Veřejné zakázky: Kohouty, kohoutky, ventily a podobná zařízení

>20 archivované veřejné zakázky

Kohouty, kohoutky, ventily a podobná zařízení byly pořízeny organizacemi jako např ČEZ, a.s., ČEZ, a. s.NET4GAS, s.r.o..

Nedávné veřejné zakázky na kohouty, kohoutky, ventily a podobná zařízení v Česko

2023-11-16   Dodávka armatur (Centrum výzkumu Řež s.r.o.)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka armatur Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-18   8910 - Náhrada ŘP IPV SPP, kolektoru 0,7MPa, dochlazování (ČEZ, a. s.)
Dílem je zpracování dokumentační části, dodávka a následná realizace díla „8910 - Náhrada řídícího přístroje (ŘP) impulsního pojistného ventilu (IPV) separátoru ohříváku páry (SPP), kolektoru 0.7 MPa, dochlazování“ v JE Dukovany formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Jedná se o náhradu stávajících řídicích přístrojů novým typem (celkem 48ks). Nový typ řídícího přístroje musí být kompatibilní se stávajícími IPV typ SiZ1580. … Zobrazit zadávací řízení »
2023-03-16   G281 - VF-ČSTVD A KANÁLY TVD-ZAJIŠTĚNÍ ŽIVOTNOSTI HLAVNÍCH POTRUBNÍCH ROZVODŮ TVD MIN. DO ROKU 2050 (ČEZ, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je záměna potrubních tras, a to včetně potrubních komponent - armatur a škrtících clon na systému technické vody důležité v Čerpací stanici technické vody důležité a potrubních kanálech technické vody důležité. Zobrazit zadávací řízení »
2023-02-25   H503 - Výměna zpětných klapek 1(2)RM51(52,53,54)S501 kondenzátních čerpadel 1(2)RM51-54D001 (ČEZ, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je zejména zpracování kompletní projektové dokumentace (Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS)) a následné provedení realizace, spočívající zejména v: - provedení záměny stávajících zpětných klapek 1(2)RM51(52,53,54)S501 typu L10 117516 na výtlaku I.stupně kondenzátních čerpadel 1(2)RM51(52,53,54)D001 za bezrázové zpětné ventily. Zobrazit zadávací řízení »
2023-02-13   Obnova hydrantů CTR (MERO ČR, a.s.)
Výměna stávajících hydrantů, armatur v hydrantových šachtách a instalace nových železobetonových zákrytových desek v rozsahu přílohy č.1 návrhu smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Metrostav DIZ s.r.o.
2023-01-31   8583-Úprava hydraulického obvodu ovládání klapky na výtlaku čerpadla BQDV (ČEZ, a. s.)
Dílem je úprava závaží a hydraulického obvodu klapek, dále úpravy v části elektro a modifikace zařízení SKŘ, zahrnující zpracování dokumentační části, dodávku a následnou realizaci díla v JE Dukovany formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Zobrazit zadávací řízení »
2022-12-22   G670 - 1(2)VF-Odstranění ruční montáže a demontáže hadic při přepojení chlazení klimajednotek UV07 a UV09 ze systému... (ČEZ, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je zpracování Dokumentační části a následná realizace díla spočívající zejména v instalaci dvojřadých trojcestných ventilů na přívodu o odvodu chladicí vody klimajednotky (potrubní rozvod TVD a suchovodu). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: I&C Energo a.s.
2022-09-26   Nákup regulačního ventilu PCV60002 (MERO ČR, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je nákup regulačního ventilu PCV60002 v PC06, včetně provedení všech zkoušek, dle technické specifikace regulačního ventilu, která tvoří přílohu č. 1 návrhu smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ELMEP s.r.o.
2022-07-20   8104 - Řešení změny provádění zkoušek poloobslužných prostor - ZPOP (ČEZ, a. s.)
