Dodavatel: KAVYL, spol. s r.o.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel KAVYL, spol. s r.o.

2023-05-22   R 187 - Izolační zeleň, BK v k.ú. Sedlice u HK (Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj)
Předmětem plnění veřejné zakázky je výsadba izolační zeleně a biokoridoru vč. následné tříleté péče o zeleň. Celková plocha výsadby činí 1,9815 ha. V rámci realizaci izolační zeleně a biokoridoru dojde k zatravnění stávající zemědělsky obhospodařované plochy, následnému vyhotovení oplocenek a výsadbě 1.589 ks stromů a 3.149 ks keřů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KAVYL, spol. s r.o.
2023-04-28   Lokální biokoridor LBK 4-A, 4-B, k. ú. Topolná (Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je realizace výsadby lokálního biokoridoru LBK 4-A, 4-B v k.ú. Topolná, která je částí společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Topolná. Předmět plnění je včetně tříleté následné péče. Předmět plnění SO 801 Lokální biokoridor LBK 4-A, 4-B, celková plocha biokoridoru je přibližně 1,0 ha. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KAVYL, spol. s r.o.
2023-03-07   Výsadba zeleně v k.ú. Velké Němčice (Česká republika - Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je výsadba lokálního biokoridoru LBK 5 a dvou interakčních prvků IP 3 a IP 4, navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Velké Němčice, které budou plnit významnou krajinotvornou, ekologickou a protierozní funkci, i funkci hlukové bariéry. Součástí plnění bude také zajištění tříleté následné péče o porost. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Florstyl s.r.o. KAVYL, spol. s r.o.
2023-02-17   Realizace prvků PSZ v k.ú. Staré Město u Moravské Třebové část B (Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je realizace prvků plánu společných zařízení v k.ú. Staré Město u Moravské Třebové tj. vybudování protierozního opatření, založení biokoridorů, biocentra a interakčního prvku, včetně následné péče výsadeb, a realizace zatravnění. Podrobný popis předmětu plnění je součástí zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KAVYL, spol. s r.o.
2022-08-02   Revitalizace údolní nivy Heroltického potoka, k.ú. Vohančice (Obec Vohančice)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení malé vodní nádrže, vodní tůně, přeložky inženýrských sítí, provedení výsadby, protierozních úprav a následná péče o výsadbu. Tyto činnosti povedou ke zvýšení biodiverzity, ekologické stability území a zadržení vody v krajině. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (příloha dokumentace zadávacího řízení pro podání nabídky) a projektové dokumentaci a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KAVYL, spol. s r.o.
2022-07-18   Realizace ÚSES v k.ú. Měrovice nad Hanou (Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je realizace prioritních prvků plánu společných zařízení navržených komplexní pozemkovou úpravou v k. ú. Měrovice nad Hanou, a to: Doprovodná liniová zeleň IP 16, Biocentrum BC3, Biokoridor BK1, včetně následné 3leté péče. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KAVYL, spol. s r.o.
2022-07-11   Větrolamy VN2, VN3 - A, B a C v k.ú. Olbramovice u Moravského Krumlova (Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je výsadba větrolamů VN2, VN3 -A, B a C v k.ú. Olbramovice u Moravského Krumlova za účelem ochrany území před větrnou erozí. Dílo je členěno na: Stavba SO-1: Název části: Větrolam VN3-A, VN3-B, VN3-C Parcelní číslo: parcela č. 10444, k.ú. Olbramovice u Moravského Krumlova, výměra 8 958 m2 Parcelní číslo: parcela č. 10461 a parcela č. 10464, k.ú. Olbramovice u Moravského Krumlova, výměra 5 508 m2 Parcelní číslo: parcela č. 10089, k.ú. Olbramovice u … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KAVYL, spol. s r.o.
2022-06-24   Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory v k.ú. Moutnice (Česká republika - Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je realizace prioritních prvků plánu společných zařízení -ÚSES a to lokálních Biocenter BC3, BC5 a lokálních biokoridorů BK4, BK5, BK6, navržených komplexní pozemkovou úpravou v k.ú. Moutnice. Biocentrum BC5 bude převážně tvořeno nově vybudovanými mokřadními plochami doplněné výsadbou dřevin na pozemcích k tomuto účelu vymezeném komplexními pozemkovými úpravami. V rámci zpracované projektové dokumentace se jedná o I. etapu realizace. Součástí … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KAVYL, spol. s r.o.
