2024-01-26   Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru pro stavby většího rozsahu 2024 (Ředitelství silnic a dálnic s. p.)
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, je poskytování služeb dle zadávací dokumentace a jejích příloh. Na základě rámcové dohody bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé dílčí zakázky na služby spočívající v provádění stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací, včetně výkonu koordinátora BOZP, včetně související technické pomoci, a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Rekonstrukce úseku odbočka Rokytka –Praha-Holešovice (mimo) – I. etapa (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem veřejné zakázky „Rekonstrukce úseku odbočka Rokytka – Praha-Holešovice (mimo) – I. etapa“ je: a) Zpracování oznámení záměru dle § 6 (dále jen „oznámení EIA“) a dokumentace (dále jen „dokumentace EIA“) dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Závěr z procesu EIA bude zapracován do DUSL. b) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Estetizace zastávky Karolina (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Předmětem zakázky je estetizace prostoru zastávky Karolina v obou směrech. Hlavním prvkem bude realizace zastřešení nástupiště v podobě ocelové konstrukce. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Green mine – příprava Smart rozvojové zóny Centrum – projekční a související práce (Sev.en Inntech a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou projekční a související práce pro stavbu „Smart rozvojové zóny Centrum“ a se stavbou související bourací práce představující zejména: a) vypracování projektové dokumentace bouracích prací včetně soupisu stavebních (bouracích) prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a výkon inženýrské činnosti směřující k zajištění pravomocného povolení odstranění stávajících staveb, které mají být nahrazeny stavbou, b) vypracování projektové dokumentace pro vydání povolení záměru … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   Zhotovení projektové dokumentace pro stavební úpravy a opravy pavilonu 23 (Psychiatrická nemocnice Bohnice)
Zadavatel poptává komplexní služby zhotovení projektové dokumentace pro vavazující investiční akci (stavbu) s názvem "Úpravy a opravy Pavilonu č. 23" v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice. Součástí plnění jsou i související činnosti, zejm. zajištění služeb tzv,. "inženýringu". Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-24   Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea... (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi na „dílo“ zahrnující stavební akci: „Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář - SP“, zahrnující realizaci dodávek interiérů kulturně kreativního centra pro Centrum kreativního muzejnictví KHK a zahrnující realizaci … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-24   Karotážní měření a pořízení hydrogeologických dat, projekt Turów - III. etapa průzkumná (Česká geologická služba)
Předmět plnění je karotážní měření, sled a řízení technických prací u průzkumných vrtů a zajištění hydrogeologických dat, podrobně pak viz příloha č. 7 ZD „Technická specifikace“. Cílem projektu je v oblasti vody zajistit kontrolu a dokumentaci účinnosti realizace eliminačních opatření a poskytovat podklady a informace o plnění pro vládního zmocněnce (MŽP) v souladu s ustanoveními uvedenými v Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci k řešení vlivů těžební činnosti v … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-24   Psychiatrická nemocnice Bohnice – Revitalizace parku – zpracování PD II (Psychiatrická nemocnice Bohnice, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace (včetně poskytnutí licence), propočtu stavebních nákladů, zajištění vydání společného povolení za účelem podání žádosti o podporu z Operačního programu IROP a v případě získání podpory také zpracování dokumentace pro provedení stavby vč. podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jeho ocenění („DPS“), poskytnutí potřebné součinnosti při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby „Psychiatrická … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-23   Plavební okruh Veselí nad Moravou – Vnorovy, část Lodní zdvihadlo – Správce stavby (Ředitelství vodních cest ČR)
Veškeré náležitosti spojené s činností správce stavby při kontrole realizace Projektu – investiční záměr ŘVC ČR a při ostatním dozoru nad řádným provedením Projektu, včetně zajišťování souladu realizace Projektu s právními předpisy, a to ve sjednaných výkonových fázích Projektu. Kompletní rozsah předmětu plnění veřejné zakázky je podrobně specifikován v návrhu smlouvy na veřejnou zakázku (dále též jen „Smlouva“) a dalších dokumentech tvořících Smlouvu, které jsou součástí přílohy č. 3 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-23   Revitalizace Císařských lázní, Karlovy Vary – Dopracování nájemních jednotek ve 2. a 3. NP, 2. vypsání (Karlovarský kraj)
