Dodavatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

2023-12-05   MVE Klecany II-doplnění týmu Správce stavby (Povodí Vltavy, státní podnik)
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon činností Správce stavby zahrnující zejména služby: kontrola plnění smlouvy o dílo zhotovitelem stavby, dozor kvality (výkon stálého technického dozoru stavebníka) dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), nákladový dozor (kontrola nákladů, měření, oceňování), administrace změn a nároků (řešení Variací, Claimů, příprava dodatků k SoD), výkon funkce koordinátora BOZP dle ustanovení § 15 odst. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
2023-09-08   FC Olomoucko - Studie Podpora samovolných renaturací Moravy a Bečvy (2 části) (Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky)
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající ve zpracování studií Podpora samovolných renaturací Moravy a Bečvy. Veřejná zakázka je rozdělena na následující dvě části: Část 1: Studie Morava Předmětem této části jsou služby spočívající ve zpracování studie návrhů opatření k podpoře samovolné renaturace ve třech vybraných úsecích hlavního toku řeky Moravy na území chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví (Morava u Nových Zámků, Morava u Ostrovského mostu, Morava a bezejmenný tok Na Kněžně), za … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
2023-08-23   Bečva, PPO Troubky – DÚSP a DPS (Povodí Moravy, s.p.)
Předmětem veřejné zakázky je obstarání všech služeb souvisejících s plněním předmětu zakázky zahrnující zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení včetně získání pravomocného společného povolení, projektové dokumentace pro provedení stavby včetně autorského dozoru a zpracování plánu BOZP oprávněnou osobou pro stavbu „Bečva, PPO Troubky“. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
2023-08-16   Vodní tok Modla – studie proveditelnosti (Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky)
Zpracování studie „Vodní tok Modla – studie proveditelnosti“ v rozsahu zadání pro vyhotovení projektové dokumentace. Povodí toku Modla (9544,849 ha podle GISu a vrstvy z DIBAVODu), vlastní tok Modla včetně jeho přítoků v celkové délce 74 770 m. Pro řešené území (povodí) budou shromážděny dostupné podklady a doposud pořízené tematicky související návrhy opatření (např. studie odtokových poměrů, generel odvodnění, záplavová území, mapy rizik, plány povodí, výstupy projektů Voda v krajině, Sucho v krajině … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
2023-08-12   Vodohospodářské studie RP Liberecko - Obnova vodního režimu v povodí horní Chřibské Kamenice (Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky)
Zpracování studie „Obnova vodního režimu v povodí horní Chřibské Kamenice“, kde cílem bude zpracování aktuálního stavu povodí s ohledem na retenci vody v území a zpomalení odtoku povrchových vod. Návrh přírodě blízkých opatření ke zlepšení stavu - revitalizace upravených částí toků, eliminace plošného odvodnění, obnova drobných vodních ploch včetně rybníku nad PP Louka u Brodských. Zjištění proveditelnosti navržených opatření. Studie „Obnova vodního režimu v povodí horní Chřibské Kamenice“ je součástí … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
2023-06-08   Krounka, Kutřín, výstavba poldru – výkon stálého technického dozoru stavebníka (TDS) (Povodí Labe, státní podnik)
Výkon stálého technického dozoru stavebníka (dále jen TDS), výkon technického dozoru v oboru dopravních staveb (dále jen TDDS), výkon činnosti specialisty betonových konstrukcí (dále jen SBK) a výkon geotechnického dozoru (dále jen GTD). Bližší a další specifikace viz Smlouva příkazní o výkonu funkce odpovědného zástupce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SAFETY PRO s.r.o. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
2023-04-20   Výběr technického poradce pro akci „Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“ (Statutární město Brno)
Předmětem veřejné zakázky je výběr technického poradce zadavatele v rámci realizace protipovodňových opatření v rámci investiční akce „Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
2023-03-28   Aktualizace záplavových území (Povodí Moravy, s.p.)
Předmětem veřejné zakázky je aktualizace záplavových území. Zakázka je dělena na části (A - F). Účastníci zadávacího řízení mohou podat nabídku na 1 až 6 částí. Nabídky se podávají pro každou část zakázky samostatně. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: DHI a.s. Vodní díla - TBD a.s. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
2023-03-21   Obnova přirozeného vodního režimu revitalizační soustavy v EVL Soutok - Podluží - TDS (Lesy České republiky, s.p.)
