2024-01-23   Plavební okruh Veselí nad Moravou – Vnorovy, část Lodní zdvihadlo – Správce stavby (Ředitelství vodních cest ČR)
Veškeré náležitosti spojené s činností správce stavby při kontrole realizace Projektu – investiční záměr ŘVC ČR a při ostatním dozoru nad řádným provedením Projektu, včetně zajišťování souladu realizace Projektu s právními předpisy, a to ve sjednaných výkonových fázích Projektu. Kompletní rozsah předmětu plnění veřejné zakázky je podrobně specifikován v návrhu smlouvy na veřejnou zakázku (dále též jen „Smlouva“) a dalších dokumentech tvořících Smlouvu, které jsou součástí přílohy č. 3 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-23   Výstavba předehřevu médií OV VP4 - TDS (Třinecké Železárny, a. s.)
Předmětem zakázky jsou komplexní investorské služby a výkon inženýrských činností, realizace stálého technického dozoru stavebníka při realizaci stavebních prací a dodávek technologických zařízení vybraným dodavatelem vč. koordinační činnosti Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-23   Revitalizace Císařských lázní, Karlovy Vary – Dopracování nájemních jednotek ve 2. a 3. NP, 2. vypsání (Karlovarský kraj)
Předmětem plnění je realizace stavebních prací pro dokončení nájemních jednotek ve 2. a 3. nadzemním podlaží, v části B, objektu Císařských lázní v Karlových Varech, aby mohly prostory sloužit nájemcům, pracovníkům provozovatele budovy a návštěvníkům. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-22   Architektonicko-dispoziční studie pro stavbu FNB – řešení JIP B (Interna) (Fakultní nemocnice Bulovka)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování architektonicko-dispoziční studie pro rekonstrukci JIP B Interního oddělení, budova č. 10 v areálu FNB. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-16   Technický dozor stavebníka 2024 II (Kraj Vysočina)
Předmětem zakázky Kraje Vysočina je zajištění technického dozoru stavebníka na akci „Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 - Oprava podhledů“ - jedná se o technický dozor stavebníka na staveništi, kde bude prováděna kompletní oprava podhledů, včetně sanace nosné konstrukce, výměna tepelné izolace, včetně výměny svítidel a dále oprava podlah a výměna vnitřních dveří. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-16   Technický dozor stavebníka 2024 I (Kraj Vysočina)
Předmětem zakázky Kraje Vysočina je zajištění technického dozoru stavebníka na akci „Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Společný depozitář v Pelhřimově“ - jedná se o technický dozor stavebníka na staveništi, kde budou prováděny stavební práce související s vybudováním objektu depozitáře včetně souvisejícího nezbytného vybavení technickou a dopravní infrastrukturou. Součástí jsou také terénní a sadové úpravy. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-11   Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Rekonstrukce střešní krytiny SVČ Ivančice“ vč.... (Jihomoravský kraj)
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je: - provedení stavebně technického průzkumu střešních konstrukcí, statické posouzení nově navrhovaného řešení výměny střešní krytiny, - zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby včetně podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jeho ocenění, - součinnost v průběhu zadávacího/výběrového řízení veřejné zakázky na zhotovitele stavby, - výkon autorského dozoru, - poskytnutí dalších souvisejících služeb, a to v … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-10   Rekonstrukce, dostavba a modernizace budovy bývalých stájí pro potřeby praktické výuky zemědělských oborů v SZeŠ a... (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb při realizaci stavebních, bouracích a ostatních prací všech objektů zakázky Rekonstrukce, dostavba a modernizace budovy bývalých stájí pro potřeby praktické výuky zemědělských oborů v SZeŠ a SOU CHKT, Kostelec nad Orlicí v rozsahu a specifikaci dané projektovou dokumentací ve stupni Dokumentace pro provádění stavby (dále … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-10   Přístavba a stavební úpravy dílen Horská 258, Vrchlabí – TDS a BOZP (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb při realizaci stavebních, bouracích a ostatních prací všech objektů zakázky Přístavba a stavební úpravy dílen Horská 258, Vrchlabí v rozsahu a specifikaci dané projektovou dokumentací ve stupni Dokumentace pro provádění stavby (dále i DPS) zpracované společností IRBOS s.r.o., se sídlem č.p.115, 517 41 Čestice, IČO … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-10   Zpracování architektonicko-dispoziční studie pro stavbu FNB – řešení oddělení ARO (Fakultní nemocnice Bulovka)
