2024-01-15   Pěstební práce – prořezávky na LS Arnoštov a LS Horní Planá v letech 2024 - 2026 - II (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem VZ je provedení výchovných zásahů v porostech do 40 let (prořezávky) jako závazné ustanovení lesních hospodářských plánů, včetně rozčlenění porostu linkami, a to podle aktuálních potřeb organizační jednotky zadavatele Horní Planá. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-20   Výroba dříví harvestorovou technologií na divizi Plumlov v letech 2024-2026 (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí služeb souvisejících s výrobou dříví harvestorovou technologií zejména pro zpracování soustředěných i rozptýlených nahodilých těžeb a úmyslných těžeb v předpokládaném celkovém objemu až 160 000 m3 za dobu trvání smlouvy pro organizační jednotku zadavatele – divizi Plumlov. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části, které budou plněny samostatně. Dodavatel může podat nabídku na jakoukoliv část (na jednu i obě části) veřejné zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-20   Rámcová dohoda - Dodávka rýpadlo nakladačů (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody pro každou její část s jedním účastníkem v souladu s § 131 ZVZ na pořízení až 4 nových rýpadlo nakladačů dle specifikace v příloze č. 1 ZZD (dále jen „stroje“). Zadavatel garantuje odběr v každé části VZ po 1 ks. Součástí předmětu plnění je také provádění servisních (garančních) prohlídek a prací stanovených výrobci strojů po dobu trvání požadované délky záruční lhůty vč. s tím souvisejících dodávek materiálu a náhradních dílů, jakož i veškerých … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-04   Generační obměna FW (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks FW pro datacentrum, 2 ks FW pro ŘSP, 6 ks FW pro ŘD a 56 ks FW pro pobočky VLS, včetně následné podpory dodavatele. Požadavky a rozsah plnění jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 ZZD (Technická specifikace a Specifikace plnění). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CompuNet s.r.o.
2023-12-01   RD - Kamenivo pro divizi Karlovy Vary, 2024-2025 (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem VZ je uzavření rámcové dohody na dodávky kameniva různých frakcí. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-28   RD - Dodávka teleskopických manipulátorů (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky teleskopických manipulátorů vč. pracovních adaptérů pro potřeby organizačních jednotek kupujícího, a to včetně zabezpečení servisních služeb na dodaných strojích. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-22   Zhotovení LHP s platností 2025 - 2034 - II (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem VZ je zhotovení (obnova) lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) s platností od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2034 pro vybrané lesní hospodářské celky (dále jen „LHC“) zadavatele na celkové předpokládané výměře až 5 885 ha. Zadavatel rozdělil předmět plnění VZ na 2 části, které budou plněny samostatně. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-22   Pěstební práce – prořezávky na LS Arnoštov a LS Horní Planá v letech 2024 - 2026 (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem VZ je provedení výchovných zásahů v porostech do 40 let (prořezávky) jako závazné ustanovení lesních hospodářských plánů, včetně rozčlenění porostu linkami, a to podle aktuálních potřeb organizační jednotky zadavatele Horní Planá. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-16   Školkařská činnost v roce 2024 (RD) (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem VZ je uzavření rámcové dohody (dále jen „RD“) s jedním dodavatelem v souladu s § 131 ZVZ na poskytnutí služeb spočívajících v realizaci školkařských činností pro organizační jednotky zadavatele - střediska Nová Pec, Bukovina, Lhota a Lhota fóliovníky, Osina. Plnění bude probíhat postupem podle § 134 ZVZ. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-16   Pěstební práce - prořezávky na LS Libavá, LS Bruntál a LS Velký Újezd v letech 2024 - 2026 (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem VZ je provedení výchovných zásahů v porostech do 40 let (prořezávky) jako závazné ustanovení lesních hospodářských plánů, včetně rozčlenění porostu linkami, a to podle aktuálních potřeb organizační jednotky zadavatele (dále jen „divize“) Lipník nad Bečvou. Zobrazit zadávací řízení »
2023-08-29   RD - Dodávka motorové nafty (2024) (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody dle § 131 a násl. ZVZ s jedním účastníkem na průběžnou dodávku motorové nafty v roce 2024 pro potřeby jednotlivých organizačních jednotek zadavatele. Zadavatel se v souladu s § 101 ZVZ rozhodl rozdělit předmět veřejné zakázky na 4 části. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OMV Česká republika, s.r.o.
