Dodavatel: ŠKODA ELECTRIC a.s.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel ŠKODA ELECTRIC a.s.

2023-03-02   Dodávka deseti trolejbusů (Dopravní podnik města Pardubic a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka deseti parciálních trolejbusů, tedy trolejbusů s možností plnohodnotného alternativního napájení z akumulátoru energie, s příslušenstvím a souvisejícími službami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ŠKODA ELECTRIC a.s.
2023-01-31   Dodávka až 6 ks dvoučlánkových trolejbusů (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Předmětem sektorové veřejné zakázky je dodávka až 6 kusů nových dvoučlánkových trolejbusů v nízkopodlažní úpravě s pohonem na elektrickou energii z trakčního vedení. Konkrétní požadovaná specifikace a další podrobnosti předmětu plnění sektorové veřejné zakázky jsou uvedeny ve Smlouvě, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace, stejně jako v přílohách Smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ŠKODA ELECTRIC a.s.
2022-06-27   Rámcová dohoda na dodávku až 33 ks parciálních trolejbusů II (Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.)
Předmětem veřejné zakázky, která bude zadávána na základě rámcové dohody, je dodávka až 33 ks (třiceti tří kusů) parciálních nízkopodlažních trolejbusů dle technické specifikace, která tvoří přílohu C návrhu rámcové dohody dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky jsou dále související dodávky a služby, u kterých povinnost dodat či poskytnout je vyplývá z návrhu rámcové dohody, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace, včetně jejích příloh A až D. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ŠKODA ELECTRIC a.s.
2022-05-09   Dodávka 12m a 18 m městských trolejbusů s trakčními bateriemi (Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je: - výroba a dodávka až 33 kusů 12m městských trolejbusů s trakčními bateriemi v období 2023 - 2030 a až 20 kusů 18m městských trolejbusů s trakčními bateriemi v období 2025 - 2030 - dodávka souboru vybraných náhradních dílů. Trolejbusy nabízené dodavateli musí splňovat veškeré zákonné podmínky pro provoz na pozemních komunikacích obecně a dále musí splňovat podmínky pro městskou hromadnou dopravu osob platné na území České republiky ke dni dodávky včetně platných podmínek … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ŠKODA ELECTRIC a.s.
2022-03-02   Dodávka 3ks trolejbusů (Městský dopravní podnik Opava, a.s.)
Dodávka 3ks klasických, nízkopodlažních trolejbusů pro městskou hromadnou přepravu osob Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ŠKODA ELECTRIC a.s.
2021-11-08   Dodávka desíti trolejbusů (Dopravní podnik města Pardubic a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka desíti trolejbusů s příslušenstvím a souvisejícími službami, z toho: • šesti trolejbusů s možností pomocného napájení z akumulátoru energie (dále jen „standardní trolejbus“) a • čtyř trolejbusů s možností plnohodnotného alternativního napájení z akumulátoru energie (dále jen „parciální trolejbus“). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ŠKODA ELECTRIC a.s.
2020-10-26   Dodávka 20 ks trolejbusů typu Kb+ (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 20 kusů nízkopodlažních velkokapacitních tříčlánkových trolejbusů typu Kb+ pro městské linky dle specifikace v platném znění Standardů kvality PID, Autobusy PID, vybavených odbavovacím a informačním systémem (OIS) a systémem energetického managementu, a to dle požadavku zadavatele. Konkrétní specifikace trolejbusů je uvedena v odpovídajících přílohách vzoru kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 3 ZD. Předmětem VZ je dále: - podpora a rozvoj funkcí odbavovacího a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ŠKODA ELECTRIC a.s. Solaris Bus & Coach sp. z o.o. Solaris Czech spol. s r.o.
2020-10-09   Repase a opravy trakčních výzbrojí tram 14T a 15T a jejich komponentů (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka repase a opravy trakčních výzbrojí tram 14T a 15T a jejich komponentů v rozsahu a za podmínek odpovídajících technické specifikaci dle Přílohy č. 1 této zadávací dokumentace (dále jen „seznam agregátů k repasím a opravám“ a „Technická specifikace“), a to za podmínek a ve lhůtách uvedených v závazném návrhu Rámcové smlouvy, který tvoří Přílohu č. 2 této zadávací dokumentace. Součástí dodávky je i dodání související dokumentace umožňující řádné komponentů trakční … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ŠKODA ELECTRIC a.s. Škoda Electric, a.s.