Předmětem plnění je realizace stavebních prací pro dokončení nájemních jednotek ve 2. a 3. nadzemním podlaží, v části B, objektu Císařských lázní v Karlových Varech, aby mohly prostory sloužit nájemcům, pracovníkům provozovatele budovy a návštěvníkům. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-23   Zpracování PD na akci Rekonstrukce a dostavba budovy č. p. 1181 Nemocnice Žatec – III. vyhlášení V2 (Město Žatec)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace ve věci rekonstrukce a dostavby v objektu Nemocnice Žatec na adrese: Husova 2796, 438 01 Žatec: „Rekonstrukce a dostavba č.p. 1181 Nemocnice Žatec“ na pozemcích parc. č. 1344, 4007, 3724, 5609/11 v k. ú. Žatec Jedná se o zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, projektové dokumentace pro stavební povolení, projektové dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby a projektové dokumentace pro dodávku a instalaci … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-22   Rekonstrukce tepelných zdrojů, Kasárna 6. října, Liberec - projektová dokumentace (Armádní servisní, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou projektové činnosti spočívající ve vypracování projektové dokumentace (dále jako „PD“) v rozsahu stavebně-technického průzkumu (dále jen „STP“), dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jako „DUR“), dokumentace pro stavební povolení (dále jako „DSP“) a dokumentace pro provedení stavby (dále jako „DPS“), a to včetně zajištění inženýrské činnosti (dále jako „IČ“) a souvisejících činností (autorský dozor) na rekonstrukci tepelných zdrojů Kasárna 6. října, Liberec. Součástí STP … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-22   „Haly pro uložení kolejových vozidel v Železničním depozitáři Chomutov – projektová dokumentace I. etapa“ (Národní technické muzeum)
Dodavatel zajistí ve stanovených termínech projektovou dokumentaci a související pro akci „Haly pro uložení kolejových vozidel v Železničním depozitáři Chomutov – projektová dokumentace I. etapa“ v souladu s přílohou výzvy č.6 „Studie – Haly pro uložení kolejových vozidel, Chomutov“ ze dne 15.8.2023 Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-22   22-016 PLR, OPV, BTS, BLT, OSČ - PD zateplení a temperace skladů (Správa státních hmotných rezerv)
Předmětem VZ je zpracování jednostupňové projektové dokumentace (dále jen „PD“) pro realizaci zateplení fasád a stropů, instalace fotovoltaické elektrárny, vzduchotechniky a tepelných čerpadel včetně inženýrské činnosti pro obstarání správního rozhodnutí pro povolení stavby ke skladovacím halám pro zajištění energetických úspor. Zadavatel předpokládá financování projektu z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation EU v rámci dotačního programu Národního plánu obnovy výzvy č. NPO 2/2022 „Snížení … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-22   Zpracování projektové dokumentace na stavbu "Speciální ZŠ, MŠ a PŠ Ústí nad Orlicí - Realizace úspor energií" (Pardubický kraj)
Předmětem zakázky je zpracování projektu pro stavbu „Speciální ZŠ, MŠ a PŠ Ústí nad Orlicí - Realizace úspor energií“ ve stupních dokumentace pro stavební povolení, případně pro společné povolení a dokumentace pro zadání/provádění stavby. V rámci zpracování projektové dokumentace budou navržena vhodná opatření ke snížení energetické náročnosti objektu a na předpokládaný stav bude navržen nový způsob vytápění vč. vhodného zdroje tepla, který bude vycházet ze Studie vytápění Speciální základní školy, … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-19   Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí nad Labem-stání hranice ČR/SRN - Plavební stupeň Děčín - Posouzení... (Ředitelství vodních cest ČR)
Předmětem této veřejné zakázky je zpracování oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) a zajištění souvisejících činností: A. Vyhodnocení vstupních podkladů B. Přípravné práce C. Oznámení záměru D. Dokumentace E. Posouzení F. Biologické průzkumy Kompletní rozsah předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v návrhu smlouvy o dílo, která tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-18   Výstavba odbočky Dobkovice (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem zakázky je zhotovení záměru projektu, projektové dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona, zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, účinného od 1. 1. 2024 , zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon dozoru projektanta stavby odbočky Dobkovice v blízkosti stejnojmenné zastávky. Tato odbočka zvýší kapacitu dráhy při výlukách a mimořádnostech a umožní také předjíždění vlaků. Po zřízení této odbočky nebude … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-17   D35 Ostrov - Vysoké Mýto, geotechnický monitoring (Ředitelství silnic a dálnic s. p.)