2023-08-22   RD - Dodávka odvozních souprav (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka odvozní soupravy pro přepravu dřevní hmoty dle specifikace v příloze č. 1 ZD pro potřeby organizačních jednotek kupujícího, a to včetně zabezpečení servisních služeb na dodaných strojích. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Serviscentrum Vysočina s.r.o.
2023-07-14   Dodávka vyvážecí soupravy pro divizi Hořovice (LIFE) (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 vyvážecí soupravy dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace pro organizační jednotku zadavatele – divizi Hořovice, a to včetně zabezpečení servisních služeb na tomto stroji. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Strojírna Novotný s.r.o.
2023-07-13   Dodávka harvestorového uzlu pro divizi Hořovice (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka harvestorového uzlu (1 ks kolového probírkového harvestoru a 1 ks forwarderu) pro potřeby státního podniku Vojenské lesy a statky ČR na místo plnění včetně zabezpečení servisních služeb na tyto stroje. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merimex s.r.o.
2023-05-25   Realizace fotovoltaických elektráren včetně souvisejících služeb (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem VZ je provedení prací veškerých projekčních, stavebních a dalších prací nutných k realizaci FVE na lokalitách zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
2023-05-09   RD - Dodávka strojů pro vyvážení dřevní hmoty 2023-2024 (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem pro každou část veřejné zakázky v souladu s § 131 ZVZ na pořízení až 4 nových strojů pro vyvážení dřevní hmoty dle specifikace v přílohách P1-1 a P1-2 ZZD. Zadavatel garantuje odběr celkem 2 ks. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Forest Meri s.r.o. Strojírna Novotný s.r.o.
2023-03-20   Zhotovení LHP s platností 2025 - 2034 (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem VZ je zhotovení (obnova) lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) s platností od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2034 pro vybrané lesní hospodářské celky (dále jen „LHC“) zadavatele na celkové předpokládané výměře až 16 210 ha. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ING-Forest s.r.o. TAXLES, s.r.o.
2023-03-09   Výroba štěpky z dendromasy (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem veřejné zakázky je těžba lesních porostů s následnou výrobou dřevní štěpky v objemu cca 20 000 prm a provádění činností souvisejících. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: HP Wood s.r.o.
2023-02-27   Datové služby v letech 2023-2025 (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem veřejné zakázky je poskytování datových služeb spočívající v připojení požadovaných lokalit do sítě Internet včetně souvisejících služeb. Zobrazit zadávací řízení »
2023-02-23   Datová úložiště 23 (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem zakázky je dodávka diskových polí vč. rozšiřujících zařízení, pevných disků pro operativní zpracování dat (SSD) i pro zálohu dat (SATA). Dále jsou předmětem zakázky datové přepínače pro datovou síť (SAN). Všechna zařízení jsou požadována s 5 letou podporou výrobce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CompuNet s.r.o.
2023-01-31   Dodávka shrnovačů a obracečů píce (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka pícninářských strojů dle přílohy č. 1 ZZD (dále jen „strojů“) pro organizační jednotku zadavatele - divizi zemědělské výroby, resp. její správy, a to včetně zabezpečení servisních služeb na tyto stroje. Zadavatel předpokládá bezodkladné objednání strojů po nabytí účinnosti smlouvy, nejpozději však do 31. 12. 2023. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Agrozet České Budějovice, a.s. Navos Farm Technic s.r.o. PERAGRO Trading s.r.o.
2023-01-24   Služby mobilního operátora (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem v souladu s § 131 ZVZ. Součástí předmětu plnění je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím mobilního operátora včetně souvisejících služeb po dobu 36 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: T-Mobile Czech Republic a.s.
2022-12-08   Školkařská činnost v roce 2023 (RD) (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem VZ je uzavření rámcové dohody (dále jen „RD“) s jedním dodavatelem v souladu s § 131 ZVZ na poskytnutí služeb spočívajících v realizaci školkařských činností pro organizační jednotky zadavatele - střediska Nová Pec, Bukovina, Lhota a Lhota fóliovníky, Osina. Plnění bude probíhat postupem podle § 134 ZVZ. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Auxilium Union s.r.o.