2019-05-24   Pořízení bezemisních drážních vozidel ve společnosti Městská doprava Mariánské Lázně, s.r.o (Městská doprava Mariánské Lázně, s.r.o.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 8 ks nových, nerepasovaných a nepoužitých nízkopodlažních parciálních trolejbusů. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Kupní smlouva (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a Technická specifikace dodávaných trolejbusů (příloha č.2 Zadávací dokumentace). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ŠKODA ELECTRIC a.s.
2019-04-23   Ekologická veřejná doprava v Jihlavě - trolejbusy (Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3 ks nových dvounápravových nízkopodlažních třídveřových trolejbusů určených pro provoz v městské hromadné dopravě osob. Nízkopodlažním vozidlem se rozumí vozidlo, které splňuje podmínku nízkopodlažnosti v rozsahu 100 % plochy pro cestující a dále všechny ostatní podmínky a definice dle směrnice EHK č. 107. Zadavatel požaduje, aby účastníkem zadávacího řízení nabízený předmět veřejné zakázky ke dni dodání zadavateli splňoval všechny zákonné podmínky pro provoz … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ŠKODA ELECTRIC a.s.
2019-04-23   Parciální trolejbusy v Jihlavě (Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 7 ks nových dvounápravových nízkopodlažních třídveřových parciálních trolejbusů určených pro provoz v městské hromadné dopravě osob. Nízkopodlažním vozidlem se rozumí vozidlo, které splňuje podmínku nízkopodlažnosti v rozsahu 100 % plochy pro cestující a dále všechny ostatní podmínky a definice dle směrnice EHK č. 107. Zadavatel požaduje, aby účastníkem zadávacího řízení nabízený předmět veřejné zakázky ke dni dodání zadavateli splňoval všechny zákonné podmínky … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ŠKODA ELECTRIC a.s.
2018-10-01   Dodávka 5 trolejbusů (Dopravní podnik města Pardubic, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pěti trolejbusů s příslušenstvím a souvisejícími službami. Předmět plnění, včetně technických podmínek podle § 89 zákona, je podrobně vymezen přílohou č. 2 - vzorem smlouvy a přílohou č. 3 – technickou specifikací dodávaných trolejbusů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ŠKODA ELECTRIC a.s.
2018-02-13   Dodávka městských nízkopodlažních trolejbusů (Dopravní společnost Zlín - Otrokovice, s.r.o.)
Dodávka trolejbusů s trakčními bateriemi pro nezávislý pojezd v rozsahu a specifikaci dle čl. 4 kupní smlouvy a Přílohy č. 1 kupní smlouvy (Technické podmínky), a v souladu s časovým harmonogramem dle čl. 6.1. kupní smlouvy a Přílohy č. 4 kupní smlouvy a služby spojené s dodávkou trolejbusů, a to školení v rozsahu a specifikaci dle čl. 4.8. a čl. 4.9. kupní smlouvy a Přílohy č. 2 kupní smlouvy, a zřízení servisního místa dle čl. 15 kupní smlouvy a Přílohy č. 6 kupní smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ŠKODA ELECTRIC a.s.
2018-01-11   Elektrobusy a autobusy na CNG – MHD Trutnov 2017 (Arriva Východní Čechy a.s.)
Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 a 101 ZVZ rozdělena do dvou níže uvedených samostatných částí veřejné zakázky, přičemž účastník řízení je oprávněn podat nabídku na jednu nebo obě části veřejné zakázky. Předmětem části I. veřejné zakázky je dodávka celkem 4 ks nízkopodlažních, dvounápravových, třídveřových bateriových autobusů délky minimálně 11,5 metrů a maximálně 13 metrů s minimálním dojezdem každého jednotlivého autobusu na jedno nabití 180 km. Předmětem části I. veřejné zakázky je … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ŠKODA ELECTRIC a.s. SOR Libchavy spol. s.r.o.
2017-09-06   Dodávka 18 m parciálních trolejbusů s trakčními bateriemi (Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.)
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka až 17 kusů 18 m parciálních trolejbusů s trakčními bateriemi, splňující ke dni podání nabídky Zadavateli veškeré podmínky pro provoz, včetně provozu v městské hromadné dopravě osob, stanovené obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, které jsou současně způsobilé bez jakýchkoliv technických či jiných úprav k provozu v síti Zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ŠKODA ELECTRIC a.s.
