2024-01-19   VZ 91423 – Pojištění majetku, plavidel, hospodářských zvířat a odpovědnosti za újmu pro potřeby Městské policie hl.... (Hlavní město Praha)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření pojistných smluv pro pojištění majetku, plavidel, hospodářských zvířat a odpovědnosti za újmu pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy a to na dobu 4 let s účinností od 01. 04. 2024 do 31. 03. 2028. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-28   Provedení hloubkového auditu u zakázek a majetkových transakcí ve společnosti Technická správa komunikací hl. m.... (Hlavní město Praha)
Předmětem veřejné zakázky je provedení hloubkového auditu spočívajícího v prověření všech relevantních skutečností souvisejících s vybranými zakázkami a majetkovými transakcemi ve společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., v období 2014-2022, u nichž existuje pochybnost či podezření na netransparentní postup či korupční jednání včetně doporučení vhodných opatření a navazujících právních či jiných kroků. Hloubkový audit prověří veškerou související písemnou komunikaci a jakékoliv další … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-27   VZ 91223 – Záruční a pozáruční servis motorových vozidel tovární značky Škoda na 4 roky (Hlavní město Praha)
Předmětem veřejné zakázky je poskytování záručního a pozáručního servisu, dalších servisních úkonů a služeb na vozidlech tovární značky Škoda (dále jen „předmět plnění“), ve prospěch Městské policie hl. m. Prahy (dále jen „MP HMP“) na dobu 4 let. Předmět plnění zahrnuje i veškeré náklady na dopravu (mimo přepravu na STK, emise, odtahů nepojízdných vozidel a nákladů za přepravu uskladněných sezónních pneumatik, což je řešeno samostatnými položkami v Příloze č. 1 Dohody - ceník) spojenou s poskytováním … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-20   Dodávka přenosných analogových radiostanic pro jednotky sboru dobrovolných hasičů (Hlavní město Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 120 ks přenosných analogových radiostanic pro velitele a 400 ks přenosných analogových radiostanic pro mužstvo. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-19   Obnova podpory výrobce pro technologie Check Point (Hlavní město Praha)
Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí plnění sestávajícího se ze zajištění podpory Výrobce pro stávající síťové prvky zadavatele včetně poskytnutí nezbytných licencí. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-18   Přezkoumání hospodaření hlavního města Prahy za kalendářní roky 2024 - 2029 (Hlavní město Praha)
Předmětem veřejné zakázky je provedení obligatorního zákonného přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku a vyhotovení zprávy auditora o výsledcích tohoto přezkoumání za jednotlivá účetní období kalendářních let 2024 až 2029 v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, včetně jejich projednání s primátorem hl. m. Prahy. Součástí je rovněž provedení souvisejících služeb (metodická … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-07   VZ 91123 – Zajištění veterinární péče pro Útulky pro opuštěná zvířata na 4 roky (Hlavní město Praha)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění veterinární péče (dále jen „předmět plnění“) v místě dvou Útulků pro opuštěná zvířata pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy (dále jen „MP HMP“) na čtyři roky nebo do vyčerpání finančního limitu smlouvy. Součástí předmětu plnění jsou i veškerá použitá léčiva a spotřební materiál. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-07   Podpora a rozvoj monitorovacího nástroje Zabbix (Hlavní město Praha)
Předmětem této VZ je zajištění podpory a rozvoje monitorovacího nástroje Zabbix. Cílem je zajistit komplexní provoz a rozvoj technologie, která je klíčovým monitorovacím systém pro online sledování a kontrolu všech IT systémů provozovaných v datových centrech MHMP, dále zajišťuje sledování síťových prvků LAN v centrálních i oddělených lokalitách MHMP. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-01   Obnova podpory výrobce a dodávka HW technologie CISCO (Hlavní město Praha)