Geotechnický monitoring při výstavbě dálnice D35, v úseku 3504 Ostrov - Vysoké Mýto, část tunel Homole. Pro ražbu tunelu bude použita nová tunelovací metoda. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-17   Zpracování PD na akci Rekonstrukce a dostavba budovy č. p. 1181 Nemocnice Žatec – III. vyhlášení (Město Žatec)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace ve věci rekonstrukce a dostavby v objektu Nemocnice Žatec na adrese: Husova 2796, 438 01 Žatec: „Rekonstrukce a dostavba č.p. 1181 Nemocnice Žatec“ na pozemcích parc. č. 1344, 4007, 3724, 5609/11 v k. ú. Žatec Jedná se o zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, projektové dokumentace pro stavební povolení, projektové dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby a projektové dokumentace pro dodávku a instalaci … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-13   I/33 Náchod obchvat, geotechnický a hydrogeologický monitoring před, během a po stavbě (Ředitelství silnic a dálnic s. p.)
Předmětem veřejné zakázky je komplexní geotechnický monitoring, který je navržen před zahájením realizace stavby I/33 Náchod obchvat, během realizace stavby a pokračování monitoringu po dokončení stavby, v rámci záruční doby. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-12   „Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) – Praha-Dejvice (včetně)“ (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky „Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) – Praha-Dejvice (včetně)“ je: a) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v řízení o povolení záměru, získat povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, účinného od 1. 1. 2024 (dále jen „NSZ“). b) Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle NSZ, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-11   Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Rekonstrukce střešní krytiny SVČ Ivančice“ vč.... (Jihomoravský kraj)
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je: - provedení stavebně technického průzkumu střešních konstrukcí, statické posouzení nově navrhovaného řešení výměny střešní krytiny, - zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby včetně podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jeho ocenění, - součinnost v průběhu zadávacího/výběrového řízení veřejné zakázky na zhotovitele stavby, - výkon autorského dozoru, - poskytnutí dalších souvisejících služeb, a to v … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-11   Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Mělník (mimo) (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem Díla „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Mělník (mimo)“ je: a) Zpracování oznámení záměru dle § 6 (dále jen „oznámení EIA“) a dokumentace (dále jen „dokumentace EIA“) dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Závěr z procesu EIA bude zapracován do DUSL. b) Zhotovení Projektových dokumentací pro společné povolení podle liniového zákona, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby je bylo možno projednat ve společném … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-10   Rekonstrukce, dostavba a modernizace budovy bývalých stájí pro potřeby praktické výuky zemědělských oborů v SZeŠ a... (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb při realizaci stavebních, bouracích a ostatních prací všech objektů zakázky Rekonstrukce, dostavba a modernizace budovy bývalých stájí pro potřeby praktické výuky zemědělských oborů v SZeŠ a SOU CHKT, Kostelec nad Orlicí v rozsahu a specifikaci dané projektovou dokumentací ve stupni Dokumentace pro provádění stavby (dále … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-10   Přístavba a stavební úpravy dílen Horská 258, Vrchlabí – TDS a BOZP (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb při realizaci stavebních, bouracích a ostatních prací všech objektů zakázky Přístavba a stavební úpravy dílen Horská 258, Vrchlabí v rozsahu a specifikaci dané projektovou dokumentací ve stupni Dokumentace pro provádění stavby (dále i DPS) zpracované společností IRBOS s.r.o., se sídlem č.p.115, 517 41 Čestice, IČO … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-10   Zpracování architektonicko-dispoziční studie pro stavbu FNB – řešení oddělení ARO (Fakultní nemocnice Bulovka)
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování architektonicko-dispoziční studie – řešení oddělení ARO v souvislostí s plánovanou rekonstrukcí oddělení ARO – budova č. 13, v areálu Fakultní nemocnice Bulovky Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-10   Zpracování projektové dokumentace pro stavbu FNB – řešení urgentního přijmu (Interna) (Fakultní nemocnice Bulovka)
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace (dále také „PD“) pro výstavbu a rekonstrukci dotčených částí urgentního příjmu – řešení urgentního přijmu v souvislostí s plánovanou rekonstrukcí Interního oddělení – budova č. 10, v areálu Fakultní nemocnice Bulovky Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-09   Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard – projekční a související práce (Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.)
