Veřejné zakázky: Kraj Vysočina

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky Kraj Vysočina

2024-01-19   Propojení silnic II/405 a silnice II/602 se silnicí II. třídy (II/602 Jihlava – JV obchvat – část VÝCHOD) (Kraj Vysočina)
Předmětem veřejné zakázky je novostavba části jihovýchodního obchvatu Jihlavy, který zahrnuje propojení silnic II/405 a silnice II/602. Celková délka navržené přeložky silnice II/602 je 3,05 km. Součástí stavby je také realizace jedné okružní křižovatky, jedné průsečné křižovatky, dále pak vyvolané stavební úpravy navazujících úseků silnic, místních a účelových komunikací. V rámci stavby je navrženo dále zřízení 2 mostních objektů. V rámci stavby budou provedeny vegetační úpravy navržených komunikací, … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-16   Technický dozor stavebníka 2024 II (Kraj Vysočina)
Předmětem zakázky Kraje Vysočina je zajištění technického dozoru stavebníka na akci „Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 - Oprava podhledů“ - jedná se o technický dozor stavebníka na staveništi, kde bude prováděna kompletní oprava podhledů, včetně sanace nosné konstrukce, výměna tepelné izolace, včetně výměny svítidel a dále oprava podlah a výměna vnitřních dveří. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-16   Technický dozor stavebníka 2024 I (Kraj Vysočina)
Předmětem zakázky Kraje Vysočina je zajištění technického dozoru stavebníka na akci „Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Společný depozitář v Pelhřimově“ - jedná se o technický dozor stavebníka na staveništi, kde budou prováděny stavební práce související s vybudováním objektu depozitáře včetně souvisejícího nezbytného vybavení technickou a dopravní infrastrukturou. Součástí jsou také terénní a sadové úpravy. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-14   Audity ústavních prvků v sociálních službách v Kraji Vysočina (Kraj Vysočina)
Účelem realizace veřejné zakázky je realizace auditů ústavních prvků, které v reálném provozu zmapují způsob poskytování sociálních služeb a zejména naplňování důležitého cíle, kterým je sociální začleňování uživatelů do běžného prostředí a normalizace života. Účelem je identifikace přetrvávajících nebo nově vznikajících ústavních prvků v pobytových službách poskytovaných organizacemi, které zřizuje Kraj Vysočina. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-27   Servis a podpora informačního systému QI (Kraj Vysočina)
Účelem veřejné zakázky je poskytování servisní podpory a údržby informačního systému QI. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-27   Upgrade, servis a podpora informačního systému FaMa+ (Kraj Vysočina)
Účelem veřejné zakázky je upgrade stávající verze systému FAMA+ na aktuální verzi tohoto systému a poskytování servisní podpory a údržby informačního systému FaMa+. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-21   Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od roku 2024 - oblast č. 5 (Kraj Vysočina)
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb v přepravě cestujících za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů na území Kraje Vysočina. Bližší specifikace je uvedena v dokumentaci zadávacího řízení a jejích přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-21   Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od roku 2024 - oblast č. 6 (Kraj Vysočina)
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb v přepravě cestujících za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů na území Kraje Vysočina. Bližší specifikace je uvedena v dokumentaci zadávacího řízení a jejích přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-20   Vybavení lůžkového hospice v Kraji Vysočina (Kraj Vysočina)
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nového nepoužitého vnitřního vybavení pro lůžkový hospic v Kraji Vysočina. Bližší popis viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-14   Akreditované vzdělání realizované v projektu Rozvoj inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina (Kraj Vysočina)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění realizace 24 kurzů v rámci 20ti unikátních akreditovaných seminářů. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v přílohách této výzvy – příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění a příloha č. 4 - Závazný návrh smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-30   Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Společný depozitář v Pelhřimově (Kraj Vysočina)
