Dodavatel: I&C Energo a.s.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel I&C Energo a.s.

2023-06-06   IT-79-04-00612 - MODERNIZACE NAJÍŽDĚCÍHO TRANSFORMÁTORU AUE 23 (Energotrans, a.s.)
Předmětem sektorové veřejné zakázky je demontáž stávajícího transformátoru 01BCT23 (AUE23-T23), dodávka a montáž nového výkonového transformátoru typové řady o výkonu 16 MVA s přepínačem odboček pod zatížením vč. olejové náplně a řídící skříně transformátoru, dodávky a zprovoznění nových digitálních elektrických ochran a úpravy pro umístění transformátoru na pozici. Nedílnou součástí plnění je dále, mj. zpracování veškeré požadované dokumentace, zajištění veškerých potřebných dodávek zařízení a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: I&C Energo a.s.
2023-04-11   H183 - DGS - POŘÍZENÍ NÁHRADNÍCH KOMPAUDNÍCH A BUDÍCÍCH TRANSFORMÁTORŮ (ČEZ, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je náhrada budícího a kompaudního transformátoru na SRDGS - 7GJ v Jaderné elektrárně Temelín včetně zpracování příslušné technické dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: I&C Energo a.s.
2023-03-14   H793 - Úpravy v obvodech AZR (BECO) R6KV III. kategorie (ČEZ, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky H793 - úpravy v obvodech AZR (BECO) R6KV III. Kategorie je zajistit správnou funkci automatiky záskoku rezervy (AZR) rozvoden 6Kv III. Kategorie, na sekcích s HCČ, při zapůsobení havarijní zábleskové ochrany (HZO) v prostoru před přívodním vypínačem využitím funkce Auto Close relé BECO. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: I&C Energo a.s.
2023-02-21   KII-IT-79-04-00362 - Rekonstrukce VN rozvoden VS pro Prahu (Energotrans, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je demontáž stávajících VN rozvaděčů 3BBB1 a 4BBB1 a kompletní dodávka a instalace nových, skříňových, vzduchem izolovaných, vysokonapěťových rozvaděčů s jedním systémem přípojnic. Součástí plnění veřejné zakázky je provedení potřebných stavebních úprav napojení VN rozvaděčů na stávající řídící systémy, včetně dodání a instalace potřebného HW a úpravy SW a jejich uvedení do provozu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: I&C Energo a.s.
2022-12-30   Bateriový systém akumulace elektrické energie na PČM (Teplárny Brno, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky realizace stavby „Bateriový systém akumulace elektrické energie na PČM“ (dále jen „BSAE“) podle PROJEKTU. Jedná se o výstavbu kompletního bateriového úložiště o garantovaném výkonu 4,0 MW (5 MVA) s garantovanou užitnou kapacitou ve výši 3,1 MWh v areálu provozu zadavatele Červený mlýn (dále jen „PČM“). Součástí předmětu plnění je i dopracování výrobní dokumentace pro konkrétní typ BSAE, projednání a schválení EG.D, a.s. a zpracování dokumentace skutečného provedení. Další … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: I&C Energo a.s.
2022-12-22   G670 - 1(2)VF-Odstranění ruční montáže a demontáže hadic při přepojení chlazení klimajednotek UV07 a UV09 ze systému... (ČEZ, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je zpracování Dokumentační části a následná realizace díla spočívající zejména v instalaci dvojřadých trojcestných ventilů na přívodu o odvodu chladicí vody klimajednotky (potrubní rozvod TVD a suchovodu). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: I&C Energo a.s.
2022-12-21   8395 - Výměna dožívajících kabelů na 1.RB (1.etapa) (ČEZ, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a následná realizace díla s názvem „8395-Výměna dožívajících kabelů na 1.RB (1.etapa)“ v JE Dukovany formou vyšší kompletované dodávky souboru strojů a zařízení a provedení všech nutně vyvolaných a požadovaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. V rámci akce 8395 dojde k výměně kabelů, kterým končí životnost a budou vyměněny za nové typy kabelů, vyrobených a dodaných dle schválených technických podmínek s platným … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: I&C Energo a.s.