Jedná se o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby „EVL Soutok“ Stavba bude umožnovat řízené navýšení vodní hladiny v řece Dyji a dále nátok vody přes stávající nátokové objekty do soustavy zavodňovacích kanálů až k jednotlivým prvkům revitalizačních opatření v prostoru EVL Soutok Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SAFETY PRO s.r.o. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. VRV + SAFETY PRO
2023-03-03   Zajištění TDS na stavbě Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné v úseku ř. km 12,088 - 14,231 (Obec Rapotín)
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon činností technického dozoru stavebníka stavby "Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desná ř. km 12,008 - 14,231" po dobu realizace stavby až do kolaudace stavby. Zadavatel požaduje výkon činností TDS jako „stálý“, tzn. s denní přítomností pracovníků dodavatele na stavbě. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dopravoprojekt Brno a.s. GEOtest, a.s. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
2023-03-01   Základna letecké záchranné služby - správce stavby II (Jihomoravský kraj)
Předmětem veřejné zakázky je především spolupráce při přípravě zadávacího řízení na generálního dodavatele stavby - zejména technických podkladů objednatele, které budou tvořit součást zadávací dokumentace v zadávacím řízení na výběr dodavatele stavby a spolupráce při vyhotovení dalších dokumentů, které budou tvořit součást zadávací dokumentace v zadávacím řízení na výběr dodavatele stavby (Požadavky na rozsah a vybavení díla, Režim dne, Soupis obsazení Stavby osobami, Seznam zdravotnických … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Investinženýring a.s. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
2023-02-10   Rekreační přístav Slovácko - Správce stavby (Ředitelství vodních cest ČR)
Veškeré záležitosti spojené s činností správce stavby při řízení realizaci Projektu a při dozoru nad řádným provedením Projektu, včetně zajišťování souladu realizace Projektu s právními předpisy, a to ve sjednaných výkonových fázích Projektu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Garnets Consulting a.s. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
2022-09-07   SLUNEČNÍ OSTROV - JIRÁSKOVO NÁBŘEŽÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE - ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (Statutární město České Budějovice)
Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem "Sluneční ostrov - Jiráskovo nábřeží, České Budějovice - zpracování projektové dokumentace" je zpracování projektové dokumentace ve stupních projektové dokumentace pro vydání společného povolení a pro provádění stavby. Projektová dokumentace bude zpracována dle a v souladu s dokumentací s názvem "Sluneční ostrov - Jiráskovo nábřeží ČB - podklad pro výběr zhotovitele PD", který v 09/2021 zpracovala společnost A8000 s.r.o., se sídlem Radniční 136/7, České … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
2022-09-01   Vlára, Vodní dílo Vlachovice, související veřejná infrastruktura - Celek 08 a 09 - kanalizace - DSP, DPS a... (Povodí Moravy, s.p.)
Předmětem veřejné zakázky je v rámci souboru Vlára, Vodní dílo Vlachovice zajištění všech nezbytných podkladů pro vydání povolení stavby s nabytím právní moci pro Celek 08 - Odvedení a čištění splaškových odpadních vod a Celek 09 - Kanalizační sítě v obcích včetně zajištění vydání povolení stavby a dále vypracování dokumentace pro provádění stavby. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Aqua Procon s.r.o. Aquatis a.s. KONEKO, spol. s r.o. Valbek, spol. s r.o. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
2022-08-31   Posílení vodovodní sítě v Jihlavě - SV větev - projektová dokumentace (Statutární město Jihlava)
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jako „VZ“) jsou služby spočívající v provedení projektových a inženýrských prací nového vodovodního řadu TLT DN 500 v úseku mezi vodojemem Bukovno a ulicí Průmyslová o délce cca 2 km. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
2022-08-23   Rekreační přístav Napajedla - Pahrbek - projektová dokumentace, autorský dozor (Povodí Moravy, s.p.)
