Veřejné zakázky: Dopravní podnik Ostrava a.s.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky Dopravní podnik Ostrava a.s.

2024-01-26   Poskytování úklidových služeb II (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Předmětem sektorové veřejné zakázky je poskytnutí úklidových služeb. Bližší specifikace plnění je uvedena zejména v příloze č. 1a-1g zadávací dokumentace, které jsou její nedílnou přílohou. Veřejná zakázka je rozdělena na 7 částí Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Estetizace zastávky Karolina (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Předmětem zakázky je estetizace prostoru zastávky Karolina v obou směrech. Hlavním prvkem bude realizace zastřešení nástupiště v podobě ocelové konstrukce. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   Měření obsazenosti spojů MHD (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka komplexního systému umožňujícího automatické měření obsazenosti vozidel MHD dle toku cestujících na zastávkách do/z vozidel, montáž dodaného systému do 497 vozidel Dopravního podniku Ostrava a.s. a poskytnutí dalších souvisejících plnění a služeb. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-08   Měření obsazenosti spojů MHD (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka komplexního systému umožňujícího automatické měření obsazenosti vozidel MHD dle toku cestujících na zastávkách do/z vozidel, montáž dodaného systému do 497 vozidel Dopravního podniku Ostrava a.s. a poskytnutí dalších souvisejících plnění a služeb. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-30   Modernizace TT na ul. 28. října v úseku Náměstí republiky – ul. Výstavní (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je realizace pevné jízdní dráhy na ul. 28. října v úseku Náměstí republiky – ul. Výstavní za účelem utlumení vibrací a hluku v této lokalitě. V rámci modernizace tramvajového tělesa bude stávající těleso (konstrukce tramvajového spodku a svršku) sneseno a znovu zřízeno v přibližně stejné poloze. V rámci stavby bude obnoveno i odvodnění se zaústěním do stávajících šachet. V rámci navázání na stávající stav budou znovu položeny nástupištní obruby tvořící nástupištní hranu. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-15   Kolejové konstrukce pro opravy a modernizaci tramvajových tratí 2024 (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kolejových konstrukcí pro opravy a modernizaci tramvajových tratí. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-01   Rekonstrukce střech hal (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Předmětem sektorové veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve zhotovení díla – rekonstrukce střech objektů zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-30   Dodávka nových kolejnic tvaru 57R1/R260 (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka až 179 ks nových kolejnic tvaru 57R1/R260 dle EN 14811:2006+A1:2009 v délkách á 18 m, a to ve 2 dodávkách. Bližší specifikace předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: HAMER, spol. s r.o.
2023-10-25   Dodávka 10 ks nových nízkopodlažních trolejbusů (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Předmětem sektorové veřejné zakázky je dodávka 10 kusů nových jednočlánkových trolejbusů v nízkopodlažní úpravě s pohonem na elektrickou energii z trakčního vedení a elektrickou energii uloženou v trakčních akumulátorech pro využití pro provoz bez připojení na trolejové vedení. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-19   Modernizace přístřešků a zábradlí dle jednotného vizuálního stylu (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je modernizace přístřešků a zábradlí tramvajových nástupišť dle jednotného vizuálního stylu v rozsahu a členění uvedeném v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-09   Poskytování úklidových služeb (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Předmětem sektorové veřejné zakázky je poskytnutí úklidových služeb. Bližší specifikace plnění je uvedena zejména v příloze č. 1a-1g zadávací dokumentace, které jsou její nedílnou přílohou. Veřejná zakázka je rozdělena na 7 částí Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-11   Technické zhodnocení tramvají II (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je: a.zajištění služeb spojených s technickým zhodnocením (modernizací) až 38 kusů tramvají typu VarioLF provozovaných zadavatelem v městské hromadné dopravě; b.dodání veškerého potřebného materiálu vč. softwarového vybavení potřebného pro správnou funkci a provedení veškerých potřebných zkoušek pro uvedení do provozu; c.zajištění schválení provedeného technického zhodnocení tramvají Drážním úřadem pro provoz na tramvajové dráze v městské hromadné dopravě osob na území České … Zobrazit zadávací řízení »
2023-04-27   Rekonstrukce budovy Vzdělávacího centra DPO (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce administrativní budovy a přístavby objektu v Areálu trolejbusy Ostrava. Součástí je výstavba chodníku, komunikace a parkovacího stání, vč. rekonstrukce zpevněných ploch v Areálu trolejbusy Ostrava, přeložek a rozvodů inženýrských sítí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: HOCHTIEF CZ a. s. MORYS s. r. o.