Předmětem veřejné zakázky je obnova podpory výrobce pro stávající zařízení, vč. příslušenství, do 31/12/2027 a dodávka zařízení včetně podpory výrobce do 31/12/2027. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-01   VZ 91323 – Pojištění vozidel užívaných Městskou policií hl. m. Prahy na 4 roky (Hlavní město Praha)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření pojistné smlouvy pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, havarijní pojištění, doplňková pojištění a sezónní pojištění motocyklů (dále též „Vozidla“) užívaných Městskou policií hl. m. Prahy (dále jen „MP HMP“), a to na dobu 4 let s účinností od 01. 04. 2024 – 31. 03. 2028. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-30   VZ 91023 – Zajištění mimořádných úklidů v objektech užívaných Městskou policií hl. m. Prahy na 4 roky (Hlavní město Praha)
Předmětem plnění je provádění mimořádných úklidů v prostorech užívaných Městskou policií hl. m. Prahy (dále jen „MP HMP“) po dobu 4 let. Předmět plnění zahrnuje i veškeré náklady na poskytování předmětu plnění (úklidové pomůcky a prostředky) včetně nákladů na dopravu. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-30   Podpora provozu elektronické úřední desky hlavního města Prahy – 2. část (Hlavní město Praha)
Technická podpora provozu bude zahrnovat služby: a) Service desk (vedení service desku pro hlášení incidentů a příjem požadavků v režimu 24x7, garantovaná reakční doba zahájení řešení havárie do 60 minut od jejího nahlášení); b) Základní podpora (zajištění provozu v režimu 24x7, s garantovanou dostupností 99,5 %, řešení havárií a poruch); c) Provozní podpora (optimalizace chodu EUD, odborné administrátorské práce, podpora pro administrátory, spolupráce na nastavení monitoringu, na nastavení postupů … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-16   Zvýšení datové kapacity bezpečnostního monitoringu (Hlavní město Praha)
Předmětem veřejné zakázky je rozšíření kapacity stávajících, již integrovaných systémů bezpečnostního monitoringu zadavatele – LogManager a SIEM (QRadar). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Corpus Solutions a.s.
2023-10-31   Rámcová smlouva na rozvoj v oblasti Integrační platformy (Hlavní město Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění poskytování odborných služeb pro vývoj a dodání integrací v prostředí stávajícího nástroje Integrační platformy MHMP. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-25   VZ 90823 – Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky (Hlavní město Praha)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen „předmět plnění“) pro zaměstnance Městské policie hl. m. Prahy (dále jen „MP HMP“), zařazené do speciálních útvarů, a to především útvaru pro opuštěná zvířata a jízdních skupin MP HMP. Předmět plnění zahrnuje i dopravu na místo plnění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pícha Safety, s.r.o.
2023-10-18   Dodávka 500 ks mobilních telefonů (Hlavní město Praha)
Zajištění pracovních mobilních telefonů pro pokrytí aktuálních potřeb zaměstnanců MHMP a zastupitelů HMP. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alza.cz a.s.
2023-10-10   VZ 90623 – Záruční a pozáruční servis motorových vozidel na 4 roky (Hlavní město Praha)
Předmětem veřejné zakázky je poskytování záručního a pozáručního servisu, dalších servisních úkonů a služeb na motorových vozidlech různých továrních značek (dále jen „předmět plnění“), ve prospěch Městské policie hl. m. Prahy (dále jen „MP HMP“) na dobu 4 let. Předmět plnění zahrnuje i veškeré náklady na dopravu (mimo dopravy na STK a odtahů, jenž je řešena samostatnou položkou uvedenou v Příloze č. 1 Dohody - ceník), spojené s poskytováním předmětu plnění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: JÍŠA s.r.o.
