu, včetně doplnění EPS v garážích Řepy. Předmět plnění této veřejné zakázky je podrobně specifikován v závazném návrhu Rámcové dohody, který tvoří Přílohu č. 2 zadávací dokumentace, zejména příloze č. 1 Smlouvy – položkovém rozpočtu a příloze č. 2 Smlouvy – Projektové dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-15   Oprava 6 ks historických tramvají T3 a T4 (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem plnění veřejné zakázky je celková oprava 6 ks historických tramvají T3 a T4, konkrétně se jedná o tramvajová vozidla č. 6312 (T3 rok výroby 1964), č. 6892 (T3 rok výroby 1973), č. 6921 (T3 rok výroby 1973), č. 5500 (T4), č. 7122 (T3SUCS) a č. 7188 (T3SUCS). Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-15   Servis a opravy chladicích a klimatizačních jednotek (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Pro část 1: Předmět plnění této části veřejné zakázky spočívá v provádění pozáručního servisu a oprav chladících a klimatizačních jednotek (dále také jen jako „zařízení“) ve stanicích metra, technických centrech a technických prostorech metra. Konkrétní specifikace předmětu plnění je uvedena v návrhu rámcové smlouvy pro část 1 veřejné zakázky, který tvoří Přílohu č. 3a této zadávací dokumentace, a v jeho přílohách. Pro část 2: Předmět plnění této části veřejné zakázky spočívá v provádění pozáručního … Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-06   Zřízení konsignačních skladů náhradních dílů na tramvaje (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajistit efektivní zásobování náhradních dílů pro tramvaje prostřednictvím zřízení konsignačního skladu a s tím spojený závazek udržovat v konsignačním skladu stanovený druh a množství náhradních dílů, a to za podmínek a ve lhůtách stanovených v závazném návrhu rámcové dohody pro příslušnou část veřejné zakázky, v rozsahu specifikace náhradních dílů dle položkového ceníku pro příslušnou část veřejné zakázky. Součástí dodávky je i dodání související dokumentace … Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-04   Dodávková vozidla II (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup dodávkových vozidel. Veřejná zakázka je rozdělena do 5 částí: část 1 - Dodávková vozidla II – víceúčelová dodávková servisní vozidla, část 2 - Dodávková vozidla II – velká dodávková servisní vozidla, část 3 - Dodávková vozidla II – velké dodávkové vozidlo do 3,5 t s dílenským vybavením, část 4 - Dodávková vozidla II – speciální dodávkové vozidlo 5 t, část 5 - Dodávková vozidla II – malé užitkové vozidlo do 3,5 t – sklápěč. Zobrazit zadávací řízení »
2023-08-31   Dodávky hygienického materiálu - II (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou dodávky jednorázových papírových ručníků, toaletního papíru, papírových utěrek a hygienických sáčků pro zadavatele, za podmínek a ve lhůtách stanovených v závazném návrhu rámcové dohody, který je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace, a dle specifikace zboží a ceny, která je přílohou č. 1 závazného návrhu rámcové dohody. Součástí dodávky je i dodání související dokumentace umožňující řádnou identifikaci jednotlivých položek zadavatelem. Na základě zadávacího řízení … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SDZP družstvo
2023-08-30   Provedení stavby Datového centra DKA (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu spočívající ve vybudování datového centra v rámci prostoru místnosti č. 1.05 v 1. NP stávající budovy. Povinností vybraného dodavatele bude provedení stavby Datového centra dle projektové dokumentace, dále realizace dodávek individuálních technologických a bezpečnostních celků včetně jejich instalace, montáže, aby byla zajištěná správná a komplexní funkčnost datového centra. Povinností vybraného dodavatele bude rovněž … Zobrazit zadávací řízení »
2023-08-23   Projektová dokumentace pro provedení stavby Datového centra DH/G a výkon inženýrských činností (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace všech potřebných stupňů a inženýrská činnost pro provedení novostavby Datového centra DH/G. Detailní specifikace požadavků zadavatele na předmět plnění této veřejné zakázky je obsažena v závazném vzoru smlouvy, který tvoří Přílohu č. 4 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-08-07   PD_Modernizace distribučních transformoven, Hradčanská, Roztyly, Kačerov, Chodov, Opatov, Jiřího z Poděbrad II (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace na akci Modernizaci distribučních transformoven, Hradčanská, Roztyly, Kačerov, Chodov, Opatov, Jiřího z Poděbrad“. Zobrazit zadávací řízení »