Předmětem této zakázky je výběr dodavatele projektové dokumentace pro povolení stavby a provádění stavby a poskytovatele inženýrských činností a autorského dozoru pro komplexní návrh veřejné infrastruktury se zázemím v okolí jezera Medard. Součástí návrhu veřejné infrastruktury pro pěší a cyklisty budou kromě inženýrských sítí, parkovacích ploch s příjezdy také stavební objekty hygienických zázemí, návštěvnické centrum a správně-administrativní centrum s muzeem. Návrh páteřní stezky bude doplněný o … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-08   VVC, Modernizace řídících systémů VD a PK – Správce stavby (Povodí Vltavy, státní podnik)
Předmětem zakázky je výkon funkce Správce stavby (jehož činnosti zahrnují zejména projektové řízení, dozor kvality, nákladů a času, mediaci a neutrální, odborné a spravedlivé určování) a poskytnutí souvisejících služeb. Předmětem dotčeného díla je modernizace řídících systémů a technologií na VD Vltavské vodní cesty v úseku od VD Štěchovice po VD Hořín. Nejedná se o standardní stavbu, ale o složité mezioborové technologické dílo s důrazem na část elektro včetně řídícího systému a strojní část s minoritní … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-08   Zvýšení kybernetické bezpečnosti města Velké Meziříčí (Město Velké Meziříčí)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení a implementace HW infrastruktury a SW vybavení a jejich následná technická podpora a údržba. Předmětem veřejné zakázky je též doprava všech dodávaných technologií na místo určení a jejich uvedení do provozu včetně zaškolení obsluhy. Součástí veřejné zakázky jsou též veškeré další služby, dodávky a práce související s předmětem veřejné zakázky definované v zadávací dokumentací. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-05   Technický dozor investora (Letiště Praha, a. s.)
Předmětem Veřejné zakázky je výkon funkce technického dozoru investora (dále jen „TDI“) na různých stavebních akcích Zadavatele v areálu letiště Praha/ Ruzyně. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-05   Projektová dokumentace – Atletický stadion Příbram (Město Příbram)
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace za účelem vydání územního rozhodnutí (DÚR), za účelem vydání stavebního povolení (DSP) a k provedení stavby (DPS) včetně inženýrské činnosti (IČ) na vybudování atletického stadionu v Příbrami, dle zpracovaného stavebního programu, urbanistické a architektonické studie. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-04   Stavba č. 6963 „Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0003 – Kalové a energetické hospodářství, DUR + EIA" (Pražská vodohospodářská společnost a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace projektových a inženýrských prací ve vztahu ke stavbě č. 6963 směřující k celkové přestavbě a rozšíření ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově, etapa 0003 – Kalové a energetické hospodářství. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-28   „Aktualizace nebo zpracování průkazů energetické náročnosti budov pro objekty vlastněné Olomouckým krajem“ (Olomoucký kraj)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB) popř. provedení aktualizace PENB na budovách v majetku Olomouckého kraje, u nichž skončila nebo skončí doba platnosti. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-25   Zhotovení PD, výkon IČ, AD a koordinátor BOZP "Transformace Zámku Dolní Životice (DOZP Opava)" (Moravskoslezský kraj)
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace týkající se výstavby nového objektu, tj. domova pro osoby se zdravotním postižením, který sestává ze tří samostatných vzájemně na sebe navazujících objektů, přičemž každý objekt tvoří samostatný byt pro 6 klientů vč. příslušného vybavení, včetně výkonu inženýrské činnosti, výkonu autorského dozoru a koordinátora BOZP. Blíže viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-22   Rámcová dohoda na provádění archeogeofyzikálních průzkumů (Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na služby. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody bude provádění archeogeofyzikálních průzkumů a georadarových průzkumů v rozsahu a dle požadavků zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-22   Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo), varianta nadjezd (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem Díla je zhotovení stavby silničního nadjezdu na železniční trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo), zrušení železničního přejezdu P261 a dále zhotovení podchodu pro pěší v místě rušeného přejezdu, a to dle zadávací dokumentace včetně jejích příloh a nabídky zhotovitele. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-22   „Modernizace ŽST Františkovy Lázně“, 1. Etapa (Správa železnic, státní organizace)
Cílem veřejné zakázky „Modernizace ŽST Františkovy Lázně“, 1. Etapa je realizace provizorního staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Františkovy Lázně za účelem prodloužení funkčnosti (životnosti) zabezpečovacího zařízení. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-22   Intenzifikace ČOV Záryby - projektová dokumentace (Obec Záryby)
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupních sloučené DUR a DSP včetně zajištění průzkumných prací (geodetické zaměření a IGP, stavebně technický průzkum) a výkonu inženýrské činnosti vedoucí k vydání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Dále je předmětem plnění vypracování DPS a autorský dozor během vlastní výstavby. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-21   Úprava horkovodní sítě CZT - strojní část (Plzeňská teplárenská, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je funkční dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek, věcí, prací a služeb spojených s přípravou a provedením instalace posilovacích čerpadel ve strojovně Plzeňské teplárenské, a.s., jejich potrubní připojení na stávající technologii sítě CZT a instalace veškeré technologie spojené s provozem, řízením a přenosy dat potřebnými pro provoz nově instalované technologie. Zakázka bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-21   FVE na objektech Statutárního města Jablonec nad Nisou a jím vlastněných společností (Jablonecká energetická a.s.)