Předmětem zakázky je vypracování dokumentační části a následná realizace v JE Dukovany formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav a dalších požadovaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech, jejímž účelem je provést instalaci zařízení (nové potrubí, armatury, hermetické průchodky), které umožní provedení zkoušky hermetičnosti poloobslužných prostor v JE Dukovany bez využití systému radiační kontroly. . Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ČEZ Energoservis spol. s r.o.
2022-07-20   Dodávka technologií do Komory pro testování klimatických jevů (GRIPPER SYSTEMS s.r.o.)
Předmět Veřejné zakázky je v souladu s § 101 ZZVZ rozdělen do čtyř samostatných částí, kterým odpovídají jednotlivé části plnění Veřejné zakázky, a to následovně: Část A: Pneumatické válce, ventily a příslušenství Část B: Kompresorová stanice, vzdušníky a příslušenství Část C: Frekvenční měniče k ventilátorům Část D: Elektrické pohony a řízení Každá část zadávacího řízení na uzavření kupních smluv v Částech A až D je zcela samostatným předmětem postupu zadavatele v zadávacím řízení. Dodavatel je … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FLUIDPOINT, a.s. T-servis, kompresory s.r.o.
2022-05-26   H721 - 1(2)TK81,82S02 - regulační ventily průtoku odpouštění I.O (ČEZ, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je zpracování Dokumentační části a následná realizace díla spočívající zejména v záměně regulačních armatur 1(2)TK81,82S02 beze změny dimenze což obnáší demontáž původních regulačních armatur 1(2)TK81,82S02 a jejich transport k likvidaci nebo uložení, odpojení původních pohonů, vydrenážování zbytku média před realizací díla, zajištění nových regulačních armatur, transport a montáž na pozici včetně montáže a připojení původního pohonu. Zobrazit zadávací řízení »
2022-05-20   G335 - 1(2)VF a UX-KTMT-Záměna potrubí k chladičům CVZA včetně uzavíracích armatur (ČEZ, a. s.)
Předmětem je zpracování projektové a ostatní související dokumentace a následná realizace, spočívající ve záměně stávajících potrubních rozvodů systému VF (Systém technické vody důležité) a UX (Systém chlazené vody) včetně jejich komponent z uhlíkatého materiálu za materiál korozivzdorný a to včetně uzavíracích, drenážních, odvzdušňovacích armatur v rozsahu od uzavíracích armatur po připojovací přírubu na chladičích CVZA včetně a výkon dalších souvisejících činností pro řádnou přípravu a provedení díla v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: I&C Energo a.s.
2022-05-19   Sada ventilů pro řízení kompaktního hydraulického systému (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks servoventilů a 2 ks proporcionálních rozváděčů. Blíže viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Bosch Rexroth, spol. s r.o.
2022-02-16   F114-VC Výměna klapek ČKD na vnějším potrubí v AJ před CHV (ČEZ, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je zpracování Dokumentační části a následná realizace díla spočívající ve výměně stávajících 10 ks klapek na řádech CCHV v systému VC, včetně dopadu do ovládání klapek a vyvolaných dopadů v části elektro a stavební, a dále likvidace vyměňovaných klapek. Zobrazit zadávací řízení »
2022-01-27   8571 - Náhrada původních pojišťovacích ventilů na systémech primárního okruhu (ČEZ, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky nazvané „8571 - Náhrada původních pojišťovacích ventilů na systémech primárního okruhu“ je dokumentační část a realizace díla formou dodávky na klíč spočívající v náhradě stávajících pojistných ventilů (PV) novými, splňující požadované parametry a požadavky na kvalifikaci a klasifikaci. Nové PV budou připojeny pomocí příruby Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: I&C Energo a.s.
2021-07-18   7419 – Výměna sekčních armatur HNK – x.x4.7.135.1,2 a sekčních armatur výtlačného kolektoru ENČ – x.x4.7.142.1,2 (ČEZ, a.s.)