2023-03-07   Dodávka a servis až 25 ks velkokapacitních tramvají (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Předmětem plnění Veřejné zakázky je dodávka a servis 16 ks velkokapacitních tramvají stejného typu. Zadavatel si současně v souladu s čl. 3.4 zadávací dokumentace vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy spočívající v navýšení celkového počtu dodaných tramvají, a to v počtu maximálně dalších 9 ks velkokapacitních tramvají téhož typu. Více informací viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-02-27   Dodávka až 10 ks nových jednočlánkových autobusů na vodíkový pohon (H2) (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Předmětem sektorové veřejné zakázky je dodávka až 10 ks nových jednočlánkových autobusů na vodíkový pohon (H2). Zobrazit zadávací řízení »
2023-02-24   Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa - opakované zadání (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je výstavba tlakové vodíkové plnící stanice na pozemcích zadavatele, včetně zajištění dodávky a instalace technologie potřebné pro realizaci 1. etapy projektu rozvoje vodíkové mobility (a následný servis), to vše s cílem zajistit možnost doplňování pohonných hmot pro vozidla na vodíkový pohon v majetku zadavatele a třetích osob. Zobrazit zadávací řízení »
2023-01-31   Dodávka až 6 ks dvoučlánkových trolejbusů (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Předmětem sektorové veřejné zakázky je dodávka až 6 kusů nových dvoučlánkových trolejbusů v nízkopodlažní úpravě s pohonem na elektrickou energii z trakčního vedení. Konkrétní požadovaná specifikace a další podrobnosti předmětu plnění sektorové veřejné zakázky jsou uvedeny ve Smlouvě, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace, stejně jako v přílohách Smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ŠKODA ELECTRIC a.s.
2023-01-30   Kolejové konstrukce pro opravy a modernizaci tramvajových tratí 2023 (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kolejových konstrukcí pro opravy a modernizaci tramvajových tratí. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: DT - Výhybkárna a strojírna, a.s.
2023-01-30   Telekomunikační služby (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem na následné poskytování služeb elektronických komunikací pro telekomunikaci a přenos dat v rozsahu dle zadávací dokumentace a jejích příloh, zejm. přílohy č. 3 zadávací dokumentace. Jednotlivé dílčí veřejné zakázky na základě rámcové dohody budou zadávány výlučně dle aktuálních potřeb a jednotlivých požadavků zadavatele, přičemž zadavatel není povinen odebrat jakýkoliv minimální objem služeb. Účastník je povinen zadavateli … Zobrazit zadávací řízení »
2023-01-27   Modernizace TT na ul. Nádražní v úseku ul. 30. dubna - ul. Valchařská (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je modernizace tramvajové trati na ul. Nádražní v úseku od křižovatky s ul. 30. dubna po křižovatku s ul. Valchařská, a to v obou směrech. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s.
2022-12-19   Dodávka docházkového, personálního a mzdového systému včetně webového portálu (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka a implementace: Personálního systému,Mzdového systému (opce), Docházkového a přístupového systému včetně evidence návštěv (opce), Webového portálu pro zaměstnance (opce) a dále údržba, servis a potřebný rozvoj. Zobrazit zadávací řízení »
2022-11-28   Dodávka 2 kusů montážních vozidel svářečů (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Dodávka dvou (2) kusů nových montážních vozidel svářečů. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek, je uvedena v přílohách zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Truck Trade spol. s r.o.
2022-11-25   Kamerový systém pro stávající vozidla MHD (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je vybavení stávajících vozidel MHD zadavatele (6 ks tramvají, 10 ks trolejbusů a 127 ks autobusů) kamerovým systémem se záznamem za účelem zvýšení úrovně bezpečnosti cestujících i zaměstnanců zadavatele a působení jako prevence proti páchání kriminality. Součástí předmětu plnění je instalace a zprovoznění kamerového systému, provedení všech souvisejících prací vč. dodání veškerého potřebného materiálu a softwaru nutného k provozu kamerového systému. Součástí předmětu plnění je … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MASTER IT Technologies, a.s.
2022-11-22   Dodávka nových kolejnic tvaru 57R1/R260 (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka až 192 ks nových kolejnic tvaru 57R1/R260 v délkách á 18 m, a to ve 2 dodávkách. Bližší specifikace předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: HAMER, spol. s r.o.