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení („DSP“), projektové dokumentace pro provádění stavby („DPS“), zpracování plánu BOZP v projekční fázi a autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s projektovou dokumentací. Projektová dokumentace bude vycházet z již zpracované projektové dokumentace pro územní rozhodnutí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Aquatis a.s. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
2022-06-16   Studie proveditelnosti Propojování vodárenských soustav Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina (Jihomoravský kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zpracování díla Studie proveditelnosti Propojování vodárenských soustav Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina, jenž bude řešit výhledové možnosti propojování vodárenských soustav a skupinových vodovodů, které by měly tvořit robustní systém zásobování obyvatelstva pitnou vodou v nadregionálním a regionálním měřítku. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Aqua Procon s.r.o. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
2022-05-03   Územní studie Pražského metropolitního regionu 1 (Ministerstvo pro místní rozvoj)
Předmětem veřejné zakázky je zpracování Územní studie Pražského metropolitního regionu 1, která zdokumentuje stav řešeného území v rozsahu nezbytném pro naplnění cílů územní studie, definuje problémy, mj. nadmístního významu, určené k řešení a navrhne úkoly pro územní plánování z hlediska koordinace využití území hlavního města Prahy a Středočeského kraje vedoucí k odstranění zjištěných problémů. Cílem územní studie Pražského metropolitního regionu 1 je vytvořit sjednocený podklad pro koordinaci územního … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Atelier T - plan, s.r.o. Institut plánování a územního rozvoje... Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
2022-01-05   Posílení vodovodní sítě - Vodojem Bukovno, Jihlava - projektová dokumentace (Statutární město Jihlava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívající v provedení projektových a inženýrských prací vodojemu Bukovno, odběrného a přívodního řadu s napojením na skupinový vodovod Jihlava, propojení s vodojemem Lesnov, přístupovou komunikací, odpady, přípojkou NN a napojením na Vodovodní přivaděč Želivka - Jihlava (vodovodní přivaděč není předmětem VZ). Vodojem bude mít kapacitu 4000 m3, odběrný řad bude o délce cca 200 m, DN 500, přívodní řad bude o délce cca 140 m, DN 500. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
2021-10-18   Suchý, Žďárná - ČOV a kanalizace - TDI a BOZP („Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí)
Předmětem plnění zakázky je výkon technického dozoru investora a činnost koordinátora BOZP v rámci stavby díla s názvem „Suchý, Žďárná - ČOV a kanalizace“, jehož předmětem je vybudování nové oddílné, splaškové kanalizace v obcích Suchý a Žďárná, kanalizační přivaděč z obce Suchý do kanalizace obce Žďárná a společná nová ČOV pro obě obce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
2021-09-17   Vodovodní přivaděč Želivka - Jihlava - projektová dokumentace (Statutární město Jihlava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívající v provedení projektových a inženýrských prací v souvislosti s přiváděcím řadem z armaturní šachty u VDJ Štoky a jeho napojení na skupinový vodovod statutárního města Jihlavy prostřednictvím vodojemu Bukovno (vodojem není součástí předmětu VZ). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
2021-08-31   VD Kryry-předprojektová příprava - oponent (Povodí Ohře, státní podnik)
Předmětem veřejné zakázky je: Příprava a organizace procesu zadání veřejní zakázky, specifikace prací, termínů a kvalifikačních předpokladů Analýza potřeb Nastavené informačních kanálů Řízení přípravy Účast na koordinačních jednání, zpracování průběžných zpráv, prezentace projektu, koordinátor BOZP, cenová kontrola Inženýrská činnost Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
2021-07-12   VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod: výkon TDI (Povodí Vltavy, státní podnik)
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon technického dozoru investora (nebo také stavebníka, ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu publikace vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků: DOS M 05 01, Vedení, dohled a dozory ve výstavbě) při plnění související veřejné zakázky s názvem „VD Orlík: zabezpečení VD před účinky velkých vod“. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
2021-06-22   Příprava pro budoucí, nové využití rekultivovaných lokalit v Ústeckém kraji (Palivový kombinát Ústí, státní podnik)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je: 1. Vyhodnocení možností využití lokalit po ukončení těžby hnědého uhlí a zatápění zbytkových jam s ohledem na problematiku podzemních vod a vyčíslení dopadů na Souhrnné plány sanací a rekultivací (SPSaR) jednotlivých lomů; 2. Zpracování multikriteriálního posouzení a návrh optimálního řešení plánovaných hydrických rekultivací zbytkových jam v Ústeckém kraji. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Deloitte Advisory s.r.o. ENACO, s.r.o. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
2021-05-31   Protipovodňová opatření Volyně- dokumentace pro stavební povolení (Povodí Vltavy, státní podnik)
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace a související činnosti ke stavbě s názvem „Protipovodňová opatření Volyně“ (dále jen „stavba“) Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a související inženýrská činnost má za cíl získat platné stavební povolení k protipovodňovému opatření města Volyně. Projektová dokumentace bude vycházet z platného územního řízení. Protipovodňová akce má za úkol ochránit lokalitu na průtok Q100 v řece Volyňka s bezpečnostním převýšením 0,3 m Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: HG Partner s.r.o. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
2021-05-07   Sako Brno, a.s. - Dotřiďovací linka - TDI a koordinátor BOZP (Sako Brno, a.s.)
