2024-01-26   Rekonstrukce úseku odbočka Rokytka –Praha-Holešovice (mimo) – I. etapa (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem veřejné zakázky „Rekonstrukce úseku odbočka Rokytka – Praha-Holešovice (mimo) – I. etapa“ je: a) Zpracování oznámení záměru dle § 6 (dále jen „oznámení EIA“) a dokumentace (dále jen „dokumentace EIA“) dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Závěr z procesu EIA bude zapracován do DUSL. b) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-23   Zpracování PD na akci Rekonstrukce a dostavba budovy č. p. 1181 Nemocnice Žatec – III. vyhlášení V2 (Město Žatec)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace ve věci rekonstrukce a dostavby v objektu Nemocnice Žatec na adrese: Husova 2796, 438 01 Žatec: „Rekonstrukce a dostavba č.p. 1181 Nemocnice Žatec“ na pozemcích parc. č. 1344, 4007, 3724, 5609/11 v k. ú. Žatec Jedná se o zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, projektové dokumentace pro stavební povolení, projektové dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby a projektové dokumentace pro dodávku a instalaci … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-18   Výstavba odbočky Dobkovice (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem zakázky je zhotovení záměru projektu, projektové dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona, zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, účinného od 1. 1. 2024 , zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon dozoru projektanta stavby odbočky Dobkovice v blízkosti stejnojmenné zastávky. Tato odbočka zvýší kapacitu dráhy při výlukách a mimořádnostech a umožní také předjíždění vlaků. Po zřízení této odbočky nebude … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-17   Zpracování PD na akci Rekonstrukce a dostavba budovy č. p. 1181 Nemocnice Žatec – III. vyhlášení (Město Žatec)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace ve věci rekonstrukce a dostavby v objektu Nemocnice Žatec na adrese: Husova 2796, 438 01 Žatec: „Rekonstrukce a dostavba č.p. 1181 Nemocnice Žatec“ na pozemcích parc. č. 1344, 4007, 3724, 5609/11 v k. ú. Žatec Jedná se o zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, projektové dokumentace pro stavební povolení, projektové dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby a projektové dokumentace pro dodávku a instalaci … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-12   „Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) – Praha-Dejvice (včetně)“ (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky „Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) – Praha-Dejvice (včetně)“ je: a) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v řízení o povolení záměru, získat povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, účinného od 1. 1. 2024 (dále jen „NSZ“). b) Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle NSZ, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-11   Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Mělník (mimo) (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem Díla „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Mělník (mimo)“ je: a) Zpracování oznámení záměru dle § 6 (dále jen „oznámení EIA“) a dokumentace (dále jen „dokumentace EIA“) dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Závěr z procesu EIA bude zapracován do DUSL. b) Zhotovení Projektových dokumentací pro společné povolení podle liniového zákona, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby je bylo možno projednat ve společném … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-25   Zhotovení PD, výkon IČ, AD a koordinátor BOZP "Transformace Zámku Dolní Životice (DOZP Opava)" (Moravskoslezský kraj)
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace týkající se výstavby nového objektu, tj. domova pro osoby se zdravotním postižením, který sestává ze tří samostatných vzájemně na sebe navazujících objektů, přičemž každý objekt tvoří samostatný byt pro 6 klientů vč. příslušného vybavení, včetně výkonu inženýrské činnosti, výkonu autorského dozoru a koordinátora BOZP. Blíže viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-22   Intenzifikace ČOV Záryby - projektová dokumentace (Obec Záryby)
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupních sloučené DUR a DSP včetně zajištění průzkumných prací (geodetické zaměření a IGP, stavebně technický průzkum) a výkonu inženýrské činnosti vedoucí k vydání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Dále je předmětem plnění vypracování DPS a autorský dozor během vlastní výstavby. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-21   Úprava horkovodní sítě CZT - strojní část (Plzeňská teplárenská, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je funkční dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek, věcí, prací a služeb spojených s přípravou a provedením instalace posilovacích čerpadel ve strojovně Plzeňské teplárenské, a.s., jejich potrubní připojení na stávající technologii sítě CZT a instalace veškeré technologie spojené s provozem, řízením a přenosy dat potřebnými pro provoz nově instalované technologie. Zakázka bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-20   Rekonstrukce Sítenského mostu Kladno (Statutární město Kladno)
Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele stavebních prací dle této zadávací dokumentace a jejich příloh („stavba“ nebo „dílo“). Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž provedení projekčních činností spočívajících ve vypracování projektové dokumentace pro veškerá povolení záměru a poskytnutí souvisejících činností, včetně inženýrských činností, potřebných zaměření, průzkumů, získání dokladů pro řádnou kolaudaci díla, zpracování dokumentace skutečného provedení díla, a dále zhotovení dokumentace … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-14   Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha - Smíchov (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem veřejné zakázky „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha – Smíchov“ je: a) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve společném stavebním řízení, resp. řízení o povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, účinného od 1. 1. 2024 (dále jen „NSZ“), získat pravomocné společné povolení, resp. povolení záměru dle NSZ, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-14   soubor staveb: „Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)“; „Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna“ (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem zakázky je zpracování dvou samostatných dokumentací: Projektové dokumentace pro stavební povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)“ a Projektové dokumentace pro stavební povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna“ včetně výkonů autorského dozoru projektanta při realizaci obou staveb. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-13   FN HRADEC KRÁLOVÉ – MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ – TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA A KOORDINÁTOR BOZP (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP a poskytnutí dalších výkonů a služeb v souvislosti s revitalizací a modernizací nemocnice, související infrastrukturou a provozními soubory v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové za provozu, na akci „FN HRADEC KRÁLOVÉ – MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ“. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-11   Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) – Veselí nad Lužnicí (mimo) (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem veřejné zakázky „Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) – Veselí nad Lužnicí (mimo)“ je: a) Zhotovení aktualizace Záměru projektu dle směrnice Ministerstva dopravy ČR č. V 2/2012, Směrnice upravující postupy v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění, včetně příloh. b) Zhotovení Návrhu stavby (studie), který bude zpracován pro určení podoby nástupištních přístřešků, koncepce … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-01   Svazková základní škola v Úvalech –projektant – dokumentace pro stavební povolení (DSP) (Dobrovolný svazek obcí Povýmolí)
Předmětem plnění je zpracování, příprava a vyhotovení dokumentace pro stavební povolení (DSP) pro stavbu Svazkové základní školy v Úvalech, a zároveň provedení veškerých nezbytných inženýrských činností pro získání stavebního povolení (SP), zpracování požadavků na výkon a funkci ve vztahu ke stavbě Svazkové základní školy v Úvalech ve smyslu § 89 odst. 1 písm. a) a § 92 odst. 2 ZZVZ, konkrétně Knihu standardů, Knihu místností a agregovaný rozpočet, a to v rozsahu specifikovaném v zadávací dokumentaci, … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-30   Technická infrastruktura Sever, I. etapa, dešťová a splašková kanalizace, vodojem Sever a vodovodní řady - 1. část –... (Letiště Praha, a. s.)
Předmětem zakázky je zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro vydání společného povolení pro stavbu I. etapy stavby dešťové a splaškové kanalizace, nového vodojemu Sever a vodovodních řadů v areálu Sever letiště Praha/Ruzyně, zapracování připomínek dotčených orgánů státní správy do dokumentace za účelem podání žádosti na stavební úřad a konzultační činnost. Projektová dokumentace bude vypracována za využití metody BIM. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-24   Rekonstrukce vybraných mostních objektů na trati Ústí nad Labem-západ – Bílina (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem Díla „Rekonstrukce vybraných mostních objektů na trati Ústí nad Labem-západ – Bílina“ je: Zhotovení Záměru projektu, Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona, Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru, Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby a Výkon Autorského dozoru projektanta. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-23   Rekonstrukce traťového úseku Kadaň-Prunéřov (mimo) – Klášterec nad Ohří (mimo) (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem Díla „Rekonstrukce traťového úseku Kadaň-Prunéřov (mimo) – Klášterec nad Ohří (mimo) “ v rozsahu km 138,760 –143 670 je: a) Zhotovení Záměru projektu dle Směrnice Ministerstva dopravy ČR č. V 2/2012, Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění, včetně příloh (dále jen „Směrnice MD … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-22   Rámcová dohoda - Vypracování projektové dokumentace PBŘ technické infrastruktury ve vlastnictví ČEPRO, a.s (ČEPRO, a.s.)