2022-11-07   Dodávka nových kolejnic tvaru 49E1/R260 EN 13674-1 (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka cca 28,38 tun / 23 ks nových kolejnic tvaru 49E1/R260 EN 13674-1 v délkách á 25 m, oboustranně děrovaných pro spojku T4 (průměr děr 32 mm, vzdálenost osy díry od konce kolejnice: 305 mm). Bližší specifikace předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MORAVIA STEEL a.s.
2022-06-24   Dodávka 1 ks nového montážního vozidla s kolejovým adaptérem (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Předmětem sektorové veřejné zakázky je dodání 1 kusu nového montážního vozidla s kolejovým adaptérem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hanes s.r.o.
2022-05-18   Dodávka 1 kusu nového dodávkového vozidla do 3,5t (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Nákup jednoho (1) kusu nového dodávkového vozidla do 3,5t. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek, je uvedena v přílohách zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Agrotec a.s.
2022-04-29   Infrastruktura pro elektromobilitu-Lokalita Vítkovická (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Předmět plnění této veřejné zakázky spočívá v provedení stavebních prací na díle Infrastruktura pro elektromobilitu-Lokalita Vítkovická. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Elmoz Czech, s.r.o. MSEM, a.s.
2022-02-25   Kolejové konstrukce pro opravy a modernizaci tramvajových tratí 2022 (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kolejových konstrukcí pro opravy a modernizaci tramvajových tratí. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: DT - Výhybkárna a strojírna, a.s.
2022-02-25   Traťový úsek Josefa Kotase - Václava Jiřikovského - Zvyšování rychlosti (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve stavebních úpravách navržených pro zvýšení traťové rychlosti tramvajových vlaků na tramvajové trati (dále jen „TT“) v úseku tramvajová zastávka Josefa Kotase - tramvajová zastávka Václava Jiříkovského na 80 km/h v obou směrech. Z hlediska technického proběhne: - Rekonstrukce tramvajové trati (tramvajový spodek a svršek), - Rekonstrukce trolejového vedení, - protihlukové úpravy - nízké protihlukové zdi. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hroší stavby Morava a.s. OHLA ŽS, a.s.
2022-02-22   Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je výstavba tlakové vodíkové plnící stanice na pozemcích zadavatele, včetně zajištění dodávky a instalace technologie potřebné pro realizaci 1. etapy projektu rozvoje vodíkové mobility (a následný servis), to vše s cílem zajistit možnost doplňování pohonných hmot pro vozidla na vodíkový pohon v majetku zadavatele a třetích osob. Zobrazit zadávací řízení »
2022-02-16   Dodávka nových kolejnic tvaru 57R1/R290 GHT (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kolejnic pro opravy a modernizaci tramvajových tratí, cca 30,53 tun / 30 ks nových kolejnic tvaru 57R1 jakost R290 GHT dle EN 14811:2006+A1:2009 v délkách á 18 m. Bližší specifikace předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2022-02-01   Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Valchařská (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je realizovat dílo pod názvem „Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Valchařská“, který je specifikován v dokumentaci pro provádění stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2022-01-19   Nákup 1 ks nového dodávkového vozidla (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Nákup jednoho (1) ks nového dodávkového vozidla. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek, je uvedena v přílohách zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2022-01-07   Digitalizace II (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Obecně je předmětem veřejné zakázky uzavření rámcových dohod v rámci jednotlivých částí VZ s dvěma a více dodavateli za účelem zadání jednotlivých veřejných zakázek (dále jen „minitendrů“) za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2021-12-28   Vybavení budovy po rekonstrukci (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky jsou výroba, dodávka a montáž vybavení interiéru po rekonstrukci podnikového ředitelství na adrese sídla zadavatele. Podrobná specifikace vybavení interiéru je uvedena v příloze č. 1 - výkresové části zadávací dokumentace, dále v příloze č. 2, kterou tvoří slepý rozpočet s výkazem výměr, a dále v příloze č. 3, kterou tvoří výpis prvků interiéru. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: HAST GROUP s.r.o. HAST RETAIL s.r.o. KASCH - interiér s.r.o.
2021-12-06   Výměna trakčních usměrňovačů v měnírně Kunčice (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
trakčních usměrňovačů v měnírně Kunčice“ dle technické specifikace. Dílo bude zhotoveno dle zpracované a odsouhlasené projektové dokumentace v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy. Samotná realizace díla bude zejména osahovat výměnu trakčních usměrňovačů. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ARPEX MORAVA s.r.o.