Předmětem plnění zakázky je výkon technického dozoru investora a činnost koordinátora BOZP v rámci stavby s názvem „Dotřiďovací linka“ (příloha č. 3 ZD), jejímž předmětem je zhotovení nové haly pro automatickou dotřiďovací linku a dohled nad instalací (tj. montáž a umístění) technologie do této haly, určené primárně ke zpracování plastu a papíru. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SAFETY PRO s.r.o. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
2021-05-06   Zpracování dokumentace vodního díla pro Jihočeský kraj a Kraj Vysočina (Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj)
Vyhotovení geometrického plánu na zaměření vodního díla/stavby hráze; zpracování dokumentace vodního díla (pasportu); podání žádosti a získání povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání a akumulaci; zpracování manipulačního řádu vodního díla včetně zajištění jeho schválení vodoprávním úřadem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GEOREAL spol. s r.o. Gepard s.r.o. HG Partner s.r.o. KOINVEST, s.r.o. TKP geo s.r.o. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Vodoplan s.r.o.
2021-02-05   Plán ÚSES v CHKO (Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky)
Předmětem zadávacího řízení je výběr dodavatele, se kterým bude dále uzavřena smlouva, a to samostatně v každé ze 13 částí, na které je veřejná zakázka rozdělena. Cílem projektu je revize stávající dokumentace a aktualizace skladebných částí lokálního a regionálního ÚSES na území 20 chráněných krajinných oblastí. Výstupem budou plány ÚSES podle jednotné metodiky pro 20 CHKO. V území, kde byl v posledních letech zpracován kvalitní a aktuální plán ÚSES, dojde pouze k doplnění a sjednocení výstupů tak, aby … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arvita P spol. s r. o. Arvita P spol. s r.o. Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o. Česká zemědělská univerzita v Praze Roman Bukáček Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
2020-07-28   Studie odtokových poměrů v povodí Bakovského potoka - území Slánsko - Velvarsko (Povodí Vltavy, státní podnik)
Předmětem plnění veřejné zakázky je snížení povodňového nebezpečí na majetku a lidských životech v povodí Bakovského potoka a analyzovat území jako celek, identifikovat důsledky velkých vod, ale zejména určit příčiny, které mohou být jednak ve způsobu hospodaření v ploše povodí (velikost a tvar pozemků, způsobu hospodaření, osevní postupy atd.), dále ve způsobu využití inundačních oblastí podél vodních toků a v neposlední řadě i tvar a úprava stávajících koryt vodních toků. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Sweco Hydroprojekt a.s. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
2020-04-23   Analýza stavu a návrhy opatření pro zajištění příznivého stavu vodních toků na území KRNAP a jeho OP (Správa Krkonošského národního parku)
Zadavatel má v úmyslu uzavřít smlouvu o dílo na Analýzu stavu a návrhy opatření pro zajištění příznivého stavu vodních toků na území KRNAP a jeho OP. Vlivem častěji se vyskytujících klimatických výkyvů a výskytů hydrologických extrémů dochází k nežádoucím jevům na vodních tocích a v přilehlých územích. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Sweco Hydroprojekt a.s. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
2019-02-18   „Technický dozor investora pro projekt „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“ (Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb technického dozoru investora – TDI při provádění díla „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“ (dále jen „dílo“ nebo „stavba“). Stavba se sestává ze tří částí: 1. část: Kanalizace a ČOV Čekyně, 2. část: Kanalizace Dolní Újezd, Skoky, Staměřice - I. etapa a II. etapa, 3. část: Hranice - doplnění splaškové kanalizace, Lhotka. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
2019-01-28   Technická opatření na vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu proti negativním vlivům rozšíření těžby v lomu... (Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.)