Vypracování projektové dokumentace požárně bezpečnostních řešení (dále a výše též jen „PBŘ“), pro výstavbu nových nebo rekonstrukci stávajících stavebních objektů, zajištění inženýrských činností a zajištění autorského dozoru na objektech technické infrastruktury ve vlastnictví společnosti ČEPRO, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-16   Optimalizace trati Černošice (včetně) – Odb. Berounka (mimo) (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem veřejné zakázky „Optimalizace trati Černošice (včetně) – Odb. Berounka (mimo)“ je: a) Zhotovení architektonického Návrhu stavby (studie), který bude zpracován pro určení nové podoby silničního nadjezdu v Radotíně a silniční galerie v Černošicích. Odsouhlasená finální varianta Návrhu stavby (studie) bude dopracována v dalších stupních dokumentace. b) Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení (resp. pro povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, účinného od 1. 1. … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-13   Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč v km 20,019 – 21,248 (Správa železnic, státní organizace)
Z důvodu nastalého havarijního stavu vyvolaného sesuvem půdy v geologicky nestabilním území je zajištění přípravy stavby a tím zabezpečení bezpečnosti a plynulosti železničního provozu na koridorové trati. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-07   Zpracování PD na akci Rekonstrukce a dostavba budovy č. p. 1181 Nemocnice Žatec – II. vyhlášení (Město Žatec)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace ve věci rekonstrukce a dostavby v objektu Nemocnice Žatec na adrese: Husova 2796, 438 01 Žatec: „Rekonstrukce a dostavba č.p. 1181 Nemocnice Žatec“ na pozemcích parc. č. 1344, 4007, 3724, 5609/11 v k. ú. Žatec Jedná se o zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, projektové dokumentace pro stavební povolení, projektové dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby a projektové dokumentace pro dodávku a instalaci … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-03   Rekonstrukce administrativní části areálu Emauzy II (Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy)
Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele stavebních prací dle této zadávací dokumentace a jejich příloh. Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž provedení projekčních činností spočívajících ve vypracování projektové dokumentace (navazující na Zadavatelem poskytnutou část dokumentace – architektonickou studii, dokumentaci pro územní rozhodnutí a dokumentaci ke stavebnímu povolení) a poskytnutí souvisejících činností, včetně inženýrských činností, potřebných zaměření, získání dokladů pro řádnou … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-01   a)Zpracování kval.dokumentace pro podání žádosti o účast v jednacím řízení s uveřejněním na realizaci stavby ZEVO... (ZEVO Vráto, a.s.)
a) Zpracování kvalifikační dokumentace (dále jen KD) pro podání žádosti o účast v jednacím řízení s uveřejněním na realizaci stavby ZEVO Vráto a zajištění technicko - organizačních činností (služeb) souvisejících s kvalifikačním řízením b) Zpracování zadávací dokumentace pro výběr dodavatele stavby ZEVO Vráto (dále jen ZD) c) Zajištění technicko - organizačních činností (služeb) souvisejících se zadávacím řízením (dále jen ZŘ) pro výběr dodavatele stavby ZEVO Vráto Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-01   ZEVO Vráto - a) Zpracování kvalifikační dokumentace pro podání žádosti o účast , b) Zpracování zadávací dokumentace... (ZEVO Vráto, a.s.)
a) Zpracování kvalifikační dokumentace (dále jen KD) pro podání žádosti o účast v jednacím řízení s uveřejněním na realizaci stavby ZEVO Vráto a zajištění technicko - organizačních činností (služeb) souvisejících s kvalifikačním řízením Obsah kvalifikační dokumentace: 1) Zadávací řízení, definice a výklad pojmů 2) Účel, předmět a místo plnění veřejné zakázky 3) Kvalifikační předpoklady (způsobilost) a. Základní způsobilost b. Profesní způsobilost c. Ekonomická kvalifikace a její prokázání d. Technická … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: DESOIN a.s.