2022-10-25   8279 - Jednotný diagnostický systém generátorů 300 MVA (ČEZ, a. s.)
Předmětem zakázky je dokumentační část a realizace díla nazvaného „8279 Jednotný diagnostický systém generátorů 300 MVA“ v objektu JE Dukovany formou vyšší kompletované dodávky souboru strojů a zařízení a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Podrobnostu jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: I&C Energo a.s.
2022-05-20   G335 - 1(2)VF a UX-KTMT-Záměna potrubí k chladičům CVZA včetně uzavíracích armatur (ČEZ, a. s.)
Předmětem je zpracování projektové a ostatní související dokumentace a následná realizace, spočívající ve záměně stávajících potrubních rozvodů systému VF (Systém technické vody důležité) a UX (Systém chlazené vody) včetně jejich komponent z uhlíkatého materiálu za materiál korozivzdorný a to včetně uzavíracích, drenážních, odvzdušňovacích armatur v rozsahu od uzavíracích armatur po připojovací přírubu na chladičích CVZA včetně a výkon dalších souvisejících činností pro řádnou přípravu a provedení díla v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: I&C Energo a.s.
2022-05-17   7139 - Problematika zkušebních a rozběhových tras SAOZ (ČEZ, a. s.)
Předmětem zakázky je vypracování dokumentační části a následná realizace v JE Dukovany formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav a dalších požadovaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech, jejímž účelem je zajistit spolehlivý a bezpečný provoz armatur zkušebních a rozběhových tras SAOZ s klasifikací BT2 s napájením ze ZN II.kat. a doplnění organizačních opatření do PP. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: I&C Energo a.s.
2022-05-17   7513-Rekonstrukce systému VVO v ZHP EDU (ČEZ, a. s.)
Předmět zakázky: Zajištění spolehlivého varování obyvatelstva v případě vzniku mimořádné události v zájmovém území ZHP. Je požadována výměna stávajících rotačních sirén za sirény elektronické splňující současné technické požadavky GŘ HZS včetně požadavku na přemístění cca 70 % sirén ze střech budov na samostatně stojící stožár. Návrh rozmístění nových sirén zajistí pokrytí všech zájmových území v ZHP JE Dukovany. Všechny rotační sirény budou nahrazeny elektronickými sirénami se zálohovaným napájením, s … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: I&C Energo a.s.
2022-05-12   8286 - Rekonstrukce ÚR 0,4kV SZN4 xEN01,11 (ČEZ, a. s.)
Předmětem zakázky „8286 - Rekonstrukce ÚR 0,4kV SZN4 xEN01,11“ v JE Dukovany je zpracování dokumentace a provedení realizace , kdy úsekové rozvaděče budou osazeny novými moderními prvky lepších parametrů oproti předešlému projektovému stavu s dostatečná rezervou pro budoucí rozšíření. Bližší specifikace předmětu je uvedena v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: I&C Energo a.s.
2022-04-05   8666_Řídící skříně kontinuálního čištění kondenzátorů (Taprogge) (ČEZ, a. s.)
Předmětem je zpracování dokumentační části, dodávka a následná realizace akce „8666_Řídící skříně kontinuálního čištění kondenzátorů (Taprogge)“ na 1. až 4.reaktorovém bloku (RB) v JE Dukovany (dále i EDU) formou dodávky „na klíč“. Jedná se o náhradu stávajícího dosluhujícího zařízení pro čištění kondenzátorů Taprogge (celkem 16 skříní, 4 skříně na každý RB) za nové včetně příslušenství a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech, včetně vypracování podkladů … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: I&C Energo a.s.
2022-01-27   8571 - Náhrada původních pojišťovacích ventilů na systémech primárního okruhu (ČEZ, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky nazvané „8571 - Náhrada původních pojišťovacích ventilů na systémech primárního okruhu“ je dokumentační část a realizace díla formou dodávky na klíč spočívající v náhradě stávajících pojistných ventilů (PV) novými, splňující požadované parametry a požadavky na kvalifikaci a klasifikaci. Nové PV budou připojeny pomocí příruby Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: I&C Energo a.s.
