Dodavatel: KHL-EKO, a.s.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel KHL-EKO, a.s.

2023-09-21   Péče o zvláště chráněná území a biotopy zvláště chráněných druhů ve správě Ústeckého kraje v letech 2024 – 2026 (Ústecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je údržba a péče o maloplošná chráněná území (přírodní rezervace a památky) a další cenné lokality ve správě Ústeckého kraje. Poptávané práce zahrnují především ruční nebo mechanizované kosení travních porostů, výřez dřevin nebo jejich výmladků, dále také aplikaci arboricidu, likvidaci invazních druhů rostlin, narušení půdního povrchu a další speciální zásahy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KHL-EKO, a.s. Lukáš Voda
2023-09-15   Pěstební činnosti 2024+ (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem plnění VZ (resp. jejích jednotlivých částí) je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezeného území. Lesnické činnosti, které bude vybraný dodavatel na vymezeném území vykonávat, zahrnují pěstební činnosti vč. dodávek sadebního materiálu a jsou zadavatelem blíže specifikovány v ZD a jejích přílohách. Bližší informace v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Europroland s.r.o. Jihozápadní dřevařská a.s. KHL-EKO, a.s.
2023-06-26   Výsadba lokálního biocentra LBC 423 v k. ú. Stehelčeves (ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha)
Předmětem plnění plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je výsadba prvku územního systému ekologické stability podle schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav a plánu společných zařízení v katastrálním území Stehelčeves. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KHL-EKO, a.s.
2023-02-28   Výsadba biokoridorů v k.ú. Šakvice (Česká republika - Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je výsadba výsadba biokoridorů, navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Šakvice, které budou plnit významnou krajinotvornou, ekologickou a protierozní funkci. Stavební objekty SO-01, SO-02 a SO-04 jsou součástí nadregionálního biokoridoru NRBK K 158. V ploše nynější orné půdy bude doplňovaná autochtonní dřevinná i bylinná vegetace odpovídající místním přírodním podmínkám za účelem plnění základních funkcí místního územního systému … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KHL-EKO, a.s.
2023-02-27   Výsadba LBK 05, LBK 06 a LBC 01 a+b v k.ú. Jevišovice (Česká republika - Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj)
Výsadba lokálních biokoridorů LBK 05 o výměře 3.536 m2 na pozemku KN p.č. 6586 v k.ú. Jevišovice, LBK 06 o výměře 8.642 m2 na pozemcích KN p.č. 6333 a 6137 v k.ú. Jevišovice a lokálních biocenter LBC 01a o výměře 14.777 m2 na pozemku KN p.č. 6587 v k.ú. Jevišovice a LBC 01 b o výměře 17.008 m2 na pozemku KN p.č. 6335 v k.ú. Jevišovice, vše zapsané na LV 10002. Součástí plnění je geodetické vytyčení pozemků před zahájením realizace služeb spojených s výsadbou dřevin i zajištění tříleté údržby zeleně po … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KHL-EKO, a.s.
2023-02-24   Výsadba biokoridoru BK1 v k. ú. Bosonohy (Česká republika - Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj)
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace biokoridoru BK1 navrženého v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Bosonohy, která bude spočívat ve výsadbě autochtonních dřevin a založení travního porostu na pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Brna. Pozemky byly k realizaci vymezeny jako opatření k zajištění ochrany přírody a krajiny. Pozemky jsou v současné době zemědělsky obhospodařované. Celková výměra určená pro realizace výsadeb je 1,32 ha a dočasný zábor pro zajištění přístupu a pro … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KHL-EKO, a.s.
2023-01-18   Výsadba v k.ú. Verneřice a k.ú. Blankartice (Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice)
Realizace společných zařízení po ukončených komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Verneřice a k.ú. Blankartice. Zadavatel v souladu s ust. § 35 a § 101 zákona dělí veřejnou zakázku na dvě (2) části, které svým předmětem vymezuje takto: část 1: Projekt 1: Výsadba TEO1 k.ú. Blankartice část 2: Projekt 2: Výsadba LBC9, LBK64 a KZ1 v k.ú. Verneřice Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, nebo na obě části veřejné zakázky. Zadavatel bude při výběru dodavatele postupovat v každé části odděleně. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KHL-EKO, a.s.
2022-12-20   Obnova lesních porostů na OŘ severní Čechy s dotační podporou z PRV (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je řádné poskytování služeb pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu, jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek na vymezeném území. Blíže viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KHL-EKO, a.s. Marles s.r.o.