Předmětem díla (dále jen díla) je zpracování dokumentační části, dodávka a následná realizace díla nazvaného „7419 – Výměna sekčních armatur HNK – x.x4.7.135.1,2 a sekčních armatur výtlačného kolektoru ENČ – x.x4.7.142.1,2“ v JE Dukovany, jejímž účelem je náhrada soustavy armatura–servopohon na pozicích x.x4.7.135.1+2, x.x4.7.142.1+2 (včetně jejich ochozů) pro zlepšení provozní spolehlivosti vhodně dimenzovanou soustavou. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ROEZ, s.r.o.
2021-06-10   8028 - Řešení problematiky potrubí TVD a chlazené vody procházející přes hranice HZ (ČEZ, a.s.)
Předmětem této VZ je zpracování dokumentační části, dodávka a následná realizace díla nazvaného „8028-Řešení problematiky potrubí TVD a chlazené vody procházející přes hranice HZ“ v JE Dukovany, jejímž účelem je instalace izolačních skupin na potrubních trasách VF a VC systému TL na hranici hermetické zóny procházejících neobslužnými prostory včetně výměny vnitřních částí průchodek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ŠKODA JS a.s.
2021-05-12   H158 – 1(2)VF–Záměna velkých armatur na systému TVD na HVB1(2) (ČEZ, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je záměna přivařovacího provedení uzavíracích armatur 1(2)VF14(24)S01(S03), 1(2)VF15(25,35)S01(S03), 1(2)VF10(20,30)S03 a 1(2)VF40(50,60)S04 za mezipřírubové klapky včetně montáže přivařovacích krkových přírub a záměně přivařovacího provedení uzavíracích armatur 2VF12(22,32)S10 za 3-dílné přivařovací kulové kohouty a armatur 1(2)VF15(25,35)S04 za přírubové uzavírací armatury do potrubních tras na obou hlavních výrobních blocích JE Temelín a včetně zpracování příslušné technické … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: I&C Energo a.s.
2021-03-03   7817 - Náhrada uzavíracích armatur velkých napájecích hlav - xRLxxS01 (ČEZ, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky nazvané „7817 - Náhrada uzavíracích armatur velkých napájecích hlav - xRLxxS01“ je Dokumentační část a Realizace díla formou dodávky na klíč, jedná se o náhradu stávajících elektroarmatur xRLxxS01 za nové s předpokládaným vyšším uzavíracím momentem, včetně provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech včetně realizace dopadů seismického výpočtu do uložení armatury. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: I&C Energo a.s.
2021-01-04   Ball and Safety Shut off Valves for High Pressure Pipeline (“Moravia Capacity Extension” Project) (NET4GAS, s.r.o.)
Předmětem tohoto výběrového řízení je dodávka kulových a bezpečnostních uzavíracích ventilů. Předmět veřejné zakázky též zahrnuje všechny dokumenty potřebné pro řádné používání a fungování zboží. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MSA, a.s.
2020-12-23   E177 - Modernizace uzlu armatur 1(2)VB81,82S101 A 1(2)VB82S104 oddělujících systém TVN mezi HVB1 a HVB2 (ČEZ, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce uzlu armatur 1(2)VB81S101, 1(2)V82S101 a 1(2)VB82S104 v kanálech č. 0006 na obou hlavních výrobních blocích Jaderné elektrárny Temelín tak, aby plnil svojí projektovou funkci. Dodavatel provede výměnu všech stávajících klapek za klapky vhodnější do prostředí znečištěných chladicích vod a dále pak instalaci dvou nových klapek, které umožní revidovatelnost klapek 1(2)VB81S101, včetně provedení příslušných stavebních prací, dále prací elektro, SKŘ a prací … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: G - Team a.s.
