Dodavatel: Zahradnické úpravy s.r.o.

12 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Zahradnické úpravy s.r.o.

2023-03-03   Systém ochranné zeleně Zdib II. ETAPA - lokalita CENTRUM - SÍDELNÍ vegetační prvky (Obec Zdiby)
Předmětem zakázky je vybudování systému ochranné zeleně Zdib II. ETAPA - lokalita CENTRUM - SÍDELNÍ vegetační prvky. Jedná se o dodávku stromů a keřů, jejich výsadbu a související práce, včetně zemních prací a úprav terénu. Předmětem plnění je i následná povýsadbová péče. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Zahradnické úpravy s.r.o.
2023-03-03   Systém ochranné zeleně Zdib II. ETAPA - lokalita vnější PRSTENEC - KRAJINNÉ vegetační prvky (Obec Zdiby)
Předmětem zakázky je vybudování systému ochranné zeleně Zdib II. ETAPA - lokalita PRSTENEC - KRAJINNÉ vegetační prvky. Jedná se o dodávku stromů a keřů, jejich výsadbu a související práce, včetně zemních prací a úprav terénu. Předmětem plnění je i následná povýsadbová péče. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Zahradnické úpravy s.r.o.
2023-01-03   Biokoridory LBK 5a, 5b a 6 v k.ú. Vystrčenovice (ČR-Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Kraj Vysočina)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace biokoridorů LBK 5a, 5b a 6 v katastrálním území Vystrčenovice vč. tříleté následné péče. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Zahradnické úpravy s.r.o.
2021-06-15   Revitalizace zeleně v Holešově (Město Holešov)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla s názvem „Revitalizace zeleně v Holešově“, cílem je obnova zeleně v zámeckém parku (vč. podzámčí a obory) a v intravilánu města. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Zahradnické úpravy s.r.o.
2021-03-16   Realizace prvků ÚSES k.ú. Hulín (Město Hulín)
Obnova krajinných struktur a založení segmentů krajinné zeleně v intenzivně obhospodařované zemědělské oblasti. Realizací toho projektu budou obnoveny prvky ÚSES, tedy lokální biocentrum Nadpotočí, lokální biokoridor 9, lokální biocentrum Za potůčkem a lokální biokoridor 7. Plochy prvků jsou rozděleny do dílčích částí. Každá dílčí část má samostatný výčet navržených zásahů, které povedou ke vzniku funkční zelené páteře krajiny. Navrženy jsou hlavně výsadby a výsevy obohacených travních směsí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KAVYL, spol. s r.o. Zahradnické úpravy s.r.o.
2019-11-13   Revitalizace bažantnice v parku ve Veselí nad Moravou (Město Veselí nad Moravou)
Předmětem plnění veřejné zakázky je revitalizace bažantnice. Projektové dokumentace „Revitalizace bažantnice v parku ve Veselí nad Moravou“ se zabývají postupnou tříletou revitalizací biotopu stávajícího lužního lesa. Hlavním cílem revitalizace je udržení a rozšíření biotopů pro zvláště chráněné druhy hmyzu, zejména pak zvláště chráněného a kriticky ohroženého krasce dubového (Eurythyrea quercus). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Zahradnické úpravy s.r.o.
2018-06-14   Výsadba příměstské zeleně U Vodojemu, Kyjov (město Kyjov)
Předmětem veřejné zakázky je revitalizace lokality U Vodojemu pro volný čas a sportovně rekreační vyžití. Výsadba příměstské zeleně zahrnuje výsadbu stromů, keřů a ostatní zeleň. Stavební práce pak zahrnují zhotovení doprovodných staveb - joggingového okruhu, MTB okruhu, lezecké stěny, infokiosku, discgolfu, veřejného osvětlení, oploceného výběhu pro psy a vodních prvků. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Zahradnické úpravy s.r.o. Zahradnické úpravy, s.r.o.
2018-03-29   Revitalizace zeleně ve správním území města Třešť, registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_056/0004970 (Město Třešť)
Revitalizace zeleně ve správním území města Třešť, oprava stávající cestní sítě v okolí Třešťského potoka a oprava stávající cestní sítě v parku u Váňovského rybníka. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Zahradnické úpravy s.r.o.
2016-09-29   Obnova ovocných sadů a obnova a údržba Masarykových alejí v Lánské oboře (Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky)
Účelem 1. části veřejné zakázky „Obnova ovocných sadů a extenzivních sadů Lánské obory“ je zachování detailu krajinného celku Lánské obory pomocí původních malých krajinných struktur v co možná v největší míře za použití výsadeb starých odrůd ovocných stromů. Zakázka řeší obnovu původních extenzivních sadů vysokokmenných tvarů ovocných dřevin. Zbytky výsadeb ovocných dřevin jsou přestárlé, odumírající, rozpadající se, nebo již neexistují. Účelem 2. části veřejné zakázky „Obnova a údržba Masarykových … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Florstyl s.r.o. TREEWALKER, s.r.o. Zahradnické úpravy s.r.o.
2016-05-06   Kácení stromů v MSK 2016–2017 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Kácení stromů v Moravskoslezském kraji v letech 2016–2017. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Zahradnické úpravy s.r.o.
2013-10-08   Revitalizace zámeckého parku v Domově Větrný mlýn Skalička (Olomoucký kraj)
Předmětem zakázky je realizace zahradnických prací 1. a 2. etapy, při nichž budou vykáceny stromy, vysazeny stromy, rekonstruován trávník, ošetřeny stromy včetně vytvoření několika torz sloužících pro osídlení hmyzem. Budou odstraněny některé dřeviny a odpady včetně náletových porostů společně s porosty křídlatky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Zahradnické úpravy s.r.o.
2013-04-05   V 000407 – „Obnova krajinných struktur Křížový vrch” (Město Hustopeče)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je regenerace a obnova biocentra – lesoparku Křížový vrch, který se nachází v k. ú. Hustopeče u Brna. Realizace projektu předpokládá odstranění nebezpečných, nemocných, plevelných a suchých dřevin, ošetření hodnotných stávajících stromů, výsadbu nových vhodných domácích druhů dřevin a založení travních porostů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Zahradnické úpravy s.r.o.