2021-12-06   Dodávka 2 kusů nových montážních vozidel svářečů II (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Dodávka dvou (2) kusů nových montážních vozidel svářečů. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek, je uvedena v přílohách zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2021-12-01   Dodávka systému upevnění kolejnic pevné jízdní dráhy (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému upevnění kolejnic pevné jízdní dráhy. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vossloh Drážní Technika s.r.o.
2021-11-29   Rekonstrukce mostu č. 5-020 na ul. Plzeňská (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci stávajícího mostu č. 5-020 na ul. Plzeňská přes ul. Výškovickou. Důvodem rekonstrukce je nevyhovující stav některých částí konstrukce. Nosná konstrukce bude přizvednuta a budou opraveny mostní ložiska. Na mostě bude provedena nová spřahující deska a nové uložení tramvajových kolejí. Spodní stavba mostu bude sanována. Součástí projektu je také modernizace nástupiště tramvajové zastávky Dolní. Dále se uvažuje s přeložkou trakčních … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
2021-11-09   PJD na ul. Opavská II (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Předmětem díla je modernizace tramvajové trati na ul. Opavská, a to v úsecích mezi křižovatkami s ul. Sokolovskou a ul. Martinovskou, a mezi křižovatkami s ul. 17. listopadu (rest. Slovan) a ul. Sokolovskou, vždy v obou směrech. V novém stavu se změní konstrukce na zatravněnou pevnou jízdní dráhu systému W-tram. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: TSS Grade, a.s.
2021-10-29   Nákup 1 ks nového dodávkového vozidla (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Nákup jednoho (1) ks nového dodávkového vozidla. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek, je uvedena v přílohách zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2021-10-25   Dodávka 2 kusů nových montážních vozidel svářečů (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Dodávka dvou (2) kusů nových montážních vozidel svářečů. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek, je uvedena v přílohách zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2021-09-21   Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Hranečník (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je realizovat dílo pod názvem „Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Hranečník“, který je specifikován dokumentací pro provádění stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vypracované společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eltodo, a.s.
2021-09-14   Systém stavění vlakové cesty (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace díla s názvem „Systém stavění vlakové cesty“. Dílo spočívá ve zpracování projektové dokumentace, realizaci inženýrské činnosti, zajištění veškerých správních rozhodnutí, povolení a souhlasů pro realizaci a provoz Díla, jakož i provedení veškerých dalších činností a úkonů, které jsou pro realizaci Díla a jeho provoz vyžadovány. Předmětem plnění veřejné zakázky je i provádění servisních služeb s cílem zajištění řádného provozu Díla. Bližší specifikace předmětu … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Hroší stavby Morava a.s. PRODIN a.s.
2021-09-02   Oděvy a oděvní součásti 2022 - 2025 (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky oděvů a oděvních součástí stejnokrojového vybavení zaměstnanců zadavatele v předpokládaném množství a provedení dle specifikace předmětu plnění stanovených zadavatelem v zadávací dokumentaci, provozování výdejny oděvů včetně veškerých nákladů za příjem, uskladnění, výdej zboží a nákladů na personální obsazení, poskytnutí příslušné technické a personální podpory a předložení vzorků v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci, přičemž bližší specifikace předmětu plnění, … Zobrazit zadávací řízení »
2021-08-04   Údržba a oprava kolejových vozidel 2022-2026 (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provádění údržbářských a opravářských služeb pro kolejová vozidla zadavatele. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ŠKODA EKOVA a.s.
2021-07-23   Služby odpadového hospodářství DPO a.s (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Předmětem veřejné zakázky (část A - B) jsou služby odpadového hospodářství pro zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části podle předmětu plnění, a to následovně: — Komunální odpad, — Odpad kategorie ostatní a nebezpečný. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OZO Ostrava s.r.o.
2021-07-23   Technické zhodnocení tramvají (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je: a. zajištění služeb spojených s technickým zhodnocením (modernizací) až 41 kusů tramvají typu VarioLF provozovaných zadavatelem v městské hromadné dopravě; b. dodání veškerého potřebného materiálu vč. softwarového vybavení potřebného pro správnou funkci a provedení veškerých potřebných zkoušek pro uvedení do provozu; c. zajištění schválení provedeného technického zhodnocení tramvají Drážním úřadem pro provoz na tramvajové dráze v městské hromadné dopravě osob na území České … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Cegelec a.s.
2021-07-08   Kolektivní pojištění odpovědnosti zaměstnanců DPO a.s (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Předmětem sektorové veřejné zakázky je služba spočívající v poskytování kolektivního pojištění odpovědnosti zaměstnanců zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pojišťovna VZP, a.s.