2017-07-17   Nákup 11 kloubových nízkopodlažních trolejbusů MHD v roce 2018 (Dopravní podnik města České Budějovice a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 11 kloubových nízkopodlažních trolejbusů městské hromadné dopravy. Bližší specifikace požadavků zadavatele na provedení dodávaných trolejbusů je uvedena v technických podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 a nedílnou součást Zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje, aby dodavatelem nabízené trolejbusy ke dni dodání zadavateli splňovaly veškeré podmínky pro provoz na pozemních komunikacích a v městské hromadné dopravě osob stanovené obecně závaznými právními … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ŠKODA ELECTRIC a.s.
2017-07-13   Dodávka 15 nízkopodlažních trolejbusů (Dopravní podnik města Pardubic a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 15 nízkopodlažních trolejbusů v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen přílohami č. 1 a 3 zadávací dokumentace – vzorem Smlouvy, a technickou specifikací. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ŠKODA ELECTRIC a.s.
2017-07-13   Dodávka 4 parciálních trolejbusů (Dopravní podnik města Pardubic a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 4 parciálních trolejbusů, tedy trolejbusů s možností linkového provozu při kombinovaném napájení – na části trasy přímo z dvoupólového trakčního trolejového vedení a na části trasy z trakčního akumulátoru energie – a to v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen přílohami č. 1 a 3 zadávací dokumentace – vzorem Smlouvy, a technickou specifikací. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ŠKODA ELECTRIC a.s.
2017-06-01   Nákup 5 ks nízkopodlažních dvounápravových trolejbusů s alternativním pohonem (Statutární město Teplice)
Dodávka 5 ks nízkopodlažních dvounápravových trolejbusů s alternativním pohonem – dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ŠKODA ELECTRIC a.s.
2017-03-29   Nákup 11 nízkopodlažních cyklicky dobíjených elektrobusů (Dopravní podnik města České Budějovice a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 11 nízkopodlažních cyklicky dobíjených elektrobusů. Bližší specifikace požadavků zadavatele na provedení dodávaných elektrobusů je uvedena v technických podmínkách, které tvoří přílohu č.1 a nedílnou součást zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje, aby dodavatelem nabízené elektrobusy ke dni dodání zadavateli splňovaly veškeré podmínky pro provoz na pozemních komunikacích a v městské hromadné dopravě osob stanovené obecně závaznými právními předpisy platnými na území … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ŠKODA ELECTRIC a.s.
2017-03-20   Dodávka trolejbusů a CNG autobusů pro Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s (Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka (nové, nerepasované, nepoužité) nízkopodlažních trolejbusů a nízkopodlažních autobusů. Prostřednictvím dodávky dojde k modernizaci a ekologizaci vozového parku zadavatele. Nové nízkopodlažní trolejbusy (15 ks) a nízkopodlažní CNG autobusy (2 ks) nahradí stávající nevyhovující vozidla. Detailní uvedení příslušných CPV kódů: Trolejbusy: 34622300, Nízkopodlažní autobusy: 34121100. Detailněji viz Zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ŠKODA ELECTRIC a.s. SOLARIS Bus & Coach S.A. SOLARIS CZECH spol. s.r.o.
2017-02-23   Dodávka trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem v roce 2018 (Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 9 ks nízkopodlažních trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem v kategorii vozidla M3 se dvěma nápravami pro provoz při jmenovitém trakčním napětí 660 V stejnosměrných v MHD v Hradci Králové, včetně uzavření servisní smlouvy o zajištění záručního a pozáručního servisu a dodávek náhradních dílů blíže specifikovaná zadávací dokumentací a jejími přílohami a poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ŠKODA ELECTRIC a.s.
2016-11-15   Nákup 2 kloubových nízkopodlažních trolejbusů MHD v roce 2017 (Dopravní podnik města České Budějovice a.s.)
Předmětem sektorové veřejné zakázky je dodávka 2 kloubových nízkopodlažních trolejbusů MHD v roce 2017. Bližší specifikace požadavků zadavatele na provedení dodávaných trolejbusů je uvedena v technických podmínkách, které tvoří přílohu č.1 a nedílnou součást zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ŠKODA ELECTRIC a.s.
2016-09-29   Dodávka nových trolejbusů – 2016 (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) rozdělil veřejnou zakázku na dvě samostatné části, kde uchazeč přitom může předložit nabídku pro obě části, nebo jednotlivé samostatné části veřejné zakázky. Každá část veřejné zakázky bude hodnocena samostatně. 1. část: a) Dodávka 2 ks nových dvoučlánkových trolejbusů v nízkopodlažní úpravě s pohonem na elektrickou energii z trakčního vedení, vyrobených a dodaných dle specifikace předmětu plnění, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ŠKODA ELECTRIC a.s.