Provedení projektových prací a inženýrské činnosti pro realizaci technických opatření na vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu proti negativním vlivům rozšíření těžby v lomu Turów v Polsku na Frýdlantsku Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o. Sweco Hydroprojekt a.s. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
2018-05-25   Ucelená politika samosprávy Královéhradeckého kraje o vodě (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zpracování Ucelené politiky samosprávy Královéhradeckého kraje o vodě (dále také „ucelená politika“), jejímž zpracováním bude vytvořen odborně - metodický a aplikační materiál pro činnost samosprávných orgánů Královéhradeckého kraje v otázkách týkajících se problematiky vodního hospodářství na území Královéhradeckého kraje. Využití vodní politiky se předpokládá zejména při tvorbě Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, pořizování Plánu dílčího povodí Horního a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: DHI a.s. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
2018-03-21   Dálnice D3 „Středočeská část“ Praha – Nová Hospoda, rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3, DÚR (Středočeský kraj)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou projekční a inženýrské práce s cílem zpracování projektové dokumentace a získání územního rozhodnutí stavby pro možnost připojení obcí Středočeského kraje ohrožených nedostatkem vody na kapacitní skupinové vodovody se zdrojem vodní nádrže Želivka. Jedná se o připojení na Posázavský skupinový vodovod v Týnci nad Sázavou a přivedení vody k dálnici pomocí čerpacích stanic přes upravený stávající vodojem Netvořice. Podrobné informace o předmětu plnění veřejné zakázky … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
2018-02-02   Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v povodí Vltavy a podklady k Plánu pro zvládání povodňových rizik v... (Povodí Vltavy, státní podnik)
Předmětem plnění veřejné zakázky je analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti státního podniku Povodí Vltavy včetně návrhů možných protipovodňových opatření (podklad k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: DHI a.s. Sweco Hydroprojekt a.s. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
2018-01-19   Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti státního podniku Povodí Labe včetně návrhů... (Povodí Labe, státní podnik)
Vypracování projektu Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti státního podniku Povodí Labe včetně návrhů možných protipovodňových opatření dle podrobné specifikace předmětu díla uvedené v příloze č. 1 až 5 Smlouvy o dílo (SOD) a níže uvedeného členění dílčích etap: Etapa A - Aktualizace a zpracování map povodňového nebezpečí a povodňových rizik. Etapa B - Návrhy efektivních protipovodňových opatření. Etapa C - Zpracování Dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem. Etapa … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: DHI a.s. Sweco Hydroprojekt a.s. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
2017-06-27   Dostavba kanalizace v Brně II. – výběr týmu správce stavby (Statutární město Brno)
Zadavatel poptává služby správce stavby pro účely výstavby dvou retenčních nádrží (2 ucelené části Díla) a dostavbu kanalizace (5 ucelených částí Díla), a to včetně souvisejících činností. S vybraným dodavatelem bude uzavřena smlouva dle vzorové smlouvy o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem (tzv. FIDIC white book). Předmětem činnosti týmu správce stavby bude zejména: 1) Příprava a vypracování technického zadání pro výběr zhotovitele Díla; 2) Příprava, vypracování a administrace žádosti o … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Garnets Consulting a.s. Garnets Consulting, a.s. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
2017-06-08   Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí vodního toku Berounky (Středočeský kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zpracování studie odtokových poměrů vodního toku Berounka (hydrotechnické posouzení stávajícího stavu, splaveninová analýza, stanovení odtokových poměrů, HMF analýza, posouzení vlivu opatření, koncept DUR). Podrobné informace o předmětu plnění Veřejné zakázky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky (příloha č. 4). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Sweco Hydroprojekt a.s. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
2017-03-06   Protipovodňové opatření města a ORP Český Brod (Město Český Brod)
(1) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky a služby: (a) zpracování digitálního povodňového plánu (dPP) pro město Český Brod a území ORP Český Brod + 10 obcí (Doubravčice, Klučov, Mrzky, Poříčany, Přistoupim, Přišimasy, Rostoklaty, Tismice, Tuklaty, Vitice) a (b) vybudování lokálního varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi (LVVS) skládajícího se ze součástí VIS (varovný informační systém) a LVS (lokální výstražný systém) pro ORP a město Český Brod + 4 obce (v případě součásti VIS – … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Colsys s.r.o. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
2017-02-08   Budování a modernizace měřících stanic ČHMÚ – projektové a inženýrské práce (Český hydrometeorologický ústav)
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a provedení komplexních investorsko-inženýrských činností, prací, výkonů a služeb (IČ) pro měřící stanice (dále jen stanice) monitorovací sítě poboček ČHMÚ na akci „Budování a modernizace měřících stanic ČHMÚ“. Projekty a příslušná povolení budou základem pro žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí (dále jen OPŽP) a proto musí splňovat jeho požadavky. Stanice monitorovací sítě jsou … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Aqua Engineering s.r.o. AW-DAD, s.r.o. Envi-Aqua s.r.o. P-Aqua s.r.o. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Vodoplan s.r.o.