2023-08-02   Opravy klimatizací kabin řidičů tramvají 15 T, Opravy klimatizací salonu tramvají 15 T, Opravy klimatizací autobusů... (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou opravy klimatizací kabin řidičů tramvají a salonu tramvají 15 T a opravy klimatizací autobusů a trolejbusů různých typů, jak vyplývá z příloh k zadávací dokumentaci a níže uvedených částí veřejné zakázky. Zadavatel uzavře v každé části veřejné zakázky jednu (1) smlouvu na plnění veřejné zakázky s jedním (1) vybraným dodavatelem. Zobrazit zadávací řízení »
2023-07-31   Elektrifikace autobusových linek 142 a 225, Elektrifikace autobusových linek 174 a 184; Tramvajová trať Motol –... (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem této veřejné zakázky je zejména uzavření smlouvy na zpracování dokumentace technické studie, dokumentace pro oznámení EIA, zpracování projektové dokumentace pro společné řízení, zajištění inženýrské činnosti a pravomocného společného povolení stavby, zajištění a projednání majetkoprávní a související smluvní agendy, zpracování dokumentace pro provádění stavby a výkazu výměr a výkon autorského dozoru během realizace stavby „Elektrifikace autobusových linek 142 a 225, Elektrifikace autobusových … Zobrazit zadávací řízení »
2023-07-28   PD_Modernizace distribučních transformoven, Hradčanská, Roztyly, Kačerov, Chodov, Opatov, Jiřího z Poděbrad (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace na akci Modernizaci distribučních transformoven, Hradčanská, Roztyly, Kačerov, Chodov, Opatov, Jiřího z Poděbrad“. Zobrazit zadávací řízení »
2023-07-27   Údržba a opravy staničního zařízení na zastávkách MHD v celé síti povrchové dopravy na území hl. m. Prahy a... (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem veřejné zakázky je stavební a technická údržba, opravy a montáže staničního zařízení na zastávkách MHD v celé síti povrchové dopravy na území hl. m. Prahy a přilehlého území Středočeského kraje. Zobrazit zadávací řízení »
2023-07-17   Kontroly, periodické zkoušky a opravy přenosných a pojízdných hasících přístrojů v objektech DPP (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem této smlouvy je provádění kontrol, provádění periodických zkoušek a oprav přenosných a pojízdných hasicích přístrojů, provádění ekologické likvidace a dodání nových hasicích přístrojů dle požadavků zadavatele. Předmětem plnění veřejné zakázky je: • provádění kontrol hasicích přístrojů ve všech objektech zadavatele, včetně vozidel a vystavování příslušných dokladů v rozsahu stanoveném § 9 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve … Zobrazit zadávací řízení »
2023-07-14   Výroba a dodání kartografických informačních materiálů (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na zajištění výroby (tisková realizace, balení) a dodání (distribuce) kartografických informačních materiálů z předaných tiskových podkladů. Jedná se zejména o velkoformátové mapy Prahy se zakresleným linkovým vedením PID (včetně požadované povrchové úpravy pro vyvěšení do zastávek apod.) a další materiály, kde se z podstatné části využívá mapová složka. Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním dodavatelem (bez obnovení soutěže). Na základě rámcové … Zobrazit zadávací řízení »
2023-07-13   Opravy výtluků v areálech DPP (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Účelem veřejné zakázky je zajištění ochrany majetku zadavatele před dalším poškozováním způsobeným opotřebováváním ploch v areálech zadavatele. Předmět plnění veřejné zakázky je zajištění opravy výtluků v areálech zadavatele, spočívající v odstraňování havarijních výtluků a opravách zpevněných ploch, nerovností a poškození (odstavné plochy, komunikace). Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v závazném vzoru dohody a technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Metrostav DIZ s.r.o.
2023-06-29   Dodávky specifických náhradních dílů pro tramvaje, včetně ND pro sedadla řidičů tramvají (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky náhradních dílů pro tramvaje a dodávky náhradních dílů pro sedadla řidičů tramvají, a to za podmínek a ve lhůtách stanovených v závazném návrhu rámcové dohody pro příslušnou část veřejné zakázky, který tvoří Přílohu č. 1A, resp. Přílohu č. 1B zadávací dokumentace, v rozsahu ceníku pro příslušnou část veřejné zakázky, který tvoří Přílohu č. 1 závazného návrhu rámcové dohody pro příslušnou část Veřejné zakázky. Bližší informace o veřejné zakázce jsou obsaženy v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alfa Union, a.s.