2021-12-29   G280 - VF-HVB-ZAJIŠTĚNÍ ŽIVOTNOSTI HLAVNÍCH POTRUBNÍCH ROZVODŮ TVD MIN. DO ROKU 2050 (ČEZ, a. s.)
Předmětem dané veřejné zakázky je zejména zpracování Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS), Výrobně technické dokumentace (VTD) a ostatní dokumentace a následná záměna vybraných potrubních tras včetně záměny regulačních armatur 1(2)VF15(25,35)S05, záměny odběrových armatur 1(2)VF15(25,35)F01A,F01B, měřících clon 1(2)VF15(25,35)F01, škrtících clon 1(2)VF15(25,35)E01 do korozivzdorného provedení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: I&C Energo a.s.
2021-11-03   F832 - Výměna potrubí demivody na potrubních mostech (ČEZ, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je provedení výměny stávajícího potrubí demivody za nové potrubí s vysokou teplotní stabilitou, svařované pomocí elektrotvarovek a úspěšné provedení tlakových zkoušek nových potrubních tras včetně zpracování příslušné technické dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: I&C Energo a.s.
2021-07-15   IT-90-15-07832 – Rekonstrukce blokových úsekových rozvaděčů 0,38 kV (ČEZ, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky IT-90-15-07832 – Rekonstrukce blokových úsekových rozvaděčů 0,38 kV je Dílo spočívající ve zpracování dokumentace a realizace kompletní dodávky „na klíč“, která zahrnuje demontáž stávajících zařízení, dodávku a montáž nových rozvaděčů, včetně provedení příslušných technických kontrol, testů a zkoušek a uvedení do provozu. Součástí Díla je rovněž provedení všech vyvolaných a dalších souvisejících úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech, jejichž bližší specifikace … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: I&C Energo a.s.
2021-07-07   8041 – Výměna kabelů s končící kvalifikovanou životností za 2025 (ČEZ, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je provedení výměny typů kabelů KPOSG, KPOBOV/T3, JYTY a 1-CHKE-R s končící kvalifikovanou životností za nové typy kabelů. Výměnou bude zajištěno ověření způsobilosti kabelů plnit bezpečnostní funkce v drsných podmínkách HZ a v havarijních podmínkách prostředí po LOCA nebo HELB. Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou detailně specifikovány v Zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: I&C Energo a.s.
2021-06-11   E990 - Realizace opatření pro automatickou detekci a řešení ochrany před OPC (ČEZ, a.s.)
Předmětem a účelem sektorové veřejné zakázky je zajištění ochrany před OPC, přičemž za OPC je uvažován stav, při kterém dojde v rámci poruchy elektrického napájení vlastní spotřeby ke ztrátě jedné anebo dvou fází a následnému zničení zejména asynchronních elektromotorů a dalších tří-fázových spotřebičů. Předmětem sektorové veřejné zakázky je zpracování dokumentační části a následná realizace formou kompletní dodávky „na klíč“, která zahrnuje demontáž stávajících zařízení, dodávku a montáž nových … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: I&C Energo a.s.
2021-05-12   H158 – 1(2)VF–Záměna velkých armatur na systému TVD na HVB1(2) (ČEZ, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je záměna přivařovacího provedení uzavíracích armatur 1(2)VF14(24)S01(S03), 1(2)VF15(25,35)S01(S03), 1(2)VF10(20,30)S03 a 1(2)VF40(50,60)S04 za mezipřírubové klapky včetně montáže přivařovacích krkových přírub a záměně přivařovacího provedení uzavíracích armatur 2VF12(22,32)S10 za 3-dílné přivařovací kulové kohouty a armatur 1(2)VF15(25,35)S04 za přírubové uzavírací armatury do potrubních tras na obou hlavních výrobních blocích JE Temelín a včetně zpracování příslušné technické … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: I&C Energo a.s.