Předmětem veřejné zakázky je vybudování objektu depozitáře včetně nezbytného vybavení dopravní (zpevněné dopravní plochy a plochy pro pěší) a technickou (přípojky inženýrských sítí – elektro NN, elektro SLP, kanalizační, vodovodní a plynovodní) infrastrukturou. Součástí jsou také terénní a sadové úpravy. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-20   II/152 Hrotovice – Dukovany, 2. stavba (Kraj Vysočina)
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce silnice II. třídy. Začátek úseku je v pracovní spáře ve staničení cca km 5,950 za obcí Slavětice. Konec úseku je opět v pracovní spáře v km 11,077. Délka úpravy je 5,127 km. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-04   Odborné vzdělávání pro aktéry sociálně zdravotního pomezí (Kraj Vysočina)
Předmětem veřejné zakázky je celkem 27 unikátních kurzů, u každého kurzu je požadována 2x realizace kurzu za dobu plnění. Z toho u 24 kurzů je požadována akreditace a 3 kurzy, u kterých akreditace vyžadována není. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v přílohách této výzvy – příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění a příloha č. 4 - Závazný návrh smlouvy. Vymezení předmětu zakázky dle hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému (číselníku CPV): 80000000-4 – Vzdělávání a školení Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-26   Nájem vozidel pro potřeby Kraje Vysočina II (Kraj Vysočina)
nájem 12 (dvanácti) vozidel specifikovaných v přílohách č. 1 a 2 zadávacích podmínek na dobu 48 měsíců Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-19   Technický dozor stavebníka 2023 VII (Kraj Vysočina)
Předmětem zakázky Kraje Vysočina je zajištění technického dozoru stavebníka na akci „ZZS Kraje Vysočina – Výjezdové stanoviště Telč“ - jedná se o technický dozor stavebníka na staveništi, kde budou prováděny stavební práce související s vybudováním objektu výjezdového stanoviště zdravotnické záchranné služby bez bytových jednotek, včetně nezbytné technické a dopravní infrastruktury. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: TSIS s.r.o.
2023-08-29   Vzdělání – realizace akreditovaných seminářů pro sociální pracovníky a veřejné opatrovníky - II (Kraj Vysočina)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění realizace 24 kurzů v rámci 20ti unikátních akreditovaných seminářů. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v přílohách této výzvy – příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění a příloha č. 4 - Závazný návrh smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
2023-08-29   II/130 Golčův Jeníkov - křiž s D1, úsek č. 2, část I (Kraj Vysočina)
Jedná se o rekonstrukci silnice II/130 v délce 8,514 km. Stavba začíná za křižovatkou se silnicí III/13018 a končí u označení obce Hojanovice (V Osinách). Proměnlivé šířkové uspořádání silnice je navrženo na jednotnou kategorii S 7,5. Rekonstrukce je navržena v trase stávající komunikace pomocí technologie recyklace za studena a následné pokládky asfaltových vrstev. Silnice je rozdělena do jednotlivých stavebních objektů na základě provedeného diagnostického průzkumu a navržené technologie rekonstrukce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: M - SILNICE a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o.
2023-08-22   Technický dozor stavebníka 2023 VI (Kraj Vysočina)
Předmětem zakázky Kraje Vysočina je zajištění technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) v rozsahu podrobně specifikovaném v příloze č. 2 u akce: - Horácká galerie v Novém Městě na Moravě – rekonstrukce hospodářského objektu a úprava na depozitář Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: V.I.R. Tech., s.r.o.
2023-08-17   Ekonomický a mzdový informační systém (Kraj Vysočina)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka licencí a implementace Ekonomického informačního systému a Jednotného mzdového systému, včetně servisní podpory. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GORDIC spol. s r.o.