2022-12-15   Větrolam v k.ú. Kladruby u Teplic (Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice)
Realizace větrolamu v k.ú. Kladruby u Teplic, včetně následné tříleté péče. Záměr bude umístěn na p.p.č 415/5 v k.ú. Kladruby u Teplic. Dílčí doprovodné opatření v podobě přístupové cesty (DPC1.03) bude provedeno na p.p.č. 851 a 931 v k.ú. Kladruby u Teplic. Větrolam bude tvořit 8 řad dřevin (4 řady stromových druhů, 4 řady keřů) vzájemně vzdálených 1 a 3 m. Ve středních 2 řadách budou vysazeny nejvyšší stromy, směrem k okrajům dvě řady menších a na okraje budou vysazeny vždy 2 řady keřů. Spon v řadě … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KHL-EKO, a.s.
2022-07-22   TetraoVit - Revitalizace rašelinišť a management biotopu tetřívka obecného ve východním Krušnohoří (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu, zahrnující (rekonstrukci porostů a prořezávky; výsadby; zatravnění; přípravu půdy dozerem; doplnění ráhen oplocenek, instalace rohoží a dřevěného ohrazení). Součástí předmětu plnění jsou též dodávky sadebního materiálu (sadební materiál bude dodán v kvalitě podle ČSN 48 2115 a standardů AOPK) a dalších materiálů nezbytných k řádnému provedení předmětu plnění (rohože, dřevěné ohrazení). Blíže viz zadávací … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KHL-EKO, a.s.
2022-07-07   Větrolamy TEO 2 a TEO 3, LBK 4b a IP 26, 27, 28 a 33 v k.ú. Vítonice u Znojma (Česká republika - Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj)
Realizace větrolamů TEO 2 a TEO 3, lokálního biokoridoru LBK 4b a interakčních prvků IP 26, 27, 28 a 33 v k.ú. Vítonice u Znojma Dílo je členěno na: Větrolam TEO 2 Větrolam o výměře 12 361 m2 a délce 622 m je situován na pozemku p.č. 2957 v k.ú. Vítonice u Znojma. Větrolam TEO 3 Větrolam o výměře 14 503 m2 a délce 709 m je situován na pozemku p.č. 3103 v k.ú. Vítonice u Znojma. LBK 4b Lokální biokoridor o výměře 18 366 m2 je situován na pozemku p.č. 3074 v k.ú. Vítonice u Znojma IP 26 Interakční prvek o … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KHL-EKO, a.s.
2022-06-01   Výsadba větrolamu LBK 110 v k.ú. Býkev (ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha)
Předmětem veřejné zakázky je výsadba větrolamu LBK 110 v k.ú. Býkev s následnou tříletou rozvojovou péčí. Celkem jde o výsadbu 554 stromů a 2132 keřů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KHL-EKO, a.s.
2021-08-05   I/42 VMO Tomkovo náměstí a Rokytova - Náhradní výsadba mimo obvod staveniště (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
V rámci návrhu kompenzačních opatření za ekologickou újmu bude v plochách určeným k náhradním výsadbám mimo areál stavby provedena celková revitalizace stávající zeleně. Na stávajících dřevinách bude proveden výchovný, zdravotní, bezpečnostní či jiný potřebný řez dle projektu. V plochách bude provedena výsadba nových dřevin dle tohoto projektu (I/42 VMO Tomkovo náměstí a Rokytova - Projekty náhradní výsadby SO 100, II/2019) Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KHL-EKO, a.s.
2021-04-29   Realizace větrolamů v k.ú. Chvalín (Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je realizace výsadby poloprodouvavých větrolamů v k.ú. Chvalín s následnou tříletou pěstební péčí. Větrolamy NZ 1 o výměře 1 439 m², NZ 2 o výměře 1 140 m² a NZ 3 o výměře 1 559 m² budou osázeny 2 řadami stromů a keřů. Větrolamy budou před výsadbou opatřeny celoplošným oplocením, ochranou proti zvěři. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KHL-EKO, a.s.