2023-10-27   Zpracování modelu hotelu Opatov ve 3D formátu - BIM (Technologie Hlavního města Prahy, a.s.)
Účelem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem bude zpracování 3D modelu hotelu Opatov („objekt“) prostřednictvím metody Building Information Modelling („BIM“) a vyhotovení pasportu související projektové dokumentace. Plnění smlouvy o dílo spočívá ve 3D scanování vybraných pater objektu a následnému zpracování mračen bodů a jejich očištění o body nesouvisející s objektem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: di5 architekti inženýři s.r.o.
2023-10-24   ALFAGEN – GENERÁLNÍ PROJEKTANT (AL INVEST Břidličná, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zpracování příslušných projektových dokumentací pro realizaci projektu ALFAGEN včetně zajištění inženýrské činnosti, autorského dozoru a zpracování 3D modelu. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-20   Přeložka železniční trati v úseku Stochov - Nové Strašecí (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem veřejné zakázky „Přeložka železniční trati v úseku Stochov – Nové Strašecí“ je: a) Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve stavebním řízení, získat pravomocné stavební povolení, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EXprojekt s.r.o. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
2023-10-19   H949 - ROZVOD VYSOKOTLAKÉ POŽÁRNÍ VODY - REKONSTRUKCE/PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI (ČEZ, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce v rozvodu vysokotlaké požární vody části zokruhované trasy ve špatně přístupné místnosti č. A820 a v navazujících špatně přístupných místnostech č. A911/1 a AV911/2, dále pak v místnostech č. A904A, A904A/2 a A904/2, které se nacházejí v kontrolovaném pásmu JE Temelín, a dále provedení doplnění oddělovací armatury na dotčené rozvody vysokotlaké požární vody. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-16   Výběr TDI + KOO BOZP pro EPC projekty (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Účelem veřejné zakázky je zajištění zákonných povinnosti zadavatele při realizaci EPC projektů. Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb technického dozoru investora (dále jen „TDI“) a koordinátora BOZP při realizaci projektů EPC (energetické služby se zaručeným výsledkem) v následujících objektech zadavatele: Depo Kačerov, Centrální dispečink, Vozovna Pankrác, Vozovna Střešovice, Depo Zličín. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v závazném vzoru smlouvy a jeho přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-11   Propojení Francouzská – Rudná (PD+IČ+AD) (Statutární město Ostrava)
Předmětem nadlimitní veřejné zakázky je vypracování projektových podkladů a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby „Propojení Francouzská – Rudná“, v k.ú. Poruba a Svinov, obec Ostrava. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-10   Úprava infrastruktury 1. TŽK pro výhradní provoz ETCS v úseku Břeclav – Praha (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem zakázky je zpracování projektu (ZP) a doprovodné dokumentace (DD) pro stavbu s názvem "Úprava infrastruktury 1. TŽK pro výhradní provoz ETCS v úseku Břeclav – Praha". Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-09   Zpracování projektové dokumentace na instalaci PZTS a zajištění autorského dozoru v objektech ZP MV ČR (Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky)
Předmětem VZ je a) zpracování Projektové dokumentace na instalaci Poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů, b) zajistit výkon autorského dozoru v objektech ZP MV ČR, c) poskytovat odborné konzultace při zpracování zadání pro výběr dodavatele technického zabezpečení, a při vyhodnocování nabídek se zaměřením na úroveň navrhovaného technického řešení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: F.S.C. Bezpečnostní poradenství, a.s.
