2023-03-07   Výsadba zeleně v k.ú. Velké Němčice (Česká republika - Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je výsadba lokálního biokoridoru LBK 5 a dvou interakčních prvků IP 3 a IP 4, navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Velké Němčice, které budou plnit významnou krajinotvornou, ekologickou a protierozní funkci, i funkci hlukové bariéry. Součástí plnění bude také zajištění tříleté následné péče o porost. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Florstyl s.r.o. KAVYL, spol. s r.o.
2023-02-07   Výsadba biokoridoru s funkcí větrolamu LBK11a v k. ú. Měnín (Česká republika - Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je založení biokoridoru a funkcí větrolamu, navrženého v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Měnín, které bude spočívat ve výsadbě autochtonních dřevin a založení travního porostu na pozemcích ve vlastnictví Obce Měnín. Návrh výsadby tohoto prvku ÚSES je řešen s ohledem na minimalizaci pozdější údržby. Pozemky byly k realizaci vymezeny jako opatření k zajištění ochrany přírody a krajiny. Pozemky jsou v současné době zemědělsky obhospodařované. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Florstyl s.r.o.
2022-12-19   Obnova porostů na OŘ jižní Morava s dotační podporou z PRV (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je řádné poskytování služeb pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu, jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek na vymezeném území v souladu s Projektem PRV. Blíže viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Florstyl s.r.o.
2022-12-01   Lužice - revitalizace lokality Ploštiny - postižené tornádem (Obec Lužice)
Předmětem veřejné zakázky je provedení prací na vegetačních úpravách, mokřadech a zpevněných plochách v lokalitě ,,Ploštiny,, v obci Lužice, okres Hodonín, kraj Jihomoravský. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Florstyl s.r.o.
2022-11-04   Těžební a pěstební práce v lesích 2023-2024 (Technické služby Havlíčkův Brod)
Veřejná zakázka je v souladu s §101 ZZVZ rozdělena na čtyři části s dílčími názvy: 1) Těžba a soustřeďování dříví harvestorovou technologií 2) Těžba dříví ruční a soustřeďování dříví na OM 3) Pěstební práce na LHC Městské lesy Havlíčkův Brod 4) Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Florstyl s.r.o. Pila Rozsochatec s.r.o.
2022-05-30   Výsadba LBC4, LBK4 a LBK5 v k.ú. Kostice (Česká republika - Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj)
Biocentrum LBC 4 Za tabulí - Na stávající orné půdě budou provedeny výsadby druhů dle STG, na hranici biocentra bude vysazen souvislý pás dřevin, který má plnit funkci větrné bariéry. Významnou část plochy bude tvořit květnatá louka s malým mokřadem s třemi mikrotůněmi. Hloubka vody v tůních se při normálním stavu bude pohybovat max. do 0,2 m se souhrnnou plochou vodní hladiny 36 m2. To by odpovídalo objemu 7,2 m3. Biokoridor LBK 4 - navazuje na biocentrum LBC 4 Za tabulí. Biokoridor bude vysázen na … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Florstyl s.r.o.
2022-03-30   Revitalizace zeleně v ulicích Pod Kaštany a Šumavská (Statutární město Brno)
Předmětem veřejné zakázky je realizace sadových úprav a zahrnuje v sobě jen minimum stavebních prací. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Florstyl s.r.o.
2022-03-11   Revitalizace parku Cihelna v Šumperku (Město Šumperk)
Předmětem plnění zakázky je úprava území na přírodní lesopark s důrazem na ochranu životního prostředí a environmentální výchovu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Florstyl s.r.o.
2021-09-10   Pěstební činnosti 2022+ (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem plnění VZ (resp. jejích jednotlivých částí) je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezeného území. Lesnické činnosti, které bude vybraný dodavatel na vymezeném území vykonávat, zahrnují pěstební činnosti vč. dodávek sadebního materiálu a jsou zadavatelem blíže specifikovány v ZD a jejích přílohách. Bližší informace v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AGROFOREST, s.r.o. Europroland s.r.o. Florstyl s.r.o. Jihozápadní dřevařská a.s. LDF Rožnov a.s. Opavská lesní a.s. Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.