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování architektonicko-dispoziční studie – řešení oddělení ARO v souvislostí s plánovanou rekonstrukcí oddělení ARO – budova č. 13, v areálu Fakultní nemocnice Bulovky Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-10   Zpracování projektové dokumentace pro stavbu FNB – řešení urgentního přijmu (Interna) (Fakultní nemocnice Bulovka)
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace (dále také „PD“) pro výstavbu a rekonstrukci dotčených částí urgentního příjmu – řešení urgentního přijmu v souvislostí s plánovanou rekonstrukcí Interního oddělení – budova č. 10, v areálu Fakultní nemocnice Bulovky Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-09   Projektová dokumentace regenerace sídliště Milady Horákové – lokalita I (Město Písek)
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace regenerace sídliště Milady Horákové v Písku - lokality I. Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu dokumentace pro vydání společného povolení (pro společné uzemní a stavební řízení) a dokumentace pro provádění stavby, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr. Součástí předmětu veřejné zakázky je dále autorský dozor, inženýrská činnost a spolupráce se zadavatelem při výběru zhotovitele stavby. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-25   Zhotovení PD, výkon IČ, AD a koordinátor BOZP "Transformace Zámku Dolní Životice (DOZP Opava)" (Moravskoslezský kraj)
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace týkající se výstavby nového objektu, tj. domova pro osoby se zdravotním postižením, který sestává ze tří samostatných vzájemně na sebe navazujících objektů, přičemž každý objekt tvoří samostatný byt pro 6 klientů vč. příslušného vybavení, včetně výkonu inženýrské činnosti, výkonu autorského dozoru a koordinátora BOZP. Blíže viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-20   „Plavební okruh Veselí nad Moravou – Vnorovy, část Komunikace – správce stavby“ (Ředitelství vodních cest ČR)
Veškeré náležitosti spojené s činností správce stavby při kontrole realizace Projektu – investiční záměr ŘVC ČR a při ostatním dozoru nad řádným provedením Projektu, včetně zajišťování souladu realizace Projektu s právními předpisy, a to ve sjednaných výkonových fázích Projektu. Kompletní rozsah předmětu plnění veřejné zakázky je podrobně specifikován v návrhu smlouvy na veřejnou zakázku (dále též jen „Smlouva“) a dalších dokumentech tvořících Smlouvu, které jsou součástí přílohy č. 3 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-20   Rekonstrukce Sítenského mostu Kladno (Statutární město Kladno)
Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele stavebních prací dle této zadávací dokumentace a jejich příloh („stavba“ nebo „dílo“). Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž provedení projekčních činností spočívajících ve vypracování projektové dokumentace pro veškerá povolení záměru a poskytnutí souvisejících činností, včetně inženýrských činností, potřebných zaměření, průzkumů, získání dokladů pro řádnou kolaudaci díla, zpracování dokumentace skutečného provedení díla, a dále zhotovení dokumentace … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-20   „Plavební okruh Veselí nad Moravou – Vnorovy, část Přístav – správce stavby“ (Ředitelství vodních cest ČR)
Veškeré náležitosti spojené s činností správce stavby při kontrole realizace Projektu – investiční záměr ŘVC ČR a při ostatním dozoru nad řádným provedením Projektu, včetně zajišťování souladu realizace Projektu s právními předpisy, a to ve sjednaných výkonových fázích Projektu. Kompletní rozsah předmětu plnění veřejné zakázky je podrobně specifikován v návrhu smlouvy na veřejnou zakázku (dále též jen „Smlouva“) a dalších dokumentech tvořících Smlouvu, které jsou součástí přílohy č. 3 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-15   Výstavba chráněného bydlení v Nové Pace – TDS a BOZP (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb při realizaci stavby, stavebních prací, bouracích a ostatních prací všech objektů chráněného bydlení v Nové Pace v rozsahu