2023-09-21   Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) (Správa železnic, státní organizace)
Cílem je zhotovení dokumentace pro stavební povolení předmětné stavby. Jde o rekonstrukci úseku trati pro dosažení požadovaných parametrů interoperability a odstranění propadů rychlosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Sagasta s.r.o.
2023-09-05   Rekonstrukce traťového úseku Kuřim (mimo) – Tišnov (mimo) (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání společného povolení dle liniového zákona (DUSL) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby "Rekonstrukce traťového úseku Kuřim (mimo) – Tišnov (mimo)". Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EXprojekt s.r.o. SUDOP BRNO, spol. s r.o.
2023-08-22   Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Hradec Králové (mimo) (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem veřejné zakázky „Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo)“ je: a) Zhotovení Aktualizace záměru projektu dle Směrnice Ministerstva dopravy ČR č. V 2/2012, Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění, včetně příloh (dále jen „Směrnice MD … Zobrazit zadávací řízení »
2023-08-18   Rámcová dohoda na zajištění projektových a inženýrských činností pro FVE (Technologie Hlavního města Prahy, a.s.)
Předmětem plnění Veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody pro zajištění projektových a inženýrských činností v souvislosti s budováním fotovoltaických elektráren Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OIKOI ARCHITEKTI s.r.o. PKV Build s.r.o. STRONG ENCO s.r.o. SUDOP PRAHA a.s.
2023-08-15   Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy XXI, XXII - projektová dokumentace (Statutární město Brno)
Záměrem statutárního města Brna je navrhnout a realizovat soubor staveb přírodě blízkých protipovodňových opatření na významném vodním toku Svitava. Součástí tohoto záměru je vedle návrhu protipovodňové ochrany přilehlého území také architektonicko-krajinářské a dopravní řešení navazujících ploch veřejných prostranství v celém řešeném úseku, které bude koncepčně a technicky navazovat na protipovodňová opatření a na okolní urbanistickou strukturu a plánované záměry. Výstupem bude komplexní návrh … Zobrazit zadávací řízení »
2023-08-11   PřF/UPOL - Novostavba objektu F1 (Šlechtitelů 27, Olomouc-Holice) - zpracování projektové dokumentace, vč.... (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je: - zpracování studie nového dispozičního uspořádání, - vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR), - vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), - výkon inženýrské činnosti pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí, stavebního povolení a dalších rozhodnutí nutných pro provedení stavby, - vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, - vypracování … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Atelier 99 s.r.o.
2023-08-05   Rámcová dohoda na provádění projektových prací na vodohospodářské stavby (Svazek obcí pro vodovody a kanalizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s obnovením soutěže mezi zadavatelem a alespoň čtyřmi dodavateli (nebude-li rámcová dohoda v souladu s pravidly pro hodnocení nabídek na uzavření rámcové dohody uzavřena s více dodavateli), na základě které budou zadávány veřejné zakázky na zpracování studií, projektových dokumentací (stupně: DÚR, DSP, sloučené DÚR+DSP, OPS) a výkon autorského dozoru v rámci vodohospodářských staveb. Bližší údaje jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2023-08-01   Vypracování projektové dokumentace budovy VŠB-TUO CPIT TL4 (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace budovy CPIT TL4. Projektová dokumentace bude zpracována ve stupních aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí, aktualizace dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby + dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, vč. dokumentace interiéru a AV techniky, dokumentace skutečného provedení stavby. Předmětem veřejné zakázky je rovněž výkon související inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru po dobu výstavby. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Energy Benefit Centre a.s.