2023-08-16   Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od roku 2024 - oblast č. 4 (Kraj Vysočina)
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb v přepravě cestujících za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů na území Kraje Vysočina. Bližší specifikace je uvedena v dokumentaci zadávacího řízení a jejích přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
2023-08-16   Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od roku 2024 - oblast č. 3 (Kraj Vysočina)
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb v přepravě cestujících za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů na území Kraje Vysočina. Bližší specifikace je uvedena v dokumentaci zadávacího řízení a jejích přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
2023-08-15   II/360 Trnava – Rudíkov, 1. stavba (Kraj Vysočina)
Celková rekonstrukce extravilánového úseku silnice II/360. Návrh vychází se stávajícího vedení silnice II/360, přičemž v některých úsecích dochází k výraznější úpravě směrového i výškového řešení, zejména v blízkosti rybníka Březina, kde dochází k výraznějšímu odchýlení od stávající trasy silnice II/360. V úseku původní silnice bude vybudována vážní zóna. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MI Roads a.s.
2023-07-25   Pořízení elektromobilu pro potřeby Kraje Vysočina (Kraj Vysočina)
Jedná se o část nadlimitní veřejné zakázky na dodávku osobních vozidel zadanou v samostatném řízení, a to nákup 1 (jednoho) elektromobilu specifikovaného v příloze č. 1 zadávacích podmínek včetně nabíječky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Autocentrum BUPI, s.r.o.
2023-07-13   Technický dozor stavebníka 2023 V (Kraj Vysočina)
Předmětem zakázky Kraje Vysočina je zajištění technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) v rozsahu podrobně specifikovaném v příloze č. 2 u akce: - Hrad Kámen - revitalizace objektu Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: TES Consulting s.r.o.
2023-07-12   Vzdělání – realizace akreditovaných seminářů pro sociální pracovníky a veřejné opatrovníky (Kraj Vysočina)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění realizace 24 kurzů v rámci 20ti unikátních akreditovaných seminářů. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v přílohách této výzvy – příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění a příloha č. 4 - Závazný návrh smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
2023-07-11   Vzdělávání v projektu Podpora transformace se zohledněním problematiky osob s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina (Kraj Vysočina)
Předmětem veřejné zakázky je realizace vzdělávacích kurzů min. pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, jakožto zaměstnance poskytovatelů sociálních služeb v Kraji Vysočina. Cílem této aktivity je zvýšení odbornosti zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb tak, aby došlo ke zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb. Zaměření kurzů odpovídá skladbě klientů dle druhu poskytované sociální služby a specifikům jejich potřeb. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Akredika o.p.s. Asociace poskytovatelů sociálních služeb... CURATIO EDUCATION s.r.o. Diakonická akademie s.r.o. Edugram - sociální akademie z.ú. Fosa, o.p.s. Národní ústav pro autismus, z.ú. TUDYTAM, z. s.
2023-06-29   Společné datové prostředí – CDE a elektronický stavební deník (Kraj Vysočina)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, implementace, servisní údržba Společného datového prostředí (CDE) Kraje Vysočina a elektronického stavebního deníku. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Digital transformation systems s.r.o. Hyperon advisory s.r.o. Intelis, s.r.o. Software 42, s.r.o.
2023-06-01   Kybernetická bezpečnost KV_Software 2 (Kraj Vysočina)
Účelem veřejné zakázky je pořízení, implementace sofware v oblasti kybernetické bezpečnosti , a to v rozsahu a za podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách, zejm. technických podmínkách dle přílohy č. 1 a v závazných obchodních a smluvních podmínkách, které jako text kupní smlouvy pro jednotlivé části veřejné zakázky tvoří přílohu č. 6 Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na části, přičemž nabídku je dodavatel oprávněn podat na libovolnou jednu část, nebo samostatně na … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont a.s.
2023-05-31   Technický dozor stavebníka 2023 IV (Kraj Vysočina)
Předmětem zakázky Kraje Vysočina je zajištění technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) v rozsahu podrobně specifikovaném v příloze č. 2 u akce: - Nemocnice Třebíč - Parkovací dům Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: WIDMANN, s.r.o.