a specifikaci dané projektovou dokumentací ve stupni Dokumentace pro provádění stavby (dále i DPS) zpracované společností NEUHAUSEL HUNAL s.r.o., Revoluční 1546/24, 110 00 Praha 1, IČO 089 99 716, HIP … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-13   FN HRADEC KRÁLOVÉ – MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ – TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA A KOORDINÁTOR BOZP (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP a poskytnutí dalších výkonů a služeb v souvislosti s revitalizací a modernizací nemocnice, související infrastrukturou a provozními soubory v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové za provozu, na akci „FN HRADEC KRÁLOVÉ – MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ“. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-05   Zhotovení PD, výkon IČ, AD a koordinátora BOZP v přípravě stavby Využití objektů v Bílé II (Moravskoslezský kraj)
Předmětem zakázky je zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP v přípravě stavby Využití objektů v Bílé. Předmětem plnění jsou projekční služby k plánované stavbě, kterou je rekonstrukce a modernizace objektů vzdělávacího a sportovního centra v Bílé tak, aby budoucí provoz byl úsporný a zdroj vytápění objektu splňoval požadavky zákonných imisních limitů. Současně budou řešeny venkovní plochy areálu, včetně parkovacích, pochozích apod. a dále budou … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-05   Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Rekonstrukce střešní krytiny SVČ Ivančice“ vč.... (Jihomoravský kraj)
Předmětem veřejné zakázky je: - provedení stavebně technického průzkumu střešních konstrukcí, statické posouzení nově navrhovaného řešení výměny střešní krytiny, - zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby včetně podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jeho ocenění, - součinnost v průběhu zadávacího/výběrového řízení veřejné zakázky na zhotovitele stavby, - výkon autorského dozoru, - poskytnutí dalších souvisejících služeb, a to v rozsahu požadavků Zadavatele a … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-04   Jednoduché pozemkové úpravy - upřesnění přídělu - určení hranic pozemků v k.ú. Lančov (Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Znojmo)
Upřesnění hranic pozemků v k. ú. Lančov („JPÚ“) včetně provedení nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, kdy přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (katastrální vyhláška). Vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků JPÚ do katastru nemovitostí. Předpokládaná výměra řešeného území je 740 ha. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-01   Zimní stadion v Uherském Hradišti – Zhotovitel stavby (Město Uherské Hradiště)
Předmětem veřejné zakázky jsou služby a stavební práce spočívající ve vyprojektování (včetně zajištění související inženýrské činnosti) a výstavbě budovy novostavby Zimního stadionu v Uherském Hradišti metodou Design & Build, a to při realizaci stavby s názvem: Zimní stadion v Uherském Hradišti, to vše podle standardů Mezinárodní federace konzultačních inženýrů („FIDIC“) Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování a výstavbu elektro- a strojně-technologického díla a pozemních a … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-22   Hangár D pro Leteckou službu PČR – projektová dokumentace, inženýrská činnost, zpracování požadavků objednatele (Česká republika - Ministerstvo vnitra)
Předmětem této veřejné zakázky je vypracování a/nebo poskytnutí, tj. závazek vybraného dodavatele vypracovat a/nebo poskytnout zadavateli: a) projektovou dokumentaci tak, jak je blíže specifikována v článku 2. Smlouvy, a to včetně: zpracování zásad organizace výstavby, zpracování průzkumů, zpracování dopravní studie (řešení), zpracování dokumentace terénních a sadových úprav; b) inženýrskou (obstaravatelskou) činnost – služby pro získání všech nezbytných rozhodnutí, souhlasů a povolení c) služby … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-10   TDS a BOZP na stavební akci „Revitalizace budovy Galerie moderního umění v Hradci Králové – stavební práce v 1PP a 2PP (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poskytnutí souvisejících služeb při realizaci stavby a stavebních prací v 1.PP, 2.PP a 1.NP objektu Galerie moderního umění v Hradci Králové, v rozsahu a specifikaci dané PD, zpracované INS spol. s r.o., sídlem Parkány 413, 547 01 Náchod, hlavní inženýr projektu Libor Klubal, DiS., ve znění pozdějších změn, také v souladu s podmínkami uvedenými ve stavebním … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-06   Čistá řeka Bečva – Kanalizace Huslenky, II. etapa, TDS a KBOZP (Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko)
