Dodavatel: NUVIA a.s.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel NUVIA a.s.

2023-09-14   SW Zakázky 2 (Český metrologický institut)
Předmětem zakázky je vytvoření, údržba, podpora a rozvoj nové softwarové aplikace (dále jen „SW Zakázky 2“) se stejnými funkcionalitami a napojeními na jiné softwary využívané zadavatelem, jako je tomu u dosud využívaného SW Zakázky a několika novými funkcionalitami. Podrobný popis stávajícího SW Zakázky včetně požadavků na nové funkcionality je uveden v Zadávací dokumentaci v Technických podmínkách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: NUVIA a.s.
2023-03-02   8402 - Výměna RCH odběrových boxů vzorků z I.O. a přesunutí systému MPC1, 2, 3 a 4 (ČEZ, a. s.)
Předmětemveřejné zakázky je dokumentační část a realizace díla nazvaného „8402 - Výměna RCH odběrových boxů vzorků z I.O. a přesunutí systému MPC1, 2, 3 a 4“ formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav a dalších požadovaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech, v souladu s požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: NUVIA a.s.
2022-05-10   Technické zhodnocení SVZ ARMS (Ministerstvo Obrany)
Předmětem VZ je pořízení technického zhodnocení Sítě včasného zjištění Armádní radiační monitorovací sítě. Přesný popis předmětu VZ je blíže specifikován ve „Specifikaci předmětu VZ“, který tvoří přílohu č. 1 této ZD a návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 3 této ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: NUVIA a.s.
2022-04-05   GM trubice - 1 000 kusů (České vysoké učení technické v Praze, Ústav technické a experimentální fyziky)
Dodání 1 000 kusů GM trubice - přesná technická specifikace je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: NUVIA a.s.
2022-01-27   Systém pro odběr a bezpečný transfer kapalných otevřených zářičů mezi laboratořemi (Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je návrh, výroba a dodání systému pro odběr kapalných otevřených zářičů, které jsou vyrobeny na cyklotronu TR-24 a přeneseny kapilárou do odběrného místa v laboratoři v téže budově (objekt 231). Dále instalovat odběrné místo pro automatizovaný odběr a dopravu nuklidu v budově cyklotronu U-120M (objekt 221). Detailní popis technických podmínek viz příloha č. 1 ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: NUVIA a.s.
2021-07-16   FN Motol – obnova a modernizace vymíracích jímek – Detektor kontaminace rukou/nohou a spektrometrický systém měření vzorků (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení, na jejímž základě bude dodán Detektor kontaminace rukou/nohou a spektrometrický systém měření vzorků. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: NUVIA a.s.
2020-07-29   G151 - Záměna online analyzátorů měření koncentrace kyseliny borité (ČEZ, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky nazvané „G151 - Záměna online analyzátorů měření koncentrace kyseliny borité“ je vypracování dokumentační části a následná realizace díla v JE Temelín formou dodávky „na klíč“. Jedná se o náhrada on-line analyzátorů kyseliny borité 1(2)TV83O004, 1(2)TV83O006, 1(2)TV83O009 s tím, že nové analyzátory, nesmí zhoršit stávající přesnost měření a rychlost měření stávajících analyzátorů. Musí být schopné detekovat denní změnu. To znamená, že musí měřit s takovou přesností a rychlostí, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: NUVIA a.s.
2019-08-29   Nákup zařízení na detekci radiace (Generální ředitelství cel)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 6 ks zařízení pro detekci gama a neutronového záření (detekční brána - velká), 6 ks zařízení pro detekci gama a neutronového záření (detekční brána - malá), 38 ks zařízení pro detekci gama a neutronového záření (detektor - cestovní styk) a 6 ks zařízení pro detekci gama a neutronového záření (detektor - samostatný), včetně softwaru pro provoz zařízení, které jsou určeny pro rychlou kontrolu (detekci) radioaktivní kontaminace zboží a materiálu, který vstupuje nebo … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: NUVIA a.s.
2019-05-22   Monitorovací systém ionizujícího záření a plynů (Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.)
Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka monitorovacího systému ionizujícího záření a plynů („monitorovací systém“) a jeho integrace do místa plnění, přičemž bližší specifikace předmětu plnění je obsažena především v Příloze č. 4 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: NUVIA a.s.