2021-09-07   LBC 1 RYBNÍK - DOLOPLAZY (Obec Doloplazy)
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v realizaci biocentra LBC 1 Rybník v k.ú. Doloplazy, který je součástí lokálního ÚSES a nachází se v jihozápadní části katastru podél Želečského potoka. Tato veřejná zakázka je realizována v rámci projektu LBC 1 RYBNÍK - DOLOPLAZY, registrační číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0013531, který je financován z rozpočtu zadavatele a z dotačního programu Operační program Životní prostředí (OPŽP). K získání více informací ohledně předmětu veřejné zakázky … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Florstyl s.r.o.
2021-07-01   Stabilizace a rozvoj sídelní zeleně v Jemnici (Město Jemnice)
Předmětem veřejné zakázky je stabilizace pěstebního a zdravotního stavu dřevinného inventáře – stromů, které se nachází na plochách veřejné zelně v Jemnici. Stavbou v přeneseném slova smyslu je soubor těchto ploch na celém zastavěném území města Jemnice. V lokalitě Svahů pod Barandovem a Novou cestou je předpokládána revitalizace plochy svahů, konkrétně – ošetření a založení vybraných vegetačních prvků. Základním záměrem je stabilizovat prostorovou strukturu v cílové kompozici vyhlídek a pohledů jak na … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Florstyl s.r.o.
2021-06-21   Realizace prvků ÚSES – Milotice (Obec Milotice)
Předmětem veřejné zakázky je Realizace ÚSES v k.ú. obce Milotice s cílem navrhnout optimální řešení pro obnovu krajinných struktur a založení segmentů krajinné zeleně v intenzivně obhospodařované zemědělské oblasti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Florstyl s.r.o.
2021-05-31   LBK 8 a LBK 9 v k.ú. Velké Bílovice (ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj)
Předmětem plnění je realizace protierozních a ekologických opatření spočívajících ve výsadbě biokoridorů LBK 8 a LBK 9 na parcelách KN 1241/681,KN 6371/41 a KN 6373/47 v k.ú. Velké Bílovice v celkové délce cca 2 491 m, na ploše cca 41 333 m². Plochy určené pro výsadbu jsou v současné době intenzivně zemědělsky využívány jako orná půda. Z důvodu ochrany výsadeb proti okusu bude celá plocha výsadeb opatřena dočasným drátěným lesnickým oplocením vždy s bránou pro vstup. Součástí plnění bude zajištění … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Florstyl s.r.o.
2021-04-28   Větrolamy V1 a V2 v k.ú. Vedrovice a Jezeřany (Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Znojmo)
Realizace větrolamů V1 a V2 v k.ú. Vedrovice a Jezeřany, včetně tříleté následné péče. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Florstyl s.r.o.
2021-02-10   Pěstební práce v LHC Městské lesy Havlíčkův Brod 2021 (Technické služby Havlíčkův Brod)
Předmětem této veřejné zakázky je realizace služby spočívající v zajištění pěstebních prací v lesních porostech města Havlíčkův Brod. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Florstyl s.r.o.
2020-04-17   Výsadba a podpora dřevin přirozené druhové skladby v porostech Velkého Javorníku a Kyčery v CHKO Beskydy (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování pěstebních činností včetně dodávek sadebního materiálu, zahrnující zejména níže uvedené činnosti: - zalesnění (výsadba a výsev) a vylepšování, - ochrana proti buřeni (ožínání pruhové, v ploškách), - ochrana proti zvěři (nátěry zimní, postřiky letní, oplocenky, včetně údržby oplocení, individuální ochrana). Součástí předmětu plnění jsou též dodávky sadebního materiálu a osiva (sadební materiál bude dodán v kvalitě podle vyhlášky č. 29/2004 Sb. a ČSN 48 2115), … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Florstyl s.r.o.