2023-10-09   Výběr dodavatele formou tzv. Design & Build pro transformaci budovy původního "Centra Nová Palmovka" pro účely... (Hlavní město Praha)
Předmětem Veřejné zakázky je zajištění dodavatele stavebních prací pro realizaci a dokončení rozestavěné stavby Centrum Nová Palmovka umístěné na pozemcích parc. č. 4014/2 a 4014/7 v katastrálním území Libeň, obec Praha, včetně dalších souvisejících objektů, zejména inženýrských sítí apod., umístěných na totožných či případně i některých dalších pozemcích a to formou design & build, kdy generální dodavatel Zadavateli společně se stavebními pracemi poskytne rovněž související projektové a inženýrské … Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-09   Stavba č. 42837 Rekonstrukce Gymnázia prof. J. Patočky; projektant (Hlavní město Praha)
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „Stavba č. 42837 Rekonstrukce Gymnázia prof. J. Patočky; projektant“) je: a) zhotovení studie etap stavby, vč. odhadu stavebních nákladů, b) zhotovení dokumentace pro vydání společného povolení (územního rozhodnutí a stavebního povolení) ve smyslu ustanovení § 94 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vč. sestavení předběžného (orientačního) rozpočtu stavby, c) zhotovení projektové dokumentace pro … Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-04   VZ 90923 – Dodávky jezdecké výstroje pro strážníky jezdce Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky (Hlavní město Praha)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky speciální výstroje a pomůcek pro strážníky jezdce (dále jen „předmět plnění“) Městské policie hl. m. Prahy (dále jen „MP HMP“) zařazené do jízdních skupin obvodních ředitelství včetně dopravy na místo plnění na dobu 4 let nebo do vyčerpání finančního limitu rámcové dohody podle toho, která ze skutečností nastane dříve. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Auto Papoušek s.r.o.
2023-10-04   VZ 90223 – Pojištění majetku, plavidel, hospodářských zvířat a odpovědnosti za újmu pro potřeby Městské policie hl.... (Hlavní město Praha)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření pojistných smluv pro pojištění majetku, plavidel, hospodářských zvířat a odpovědnosti za újmu pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy (dále jen „MP HMP“), a to na dobu 4 let s účinností od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2027 (dále jen „předmět plnění“). Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-21   Rámcová dohoda o poskytování služeb rozvoje GINIS ENTERPRISE+ vč. elektronické spisové služby (Hlavní město Praha)
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění rozvoje a integrace programového vybavení HMP provozovaného na platformě GINIS ENTERPRISE+ vč. elektronické spisové služby formou dodávek programového vybavení a služeb, přičemž tyto služby zahrnují zejména dodávku nových licencí programového vybavení, implementaci a konfiguraci programového vybavení, základní podporu spočívající v poskytování SW maintenance (update a upgrade) (dále též jako „běžná softwarová podpora“) a rozšířenou podporu zahrnující … Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-13   Stavba č. 43727 Přístavba MŠ Aloyse Klara (Hlavní město Praha)
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je provedení stavebních prací/zhotovení stavby „Stavba č. 43727 Přístavba MŠ Aloyse Klara“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované v 08/2022 spol. BOMART spol. s. r.o., se sídlem: Ohradní 1159/65, 140 00 Praha 4 - Michle, IČO: 25091905. Jedná se o přístavbu objektu mateřské školy. V hlavním objektu (SO01) bude umístěno šest oddělení mateřské školy, speciální pedagogické centrum, … Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-08   Rámcová dohoda na zajištění služeb Enterprise architektury MHMP (Hlavní město Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajistit průběžné poskytování technických a souvisejících odborných služeb za účelem digitalizace MHMP, a to konkrétně v oblasti Enterprise architektury v prostředí MHMP. Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-01   Zajištění dodávek spotřebního materiálu tiskových zařízení a zabezpečení kompletních servisních služeb vybraných... (Hlavní město Praha)
Předmětem plnění VZ je A - Zabezpečení servisních služeb vybraných zařízení, B - Zabezpečení dodávek spotřebního materiálu na všechna tisková zařízení Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Azenet s.r.o. ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o.
2023-08-29   Služby podpory a údržby programového vybavení Centrální evidence smluv a související moduly Obis (Hlavní město Praha)
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb podpory a údržby programového vybavení Centrální evidence smluv a související moduly Obis, což je celomagistrátní systém pro evidenci a zveřejňování smluv. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OBIS s.r.o.
2023-08-28   Poskytování servisních služeb a provoz telefonní ústředny (Hlavní město Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je zajištění kompletních servisních služeb hlavního telefonního systému Magistrátu hlavního města Prahy a zařízení v Pražském kontaktním centru, včetně poskytování služeb evidence a správy koncových zařízení, a to na základě smlouvy o poskytování servisních služeb, uzavřené s vybraným dodavatelem na dobu 4 let, nebo do vyčerpání finančního limitu smlouvy. Pravidelné měsíční služby budou obsahovat: • servis na hlavním telefonním systému, • … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OMNILINK Services a.s.