2023-07-31   Elektrifikace autobusových linek 142 a 225, Elektrifikace autobusových linek 174 a 184; Tramvajová trať Motol –... (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem této veřejné zakázky je zejména uzavření smlouvy na zpracování dokumentace technické studie, dokumentace pro oznámení EIA, zpracování projektové dokumentace pro společné řízení, zajištění inženýrské činnosti a pravomocného společného povolení stavby, zajištění a projednání majetkoprávní a související smluvní agendy, zpracování dokumentace pro provádění stavby a výkazu výměr a výkon autorského dozoru během realizace stavby „Elektrifikace autobusových linek 142 a 225, Elektrifikace autobusových … Zobrazit zadávací řízení »
2023-07-26   Prodloužená Porážková IV. etapa, úsek ul. Žerotínova – Mariánskohorská (PD+IČ+AD) (Statutární město Ostrava)
Předmětem této veřejné zakázky je vypracování projektových dokumentací a zajištění souvisejících činností v následujícím rozsahu: • vypracování dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), • vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS), • vypracování plánu BOZP v rámci přípravy stavby, • výkon inženýrské činnosti ve fázi přípravy stavby pro vydání pravomocného stavebního povolení, • výkon koordinátora BOZP během přípravy stavby, • výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby, vše pro … Zobrazit zadávací řízení »
2023-07-25   Studie implementace 5G/FRMCS na železničním koridoru Brno (CZ) - Bratislava (SK) (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování „Studie implementace 5G/FRMCS na železničním koridoru Brno (CZ) - Bratislava (SK)“. Studie bude rozdělena na tři části, a to část všeobecnou, na frekvenční plánování pro úsek Brno - Lanžhot - státní hranice ČR/SR a na frekvenční plánování pro úsek státní hranice ČR/SR - Bratislava. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SUDOP PRAHA a.s.
2023-07-19   Rekonstrukce a stavební úpravy městského plaveckého bazénu v Liberci - TDS a BOZP (Statutární město Liberec)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby spočívající v komplexní rekonstrukci objektu Městského plaveckého bazénu v Liberci, a to včetně všech souvisejících činností nezbytných pro řádnou realizaci Stavby, zejména investorsko-inženýrských činností a kontrola nabídek rozpočtů uchazečů. Předmětem plnění této veřejné zakázky je zároveň výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to při realizaci stavby. Zobrazit zadávací řízení »
2023-07-04   Správce stavby - Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“ (Ostravská univerzita)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služby správy stavby, a to minimálně po dobu realizace stavebního díla s názvem Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SAFETY PRO s.r.o.
2023-07-03   Modernizace traťového úseku odb. Kanín – Chlumec nad Cidlinou (včetně) (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem veřejné zakázky „Modernizace traťového úseku odb. Kanín – Chlumec nad Cidlinou (včetně)“ je: a) Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve stavebním řízení, získat pravomocné stavební povolení, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a … Zobrazit zadávací řízení »
2023-06-29   Areál ředitelství a cestmistrovství Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o - PD (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je kompletní vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně výkonu inženýrské činnosti ke společnému povolení a včetně majetkoprávní přípravy (IČ ke společnému povolení), vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně soupisů prací (výkaz výměr) a kontrolního rozpočtu, výkon autorského dozoru (AD), včetně technické pomoci (TP) objednateli, na akci: „Areál ředitelství a cestmistrovství Krajské správy a údržby silnic … Zobrazit zadávací řízení »
2023-06-28   Zpracování projektové dokumentace akce ISŠTE Sokolov, Revitalizace sportovní haly (Karlovarský kraj)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je předprojektová a projektová činnost, inženýrská činnost včetně poskytnutí součinnosti v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce a výkon autorského dozoru v souvislosti s výstavbou sportovní haly pro Integrovanou střední školu technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvková organizace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AED project, a.s. SUDOP PRAHA a.s.
2023-06-27   Výstavba haly pro OTV v ŽST Kladno (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování zázemí pro složky Oblastního ředitelství Praha Správy železnic s. o., a to konkrétně haly pro opravnu trolejového vedení včetně zázemí pro zaměstnance (OTV) a úprava kolejiště pro správu tratí (ST). Oba dva celky jsou včetně kolejového řešení. Součástí je vyřešení způsobu zabezpečení nových areálových kolejí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PRODIN a.s. Sagasta s.r.o.