2019-06-10   Podpora dřevin přirozené druhové skladby v porostech EVL Beskydy na revíru Rožnov (Lesy České republiky, s.p)
Předmětem této veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je poskytování pěstebních činností, Vč. dodávek sadebního materiálu, (dále též jen „PČ“) zahrnující zejména níže uvedené činnosti: • zalesnění a vylepšování • ochrana proti buřeni – ožínání celoplošné • ochrana proti zvěři (nátěry, oplocenky (opravy a údržba oplocenek)) • prořezávky – podpora JD Součástí předmětu plnění jsou též dodávky sadebního materiálu (sadební materiál bude dodán v kvalitě podle vyhlášky č. 29/2004 Sb. a ČSN 48 2115), chemických … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Florstyl s.r.o.
2018-03-14   Realizace prvků ÚSES, k.ú. Dolní Němčí (Realizace prvků ÚSES, k. ú. Dolní Němčí)
Předmětem zakázky je založení liniových krajinných prvků vymezených v územním plánu obce Dolní Němčí a schválené dokumentaci KoPÚ pro k. ú. Dolní Němčí. Zakládané nebo revitalizované krajinné prvky (LBK 1, IP 1, LBK 3, IP 15, IP 16, LBK 6, LBK 7) budou součástí územního systému ekologické stability a cílem jejich zřízení je prostřednictvím rozrůznění krajinné mozaiky přispět ke zlepšení podmínek pro výskyt volně žijících živočichů, zvýšení ekologické stability krajiny a retence srážkových vod. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Florstyl s.r.o.
2017-08-30   Dodávky materiálů pro pěstební práce, včetně jejich aplikace a další pěstební práce – divize Lipník nad Bečvou v... (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky materiálů pro pěstební práce (zejména dodávky sadebního materiálu lesních dřevin, chemických přípravků na ochranu lesa, oplocenek) včetně jejich aplikace v rámci realizace pěstebních prací (zejména příprava ploch pro zalesňování, zalesňování, mechanická i chemická ochrana proti buřeni a proti zvěři, ochrana lesa proti hmyzím škůdcům) a další pěstební práce (zejména výchovné zásahy v mladých lesních porostech). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CITOVSKÁ LESNÍ s.r.o. Florstyl s.r.o. Kloboucká lesní s.r.o.
2017-08-07   Realizace zeleně v obci Věžky 2017 (Obec Věžky)
Předmětem veřejné zakázky je realizace 2 projektů založení zeleně v obci Věžky. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 samostatné části. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Florstyl s.r.o.
2016-09-29   Revitalizace zámeckého parku a zeleně v Kvasicích (Obec Kvasice)
Předmětem projektu je komplexní obnova vybraných ploch zeleně v intravilánu Obce Kvasice, z nichž ústřední lokalitu tvoří areál zámeckého parku. Revitalizované plochy budou sloužit jako odpočinkové prostory posilující ekologickou stabilitu urbánního prostředí se zastoupením stromového i keřového patra zejména domácí druhové skladby, s odkazem k historickým souvislostem, s přihlédnutím k současným potřebám a provozním vztahům. Blíže je předmět veřejné zakázky specifikován příslušnou projektovou … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Florstyl s.r.o.
2016-09-29   Obnova ovocných sadů a obnova a údržba Masarykových alejí v Lánské oboře (Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky)
Účelem 1. části veřejné zakázky „Obnova ovocných sadů a extenzivních sadů Lánské obory“ je zachování detailu krajinného celku Lánské obory pomocí původních malých krajinných struktur v co možná v největší míře za použití výsadeb starých odrůd ovocných stromů. Zakázka řeší obnovu původních extenzivních sadů vysokokmenných tvarů ovocných dřevin. Zbytky výsadeb ovocných dřevin jsou přestárlé, odumírající, rozpadající se, nebo již neexistují. Účelem 2. části veřejné zakázky „Obnova a údržba Masarykových … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Florstyl s.r.o. TREEWALKER, s.r.o. Zahradnické úpravy s.r.o.