2019-04-28   Modernizace laboratoří pro biomedicínské inženýrství II. – dodávka přístrojů a vybavení laboratoří (ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství)
Předmětem této veřejné zakázky jsou (i) dodávky zdravotnických přístrojů sloužící pro monitoring, měření a to zejména v oblasti dýchání, plicní mechaniky apod. a dále (ii) vybavení laboratoře. V souladu s ust. § 35 ZZVZ je tato veřejná zakázka rozdělena na dvě (2) samostatné části. Zadavatel zadává zakázku na více částí v jednom zadávacím řízení, přičemž každá část veřejné zakázky bude posuzována a hodnocena zcela samostatně. Účastník může podat nabídku do kterékoli části veřejné zakázky nebo do obou … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: NUVIA a.s.
2018-12-19   Laboratorní nábytek a vybavení - budova č. 25 – část 2 (Veterinární a farmaceutická univerzita Brno)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zboží. Dodávkou zboží se pro účely této veřejné zakázky rozumí zhotovení, montáž a instalace laboratorních digestoří. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: NUVIA a.s.
2018-10-13   UK – 2. LF Dostavba areálu Plzeňská 3. etapa EDS 133D 21E 000004 Laboratorní a lékařská technologie (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta)
Dodávka a montáž laboratorní a lékařské technologie a prvků souvisejících s uvedenou technologií: 1.NP - pracoviště ústavu anatomie. 2.NP - učebny s potřebným zázemím. 3.NP - laboratoře ústavu biofyziky, ústavu farmakologického, ústavu neurověd a ústavu anatomie. 4.NP - laboratoře ústavu patologické fyziologie, ústavu fyziologie a laboratoře pediatrické kliniky. Jedná se převážně o laboratorní nábytek, laboratorní stoly, laboratorní digestoře, servisní stěny, pracovní stoly, kontejnery, anatomické stoly, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: bamed, s.r.o. NUVIA a.s.
2018-05-29   RCPTM/ Elektronika pro měření časového rozlišení fotodetektorů (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektroniky pro měření časového rozlišení fotodetektorů pro účely zajištění aktivit projektu Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů dle dále uvedené specifikace. Jedná se o „zařízení instalované v optické laboratoři pro účely měření vybraných optických detektorů“. Účelem použití zařízení je měření časových charakteristik fotodetekčních prvků. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také zajištění záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: NUVIA a.s.
2018-03-28   Laboratorní nábytek a vybavení pro High-tech technologicko-výukový pavilon FLD (Česká zemědělská univerzita v Praze)
Předmětem plnění je dodávka laboratorního nábytku a vybavení do nového výukového pavilonu FLD včetně jeho montáže a zprovoznění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: NUVIA a.s.
2018-03-26   PřF/KEF - moduly pro jadernou spektroskopii II (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka modulů pro jadernou spektroskopii jako vybavení laboratoře. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: NUVIA a.s.
2018-02-19   Vybavení interiéru Katolického gymnázia Třebíč (Biskupství brněnské)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření kupní smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou dodávky spočívající ve vybavení interiéru Katolického gymnázia Třebíč. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: NUVIA a.s.
2018-01-17   Spektrometrické systémy (Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.)
Veřejná zakázka „Spektrometrické systémy“ je zadávána dle ust. § 56 a násl. zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ") v otevřeném řízení. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na 13 částí, tato zadávací dokumentace se týká části 1 – 6. Části 7 – 9 budou zadávány dle postupu odpovídajícímu předpokládané hodnotě dané části veřejné zakázky na základě ustanovení § 18 odst. 3 ZZZV. Ostatní části budou zadávány v roce 2019. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Canberra-Packard společnost s r.o. NUVIA a.s.
2017-11-16   Interaktivní modul pro detekci IZ, Gama skener pro kontrolu RAO (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská)
Předmětem 1. části VZ je dodávka přenosného výukového komplexního systému pro in situ měření gama záření na úrovni pozadí, skládajícího se z vyhodnocovací jednotky, kompatibilních sond s různým typem detektoru, propojení mezi sondami a vyhodnocovací jednotkou včetně SW pro zpracování naměřených spekter. Předmětem 2. části VZ je dodávka poloautomatického měřícího systém s HPGe polovodičovým detektorem, umožňujícím identifikaci radionuklidů a charakterizaci obsahu RAO v obalovém souboru. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Canberra-Packard, s.r.o. NUVIA a.s.
2017-11-08   17-133 Přenosný rámový (portálový) monitor gama záření (Česká republika – Správa státních hmotných rezerv)
Předmětem VZ je pořízení 18 nových souprav přenosného rámového (portálového) monitoru gama záření pro potřeby zadavatele a k zajištění zákonné působnosti zadavatele vyplývajících ze zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv (dále též „Správa“ nebo „zadavatel“), ve znění pozdějších předpisů. Touto veřejnou zakázkou se realizuje pořízení státních hmotných rezerv. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: NUVIA a.s.