2022-06-01   Větrolamy VN1 - VN5 v k. ú. Knínice u Boskovic (Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj)
Předmětem plnění veřejné zakázky je výsadba větrolamů VN1-VN5 v k. ú. Knínice u Boskovic se zatravněním ploch a zajištění 3 leté následné pěstební péče. Uspořádání výsadeb je navrženo tak, aby došlo k co nejrychlejšímu zapojení porostů dřevin v několika pásech tvořenými třemi řadami keřů se skupinami stromů. Celá plocha výsadeb bude opatřena dočasným drátěným lesnickým oplocením, vždy s bránou pro vstup a vjezd mechanizace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KAVYL, spol. s r.o.
2022-03-15   Tramvajová trať II. etapa - Nové Sady - Povel - sadové úpravy (Statutární město Olomouc)
Předmětem této veřejné zakázky je realizace vegetačních úprav (výsadba dřevin, trvalek, stromů, úprava a založení travnatých ploch včetně následné pětileté údržby) Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KAVYL, spol. s r.o.
2022-01-04   D1 modernizace - úsek 11, EXIT 81 Koberovice - EXIT 90 Humpolec: NV, vč. NPP dle rozhodnutí Jiřic (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem zakázky je výsadba 1 184 ks dřevin na pozemcích p.č.: 465/4, 1377, 1415, 1417/1, 1417/4, 1431/8 a 3708 v k.ú. Jiřice u Humpolce dle Rozhodnutí Obecního úřadu Jiřice č.j.: 706/2018 z 13.3.2018 Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KAVYL, spol. s r.o.
2022-01-04   D1 modernizace - úsek 11 a 12, EXIT 81 Koberovice - EXIT 104 Větrný Jeníkov: NV, vč. NPP dle rozhodnutí Humpolec (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem zakázky je výsadba 3768 ks dřevin dle Rozhodnutí Rozhodnutí Městského úřadu Humpolec č.j.MUHU/2076/2017/Ši ze 24.1.2017, MUHU/11835/2019/Kc ze 7.3.2019 a MUHU/33947/2019/Kc z 11.9.2019. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KAVYL, spol. s r.o.
2021-08-26   Realizace LBK 02, LBK 03, LBK 04, LBK 05, LBK 06, LBC 02, LBK 07 (výsadby i vodní tůně), k. ú. Třesov (Obec Třesov)
Předmětem veřejné zakázky „Realizace LBK 02, LBK 03, LBK 04, LBK 05, LBK 06, LBC 02, LBK 07 (výsadby i vodní tůně), k.ú. Třesov“ je vytvoření vodních tůní a realizace výsadby dřevin. Skrz lokalitu prochází podzemní soustava drenážního potrubí, s betonovými šachtami. Tůně budou napájeny z přerušeného drenážního potrubí. Tůně číslo 1 a 2 budou propojeny jednoduchým meandrujícím korytem s proměnnými sklony svahů. Bude provedena výsadba keřů a stromů. Stavba je rozčleněna na následující stavební … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KAVYL, spol. s r.o.
2021-08-10   Realizace prvků ÚSES a větrolamů v k.ú. Nivnice (Obec Nivnice)
Předmětem VZ je založení vybraných interakčniíc prvků ÚSES a větrolamů v k.ú. Nivnice. Plochy určené pro výsadbu větrolamů jsou v současné době intenzivně zamědělsky využívány jako orná půda. Akce spočívá ve výsadbě dřevin a zatravnění ploch. Návrh výsadby je veden s ohledem na minimalizaci pozdější údržby. Na vyčleněných pozemcích bude provedeno jejich zatravnění. Základě bylinného patra bude krycí porost trav s převahou mezotrofních druhů. Výběr dřevin pro výsadbu byl prveden tak, aby co nejvíce … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KAVYL, spol. s r.o.
2021-07-23   Protierozní opatření a ÚSES v k.ú. Stará Ves u Přerova (Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je realizace prioritních prvků plánu společných zařízení - protierozní mez PM1, lokální biokoridor LBK 9 a LBK 10 a zalesnění L1 navržených komplexní pozemkovou úpravou v k. ú. Stará Ves u Přerova, včetně následné 3-leté péče o vysazenou zeleň. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KAVYL, spol. s r.o.
2021-07-09   Biocentrum Záblatská – tůně a výsadby (Město Velké Pavlovice)
Projekt je realizován na katastrálním území města Velké Pavlovice v lokalitě Záblatská. Cílem projektu je vytvořit vodní plochy s litorálními zónami a množstvím vodních a mokřadních biotopů. Ty budou podporovat biodiverzitu a vyšší ekologickou stabilitu krajiny. V rámci projektu půjde o výstavbu tůní, terénní modelace, které budou doplněny o výsadbu v extravilánu Záblatská. Součástí předmětu plnění je i následná povýsadbová (následná) péče. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.;... KAVYL, spol. s r.o.