2022-11-29   Kancelářské potřeby 2023 - 2026 II (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem na dodávky kancelářských potřeb na místa plnění včetně souvisejících služeb, zejména pak zajištění objednávání zboží prostřednictvím internetové aplikace účastníka. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PAPERA s.r.o.
2022-11-03   RD - Dodávka kompaktních traktorů s čelním nakladačem (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody pro každou její část s jedním účastníkem na pořízení až 17 nových traktorů dle specifikace v příloze č. 1 ZZD určených k pracím v oblasti zemědělství v závislosti na využitých pracovních adaptérech. Zadavatel garantuje odběr celkem 9 ks. Součástí předmětu plnění je také provádění servisních (garančních) prohlídek a prací stanovených výrobci strojů a jejich nástaveb po dobu trvání požadované délky záruční lhůty vč. s tím souvisejících dodávek materiálu … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Navos Farm Technic s.r.o.
2022-11-02   Dodávka koncových zařízení (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem plnění VZ jsou dodávky 425 ks notebooků s pětiletou podporou výrobce (tzv. next business day, on-site) včetně příslušenství (brašna, klávesnice, myš, náhradní zdroj), a 500 ks monitorů s pětiletou podporou výrobce, a to dle jeho aktuálních potřeb. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CSF, s.r.o. Quick & Quality IT s.r.o.
2022-10-31   Výroba dříví harvestorovou technologií na divizi Horní Planá v letech 2023-2025 (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí služeb souvisejících s výrobou dříví harvestorovou technologií zejména pro zpracování soustředěných i rozptýlených nahodilých těžeb a úmyslných těžeb v předpokládaném celkovém objemu až 200 000 m3 za dobu trvání smlouvy pro organizační jednotku zadavatele - divizi Horní Planá. Z důvodu povahy předmětu plnění a v souladu s ustanovením § 35 ZVZ se zadavatel rozhodl rozdělit předmět plnění veřejné zakázky na 2 části, které budou plněny samostatně. Části … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Kloboucká lesní s.r.o. RM FOREST lesní společnost s.r.o.
2022-10-25   Výroba dříví harvestorovou technologií na divizi Mimoň v letech 2023-2025 (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb souvisejících s výrobou dříví harvestorovou technologií zejména pro zpracování soustředěných i rozptýlených nahodilých těžeb a úmyslných těžeb v předpokládaném celkovém objemu až 242 900 m3 za dobu trvání smlouvy pro organizační jednotku zadavatele - divizi Mimoň. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: RM FOREST lesní společnost s.r.o.
2022-10-25   Dodávky elektrické energie a plynu pro rok 2023 (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávky elektřiny a zemního plynu v roce 2023 pro odběrná místa zadavatele včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele +-10 %. V rámci tolerančního pásma nebude případný rozdíl od sjednaného množství žádným způsobem penalizován. Zobrazit zadávací řízení »
2022-10-12   Dodávka pletiv a příslušenství pro mechanickou ochranu lesa v roce 2023 (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky pletiv a příslušenství pro mechanickou ochranu lesa, které zamezí škodám především zvěří na obnovovaných lesních porostech a zajistí řádné zajištění lesních kultur a ochranu produkovaných lesních sazenic pro umělou obnovu lesa. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Retic CZ, s.r.o.
2022-10-06   Kancelářské potřeby 2023 - 2026 (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem na dodávky kancelářských potřeb na místa plnění včetně souvisejících služeb, zejména pak zajištění objednávání zboží prostřednictvím internetové aplikace účastníka. Zobrazit zadávací řízení »
2022-10-04   RD - Dodávka motorové nafty (2023) (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody dle § 131 a násl. ZVZ s jedním účastníkem na průběžnou dodávku motorové nafty v roce 2023 pro potřeby jednotlivých organizačních jednotek zadavatele. Zadavatel se v souladu s § 101 ZVZ rozhodl rozdělit předmět veřejné zakázky na 4 části. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ČEPRO, a.s. OMV Česká republika, s.r.o.