2023-05-30   Nemocnice Třebíč – Parkovací dům (Kraj Vysočina)
Předmětem veřejné zakázky je: a) provedení stavebních prací v rámci stavební akce „Nemocnice Třebíč – Parkovací dům“ technicky definovaných informačním modelem stavby s názvem „Nemocnice Třebíč – Parkovací dům“ ; b) zhotovení digitálního modelu stavby realizační dokumentace stavby; c) zajištění a provoz Společného datového prostředí (CDE) Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Porr a.s.
2023-05-26   ROWANet III (Kraj Vysočina)
Účelem veřejné zakázky je dodání síťové infrastruktury a to v rozsahu a za podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách, zejm. technických podmínkách dle přílohy č. 1 a v závazných obchodních a smluvních podmínkách, které jako text kupní smlouvy a servisní smlouvy pro jednotlivé části veřejné zakázky tvoří přílohu č. 6 této Zadávací dokumentace. Výstupem realizace zakázky je zejména dodání tras optických vláken do lokalit specifikovaných v zadávací dokumentaci. Veřejná zakázka je … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Nej.cz s.r.o. Optokon, a.s.
2023-05-18   Technický dozor stavebníka 2023 III (Kraj Vysočina)
Předmětem zakázky Kraje Vysočina je zajištění technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) v rozsahu podrobně specifikovaném v příloze č. 2 u akce Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PP Rentax, s.r.o.
2023-05-03   Nemocnice Pelhřimov – Rekonstrukce stravovacího provozu – projektová dokumentace (Kraj Vysočina)
Předmětem veřejné zakázky je: - vypracování návrhu díla; - vypracování projektové dokumentace: „Nemocnice Pelhřimov – Rekonstrukce stravovacího provozu“ v rozsahu standardu projektové dokumentace pro povolení stavby a projektové dokumentace pro provádění stavby. Projektová dokumentace bude členěna po jednotlivých etapách dle schváleného postupu realizace; - vypracování plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006Sb., kterým se upravují další … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
2023-05-03   Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra (Kraj Vysočina)
Jedná se o rekonstrukci a přístavbu objektu č. 8 v areálu Nemocnice v Havlíčkově Brodě. Navrhované práce spočívají v ubourání části stávajícího objektu a ubourání všech podkrovních prostor. Následně bude provedena přístavba v místě ubourávané části. Tato přístavba bude půdorysně větš než původní část. Zároveň bude místo původního podkroví provedena na stávající části nástavba. Objekt bude mít po provedení všech stavebních prací jedno částečné podzemní a 4 plnohodnotná nadzemní podlaží. Předmětem veřejné … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PKS stavby a.s.
2023-04-25   Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od roku 2024 - oblast č. 1 (Kraj Vysočina)
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb v přepravě cestujících za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů na území Kraje Vysočina. Bližší specifikace je uvedena v dokumentaci zadávacího řízení a jejích přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
2023-04-25   Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od roku 2024 - oblast č. 2 (Kraj Vysočina)
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb v přepravě cestujících za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů na území Kraje Vysočina. Bližší specifikace je uvedena v dokumentaci zadávacího řízení a jejích přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ZDAR, a.s.
2023-03-22   Nemocnice Pelhřimov - Přístavba NMR (Kraj Vysočina)
Předmětem VZ je vybudování místnosti pro magnetickou rezonanci a související technické místnosti. Jedná se o přístavbu ke stávajícímu objektu hlavní lůžkové budovy a pavilonu akutní medicíny Nemocnice Pelhřimov. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PKS stavby a.s.
2023-03-09   Kybernetická bezpečnost KV_Software (Kraj Vysočina)
Účelem veřejné zakázky je pořízení, implementace sofware v oblasti kybernetické bezpečnosti včetně souvisejících služeb, a to v rozsahu a za podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části, přičemž nabídku je dodavatel oprávněn podat na libovolnou jednu část, nebo samostatně na více, či každou z částí veřejné zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
2023-03-08   Transformace Domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - projektová dokumentace (Kraj Vysočina)
Předmětem veřejné zakázky je vypracování dokumentace pro odstranění stavby, společné projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, projektová dokumentace pro provedení stavby včetně koordinátora BOZP v přípravné fázi a autorský dozor. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
2023-03-08   Technický dozor stavebníka 2023 II (Kraj Vysočina)
Zajištění technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) v rozsahu podrobně specifikovaném v příloze č. 2 zadávacích podmínek na akci SUPŠ Jihlava-Helenín - Rekonstrukce DM. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: WIDMANN, s.r.o.