2020-10-01   F114 - 1(2) VC Výměna klapek ČKD na vnějším potrubí v AJ před CHV a na výtlaku čerpadel CCHV (ČEZ, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zpracování Dokumentační části a následná realizace díla spočívající ve výměně stávajících 10 ks klapek na řádech CCHV v systému VC, včetně dopadu do ovládání klapek a vyvolaných dopadů v části elektro a stavební, a dále likvidace vyměňovaných klapek. Zobrazit zadávací řízení »
2020-06-23   Centrum hydraulického výzkumu - regulační armatury (Centrum hydraulického výzkumu, spol. s.r.o.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka regulačních armatur, které budou součástí budované speciální „horké“ zkušení laboratoře (Horké zkušebny) v průmyslovém areálu Sigma Lutín. Horká zkušebna je určena pro provádění experimentálních fyzikálních výzkumných testů nově vyvíjených funkčních vzorků čerpadel v plných teplotně tlakových pracovních parametrech, to znamená, že čerpadla budou zkoušena na parametrech, na kterých by měla reálně pracovat v místech jejich určení. Umístění technologie Horkovodní … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: LDM, spol. s.r.o.
2020-06-09   Components for compressed gases and cooling water distribution (TP20_069) (Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka průmyslově standardizovaných, spolehlivých, nerezových komponentů pro vlastní instalaci specializovaných technologických chladících systémů a distribuce stlačených plynů. Cílem této veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy s jedním dodavatelem, na jejímž základě je zadavatel oprávněn po dobu trvání smlouvy nakupovat komponenty. Součástí plnění na základě smlouvy bude také omezený rozsah souvisejících služeb. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Ventile & Fittings Praha spol. s r.o. Ventile & Fittings Praha, spol. s r.o.
2020-03-25   F254-1(2)VF-Záměna potrubí TVD na chlazení klima jednotek a dalších spotřebičů na HVB (ČEZ, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zpracování Dokumentační části a následná realizace díla spočívající ve výměně vybraných potrubních tras a jejich komponent (armatury, tlakové hadice, měřící a škrtící zóny) systému TVD, které jsou vyrobeny z uhlíkové oceli, za ekvivalent vyrobený z korozivzdorné oceli, včetně změny dimenzí (DN15, DN20 na DN25). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: I&C Energo a.s.
2020-03-17   Centrum průmyslového výzkumu - průmyslové armatury (Centrum hydraulického výzkumu, spol. s.r.o.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka průmyslových armatur s pohonem a armatur ručních podle technické specifikace, která je podrobně uvedena v odst. 2.2 Zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: I.B.C. Praha, spol. s.r.o.
2020-02-05   E725-Hrazení a projektová drenáž systémů VC, VB v ČS 1. a 2. HVB (ČEZ, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentační části a následná realizace díla spočívající mimo jiné ve výměně hradícího systému u čerpací stanice chladící vody. Stávající hradítka budou nahrazena elektricky ovládanými stavidlovými uzávěry. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ROEZ, s.r.o.
2020-01-22   LF UPOL/CEREBIT - Doplnění FPLC systému o vícecestný vstupní a vícecestný výstupní (kolonový) ventil a chlazený... (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu pro vícecestný vstupní a vícecestný výstupní (kolonový) ventil a chlazený stojan na zkumavky se sebranými frakcemi. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2020-01-09   LF UPOL/Imunofarmakoterapie - Doplnění FPLC systému o vícecestný vstupní a vícecestný výstupní (kolonový) ventil a... (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu pro vícecestný vstupní a vícecestný výstupní (kolonový) ventil a chlazený stojan na zkumavky se sebranými frakcemi. Podrobná technická specifikace je uvedena níže viz odst. 2.2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2019-04-11   Nákup pneumatických prvků (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pneumatických prvků sloužících pro výzkumné a vývojové činnosti v rámci projektu „Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů“. Konkrétně se jedná o pneumatický proporcionální rozváděč, pneumatický proporcionální redukční ventil a pneumatické motory. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MOS technik s.r.o.
2019-01-23   Nákup tekutinových prvků (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pneumatických a hydraulických prvků sloužících pro výzkumné a vývojové činnosti v rámci projektu „Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů“. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Activair s.r.o. Bosch Rexroth, spol. s.r.o.