2021-05-24   Založení krajinných prvků v k.ú. Zaječí, II. etapa (Obec Zaječí)
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zhotovení díla s názvem: Založení krajinných prvků v k.ú. Zaječí, II. etapa a to včetně následné péče. Veřejná zakázka zahrnuje realizaci projektu spočívající v založení biocentra a biokoridorů v k.ú. Zaječí. V rámci realizace dojde k výsadbě dřevin do oplocenek a individuálně na plochy, které budou zatravněny. Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření smlouvy o dílo na komplexní zhotovení díla v rozsahu a podle Projektu a Smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KAVYL, spol. s r.o.
2021-05-05   Chválkovická – vedení cyklistické stezky, SO 801 Sadové úpravy (Statutární město Olomouc)
Předmětem návrhu sadových úprav je řešení vegetačních úprav v zeleném pásu podél nově navržené cyklostezky mezi silnicí I/46 Chválkovickou a chodníkem nízké zástavby rodinných domů ulicového typu. Část výsadeb lemuje komunikaci a cyklostezku ve volné krajině, zemědělsky obdělávané. Bližší specifikace předmětu plnění je obsahem příslušných částí zadávací dokumentace (dále jen „ZD“). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KAVYL, spol. s r.o.
2021-04-26   Zakládání prvků ÚSES v Mořicích, k.ú. Mořice (Obec Mořice)
Předmětem veřejné zakázky je vybudování nového lokálního biocentra a lokálních biokoridorů, které budou působit jako stabilizační části krajiny s pozitivním vlivem na své okolí. Dojde k zatravnění polní cesty. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je následná dvouletá péče. Rostlinný materiál bude v kvalitě uvedené v normě ČSN 46 4902. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KAVYL, spol. s r.o.
2021-04-08   Revitalizace městského parku Masarykovy sady – Hrádek, Třebíč – I. etapa (Město Třebíč)
Předmětem veřejné zakázky jsou služby, spočívající v revitalizaci městského parku, tj. sadové úpravy včetně následné péče, úprava komunikací pro pěší a mobiliář. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KAVYL, spol. s r.o.
2021-03-25   Odstraňování a oklešťování vegetace pro období 2021 až 2025 (ČEZ Distribuce, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je: - odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů zejména ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy, včetně následné likvidace veškerých odpadů vzniklých touto činností, zejména odstranění takto vzniklého klestu a zbytků po těžbě, - realizace veškerých administrativních a ostatních nezbytných činností v souvislosti s prováděním výše uvedených činností, a to zejména oznamování příslušným orgánům státní správy, oznamování a zajišťování … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 1. písecká lesní a 1. písecká lesní a dřevařská a.s. 1. písecká lesní a dřevařská, a.s. BAGROS s.r.o. BEREC s.r.o. Bohemia Green s.r.o. Červinka - Forrest s.r.o. Daniel Jančák energo-les s.r.o. ENZA, s.r.o. ENZA, s.r.o. - organizační složka Forester Servis, s.r.o. GABRIEL s.r.o. H - Rekultivace, a.s. H-Rekultivace H-REKULTIVACE, a.s. Ing. Václav Mráz JETCON spol. s r.o. JEWA EXPORT - IMPORT s. r. o. JEWA EXPORT IMPORT s.r.o. Jewa export-import JEWA, s. r. o. JEWA, s.r.o. JPRL JPRL s.r.o. KAVYL, spol. s r.o. LED Electronic s.r.o. Lesy Horňácko, s.r.o. MARTOM WORK s.r.o. Miloslav Šindelář MSEM, a.s. Prořez.vn s.r.o. ROTH industry s.r.o. RTT, a.s. sanex cz s.r.o. Senergos, a.s. T2K Progressive s.r.o. Union Grid s.r.o. UNISERVIS HAŠEK, s.r.o. Vertical limit, spol. s r.o. VORS spol s r. o. WeWood s.r.o.
2021-03-16   Realizace prvků ÚSES k.ú. Hulín (Město Hulín)
Obnova krajinných struktur a založení segmentů krajinné zeleně v intenzivně obhospodařované zemědělské oblasti. Realizací toho projektu budou obnoveny prvky ÚSES, tedy lokální biocentrum Nadpotočí, lokální biokoridor 9, lokální biocentrum Za potůčkem a lokální biokoridor 7. Plochy prvků jsou rozděleny do dílčích částí. Každá dílčí část má samostatný výčet navržených zásahů, které povedou ke vzniku funkční zelené páteře krajiny. Navrženy jsou hlavně výsadby a výsevy obohacených travních směsí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KAVYL, spol. s r.o. Zahradnické úpravy s.r.o.