2022-08-30   Výstroj bezpečnostních pracovníků a uklízeček (RD) (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem této VZ je uzavření RD s jedním dodavatelem podle § 132 odst. 3 písm. b) ZVZ na dodávky výstroje bezpečnostních pracovníků a uklízeček v předem neurčitém množství na místo plnění včetně poskytování souvisejících služeb. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: DAFNÉ profi, s.r.o.
2022-08-01   Rámcová dohoda - Dodávka speciálních lesních kolových traktorů (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody (dále jen „RD“) s jedním účastníkem v souladu s § 131 ZVZ na pořízení až 2 nových speciálních lesních kolových traktorů dle specifikace v příloze č. 1 ZZD (dále jen „stroje“) určených k intenzivnímu soustřeďování dříví, případně k provádění terénních úprav. Zadavatel garantuje odběr 1 ks. Součástí předmětu plnění je také provádění servisních (garančních) prohlídek a prací stanovených výrobci strojů a jejich nástaveb po dobu trvání požadované délky … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Forest Meri s.r.o.
2022-07-22   Rámcová dohoda - Dodávka traktorů pro pěstební činnosti (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody (dále jen „RD“) pro každou její část s jedním účastníkem v souladu s § 131 ZVZ na pořízení až 22 nových traktorů dle specifikace v příloze č. 1 ZZD (dále jen „stroje“) určených k pracím v oblasti pěstebních činností lesního hospodářství, případně pro komunální služby a to v závislosti na využitých pracovních adaptérech. Zadavatel garantuje odběr celkem 12 ks. Součástí předmětu plnění je také provádění servisních (garančních) prohlídek a prací … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Y-CZ s.r.o.
2022-06-14   Výroba dříví motomanuální technologií na OM na divizi Karlovy Vary v letech 2022-2024 (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb souvisejících s výrobou dříví, tj. provádění prací spojených zejména se zpracováním soustředěných i rozptýlených nahodilých těžeb, úmyslných těžeb a prací souvisejících s těžební činností motomanuální technologií v předpokládaném celkovém objemu až 60 000 m3 za dobu trvání smlouvy pro organizační jednotku zadavatele - divizi Karlovy Vary. Zobrazit zadávací řízení »
2022-05-30   Dodávky materiálů pro pěstební práce, jejich aplikace a další pěstební práce pro LS Potštát v letech 2022 - 2024 (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem VZ jsou dodávky materiálů pro pěstební práce včetně jejich aplikace při realizaci pěstebních prací a provádění dalších pěstebních prací, a to podle aktuální potřeby organizační jednotky Lipník nad Bečvou a její lesní správy Potštát. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CITOVSKÁ LESNÍ s.r.o.
2022-05-18   Rámcová dohoda - Dodávka kolových traktorů (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody (dále jen „RD“) pro každou její část s jedním účastníkem v souladu s § 131 ZVZ na pořízení až 17 nových traktorů dle specifikace v příloze č. 1 ZZD (dále jen „stroje“) určených k pracím v oblasti zemědělství v závislosti na využitých pracovních adaptérech. Zadavatel garantuje odběr celkem 9 ks. Součástí předmětu plnění je také provádění servisních (garančních) prohlídek a prací stanovených výrobci strojů a jejich nástaveb po dobu trvání požadované … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Navos Farm Technic s.r.o. PERAGRO Trading s.r.o.
2022-05-11   Výroba štěpky z biomasy (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem veřejné zakázky je těžba lesních porostů s následnou výrobou dřevní štěpky v objemu cca 30.000 prm a provádění činností souvisejících. Část vyrobené dřevní štěpky (cca 57 %) bude vybraný dodavatel povinen dopravit na místo určení, zbylou část vyrobené dřevní štěpky bude povinen vybraný dodavatel odkoupit. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Kloboucká lesní s.r.o.
2022-03-22   RD - Dodávka traktorů s kompletní lesnickou nástavbou (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem v souladu s § 131 ZVZ, přičemž celkem se jedná až o 10 traktorů s lesnickou nástavbou, zadavatel garantuje odběr 5 strojů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Y-CZ s.r.o.