2021-05-05   7418_Náhrada uzavíracích armatur do PG - xRLxxS06 (ČEZ, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentační části, dodávka a následná realizace díla „7418_Náhrada uzavíracích armatur do PG - xRLxxS06“ v JE Dukovany (dále i EDU) formou dodávky „na klíč“. Jedná se o náhradu stávajících rychlouzavíracích elektroarmatur xRLxxS06 (23ks, mimo pozici 1RL31S06) za nové včetně příslušenství a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech včetně realizace dopadů seismického výpočtu do uložení armatury. Rychlouzavírací … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: I&C Energo a.s.
2021-04-28   7924-Retrofit venkovních úsekových rozvaděčů (ČEZ, a.s.)
Předmětem této VZ je zpracování projektové dokumentace a následná realizace retrofitu úsekových rozváděčů moderními spínacími prvky s cílem eliminovat specifická rizika pro provoz ÚR ve VO, t.j. nahradit jističe ARV, J2RU, J2UX, BA51, BA511 a ATM6 bezpečnějšími a spolehlivějšími prvky a doplnit opatření proti vzniku el. oblouku na přívodech nahrazovaných jističů ve vývodových polích od vyfukovaných ionizovaných plynů z jejich zhášecích komora doplnění dodatečné protiobloukové úpravy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: I&C Energo a.s.
2021-03-29   H660 - Výměna usměrňovačů a střídačů na obou HVB (ČEZ, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je realizace díla na klíč spočívající ve vypracování dokumentační části a následné realizace díla, jehož účelem je náhrada usměrňovačů a střídačů zajištěného napájení SZN I. a III/I. kategorie na 1. I 2. HVB Jaderné elektrárny Temelín modernějšími typy, čímž bude zajištěno bezpečné a spolehlivé napájení všech bezpečnostních systémů zajištěného napájení I. a III/I. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: I&C Energo a.s.
2021-03-03   7817 - Náhrada uzavíracích armatur velkých napájecích hlav - xRLxxS01 (ČEZ, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky nazvané „7817 - Náhrada uzavíracích armatur velkých napájecích hlav - xRLxxS01“ je Dokumentační část a Realizace díla formou dodávky na klíč, jedná se o náhradu stávajících elektroarmatur xRLxxS01 za nové s předpokládaným vyšším uzavíracím momentem, včetně provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech včetně realizace dopadů seismického výpočtu do uložení armatury. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: I&C Energo a.s.
2021-02-17   Rekonstrukce počítačové sítě ve vybraných objektech (ČEZ, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentační části a následná realizace díla nazvaného „IT-90-15-06401 - Rekonstrukce počítačové sítě ve vybraných objektech” v JE Dukovany formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav a dalších požadovaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: I&C Energo a.s.
2020-12-21   7240 - Náhrada snímačů ruské výroby v HZ 1. až 4. bloku (ČEZ, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je výměna stávajících snímačů, které zajišťují funkci měření průtoku, hladiny, tlaku a tlakové diference a kabeláže (zrušení stávajícího napájení 220V AC, kabeláž mezi snímačem a sdružovací krabicí) a dále výměna ventilů na proplachovém a připojovacím uzlu (instalace nových ventilů místo ventilů C23 na proplachovém a připojovacím uzlu) za snímače v aktivní fázi životního cyklu zařízení s dostupností náhradních dílů. Jedná se o původní snímače ruské výroby v HZ typu DME - MI, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: I&C Energo a.s.
2020-12-03   F346 - Likvidace aktivních vod v sekundární straně PG (ČEZ, a.s.)
Zpracování všeprofesní projektové a další technické dokumentace a následná realizace spočívající v instalaci systémů pro odvod radioaktivní vody ze sekundární strany PG a z parovodů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: I&C Energo a.s.