2021-03-17   Realizace PEO a ÚSES v okrese Chomutov (Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj)
Zakázka je dělená na 2 části v rámci jednoho zadávacího řízení. Pro každou část bude uzavřena samostatná smlouva. Část 1 – Realizace Větrolamu V1 v k.ú. Všehrdy (včetně 3-leté následné pěstební péče). Část 2 – Realizace ÚSES v k.ú. Vysočany u Chomutova. Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je realizace protierozního opatření (výsadba stromů a keřů v rámci větrolamu V1 v k.ú. Všehrdy) a ÚSES (výsadba stromů a keřů a realizace biotechnických objektů v k.ú. Vysočany u Chomutova). Založením … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KHL-EKO, a.s.
2020-09-07   Zelený pás Sedlečko u Soběslavě (Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj)
Předmětem veřejné zakázky je výsadba interakčního prvku na valu mezi dálnicí D3 a IV. železničním koridorem na parcelách č. 1374, 1394/2, 790/4, k.ú. Sedlečko u Soběslavě z důvodu snížení negativního vlivu liniových staveb na zemědělskou krajinu a krajinný ráz. Celková délka pásu činí 280 m, průměrná šířka 50 m, výška valu 11 m, celková plocha výsadeb cca 1,57 ha. Volba použitých dřevin preferuje domácí druhy dřevin. Součástí projektu je i následná péče po dobu 3 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KHL-EKO, a.s.
2020-05-04   Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně v lokalitě - horní sídliště (Město Jirkov)
Předmětem veřejné zakázky je revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně v lokalitě - horní sídliště. Jedná se o revitalizaci zeleně v rámci panelákové sídliště, které se nachází v severozápadní části města Jirkova. Cílem revitalizace je vytvoření přehledného veřejného prostranství, podpoření ekologické funkce sídelní zeleně, minimalizování nároků na údržbu a zelení zvýraznit význam veřejných budov. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KHL-EKO, a.s.
2020-04-22   Změna druhové skladby jehličnatých porostů na území CHKO Křivoklátsko (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem této veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je poskytování pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu, (dále též jen „PČ“) zahrnující zejména níže uvedené činnosti: — Vyklizování ploch po těžbě (dočišťování ploch); — Příprava půdy pro obnovu lesa (příprava půdy na holině, chemicky celoplošně); — Obnova lesa (první sadba do nepřipravené půdy a průběžné dodávky sadebního materiálu); — Ochrana lesních kultur proti zvěři (nátěry); — Oplocování lesních kultur (oplocenky); — Ochrana proti … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KHL-EKO, a.s.
2019-08-05   Liniová výsadba podél komunikací v k. ú. Roudná nad Lužnicí (Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj)
Předmětem plnění veřejné zakázky je liniová výsadba podél účelových komunikací v k. ú. Roudná nad Lužnicí. Součástí projektu je i následná péče po dobu 3 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KHL-EKO, a.s.
2019-07-26   Výsadba interakčního prvku kolem dálnice D3 a IV. železničního koridoru a liniové výsadby v rámci KoPÚ Klenovice (Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je výsadba interakčního prvku kolem dálnice D3 a IV. železničního koridoru z důvodu snížení negativního vlivu liniových staveb Na zemědělskou krajinu a krajinný ráz. Celková délka pásu činí 550 m, průměrná šířka 20 m. Délka liniových výsadeb podél cest HC7, HC12 a VC7 činí 962 m. Volba použitých dřevin preferuje domácí druhy dřevin. Součástí projektu je i následná péče po dobu 3 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KHL-EKO, a.s.
2018-09-27   ZALOŽENÍ BIOCENTER A BIOKORIDORŮ NA K.Ú. ŠUMICE (Obec Šumice)
Předmětem veřejné zakázky je realizací prvků ÚSES na katastru obce Šumice. Zakázka zahrnuje založení 7 lokálních biocenter ÚSES na katastru obce Šumice, dále trasy regionálního biokoridoru propojujícího tyto biocentra s regionálním biocentrem RB5 Mezi rybníky a „dobudování“ stávajícího regionálního biocentra Mezi rybníky. Všechny prvky obsažené v zakázce, budou realizovány na orné půdě a její změnou dojde k výraznému omezení vodní a větrné eroze v zemědělské krajině, a zejména k posílení ekologické … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hydro & Kov + KHL – EKO - Šumice" Hydro &... KHL-EKO, a.s.
2018-04-24   Projekt přeměny PND na LHC Klášterec východ – PRV 6. kolo 2018 (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem této veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je provádění služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích (dále jen „lesnické činnosti“), a to konkrétně pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu (dále také jen „PČ“), jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek, které jsou zadavatelem blíže specifikovány v projektu PRV s názvem „Projekt přeměny PND na LHC Klášterec východ – PRV 6. kolo 2018“ (dále také jen „Projekt PRV“) a této ZD, a to vše … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KHL-EKO, a.s.
