2023-10-26   Převody vody z Ohře do VD Vidhostice, Kryry a převod vody do povodí Rakovnického potoka - předprojektová příprava (Povodí Ohře, státní podnik)
Předmětem veřejné zakázky je projektová příprava vodních děl pro stavbu pro stavbu přivaděč vody a převedení vody z povodí Ohře do povodí Blšanky a Rakovnického potoka. Jedná se o návrh technického řešení a zajištění potřebných podkladů. Součástí předmětu plnění je geodetické zaměření, základní inženýrsko-geologický a hydrologický průzkum (dále jen „IG-HG průzkum“), biologické průzkumy, archeologický průzkum, revize technické dokumentace vycházející z investičního záměru a další související činnosti, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Sweco a.s.
2023-09-27   FC Olomoucko: Studie - Soubor opatření k podpoře retence vody ve vybraných lokalitách CHKO Litovelské Pomoraví... (Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky)
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající ve zpracování studie, která bude obsahovat: - prověření existence, plošného rozsahu a technického stavu odvodňovacích zařízení na vytipovaných pěti lokalitách chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví na celkové ploše zhruba 16,85 km2; - vyhodnocení opodstatněnosti odvodňovacích zařízení vzhledem k přírodním podmínkám a přetrvávajícímu způsobu užívání pozemků; - navržení úpravy odvodňovacích zařízení s cílem hospodárnějšího využití vody (zvládání obou … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Sweco a.s.
2023-09-18   Projektová dokumentace a inženýrská činnost k projektu:“Odkanalizování obcí Lutonina, Jasenná, Ublo, Bratřejov (Obec Bratřejov)
Předmětem zadávacího řízení je zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, projektové dokumentace pro realizaci stavby – výběr dodavatele a obstarání rozhodnutí pro realizaci stavby – stavební povolení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Sweco a.s.
2023-06-29   Výběr dodavatele projekčních prací stavby „Revitalizace Radničního náměstí a okolí v Šenově“ (Město Šenov)
Předmětem této zakázky je zpracování projektových dokumentací stavby ve specifikovaných stupních a výkon dalších odborných činností pro tyto přípravné fáze staveb, zejména inženýrské činnosti spočívající ve vyřízení vydání územního rozhodnutí a stavebních povolení, jakož i výkonu autorského dozoru v souvislosti se stavbou, respektive souborem staveb, s názvem „Revitalizace Radničního náměstí a okolí v Šenově“. Podrobnosti viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Sweco a.s.
2023-03-17   TECHNICKÁ OPATŘENÍ NA VODOVODECH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU PROTI MOŽNÝM NEGATIVNÍM VLIVŮM ROZŠÍŘENÍ TĚŽBY V LOMU TURÓW V... (Frýdlantská vodárenská společnost,a.s.)
Předmětem zakázky je provedení projektových prací a inženýrské činnosti a dalších činností pro nezbytná technická opatření na vodovodech pro veřejnou potřebu proti negativním vlivům rozšíření těžby v lomu Turów v Polsku na Frýdlantsku. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Sweco a.s.
2022-12-20   Poskytování služeb projekčních a inženýrských činností k akci - Dostavba VDJ Kopanina, Praha 5 (Pražská vodohospodářská společnost a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je výběr zpracovatele projektové dokumentace a poskytovatele inženýrských činností. Stavba tohoto vodojemu byla usnesením zastupitelstva hl. m. Prahy č. 33/15 ze dne 27. 1. 2022, kterým byl změněn územní plán hl. m. Prahy (změna č. 128/2022), zařazena do seznamu veřejně prospěšných staveb. Více informací viz. ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Suncad, s.r.o. Sweco a.s.
2022-11-02   Generel nakládání se srážkovými vodami (Statutární město Ostrava)
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je vypracování Generelu nakládání se srážkovými vodami na území města Ostravy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: DHI a.s. KONEKO, spol. s r.o. Sweco a.s.
2022-10-05   Projektové práce a analýza lokalit - dobíjecí stanice (ČEZ, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele k zajištění činností spočívajících zejména v poskytnutí služeb analýz a projektových prací, vypracování veškeré potřebné dokumentace pro výstavbu dobíjecích stanic a zajištění veškerých potřebných veřejnoprávních povolení. Předmět veřejné zakázky je zadavatelem rozdělen do následujících dílčích plnění, která budou zadávána jednotlivě nebo ve skupinách: 1. analýza proveditelnosti na posuzované lokalitě, 2. vypracování projektové dokumentace, 3. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Elektromontáže s.r.o. Elmoz Czech, s.r.o. NTL Forensics a.s. Omexom GA Energo s.r.o. Stand by power, s.r.o. Sweco a.s.
2022-02-07   VVC, Modernizace řídících systémů VD a PK - zpracování technické části Požadavků objednatele a související služby (Povodí Vltavy, státní podnik)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování technické části Požadavků objednatele a další související služby v rámci realizace projektu s názvem „VVC, Modernizace řídících systémů VD a PK“. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Sweco a.s. Sweco Hydroprojekt a.s.