Předmětem Veřejné zakázky „FVE na objektech Statutárního města Jablonec nad Nisou a jím vlastněných společností“ je poskytnutí dodávek a montáže požadovaných FVE, dodávka řídicího sytému, který bude zadavatel provozovat a zároveň bude systémovým integrátorem komunitní energetiky, v rámci které bude zajišťovat dodávky obnovitelného i neobnovitelného tepla a elektřiny, jejich akumulaci (z elektřiny na teplou vodu a do baterií), sdílení energií a obchod s elektřinou a dále poskytnutí dalších plnění, které … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-21   Bytové domy Družba, Brumov-Bylnice - Projektová dokumentace (Město Brumov - Bylnice)
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající ve vypracování architektonicko-urbanistické studie stavby, projektové dokumentace pro vydání společného povolení a projektové dokumentace pro provedení stavby, a to pro stavbu bytových domů Družba ve městě Brumov-Bylnice. Součástí předmětu veřejné zakázky je i zajištění související inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-20   „Plavební okruh Veselí nad Moravou – Vnorovy, část Komunikace – správce stavby“ (Ředitelství vodních cest ČR)
Veškeré náležitosti spojené s činností správce stavby při kontrole realizace Projektu – investiční záměr ŘVC ČR a při ostatním dozoru nad řádným provedením Projektu, včetně zajišťování souladu realizace Projektu s právními předpisy, a to ve sjednaných výkonových fázích Projektu. Kompletní rozsah předmětu plnění veřejné zakázky je podrobně specifikován v návrhu smlouvy na veřejnou zakázku (dále též jen „Smlouva“) a dalších dokumentech tvořících Smlouvu, které jsou součástí přílohy č. 3 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-20   Sanace nestabilního náspu v ŽST Karlovy Vary km 185,850 - 186,000, Etapa 2 (Správa železnic, státní organizace)
Cílem „Sanace nestabilního náspu v ŽST Karlovy Vary km 185,850 –186,000, Etapa 2“ je provést vlastní rekonstrukci tělesa náspu železničního spodku. V rozsahu km 185,850 - km 185,970 bude v dostatečném rozsahu odtěženo těleso železničního spodku až na vrstvu stabilního podloží tělesa železničního spodku, dle zjištění provedeného IGP. Sanovaná část tělesa železničního spodku bude staticky zajištěna zřízením do podloží přikotvené drátokamenné konstrukce. Po provedení sanace tělesa železničního spodku budou … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-20   Rekonstrukce Sítenského mostu Kladno (Statutární město Kladno)
Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele stavebních prací dle této zadávací dokumentace a jejich příloh („stavba“ nebo „dílo“). Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž provedení projekčních činností spočívajících ve vypracování projektové dokumentace pro veškerá povolení záměru a poskytnutí souvisejících činností, včetně inženýrských činností, potřebných zaměření, průzkumů, získání dokladů pro řádnou kolaudaci díla, zpracování dokumentace skutečného provedení díla, a dále zhotovení dokumentace … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-20   „Plavební okruh Veselí nad Moravou – Vnorovy, část Přístav – správce stavby“ (Ředitelství vodních cest ČR)
Veškeré náležitosti spojené s činností správce stavby při kontrole realizace Projektu – investiční záměr ŘVC ČR a při ostatním dozoru nad řádným provedením Projektu, včetně zajišťování souladu realizace Projektu s právními předpisy, a to ve sjednaných výkonových fázích Projektu. Kompletní rozsah předmětu plnění veřejné zakázky je podrobně specifikován v návrhu smlouvy na veřejnou zakázku (dále též jen „Smlouva“) a dalších dokumentech tvořících Smlouvu, které jsou součástí přílohy č. 3 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-19   I/27 Přeštice - obchvat, předstihový záchranný archeologický výzkum (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem je provedení předstihového záchranného archeologického výzkumu (ZAV) na základě zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-19   „Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov“, 0.etapa (Správa železnic, státní organizace)
V rámci projektu je navržena sanace železničního spodku, obnova železničního svršku, vybudování nástupišť. Na požadované parametry budou rekonstruovány vybrané stávající mostní objekty a propustky, modernizovány či nově vybudovány budou drážní technologické pozemní objekty, zastřešení nástupišť. Je navržena modernizace zabezpečovacího, sdělovacího a silnoproudých zařízení. Do stavební části je dále zahrnuta rekonstrukce elektrických ohřevů výhybek, přeložky, úpravy a přípojky kabelových vedení, … Zobrazit zadávací řízení »