2018-04-24   Projekt přeměny PND na LHC Klášterec západ – PRV 6. kolo 2018 (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem této veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je provádění služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích (dále jen „lesnické činnosti“), a to konkrétně pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu (dále také jen „PČ“), jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek, které jsou zadavatelem blíže specifikovány v projektu PRV s názvem „Projekt přeměny PND na LHC Klášterec západ – PRV 6. kolo 2018“ (dále také jen „Projekt PRV“) a této ZD, a to vše v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KHL-EKO, a.s.
2018-01-24   Výsadba zeleně v Hranicích (Město Hranice)
Předmětem veřejné zakázky je výsadba stromů a keřů v rámci následujících kategorií: • Stromořadí a solitérní stromy. • Solitérní keře. • Živé ploty a linie keřů. • Keřové skupiny v rovině. • Keřové skupiny na svahu. Umístění navržených vegetačních prvků je dáno výkresovou dokumentací, která je přílohou zadávací dokumentace. Součástí předmětu plnění je rovněž tříletá péče po předání díla. Bližší specifikace je uvedena v příloze projektové dokumentace a návrhu smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KHL-EKO, a.s.
2017-11-06   Revitalizace zámeckých zahrad (Ústecký kraj)
Předmětem této veřejné zakázky je revitalizace zámeckých zahrad, která spočívá v provedení vegetačních úprav (zdravotní a bezpečnostní řez stromů, kácení stromů a keřů, výsadba nových stromů a keřů včetně pěstební péče po dobu tří let, regenerace trávníků a dále jak je uvedeno v projektové dokumentaci) a abiotických úprav (zpevněné cesty a plochy, dodávka a instalace vybavení zahrad – herních prvků, laviček, odpadkových košů a dále jak je uvedeno v projektové dokumentaci). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Gardenline s.r.o. Gardenline, s.r.o. KHL-EKO, a.s. Vykrut zahradní služby a.s.
2017-06-30   Obnova větrolamů na LZ Židlochovice – polesí Velký Dvůr (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem této veřejné zakázky je provádění lesnických činností, a to konkrétně pěstebních činností (dále také jen „PČ“) a těžebních činností (dále také jen „TČ“) v rámci realizace projektu OPŽP s názvem „Obnova větrolamů na LZ Židlochovice – polesí Velký Dvůr“ v porostech uvedených v Projektu OPŽP. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KHL-EKO, a.s.
2017-05-24   Obnova kriticky ohrožených větrolamů na Lesní správě Znojmo IV (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem této veřejné zakázky je provádění lesnických činností, a to konkrétně pěstebních činností (dále také jen „PČ“) a těžebních činností (dále také jen „TČ“) v rámci realizace projektu OPŽP s názvem „Obnova kriticky ohrožených větrolamů na Lesní správě Znojmo IV“ v porostech uvedených v Projektu OPŽP. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KHL-EKO, a.s.
2017-04-13   Projekt přeměny PND 2018–2019 na LHC Klášterec – východní region (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem této veřejné zakázky je provádění služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích (dále jen „lesnické činnosti“), a to konkrétně pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu (dále také jen „PČ“), jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek, které jsou zadavatelem blíže specifikovány v ZD a v projektu PRV s názvem „Projekt přeměny PND 2018–2019 na LHC Klášterec – východní region“. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KHL-EKO, a.s.
2017-01-27   Lokální biokoridor LBK6 v k.ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem (Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj)
Realizace výsadby lokálního biokoridoru v k.ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem, který byl navržen v rámci komplexních pozemkových úprav. Výsadba je rozdělena na 11 oplocených výsadbových segmentů o délce 100–250 m, celková délka LBK6 činí cca 2,4 km, šířka cca 15 m. Přerušení biokoridoru mezi segmenty budou zatravněna a ve třech místech bude vysazeno několik ovocných stromů. Lokální biokoridor bude zahrnovat jak stromy, tak keře stanovištně původních druhů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KHL-EKO, a.s.