2021-01-25   Realizace prvků ÚSES K1, K2 a BC1 v k.ú. Vojkovice u Židlochovic (ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj)
Realizace lokálních biokoridorů K1 a K2 a lokálního biocentra BC1 v k.ú. Vojkovice u Židlochovic. Celková výměra určená pro realizace je 10,91 ha. Součástí realizace je oplocení jednotlivých prvků a následná péče o porost po dobu 3 let. Dílo je členěno na následující stavební objekty: Stavba 1 - biokoridor K1 - rozloha 42 696 m2, Stavba 2 - biokoridor K2 - rozloha 21 859 m2, Stavba 3 - biocentrum BC1- rozloha 44 567 m2. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KAVYL, spol. s r.o.
2020-09-24   Realizace biocentra LBC 89 padělky (Obec Příkazy)
Konkrétním předmětem veřejné zakázky je vytvoření tůně napájené srážkovou vodou a provedení výsadeb krajinné zeleně a zatravnění. Jedná se o dva samostatné stavební objekty: SO-01 Tůň, SO-02 Vegetační úpravy. Součástí SO-01 Tůň jsou i terénní úpravy v okolí vodního prvku, součástí SO-02 Vegetační úpravy je ptačí pozorovatelna umístěná v blízkosti tůně a vytvoření zemního valu podél západní hranice biocentra. Součástí projektu je i následná péče. Hlavní CPV kód je 77300000-3 Zahradnické služby. Další CPV … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KAVYL, spol. s r.o.
2020-08-27   Realizace prvků ÚSES, k.ú. Dobelice - opakované (Obec Dobelice)
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zhotovení díla s názvem: realizace prvků ÚSES, k.ú. Dobelice. Veřejná zakázka zahrnuje realizaci projektu spočívající v založení chybějících biokoridorů a interakčních prvků v k.ú. Dobelice. V rámci realizace dojde k výsadbě nových dřevin včetně 3leté následné péče a zatravnění. Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření smlouvy o dílo na komplexní zhotovení díla v rozsahu a podle Projektu a Smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KAVYL, spol. s r.o.
2017-05-03   Úprava vegetace v Brně-Líšni, lokality 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 (Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň)
Předmětem veřejné zakázky je obnova veřejné zeleně na ploše 1 790 272 m² v průběhu 2 let (realizace díla je rozdělena do 2 etap: 1. etapa – lokality 1, 4, 6, 8 a 2. etapa – lokality 2, 3, 7, 9) s použitím domácích druhů stromových i keřových dřevin, na kterou navazuje následná 3-letá udržovací péče, podle projektové dokumentace, která je součástí této zadávací dokumentace. Dílo je dále specifikováno v návrhu smlouvy, projektové dokumentaci, výkazu výměr. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KAVYL, spol. s r.o.
2015-06-04   Odstraňování a oklešťování vegetace ohrožující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro... (ČEZ Distribuce, a.s.)
Předmětem Veřejné zakázky zadávané formou Jednacího řízení s uveřejněním dle § 22 odst. 4 ZVZ a rozdělené na 5 Částí Veřejné zakázky, je uzavření pěti rámcových smluv (dále jen smluv) o poskytování služeb. Na jednu část veřejné zakázky bude uzavřena jedna rámcová smlouva s nejvýše šesti Dodavateli. Předmětem služeb bude realizace plánovaného odstranění či okleštění vegetace ohrožující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy a provádění likvidace vzniklého klestu a zbytků po těžbě … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ADEN LP s.r.o. Antonín Kirpal Bohemia Green s.r.o. Českomoravská Lesní, a.s. Daniel Jančák energo-les s.r.o. Enerwood s.r.o. ENZA, s.r.o. – organizační složka Eurospeed czech s.r.o. Forester Servis, s.r.o. H – REKULTIVACE, a.s. Ing. Václav Mráz Ján Filka JEWA EXPORT – IMPORT s. r. o. JEWA, s. r. o. JPRL s.r.o. KAVYL, spol. s r.o. KHL-EKO, a.s. Lesní práce Krkonoše s. r. o. Lesy Horňácko, s.r.o. Miloslav Šindelář RTT, a.s. Senergos, a.s. Stav – elektro s.r.o. Tůma a spol., s.r.o. Václav Prach VORS spol s r. o.
2014-03-27   Obnova komplexu zámeckého parku a historických alejí – Slavkov u Brna (Město Slavkov u Brna)
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní provedení obnovy zámeckého parku spočívající zejména v kácení, ošetření, výsadbě včetně dodávky výsadeb, zatravnění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KAVYL, spol. s r.o.