2020-11-10   8080 - Rekonstrukce kamerového systému pro snímání horních a spodních čepů univerzálních záchytů HVB I, II (ČEZ, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a následná realizace díla s názvem „8080 - Rekonstrukce kamerového systému pro snímání horních a spodních čepů univerzálních záchytů HVB I, II“ v JE Dukovany formou vyšší kompletované dodávky souboru strojů a zařízení a provedení všech nutně vyvolaných a požadovaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Účelem díla je výměna radiačně odolných kamerových jednotek. Touto výměnou bude zajištěn kvalitní přenos TV signálu do … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: I&C Energo a.s.
2020-10-12   F875 - REG216 - náhrada ochran (ČEZ, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a následná realizace díla s názvem „F875 - REG216 - náhrada ochran“ v JE Temelín formou vyšší kompletované dodávky souboru strojů a zařízení a provedení všech nutně vyvolaných a požadovaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Přesné vymezení Předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou detailně specifikovány v Zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: I&C Energo a.s.
2020-10-05   F978 - 1(2).80Q, 0(2).80H - Výměna potrubí SHZ transformátorů + řešení dodatečné ochrany konzervátorů (ČEZ, a.s.)
Předmětem díla (dále jen „díla“) je zpracování Dokumentační části a následná realizace díla spočívající zejména ve výměně potrubí SHZ za nové potrubí stejné dimenze a z materiálu, jako je stávající potrubí na transformátorech 1(2)AT1(2,3), 1(2)BT1(2) a 7(8)BT1(2), včetně zvýšení ochrany konzervátorů doplněním potrubí a sprejových hubic s k-faktorem k20. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: I&C Energo a.s.
2020-04-23   Údržba a servis systémů technické ochrany a systémů elektrické požární signalizace (ČEZ, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění servisních činností STO a EPS a komplexních implementací STO a EPS drobného rozsahu v objektech zadavatele a zajištění výkonu činností BOZP, PO a OŽP. Předmětem servisních činností STO a EPS je údržba, servis, revize a periodické činnosti na STO a EPS. Předmětem komplexních implementací STO a EPS drobného rozsahu je např. výměna částí STO a EPS 1:1, doplnění stávajících STO a EPS, rekonstrukce a opravy stávajících STO a EPS apod. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: I&C Energo a.s. Maxprogres, s.r.o. Trade FIDES, a.s.
2020-04-06   7294 Možnost snížení tlaku v plynojemech (ČEZ, a.s.)
Předmětem je vypracování dokumentační části a následná realizace díla nazvaného „Možnost snížení tlaku v plynojemech” v JE Dukovany formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav a dalších požadovaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech, jehož účelem je instalace vratného potrubí s elektroarmaturou s ovládáním z BD a ND, z každého plynojemu, tak aby bylo umožněno zpětného přepouštění obsahu těchto plynojemů do hermetické zóny. Toto má sloužit jako možnost při … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: I&C Energo a.s.
2020-03-25   F254-1(2)VF-Záměna potrubí TVD na chlazení klima jednotek a dalších spotřebičů na HVB (ČEZ, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zpracování Dokumentační části a následná realizace díla spočívající ve výměně vybraných potrubních tras a jejich komponent (armatury, tlakové hadice, měřící a škrtící zóny) systému TVD, které jsou vyrobeny z uhlíkové oceli, za ekvivalent vyrobený z korozivzdorné oceli, včetně změny dimenzí (DN15, DN20 na DN25). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: I&C Energo a.s.
2016-02-15   Rekonstrukce VZT na ZRAO (ČEZ, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění další provozuschopnosti přívodních vzduchotechnických (VZT) systémů v objektu zpracování radioaktivních odpadů (ZRAO), a to náhradou stávajících VZT jednotek za nové včetně nového řídicího systému. Detailní vymezení předmětu veřejné zakázky, termínů a místa plnění a ostatních požadavků včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů, bude detailně uvedeno v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: I&C Energo a.s.
2015-12-15   A080 Optimalizace topné soustavy ETE (ČEZ, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je provedení optimalizace topné soustavy ETE a výměny oběhových čerpadel I°, demontáž čerpadel II° včetně zpracování realizační a další technické dokumentace. Stručná technická specifikace Veřejné zakázky je uvedena v Kvalifikační dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: I&C Energo a.s.