2016-08-17   Projekt přeměny PND v pásmech ohrožení A a B na LS Klášterec (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem této veřejné zakázky je provádění služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích (dále jen „lesnické činnosti“), a to konkrétně pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu, jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek, které jsou zadavatelem blíže specifikovány v projektu PRV s názvem „Projekt přeměny PND v pásmech ohrožení A a B na LS Klášterec“ a v zadávací dokumentaci. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KHL-EKO, a.s.
2016-06-21   Provádění pěstebních činností – rok 2017+ (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem plnění VZ (resp. jejích jednotlivých částí) je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezeného území. Lesnické činnosti, které bude vybraný uchazeč na vymezeném území vykonávat, spočívají ve výkonu pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu (dále jen „PČ“), jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek, které jsou … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Deblice – Lesy s.r.o. HEDERA ZIMA, spol. s r.o. KHL-EKO, a.s. Kloboucká lesní s.r.o. LESCUS Cetkovice, s.r.o. Lesní společnost Litoměřice, a.s. Lesostavby Frýdek-Místek a.s. Milan Maršalík PROGLES s.r.o. UNILES, a.s.
2016-04-05   I/38, I/53 Bezpečnostní kácení a ořez dřevin podél komunikace (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Bude provedeno kácení stromů, ořez nebezpečných větví a frézování pařezů. Stromy podél komunikací I/38 Hatě – Blížkovice a I/53 Pohořelice – Znojmo jsou v havarijním stavu. Z tohoto důvodu je nutné jejich odstranění či bezpečnostní ořez. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KHL-EKO, a.s.
2015-10-01   Rámcová smlouva s více uchazeči pro lesnické činnosti na rok 2016 na území Městských lesů Chomutov (Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemné rámcové smlouvy mezi zadavatelem a více uchazeči pro následné provádění lesnických činností, zejména pěstební a těžební práce, v roce 2016. Zakázka je členěna na části. Části zakázky, na které bude uzavřena rámcová smlouva, jsou podrobně specifikovány včetně technologických, technických a odborných požadavků v technologických listech. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Baratali Lali Ján Berky KHL-EKO, a.s. Lesgeo s.r.o., Ján Berky,Lothar Lorenz,... Lesgeo, s.r.o. Lothar Lorenz Rekultivační Výstavba Most, a.s. Stavby a údržba krajin, s.r.o.
2015-06-18   Provádění pěstebních činností – rok 2016+ (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem plnění VZ (resp. jejích jednotlivých částí) je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezeného území. Lesnické činnosti, které bude vybraný uchazeč na vymezeném území vykonávat, spočívají ve výkonu pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu (dále jen „PČ“), jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek, které jsou … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Aclesia, spol. s r.o. Ing. Pavel Šimandl KHL-EKO, a.s. Kloboucká lesní s.r.o. LESCUS Cetkovice, s.r.o. LST a.s. UNILES, a.s.
2015-06-04   Odstraňování a oklešťování vegetace ohrožující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro... (ČEZ Distribuce, a.s.)
Předmětem Veřejné zakázky zadávané formou Jednacího řízení s uveřejněním dle § 22 odst. 4 ZVZ a rozdělené na 5 Částí Veřejné zakázky, je uzavření pěti rámcových smluv (dále jen smluv) o poskytování služeb. Na jednu část veřejné zakázky bude uzavřena jedna rámcová smlouva s nejvýše šesti Dodavateli. Předmětem služeb bude realizace plánovaného odstranění či okleštění vegetace ohrožující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy a provádění likvidace vzniklého klestu a zbytků po těžbě … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ADEN LP s.r.o. Antonín Kirpal Bohemia Green s.r.o. Českomoravská Lesní, a.s. Daniel Jančák energo-les s.r.o. Enerwood s.r.o. ENZA, s.r.o. – organizační složka Eurospeed czech s.r.o. Forester Servis, s.r.o. H – REKULTIVACE, a.s. Ing. Václav Mráz Ján Filka JEWA EXPORT – IMPORT s. r. o. JEWA, s. r. o. JPRL s.r.o. KAVYL, spol. s r.o. KHL-EKO, a.s. Lesní práce Krkonoše s. r. o. Lesy Horňácko, s.r.o. Miloslav Šindelář RTT, a.s. Senergos, a.s. Stav – elektro s.r.o. Tůma a spol., s.r.o. Václav Prach VORS spol s r. o.
2014-08-13   Obnova zámeckého parku ve Frýdlantu (Národní památkový ústav)
Předmětem veřejné zakázky je regenerace vegetačních prvků zámeckého parku v k.ú. Frýdlant. V rámci realizace bude provedeno kácení a výsadba dřevin, ošetření stromů a zakládání travnatých ploch. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KHL-EKO, a.s.