2023-08-24   Rozvoj jednotného kontaktního místa pro zadávání a řešení incidentů, požadavků a řízení služeb stávajícího řešení... (Hlavní město Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky je objednávka služeb rozvoje programového vybavení jednotného kontaktního místa pro zadávání a řešení incidentů, požadavků a řízení služeb stávajícího řešení a současně zajištění propojení centrálního servicedesku se servicedesky dodavatelů služeb MHMP. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KAPSIT services s.r.o.
2023-08-10   VZ 90723 – Dodávky jezdecké výstroje pro strážníky jezdce Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky (Hlavní město Praha)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky speciální výstroje a pomůcek pro strážníky jezdce (dále jen „předmět plnění“) Městské policie hl. m. Prahy (dále jen „MP HMP“) zařazené do jízdních skupin obvodních ředitelství včetně dopravy na místo plnění na dobu 4 let nebo do vyčerpání finančního limitu rámcové dohody podle toho, která ze skutečností nastane dříve. Zobrazit zadávací řízení »
2023-07-31   Obnova podpory výrobce pro technologii Gigamon (Hlavní město Praha)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění obnovy podpory výrobce pro technologii Gigamon. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Corpus Solutions a.s.
2023-07-13   Zajištění rozvoje programového vybavení spisové služby e-Spis a jejích modulů včetně metodiky a školení pro HMP (Hlavní město Praha)
Předmětem této veřejné zakázky je zajišťovat rozvoj a integraci systému prostřednictvím servisních služeb průběžně poskytovaných jednotlivým organizacím HMP v rámci konsolidovaného programového vybavení jednotného systému spisové služby e-spis a jejich všech modulů v datovém centru HMP. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Total Service a.s.
2023-07-07   VZ 90323 – Pojištění vozidel užívaných Městskou policií hl. m. Prahy na 4 roky (Hlavní město Praha)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření pojistné smlouvy pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, havarijní pojištění, doplňková pojištění a sezónní pojištění motocyklů (dále též „Vozidla“) užívaných Městskou policií hl. m. Prahy (dále jen „MP HMP“), a to na dobu 4 let s účinností od 01. 01. 2024 – 31. 12. 2027 (dále jen „předmět plnění“). Zadavatel upozorňuje, že havarijní pojištění a doplňková pojištění motocyklů požaduje uzavřít pouze sezónně v období od 1. 4. – 31. 10. každého … Zobrazit zadávací řízení »
2023-07-04   Technická podpora při ukončování provozu internetového portálu praha.eu (Hlavní město Praha)
Předmětem plnění VZ jsou kompletní export obsahu a aplikačních dat z redakčního systému staré verze portálu praha.eu (jNet Publish) a technická podpora portálu do ukončení jeho provozu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OR-NEXT spol. s r.o.
2023-06-29   Provedení hloubkových auditů veřejných zakázek a majetkových transakcí v určených společnostech založených hl. m.... (Hlavní město Praha)
Předmětem nadlimitní veřejné zakázky (rozdělené na části) bude provedení komplexních hloubkových auditů zaměřených na zjištění případných netransparentních nebo nevýhodných postupů a případného korupčního jednání při přípravě a realizaci projektů a zadávacích řízení na pořízení dodávek, služeb nebo stavebních prací v Dopravním podniku hl. m. Prahy, a.s., v prostředí Magistrátu hl. m. Prahy a dále ve vybraných společnostech: Pražské služby, a.s., Pražská vodohospodářská společnost, a.s., Kolektory Praha, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Grant Thornton Advisory k.s StoneTurn Group (Germany) GmbH
2023-06-20   Zajištění elektronických komunikací v oblasti datových služeb na území hl. m. Prahy na rok 2023-2027 (Hlavní město Praha)
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytování služeb elektronických komunikací – datových služeb, ve smyslu zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zejména: a) zajištění el. komunikací mezi lokalitami, ve kterých sídlí Magistrát hlavního města Prahy, b) zajištění el. komunikací mezi Magistrátem hlavního města Prahy, úřady městských částí, Městskou policií Praha a dalšími připojenými subjekty, jejichž celkový počet přesahuje 200, c) zajištění … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: T-Mobile Czech Republic a.s.