2022-03-04   Zhotovení LHP s platností 2024 - 2033 (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem VZ je zhotovení (obnova) lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) s platností od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2033 pro vybrané lesní hospodářské celky (dále jen „LHC“) zadavatele na celkové předpokládané výměře až 18 100 ha. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Lesprojekt východní Čechy, s.r.o. NATURIA s.r.o.
2022-02-04   RD - Dodávka čelních kolových nakladačů pro práci na manipulačním skladu (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem v souladu s § 131 ZVZ, přičemž celkem se jedná až o 2 čelní kolové nakladače, zadavatel garantuje odběr 1 stroje. Účastník bude povinen zabezpečit poskytování servisních a opravárenských úkonů na dodané stroje, a to v záruční i pozáruční době prostřednictvím svých vlastních či jiných servisních středisek, a to po celou dobu životnosti každého stroje. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Ascendum Stavební stroje Czech s. r. o.
2022-01-24   Pneumatiky pro nákladní vozidla - vodící a záběrové, 2022 (RD) (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody dle § 131 a násl. ZVZ s jedním účastníkem pro každou část veřejné zakázky na průběžnou dodávku pneumatik na vozidla provozovaná zadavatelem dle jeho aktuálních potřeb. Veřejná zakázka je v souladu s § 101 ZVZ rozdělena na 2 části, které budou posuzovány a hodnoceny samostatně. Zobrazit zadávací řízení »
2022-01-11   Pěstební práce - prořezávky pro divizi Hořovice v letech 2022 - 2024 (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem VZ je provedení výchovných zásahů v mladých lesních porostech (prořezávky), včetně rozčlenění porostu linkami, a to podle aktuálních potřeb organizační jednotky zadavatele Hořovice. Zobrazit zadávací řízení »
2021-11-22   Školkařská činnost v roce 2022 (RD) (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem VZ je uzavření rámcové dohody (dále jen „RD“) s jedním dodavatelem v souladu s § 131 ZVZ na poskytnutí služeb spočívajících v realizaci školkařských činností pro organizační jednotky zadavatele - divize Hořovice, divize Horní Planá, Karlovy Vary a Plumlov. Plnění bude probíhat postupem podle § 134 ZVZ. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Auxilium Union s.r.o.
2021-11-15   Dodávky chemických přípravků a hnojiv v letech 2022 - 2025 (RD) (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem VZ je uzavření rámcové dohody (dále jen „RD“) s max. 10 dodavateli na dodávky chemických přípravků a hnojiv (zejména k zajištění ochrany lesa) pro potřeby zadavatele na místo plnění pro všechny organizační jednotky (divize) zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CHEM-BAR s.r.o. L.E.S. CR spol. s r.o. Mercata Les s.r.o. Ridex s.r.o.
2021-11-03   Dům přírody Brd expozice (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem VZ je výroba a dodání vnitřních a vnějších prvků expozice Dům přírody Brd, dále jejich dopravy do místa plnění, instalace, zaškolení obsluhy a uvedení do provozu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CELIN, divize Jihočeský kraj s.r.o.
2021-10-25   Dodávky materiálů pro pěstební práce, jejich aplikace a další pěstební práce pro LS Bukovinka v letech 2022 - 2024 (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem VZ jsou dodávky materiálů pro pěstební práce včetně jejich aplikace při realizaci pěstebních prací a provádění dalších pěstebních prací, a to podle aktuální potřeby organizační jednotky (dále jen "divize") Plumlov a její lesní správy (dále jen „LS“) Bukovinka. Zobrazit zadávací řízení »
2021-10-08   Pneumatiky pro osobní, terénní a VAN vozidla, 2022 (RD) (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody dle § 131 a násl. ZVZ s jedním účastníkem na průběžnou dodávku pneumatik na vozidla provozovaná zadavatelem dle jeho aktuálních potřeb. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pneucentrum N & N s.r.o.
2021-09-29   Dodávka senážních vozů (RD) (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem plnění VZ je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem v souladu s § 131 ZVZ na dodávky až 3 ks senážních vozů pro potřeby organizační jednotky zadavatele - Zemědělské správy Heroltovice. Plnění bude probíhat postupem podle § 134 ZVZ. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Agrozet České Budějovice, a.s.