2023-03-01   Transformace Domova Černovice - Lidmaň II. - Telč - projektová dokumentace (Kraj Vysočina)
Předmětem veřejné zakázky je vypracování dokumentace pro odstranění stavby, společné projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, projektová dokumentace pro provedení stavby včetně koordinátora BOZP v přípravné fázi a autorský dozor. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.
2023-02-22   Transformace Domova Černovice - Lidmaň I. - Polná - projektová dokumentace (Kraj Vysočina)
Předmětem veřejné zakázky je vypracování společné projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, projektová dokumentace pro provedení stavby včetně koordinátora BOZP v přípravné fázi a autorský dozor. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ARPIK OSTRAVA s.r.o.
2023-02-03   Transformace Domova Kamélie Křižanov V. - management - projektová dokumentace (Kraj Vysočina)
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro odstranění stavby, společné projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, projektové dokumentace pro provedení stavby včetně koordinátora BOZP v přípravné fázi a autorský dozor. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: LAPLAN s.r.o.
2023-01-24   Technický dozor stavebníka 2023 I (Kraj Vysočina)
Předmětem zakázky Kraje Vysočina je zajištění technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) v rozsahu podrobně specifikovaném v příloze č. 4, příloze č. 5, příloze č. 6 zadávacích podmínek u akcí: - SPŠ a SOU Pelhřimov - objekt dílen Kamenice nad Lipou - úspora energie; - SŠ PTA Jihlava - Rekonstrukce ručních dílen Polenská; - Gymnázium Jihlava - revitalizace dvorního traktu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Ing. Lukáš Martinát JHRS-Co., s.r.o. V.I.R. Tech., s.r.o.
2023-01-13   Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - II (Kraj Vysočina)
Předmětem veřejné zakázky je provedení III. etapy stavebních prací v rámci rekonstrukce vstupního pavilonu Nemocnice Nové Město na Moravě. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PKS stavby a.s.
2023-01-10   Nájem vozidel pro potřeby Kraje Vysočina (Kraj Vysočina)
nájem 12 (dvanácti) vozidel specifikovaných v přílohách č. 1 a 2 zadávacích podmínek, za podmínek stanovených v přílohách č. 1 a 2 zadávacích podmínek. Zobrazit zadávací řízení »
2022-12-21   Dodávka vozidel pro komunitní služby (Kraj Vysočina)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 7 vícemístných automobilů s úpravou pro přepravu imobilních klientů a 1 osobního automobilu pro příspěvkové organizace Kraje Vysočina. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: S A P. spol. s r.o.
2022-11-16   Dodávka pečovatelských lůžek, matrací a nočních stolků pro Domov Jihlava (Kraj Vysočina)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka pečovatelských lůžek, matrací a nočních stolků do nového objektu domova pro seniory v Jihlavě (areál Nemocnice Jihlava). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: L I N E T spol. s r.o.
2022-10-25   Zajištění ostrahy a recepčních služeb (Kraj Vysočina)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb ostrahy objektů Krajského úřadu Kraje Vysočina a recepčních služeb. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FORCORP GROUP spol. s r.o.
2022-10-11   Dodávka nábytku pro Domov Jihlava (Kraj Vysočina)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytky, sedacího nábytku do nového objektu domova pro seniory v Jihlavě. Všechny dodávané prvky musí být dodány v provedení pro prostory s vysokým užitným zatížením odpovídajícím provozu domova pro osoby se zdravotním postižením. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Profil Nábytek, a.s.