2023-06-13   HW Lab - Dodávky technologií - 2. část (Hlavní město Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dodávek technologií do polytechnického vzdělávacího prostoru - Hardware (HW) Labu. Veřejná zakázka je rozdělena na 6 částí. Dodávky budou zajištěny uzavřením smluv na dodávky pro každou část veřejné zakázky zvlášť. Na základě smluv na dodávky bude vybraný dodavatel/dodavatelé poskytovat zadavateli plnění předmětu příslušné části této veřejné zakázky. Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně specifikován v technických specifikacích jednotlivých částí veřejné … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Make more s.r.o. SKY Trade s.r.o. SPACE s.r.o.
2023-06-02   Zajištění analytických a konzultačních služeb pro oblast kybernetické bezpečnosti (Hlavní město Praha)
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je zajištění odborných analytických a konzultačních služeb pro oblast kybernetické bezpečnosti. Jedná se o služby související s bezpečnostními technologiemi, které zadavatel využívá pro zajištění kybernetické bezpečnosti organizace. Výstupem služeb bude tvorba doporučení, stanovisek a analýz a poskytnutí odborného poradenství a konzultační činnosti směřujících k zajištění náležité úrovně kybernetické bezpečnosti a zvýšení odolnosti organizace vůči kybernetickým … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Corpus Solutions a.s.
2023-05-31   Rámcová dohoda na dodávky kamer a souvisejících technologií Městského kamerového systému hlavního města Prahy (Hlavní město Praha)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na poskytování dodávek IP kamer a příslušných technologií, tj. kryty kamer, držáky kamer, kamerových technologických skříněk. Zobrazit zadávací řízení »
2023-05-25   Stavba č. 45130 SŠT Zelený pruh – rekonstrukce bazénu; projektant (Hlavní město Praha)
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je: a) zhotovení studie stavby, vč. průzkumných prací, b) zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení ve smyslu ustanovení § 110 odst. 2 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vč. sestavení předběžného (orientačního) rozpočtu stavby, c) zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce ve smyslu ustanovení § … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Atelier 11 Hradec Králové s.r.o.
2023-05-24   VZ 90523 – Záruční a pozáruční servis motorových vozidel tovární značky Hyundai na 4 roky (Hlavní město Praha)
Předmětem veřejné zakázky je poskytování záručního a pozáručního servisu, dalších servisních úkonů a služeb na vozidlech tovární značky Hyundai (dále jen „předmět plnění“), ve prospěch Městské policie hl. m. Prahy (dále jen „MP HMP“) na dobu 4 let. Předmět plnění zahrnuje i veškeré náklady na dopravu (mimo dopravy na STK a odtahů, jenž je řešena samostatnou položkou uvedenou v Příloze č. 1 Dohody - ceník) spojenou s poskytováním předmětu plnění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Auto Papoušek s.r.o.
2023-05-24   Provedení hloubkových auditů veřejných zakázek a majetkových transakcí v určených společnostech založených hl. m.... (Hlavní město Praha)
Předmětem nadlimitní veřejné zakázky (rozdělené na části) bude provedení komplexních hloubkových auditů zaměřených na zjištění případných netransparentních nebo nevýhodných postupů a případného korupčního jednání při přípravě a realizaci projektů a zadávacích řízení na pořízení dodávek, služeb nebo stavebních prací v Dopravním podniku hl. m. Prahy, a.s., v prostředí Magistrátu hl. m. Prahy a dále ve vybraných společnostech: Pražské služby, a.s., Pražská vodohospodářská společnost, a.s., Kolektory Praha, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Grant Thornton Advisory k.s.
2023-05-18   Obnova licence výrobce pro zálohovací technologii Veritas (Hlavní město Praha)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění obnovy licence výrobce pro zálohovací technologii Veritas do 31. 1. 2026. Jedná se o kapacitní licenci zálohovacího software Veritas NetBackup a licence pro řešení vysoké dostupnosti (HA) pro řídící zálohovací servery Veritas Infoscale. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MHM computer a.s.