2023-06-28   DODÁVKY OCELOVÝCH TRAKČNÍCH STOŽÁRŮ (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem, který bude pro DPP dodávat trakční ocelové stožáry (kulaté z bezešvých trubek dvoustupňové a třístupňové, dále hraněné osmiboké jehlanové, a také stožáry pro kompenzaci trolejového drátu, shora uzavřeného profilu HEB) s příslušenstvím pro využití v městské hromadné tramvajové a trolejbusové dopravě v Praze, dle aktuálních potřeb zadavatele, a to včetně dopravy do místa plnění. Blíže viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
2023-06-28   Odstranění a zřízení podkladních vrstev pod tramvajovou tratí - Dukelských hrdinů - U Výstaviště (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Účelem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo s jedním dodavatelem, jejímž předmětem bude odstranění a zřízení podkladních vrstev pod tramvajovou tratí jako součást akce RTT Dukelských hrdinů – U Výstaviště, 1. etapa. Jediným účelem zadávacího řízení je uzavření smlouvy o dílo. Zobrazit zadávací řízení »
2023-06-22   Profylaktické prohlídky a opravy staničních akumulátorů (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zejména servis s ověřováním provozní způsobilosti elektrického zařízení prováděním profylaktických, kontrolních prohlídek s vystavením servisního protokolu o ověření, že předmětné zařízení je plně funkční a je provozuschopné, zahrnující zjištění skutečného technického stavu anebo s doporučením k nahrazení částí, u kterých bylo zjištěno, že neodpovídají tolerancím výrobce anebo s určením stupně poškození, návrhem rozsahu a určením způsobu opravy. Dále jsou předmětem … Zobrazit zadávací řízení »
2023-06-21   Údržba zeleně (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na provádění komplexní údržby zeleně, včetně likvidace plevele, mechanického odstranění ruderálního porostu a odstranění náletových dřevin. Součástí plnění je rovněž provádění úklidu během seče, kácení, prořez stromů a ekologická likvidace odpadu. Více viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-06-21   Podpora a rozvoj dopravního informačního systému – nekritické, kritické a vysoce kritické aplikace (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Účelem veřejné zakázky je zajištění spolehlivého provozu, údržby a dalšího rozvoje programového vybavení Dopravního informačního systému (dále jen „systém DIS“) zadavatele. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby podpory a rozvoje systému DIS, přičemž předmět plnění zahrnuje zejména: - činnosti spojené s prvotním převzetím systému DIS od zadavatele na základě plánu převzetí vypracovaného dodavatelem (dále jen „Služby převzetí“); - poskytování služeb podpory provozu systému DIS a jeho údržby, vč. … Zobrazit zadávací řízení »
2023-06-13   Zajištění jeřábnických prací včetně obsluhy pro činnosti spojené s rekonstrukcí TT (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování jeřábnických služeb s autojeřáby v kategoriích: Jeřáby s nosností do 20t Jeřáby s nosností do 30t Jeřáby s nosností do 35t Jeřáby s nosností do 50t pro provedení činností spojených s rekonstrukcí TT, přepravou stavebních a strojních zařízení Zobrazit zadávací řízení »
2023-06-12   Opravy ventilátorů agregátů tramvají (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služby oprav a montáží ventilátorů agregátů tramvají umístěných ve vozech 14T a 15T – trakčních měničích, pomocných pohonech, odpornících a klimatizacích. Součástí předmětu této veřejné zakázky je mj.: a) zajištění veškerých potřebných dodávek a provedení veškerých montážních prací souvisejících s opravou příslušných ventilátorů; b) demontáž, odvoz a likvidace odpadu; c) oživení a nastavení jednotlivých technologií na požadované parametry; d) zajištění … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Elektrometal Servis Ing. Hilský a syn,...
2023-06-08   DODÁVKA NÁTĚRŮ KOLEJOVÝCH BETONŮ A ZÁLIVKY DŘEVĚNÝCH A BETONOVÝCH PRAŽCŮ 2023-2027 (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky nátěrů kolejových betonů a zálivek betonových a dřevěných pražců, dle aktuálních potřeb zadavatele, a to včetně dopravy do místa plnění. Účelem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem (bez obnovení soutěže) na realizaci předmětu veřejné zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
2023-05-24   Rámcová dohoda na nákup až 100 ks standardních elektrobusů (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dodávku až 100 kusů standardních elektrobusů a souvisejícího plnění pro zadavatele. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu pěti (5) let, a to s jedním vybraným dodavatelem. Předmětem rámcové dohody je úprava vzájemných práv a povinností s ohledem na zadávání sektorových veřejných zakázek na základě rámcové dohody. Předmětem jednotlivých veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody bude dodávka až 100 kusů nízkopodlažních … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SOR Libchavy spol. s r.o.
2023-05-24   Profylaktické prohlídky a opravy UPS Centiel II (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem plnění veřejné zakázky je ověření provozní způsobilosti elektrického zařízení zahrnující profylaxi, inspekci a diagnostiku, a dále provádění oprav a ověření správné provozuschopnosti po opravě staničních zdrojů nepřetržitého napájení (UPS) v elektrických stanicích a reléových místnostech metra, centrálním dispečinku a v dalších prostorách zadavatele. Bližší informace o předmětu plnění veřejné zakázky jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pronix s.r.o.