2014-04-30   Velké Meziříčí – Regenerace zeleně (Město Velké Meziříčí)
Předmětem zakázky je revitalizace zeleně ve městě Velké Meziříčí, a to v rámci těchto opatření: — ošetření vzrostlých stromů řezem, provedení instalací vazeb v intravilánu města, — obnova zeleně v ulicích Hornoměstská a Sokolovská, — obnova zeleně na sídlištích Bezděkov, Čecháky a v prostoru Nového hřbitova na Karlově. Jedná se o regeneraci zeleně na výše uvedených lokalitách, spočívající v kácení, ošetření a stabilizaci stávajících dřevin, vysazování nových stromů a keřů a obnovu některých trávníkových ploch. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KHL-EKO, a.s.
2013-07-31   Skupinová stabilizace mladších smrkových porostů v NPR Králický Sněžník (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění výkonu lesnických činností za účelem skupinové stabilizace mladších smrkových porostů v NPR Králický Sněžník; Blíže viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KHL-EKO, a.s.
2013-06-18   Dodávky sadebního materiálu (rámcová smlouva) (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky reprodukčního materiálu lesních dřevin, určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, tj. standardních výsadbyschopných semenáčků, sazenic a poloodrostků lesních dřevin, odpovídajících požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů; Blíže viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dendria s.r.o. Hubert Tomášek Ing. Jan Hanzák Ing. Jaroslav Koláček KAISER s.r.o. KHL-EKO, a.s. LESCUS Cetkovice, s.r.o. Lesní školka Vědomice s.r.o. Lesní společnost Přimda, a.s. Lesní společnost Vltava s.r.o. LESOŠKOLKY s.r.o. Libor Piňos LST, a.s. Miroslav Votruba Školky – Montano, spol. s r.o. ŠKOLKY MCELY, s.r.o. ŠKOLKY OPOLANY, s.r.o. Svatopluk Lengál Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Wotan Forest, a.s.
2013-03-29   Realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji (Karlovarský kraj)
Předmětem zakázky je omezení výskytu bolševníku velkolepého, křídlatek a netýkavky žláznaté na území Karlovarského kraje s výjimkou Voj. újezdu Hradiště. Likvidace bude prováděna v letech 2013 - 2015 chemickými, mechanickými a kombinovanými metodami v závislosti na omezeních daných lokalitou výskytu dle zadavatelem předepsané metodiky. Zakázka je rozdělena do 29 územně vymezených částí. V části č. 29 Mariánskolázeňsko je předmětem zakázky pouze likvidace křídlatek a netýkavky, protože likvidace … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KHL-EKO, a.s. Milan Maršalík Prostor a.s. Stavby a údržba krajin, s.r.o. Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. Václav Drofa
2013-03-27   Zlepšení mikroklimatických podmínek a revitalizace zeleně města Český Brod (Město Český Brod)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby – rozšíření ploch zeleně (nové výsadby stromů a keřů), obnova stávající zeleně řezem (prodloužení délky života stávajících stromů) a vytvoření zeleně jako spojnice mezi městem a krajinou. Řez stromů a vazby budou prováděné výhradně stromolezeckou technikou. Výsadba alejí podél cest přispěje k prostorovému členění volné krajiny a k posílení biodiverzity v rámci lokality. Přidanou hodnotou by mělo být zčitelnění systému zeleně. Předmět zakázky je rozdělen na dvě … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KHL-EKO, a.s. Zahradní architektura Martinov s.r.o.
2013-02-11   Obnova kriticky ohrožených větrolamů na Lesní správě Znojmo III (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění výkonu lesnických činností za účelem obnovy kriticky ohrožených větrolamů na Lesní správě Znojmo. Blíže viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KHL-EKO, a.s.
2011-05-05   Vyhotovení LHP s platností od 1.1.2013 (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem veřejné zakázky je vyhotovení lesních hospodářských plánů pro 13 lesních hospodářských celků(LHC). Podrobná specifikace předmětu plnění je součástí zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EKOLES - PROJEKT s.r.o. KHL-EKO, a.s. LesInfo, a.s. Lesní taxační společnost s. r. o. LESPROJEKT BRNO, a.s. LESS & FOREST s.r.o. LESS a.s. LHProjekt a.s.