2015-10-19   Dodávky materiálů pro pěstební práce, včetně jejich aplikace a další pěstební práce – divize Lipník nad Bečvou 2016–2018 (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy podle § 11 a § 89 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na dodávky (§ 8 ZVZ) materiálů pro pěstební práce. Veřejná zakázka bude realizována za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Europroland s.r.o. Florstyl s.r.o. LESCUS Cetkovice, s.r.o. Wotan Forest, a.s.
2015-09-10   Údržba vegetačních prvků zeleně města Uherský Brod (Město Uherský Brod)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexní údržby veřejné zeleně města Uherský Brod v oblastech s označením „Východ“ a „Západ“ na plochách a pozemcích ve vlastnictví města Uherský Brod, dále pozemcích, které má město v nájmu, a pozemcích, které má město povinnost udržovat v souladu se zákonem o pozemních komunikacích, a to dle mapových podkladů a tabulek ploch. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Florstyl s.r.o.
2015-09-01   Dodávky materiálů pro pěstební práce včetně jejich aplikace a další pěstební práce – LS Hlubočky (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky materiálů pro pěstební práce (zejména dodávky sadebního materiálu lesních dřevin, chemických přípravků na ochranu lesa, oplocenek) včetně jejich aplikace v rámci realizace pěstebních prací (zejména vyklizování a příprava ploch pro zalesňování, zalesňování, mechanická i chemická ochrana proti buřeni a proti zvěři, ochrana lesa proti hmyzím škůdcům) a další pěstební práce (zejména výchovné zásahy v mladých lesních porostech). Z celkového předpokládaného … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Florstyl s.r.o.
2014-08-20   Zahrady mateřských škol v Uherském Hradišti II (Město Uherské Hradiště)
Předmětem veřejné zakázky jsou úpravy stávajících zahrad a hřišť mateřských škol Svatováclavská a Štěpnická, které budou vybaveny novými prvky v přírodním stylu – tyto zahrnují jak přípravné práce (terénní úpravy, odstranění nevyhovujících prvků), tak nezbytné ošetření zeleně v řešeném území, včetně herních, vegetačních i společenských prvků při maximálním využitím přírodních materiálů a zapojení prvků stávajících. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Florstyl s.r.o. Ing. Ladislava Nagyová
2014-03-17   Zahrady mateřských škol v Uherském Hradišti (Město Uherské Hradiště)
Předmětem veřejné zakázky jsou úpravy stávajících zahrad a hřišť mateřských škol Lomená, Husova, Jarošov a Míkovice, které budou vybaveny novými prvky v přírodním stylu – tyto zahrnují jak přípravné práce (terénní úpravy, odstranění nevyhovujících prvků), tak nezbytné ošetření zeleně v řešeném území, včetně herních, vegetačních i společenských prvků při maximálním využitím přírodních materiálů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Florstyl s.r.o. Ing. Ladislava Nagyová
2012-11-19   Obnova a revitalizace vybraných částí městské zeleně ve Strážnici (Město Strážnice)
Předmětem zadávacího řízení je revitalizace sídelní zeleně v k.ú. Strážnice. V rámci realizace akce bude provedeno ošetření, kácení, výsadba nových dřevin a založení trávníků ve městě Strážnice. Založení a regenerace sídelní zeleně na celkové ploše 0,711 ha. Založení a regenerace stromořadí o celkové délce 4717 m. V rámci realizace akce bude vysazeno 6728 ks dřevin a bude ošetřeno 285 ks dřevin. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Florstyl s.r.o.