2016-04-01   Nákup městských nízkopodlažních bateriových autobusů pro Arriva Morava (Arriva Morava a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 10 ks městských plně nízkopodlažních bateriových autobusů délky minimálně 12 a maximálně 13 metrů pro městskou hromadnou dopravu včetně základní nabíjecí infrastruktury s minimálním dojezdem každého jednotlivého autobusu na jedno nabití 110 km dle jízdního cyklu SORT 1. Předmětem veřejné zakázky je dále poskytování služeb záručního a pozáručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ŠKODA ELECTRIC a.s.
2015-12-18   Nákup 2 kloubových nízkopodlažních trolejbusů MHD v roce 2016 (Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 kusů nízkopodlažních kloubových trolejbusů MHD v roce 2016. Bližší specifikace požadavků zadavatele na provedení dodávaných trolejbusů je uvedena v technických podmínkách, které tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást zadávací dokumentace (dále jen „Technické podmínky“). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ŠKODA ELECTRIC a.s.
2015-12-16   Nákup 12 metrových nízkopodlažních (bezbariérových) trolejbusů s alternativním bezemisním zdrojem energie pohonu... (Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových nízkopodlažních bezbariérových trolejbusů v délce 12 m s alternativním bezemisním zdrojem energie pohonem spočívajícím v trakčních bateriích, vybavených systémem pro informování cestujících splňující ke dni podání nabídky. Zadavateli veškeré podmínky pro provoz, včetně provozu v městské hromadné dopravě osob stanovené obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky a současně způsobilé bez jakýchkoliv technických či jiných úprav k provozu v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ŠKODA ELECTRIC a.s.
2015-03-26   Dodávka tří nízkopodlažních trolejbusů (Dopravní podnik města Pardubic a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tří nízkopodlažních trolejbusů v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ŠKODA ELECTRIC a.s.
2014-11-13   Nákup 12 metrových nízkopodlažních trolejbusů bez alternativního zdroje energie pohonu a s alternativním zdrojem... (Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka až 12 ks nových nízkopodlažních trolejbusů v délce 12 m bez alternativního zdroje energie pohonu a až 18 kusů nových nízkopodlažních trolejbusů v délce 12 m s alternativním zdrojem energie pohonu, splňující ke dni podání nabídky Zadavateli veškeré podmínky pro provoz, včetně provozu v městské hromadné dopravě osob stanovené obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky a současně způsobilé bez jakýchkoliv technických či jiných úprav k provozu v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ŠKODA ELECTRIC a.s.
2014-03-04   Dodávka nízkopodlažních trolejbusů 2014-2015 – II (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Dodávka 6 ks 12 m a 6 ks 18 m nízkopodlažních trolejbusů vč. povinné výbavy, školení odborných pracovníků, SW vybavení ke každému typu vozidla, technická dokumentace. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v kupní smlouvě a přílohách, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje, aby u každého vozidla byl před jeho dodáním již úspěšně dokončen proces pro provoz v ČR podle platných předpisů. Trolejbusy musí být dodány v souladu požadavky specifikovaných v příloze č. 1 … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ŠKODA ELECTRIC a.s.
2012-03-13   "Dodávka 25 ks městských nízkopodlažních trolejbusů v letech 2013-2015" (Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy, jejímž obsahem bude sjednání podmínek pro dodávku nových 25 ks městských plně nízkopodlažních trolejbusů typu SD, SK, KD, KK (dle technické specifikace viz. příloha č. 1 ZD) pro Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o., se sídlem ve Zlíně, Podvesná XVII/3833.Předmět veřejné zakázky obsahuje dále veškeré náklady, jejichž vynaložení uchazeči předpokládají při plnění veřejné zakázky a to zejména náklady na zavedení plnohodnotného servisního místa za … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ŠKODA ELECTRIC a.s.
2011-03-15   Dodávka tří kusů patnáctimetrových nízkopodlažních trolejbusů (Statutární město Teplice)
Dodávka tří kusů patnáctimetrových nízkopodlažních trolejbusů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ŠKODA ELECTRIC a.s.
2011-03-09   Nákup 2 kusů nízkopodlažních kapacitních trolejbusů délky do 15 m pro provoz MHD v Ústí n.L. v r. 2011 (Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodání 2 kusů homologovaných (schválených) nízkopodlažních kapacitních trolejbusů délky do 15 m, k provozování trolejbusové dráhy na území Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2011, s převažujícím původem v EU. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ŠKODA ELECTRIC a.s.