2018-12-18   Pořízení spotřebního materiálu a chemikálií pro výzkum v oblasti dřevařství (Česká zemědělská univerzita v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je jednorázová dodávka spotřebního materiálu a chemikálií pro oblast dřevařství na FLD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hanžlová Růžena HELAGO-CZ, s.r.o.
2018-12-17   Ball Valves for High Pressure Pipeline („Capacity4Gas” Project) (NET4GAS, s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kulových kohoutů s kombinovaným těsněním pro stavbu plynovodu DN 1 400 („Capacity4Gas” Project), zahrnující dodávku, vyložení a naskladnění kulových kohoutů. Dodávka zahrnuje rovněž veškerou potřebnou dokumentaci. Podrobnosti jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2018-11-28   Vacuum valves for BT L4 (Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.)
Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je zajištění dodávky uzavíracích ventilů dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 a č. 2 zadávací dokumentace a v množství tam rovněž uvedené. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vakuum servis, s.r.o.
2018-05-23   E725-Hrazení a projektová drenáž systémů VC, VB v ČS 1. a 2. HVB (ČEZ, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentační části a následná realizace díla spočívající mimo jiné ve výměně hradícího systému u čerpací stanice chladící vody. Stávající hradítka budou nahrazena elektricky ovládanými stavidlovými uzávěry. Zobrazit zadávací řízení »
2018-03-26   Úpravy TU Mladotice a Úpravy RU Přimda (NET4GAS, s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je realizace předmětného Díla dle Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace – návrh smlouvy o Dílo, tzn. realizace stavby: „Úpravy TU Mladotice a Úpravy RU Přimda” spočívající v provedení bezpečnostních propojů mezi liniemi stávajících plynovodů. Předmětem stavby „Úpravy TU Mladotice“ je vybudování bezpečnostních propojů mezi liniemi DN 1400 a DN 900 o rozdílných tlakových úrovních procházejících objektem trasového uzávěru TU Mladotice. Součástí stavby je také příprava pro budoucí … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Streicher, spol. s r.o. Plzeň Streicher, spol. s.r.o. Plzeň
2018-02-12   Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit v oblasti JE (MSA, a.s)
Služba ve vzdělávání – dodávka odborných vzdělávacích aktivit v oblasti jaderné energetiky. Zobrazit zadávací řízení »
2017-12-21   Dodávka armatur (Vodárna Plzeň a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vodárenských armatur pro pitnou vodu v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je dále vymezen přílohami zadávací dokumentace a vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena do 9 částí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hawle armatury spol. s r.o. Hawle armatury spol. s.r.o. HAWLE ARMATURY, spol. s r.o. Hawle Armatury, spol. s.r.o. HECKL s.r.o. Heckl, s.r.o.
2017-12-16   Dodávka kolaborativních robotických pracovišť v rámci projektu „Výuka pro Průmysl 4.0“ (Moravskoslezský kraj)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 36 robotických pracovišť vybavených průmyslovými kolaborativními roboty pro 6 středních škol zřizovaných Moravskoslezským krajem v rámci realizace projektu „Výuka pro průmysl 4.0“ financovaného z IROP. Bližší podrobnosti k předmětu plnění jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MP Line s.r.o.
2017-01-27   SUSEN – Komponenty pro linku ETL (Centrum výzkumu Řež s.r.o.)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka komponentů pro linku ETL v rozsahu a souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: „Plast Produkt“, spol. s r.o. JSP s.r.o. Merci, s.r.o.
2017-01-20   Vacuum Valves 2 (Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka vakuových ventilů. Bližší specifikace je uvedena v příloze zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vakuum servis s.r.o.
2016-09-26   Dodávka kulových kohoutů s kombinovaným těsněním pro plynovod DN 1000 (česko-polský propoj) (Ball valves with... (NET4GAS, s.r.o.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kulových kohoutů s kombinovaným těsněním pro stavbu plynovodu DN 1000 (česko-polský propoj), zahrnující dodávku, vyložení a naskladnění kulových kohoutů. Zakázka je rozdělena na 3 části: 1. část – plynovod „Moravia 1“ – přibližně 9 ks kulových kohoutů, 2. část – plynovod „Moravia 2“ – přibližně 9 ks kulových kohoutů, 3. část – plynovod „STORK II“ – přibližně 3 ks kulových kohoutů. Podrobnosti budou uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Armatury Group, a.s. MSA, a.s.