2016-09-30   Monitorovací systém pro leteckou gamaspektrometrii (Česká republika – Ministerstvo obrany)
Pořízení monitorovacího systému pro leteckou gamaspektrometrii k udržení schopnosti vzdušného monitorování radiační situace za použití systému dostatečně citlivého pro měření úrovně ionizujícího záření již od hodnot přírodního pozadí včetně vyšších úrovní radiace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: NUVIA a.s.
2016-09-20   Dodávka systému vzduchotechniky HVAC pro stanoviště terče (Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka systému vzduchotechniky HVAC pro stanoviště terče, jakožto jednoho ze zařízení určených do spalačního zdroje, konkrétně do Evropského spalačního zdroje (dále jen „ESS“). ESS má sloužit k produkci neutronů pro vědecké experimenty. ESS neutrony budou produkovány při spalačních reakcích, kdy vysokoenergetické protony z ESS urychlovače zasáhnou masivní terč. Tímto spalačním procesem vznikají radioaktivní izotopy, a to jak v konstrukcích blízko terče, tak v chladících … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: NUVIA a.s.
2016-09-20   Střední vodní chladící systémy (Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka středních vodních chladících systémů, jakožto součásti kapalných chladících systémů u spalačního zdroje, konkrétně u Evropského spalačního zdroje (dále jen „ESS“). V podrobnostech o ESS viz webové stránky ESS: https://europeanspallationsource.se Střední vodní chladící systémy se skládají ze tří různých obvodů, kterými jsou: – terčový střední vodní chladící systém; – středně-teplotní střední vodní chladící systém; – nízko-teplotní střední vodní chladící systém. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: NUVIA a.s.
2016-09-20   Primární systém vodního chlazení (Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka primárního systému vodního chlazení, jakožto jednoho z kapalných chladících systémů u spalačního zdroje, konkrétně u Evropského spalačního zdroje (dále jen „ESS“). V podrobnostech o ESS viz webové stránky ESS: https://europeanspallationsource.se Primární systém vodního chlazení se skládá ze tří různých obvodů, pro chlazení reflektorů, tepelného moderátoru a stínění a zásuvek. Systém musí splňovat následující požadavky: – chladit dva beryliové reflektory a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: NUVIA a.s.
2016-07-21   Dodávka neutronového stínění a konstrukčních součástí neutronového difraktometru BEER včetně souvisejícího výzkumu a vývoje (Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka části neutronového difrakčního instrumentu s názvem „Beamline for European Engineering Research“ (dále jen „BEER“) u Evropského spalačního zdroje (dále jen „ESS“), konkrétně neutronového stínění a strojírenské části instrumentu v experimentální hale. Dodávka zahrnuje výzkum a vývoj, konstrukční návrh, konstrukci a instalaci dodávaného zařízení. V současné době existuje vědecký návrh a předběžná technická koncepce tohoto instrumentu, které prošly vědeckým a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: NUVIA a.s.
2016-06-15   Dodávka vybavení radiochemických laboratoří (Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky: polohorké komory, syntetizační moduly, terčové systémy, dopravníkový systém, analytické přístroje typu spektrometry záření, LC-MS, úpravna vody, váhy, laboratorní nábytek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: NUVIA a.s.
2016-02-18   Obnova Sítě včasného zjištění Radiační monitorovací sítě ČR (ČR – Státní úřad pro jadernou bezpečnost)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení pro úplnou obnovu vybavení stávajících 54 stanic Sítě včasného zjištění (dále jen „SVZ“) Radiační monitorovací sítě ČR a pro zřízení jedné nové stanice SVZ, včetně dopravy zařízení, montážních prací, zajištění zpracování a ukládání dat a zajištění servisu na dobu neurčitou. Podrobnosti k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: NUVIA a.s.
2015-09-09   Detekce radiace (Česká republika – Generální ředitelství cel)
Dodání a montáž zařízení sloužících k detekci zdrojů ionizačního záření v přepravovaných zásilkách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: NUVIA a.s.
2015-06-29   SUSEN – Olověné cihly a plechy (Centrum výzkumu Řež s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodání olověných cihel a plechů, které budou sloužit jako bariéra proti průniku ionizujícího záření produkovaného ozářeným materiálem pro dostínění horkých komor, které je blíže specifikováno touto Zadávací dokumentací. Součástí dodávky je rovněž poskytnutí služeb spočívajících v: a) dopravě předmětu plnění do místa dodání bez vykládky; b) předání soupisů jednotlivých položek dodávky; c) atestů materiálu dle EN 10/204-2.2. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: NUVIA a.s.