2016-11-16   Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Sázavy (Posázaví o.p.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zpracování studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření jako podklad pro následnou realizaci vybraných protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v povodí řeky Sázavy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: DHI a.s. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
2016-09-30   Zpracování digitálního povodňového plánu hl. m. Prahy a digitálních povodňových plánů jejích městských částí (Hlavní město Praha)
Zpracování digitálních povodňových plánů v souladu s Metodikou pro tvorbu digitálních povodňových plánů (MŽP, 03/2015), a to v následujícím členění: — 1 kraje (hl. m. Prahy), — 21 obcí s rozšířenou působností (městské části Praha 1 až 22 s výjimkou Prahy 3, pro kterou není zpracování digitálního povodňového plánu relevantní), — 34 obcí (ostatní městské části s výjimkou městské části Praha – Satalice, pro kterou není zpracování digitálního povodňového plánu relevantní). Předmětem Veřejné zakázky je rovněž … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
2016-09-26   PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU) – Správce stavby (Úpravna vody Želivka, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon Správce stavby a Koordinátora BOZP pří přípravě, zhotovení a vyhodnocení stavby. Výkonem Správce stavby se rozumí zabezpečení prací a služeb spojených s přípravou stavby, kontrolou a koordinací provádění stavby a její závěrečné vyhodnocení. Službami a činnostmi Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen Koordinátora BOZP) se rozumí požadované činnosti dle §18 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
2016-08-29   Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec (Statutární město Liberec)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec (celkem 28 obcí o celkové rozloze 57 828 ha). Územní studie řeší krajinu podrobně ve všech souvislostech, a to i ve vazbě na zelenou infrastrukturu, protipovodňovou ochranu, Adaptační strategii EU a Evropskou úmluvu o krajině. Územní studii krajiny (dále též „ÚSK“) pořizuje úřad územního plánování pro celý správní obvod obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“). ÚSK je … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Atelier T – plan, s.r.o. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
2016-06-27   Podpora preventivního protipovodňového systému DSO – Baťův kanál (Obce pro Baťův kanál)
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí dodávek a s tím související práce a služby systému povodňové služby a preventivní povodňové ochrany na území 9 obcí – Hodonín, Veselí nad Moravou, Strážnice, Vnorovy, Petrov, Sudoměřice, Rohatec, Lužice, Mikulčice a poskytnutí služby – vypracování digitálního povodňového plánu obcí a dodávka varovného vyrozumívacího systému a monitorovacího systému. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PWS Plus s.r.o. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
2015-07-23   Komplexní pozemková úprava v k.ú. Vižňov a v k.ú. Ruprechtice u Broumova (Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj)
Předmětem této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vižňov (v předpokládaném rozsahu 530 ha) a v katastrálním území Ruprechtice u Broumova (v předpokládaném rozsahu 605 ha), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Geodes - geodetické práce s.r.o. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
2012-04-06   Studie proveditelnosti revitalizačních opatření a zprůchodnění migračních překážek na vodních tocích (Povodí Vltavy, státní podnik)
Předmětem veřejné zakázky je zpracování "Studie proveditelnosti revitalizačních opatření a zprůchodnění migračních překážek na vodních tocích" pro 17 úseků toků v oblasti povodí Horní Vltavy, Dolní Vltavy a Berounky. Obsahem studie proveditelnosti je vyjasnit technická řešení a podmínky realizace revitalizačních opatření a zprůchodnění migračních překážek na vodních tocích, které jsou uvedeny v Programu opatření Plánu oblasti povodí Horní Vltavy, Programu opatření Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy a v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.