2023-05-17   Stavba č. 43359 ZŠ pro žáky s poruchami chování; zhotovitel (Hlavní město Praha)
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je provedení stavebních prací / zhotovení stavby v rozsahu dle projektové dokumentace s názvem: „Stavba č. 43359 ZŠ pro žáky s poruchami chování“ zpracované společností BOMART spol. s r.o., Ohradní 65/1159, 140 00 Praha 4, IČO: 25091905, spočívající ve stavbě nového pavilonu školy v areálu ZŠ Zlíchov a v rekonstrukci stávajícího objektu školy. Zobrazit zadávací řízení »
2023-05-16   Výměna zvukového a hlasovacího řetězce audiovizuálního systému v jednacím sále zastupitelstva (Hlavní město Praha)
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je zajištění výměny zastaralého zvukového a hlasovacího řetězce audiovizuálního systému v jednacím sále Zastupitelstva hl. m. Prahy za nový (včetně dodání prováděcí projektové dokumentace a statického posudku) a poskytnutí souvisejících servisních služeb a záruky k tomuto novému zvukovému a hlasovacímu řetězci audiovizuálního systému. Těmito souvisejícími službami jsou přítomnost technika zejména v průběhu jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy, na vyžádání … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVT Group a.s.
2023-05-15   VZ 90423 – Záruční a pozáruční servis motorových vozidel tovární značky Volkswagen na 4 roky (Hlavní město Praha)
Předmětem veřejné zakázky je poskytování záručního a pozáručního servisu, dalších servisních úkonů a služeb na vozidlech tovární značky Volkswagen (dále jen „předmět plnění“), ve prospěch Městské policie hl. m. Prahy (dále jen „MP HMP“) na dobu 4 let. Předmět plnění zahrnuje i veškeré náklady na dopravu (mimo dopravy na STK a odtahů, jenž je řešena samostatnou položkou uvedenou v Příloze č. 1 Dohody - ceník) spojenou s poskytováním předmětu plnění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Auto Styl a.s.
2023-04-17   VZ 91422 – Prodloužení licenční podpory pro bezpečnostní technologie Fortinet (Hlavní město Praha)
Předmětem veřejné zakázky je prodloužení končící licenční podpory pro bezpečnostní technologie Fortinet - HW (Fortigate, FortiMail) i SW (FortiAnalyzer, FortiManager, FortiClient) provozované Městskou policií hl. m. Prahy na období tří let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ASCIInet s. r. o.
2023-04-14   Provozování sběrných dvorů hl. m. Prahy na území MČ Praha 2, Praha 3 a Praha 11 ve vlastnictví nebo nájmu účastníka – II (Hlavní město Praha)
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů – sběrného dvora na území Prahy v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami hl. m. Prahy. Podrobné informace jsou uvedené v příslušné zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE Pražské komunální služby a.s. Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
2023-04-05   Zajištění rozvoje systému PROXIO pro hl. m. Prahu (Hlavní město Praha)
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb pro zajištění rozvoje systému PROXIO v oblasti elektronizace, standardizace a integrace agendových systémů HMP. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Marbes s.r.o.
2023-04-04   Rámcová dohoda na zajištění služeb Enterprise architektury MHMP (Hlavní město Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajistit průběžné poskytování technických a souvisejících odborných služeb za účelem Digitalizace MHMP, a to konkrétně v oblasti Enterprise architektury v prostředí MHMP. Zobrazit zadávací řízení »
2023-04-03   Pojištění majetku a odpovědnosti a pojištění motorových vozidel pro příspěvkové organizace v působnosti odboru SML MHMP (Hlavní město Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti a pojištění motorových vozidel pro příspěvkové organizace v působnosti odboru SML MHMP. Veřejná zakázka bude zadána v otevřeném řízení dle ustanovení §56 ZZVZ a bude rozdělena na dvě části: 1. část VZ - pojištění majetku a odpovědnosti za škodu; 2. část VZ - pojištění motorových vozidel. Dále si centrální zadavatel vyhrazuje využití § 100 ZZVZ pro vyhrazené změny závazku. Podrobněji v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Allianz pojišťovna, a.s. Generali Česká pojišťovna a.s.