2016-09-23   Dodávka kulových kohoutů s kovovým těsněním pro plynovod DN 1000 (česko-polský propoj) (Ball valves with metal... (NET4GAS, s.r.o.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kulových kohoutů s kovovým těsněním pro stavbu plynovodu DN 1000 (česko-polský propoj), zahrnující dodávku, vyložení a naskladnění kulových kohoutů. Zakázka je rozdělena na 3 části: 1. část – plynovod „Moravia 1“ – přibližně 30 ks kulových kohoutů, 2. část – plynovod „Moravia 2“ – přibližně 20 ks kulových kohoutů, 3. část – plynovod „STORK II“ – přibližně 19 ks kulových kohoutů. Podrobnosti budou uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2016-09-15   C961 – Výměna potrubí chlazení TVN v KTMT obou HVB (ČEZ, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a následná realizace díla spočívající v záměně vybraných potrubních tras a komponent technické vody nedůležité v kontejmentu, které jsou vyrobeny z uhlíkové oceli, za ekvivalent z korozivzdorné oceli. Zobrazit zadávací řízení »
2016-06-22   Dodávky ocelových kulových kohoutů (RWE GasNet, s.r.o.)
Vysokotlaké ocelové kulové kohouty. Zobrazit zadávací řízení »
2016-06-14   Instalace uzavírací armatury s regulační funkcí na trasách PG (ČEZ, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je vypracování dokumentační části a následná realizace veřejné zakázky nazvané IT-90-15- 06827 „Instalace uzavírací armatury s regulační funkcí na trasách odkalů PG“ formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Na předmět díla modifikovaného zařízení tj. na nové elektroarmatury odkalu PG se vztahují požadavky vyhlášky č. 132/2008 Sb. v platném znění a tato zařízení jsou zařazena jako VZ v BT 2 – armatura, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Moravia Systems, a.s. ZK – Termochem s.r.o.
2016-05-10   Dodávka armatur 2017 (ČEPRO, a.s.)
Předmětem plnění jsou kulové kohouty, uvedené v bodu 2.1.1 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2016-02-18   Zaústění drenáže na speciální kanalizaci (ČEZ, a.s.)
3.1 Předmětem veřejné zakázky je vypracování dokumentační části a následná realizace díla nazvaného IT-90-15- 07180 „Zaústění drenáže na speciální kanalizaci“ formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Na předmět díla modifikovaného zařízení tj. na dotčená čerpadla se vztahují požadavky vyhlášky č.132/2008 Sb. a 309/2005 Sb.(čerpadla TH a jejich výtlačné potrubí). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: I&C Energo, a.s.
2015-10-27   SSV for RWE Gas Storage, s.r.o. 2016–2017 (RWE Gas Storage, s.r.o.)
Nákup povrchových ventilů pro podzemní zásobníky plynu. Zobrazit zadávací řízení »
2015-08-17   Dodávka zařízení pro posílení výzkumných kapacit TCO v oblasti transformace surovin na využitelné formy energie (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava)
Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je dodávka přístrojové techniky pro laboratoř výzkumu diagnostiky energetických zdrojů. Zadávací řízení je rozděleno na 3 části. Část 1 Agregát na stlačování pyrolýzního plynu. Dodávka agregátu na stlačování pyrolýzního plynu – dodávka včetně příslušenství, zajištění instalace, odborné kalibrace, zajištění zaškolení zaměstnanců zadavatele, kteří budou obsluhovat zařízení a dále dodání uživatelské dokumentace a certifikátů. Podrobná specifikace předmětu veřejné … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: TZB Trade a.s.