Předmětem plnění zakázky je výkon technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při realizaci projektu s názvem „Čistá řeka Bečva – Kanalizace Huslenky, II. etapa“. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-03   Rekonstrukce administrativní části areálu Emauzy II (Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy)
Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele stavebních prací dle této zadávací dokumentace a jejich příloh. Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž provedení projekčních činností spočívajících ve vypracování projektové dokumentace (navazující na Zadavatelem poskytnutou část dokumentace – architektonickou studii, dokumentaci pro územní rozhodnutí a dokumentaci ke stavebnímu povolení) a poskytnutí souvisejících činností, včetně inženýrských činností, potřebných zaměření, získání dokladů pro řádnou … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-03   Vybudování komunitního DOZP v lokalitě Nové Město nad Metují – TDS a BOZP (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb při realizaci stavby, stavebních prací, bouracích a ostatních prací všech objektů DOZP v Novém Městě nad Metují v rozsahu a specifikaci dané projektovou dokumentací ve stupni Dokumentace pro provedení stavby (dále „DPS“) zpracované společností ŘEZANINA & BARTOŇ s.r.o., se sídlem Jeníkovice 111, 503 46 Třebechovice pod … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-03   Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí – TDS a BOZP (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb při realizaci stavby, stavebních prací, bouracích a ostatních prací všech objektů DZR Vrchlabí v rozsahu a specifikaci dané dokumentací bouracích prací (dále „DBP“) projektovou dokumentací ve stupni Dokumentace pro provedení stavby (dále „DPS“) zpracované společností Technico Opava s.r.o., se sídlem Hradecká 1576/51, … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-03   Provoz DTM ZK II (Zlínský kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění provozu Digitální technické mapy Zlínského kraje (dále jen "Provoz DTM ZK"). Nástrojem pro zajištění Provozu DTM ZK bude informační systém Digitální technické mapy Zlínského kraje (dále jen „IS DTM ZK“) v Technologickém centru Zlínského kraje, které bude zajišťovat pro Dodavatele veškeré potřebné hardwarové prostředky a softwarové nástroje potřebné pro plnění této veřejné zakázky. Dodavatel bude veřejnou zakázku plnit zejména prostřednictvím řešení IS DTM ZK, tj. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GEOVAP, spol. s r.o.
2023-11-01   PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU 7 (Fakultní nemocnice Bulovka)
Předmětem plnění VZ je vypracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) pro rekonstrukci západního křídla Infekční kliniky, pavilon č. 7, v areálu Fakultní nemocnice Bulovka, v rozsahu pro podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (DSP), pro provádění stavby (DPS), v rozsahu interiéru stavby (PDI) a v rozsahu pro výběr zhotovitele (vč. projednání s dotčenými orgány státní správy a zabezpečení jejich kladných stanovisek a zabezpečení stavebního povolení). Součástí vypracování projektové … Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-31   Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku šachet HJ2/02 – šachta HJ38 (Teplárny Brno, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla „Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku HJ2/02 – šachta HJ38“ podle PROJEKTU a v souladu se Zadávacími podmínkami. Požadavky PROJEKTU a obecné podmínky zadavatele jsou blíže upřesněny v dokumentu Zadávací dokumentace – obecné podmínky zadání akce. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-26   Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku od šachty HJ38 – VS Sovinec 26 (Teplárny Brno, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla „Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku od šachty HJ38 – VS Sovinec 26“ podle PROJEKTU a v souladu se Zadávacími podmínkami. Požadavky PROJEKTU a obecné podmínky zadavatele jsou blíže upřesněny v dokumentu Zadávací dokumentace – obecné podmínky zadání akce. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-26   Rekonstrukce horkovodu DN 300 Staré Brno v úseku šachet HJ0-HJ2/02 a HJ2-HJ8 (Teplárny Brno, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla „Rekonstrukce horkovodu DN 300 Staré Brno v úseku šachet HJ0-HJ2/02 a HJ2-HJ8“ podle PROJEKTU a v souladu se Zadávacími podmínkami. Požadavky PROJEKTU a obecné podmínky zadavatele jsou blíže upřesněny v dokumentu Zadávací dokumentace – obecné podmínky zadání akce. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-26   Rekonstrukce SCZT pára x HV – oblast ul. Mlýnská, Kolískova (Teplárny Brno, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla „Rekonstrukce SCZT pára x HV – oblast ul. Mlýnská, Kolískova“ podle PROJEKTU a v souladu se Zadávacími podmínkami. Požadavky PROJEKTU a obecné podmínky zadavatele jsou blíže upřesněny v dokumentu Zadávací dokumentace – obecné podmínky zadání akce. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-23   Zabezpečení Vraňansko – Hořínského kanálu při povodních – Správce stavby (Ředitelství vodních cest ČR)
Veškeré náležitosti spojené s činností správce stavby při kontrole realizace Projektu – investiční záměr ŘVC ČR a při ostatním dozoru nad řádným provedením Projektu, včetně zajišťování souladu realizace Projektu s právními předpisy, a to ve sjednaných výkonových fázích Projektu. Správce stavby bude plnit následující funkce: i) Manažerské vedení a koordinace týmu správce stavby; ii) Přípravná fáze: Provedení komplexní kontroly a úplnosti projektové dokumentace DSP, DPS, část A, B, C, plán BOZP; iii) … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Koncept CB spol. s r.o.
2023-10-10   Novostavba CEPIS Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné – Zhotovitel stavby (Slezská univerzita v Opavě)
Účelem veřejné zakázky je zajištění vyprojektování (včetně související inženýrské činnosti spočívající v zajištění vydání potřebných rozhodnutí pro umístění a povolení stavby) a výstavby zhotovitelem stavby novostavby CEPIS (Centre for Entrepreneurship, Professional a International Studies) Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, která bude sloužit pro profesně zaměřené a mezinárodní studijní programy vyučované na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity v Karviné. Novostavba CEPIS Obchodně … Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-04   MENDELU Innovation Hub, zpracování PD (Mendelova univerzita v Brně)
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících zejména v provedení projektové činnosti, inženýrských činností, jakož i výkonu autorského dozoru v souvislosti s prováděním stavebních úprav MENDELU Innovation Hub (dále jen „předmět zakázky“), a to pro dílčí část č. 1 s názvem „Přestavba části vnitřních prostor na inovační výukové centrum“ (dále také jako „Dílčí část č. 1“) a dílčí část č. 2 s názvem „Rekonstrukce obálky budovy“ (dále také jako „Dílčí část č. 2“, Dílčí část č. 1 a Dílčí část … Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-04   Železnorudná briketovací linka - TDS (Třinecké Železárny, a. s.)
Předmětem zakázky jsou komplexní investorské služby a výkon inženýrských činností, realizace stálého technického dozoru stavebníka při realizaci stavebních prací a dodávek technologických zařízení vybraným dodavatelem vč. koordinační činnosti Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-21   Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - TDS a BOZP (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP – stavební práce“. Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-19   Technický dozor stavebníka 2023 VII (Kraj Vysočina)
Předmětem zakázky Kraje Vysočina je zajištění technického dozoru stavebníka na akci „ZZS Kraje Vysočina – Výjezdové stanoviště Telč“ - jedná se o technický dozor stavebníka na staveništi, kde budou prováděny stavební práce související s vybudováním objektu výjezdového stanoviště zdravotnické záchranné služby bez bytových jednotek, včetně nezbytné technické a dopravní infrastruktury. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: TSIS s.r.o.
2023-09-14   Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě III (Statutární město Most)
Předmětem veřejné zakázky je výběr generálního zhotovitele pro rekonstrukci stávajícího objektu Kulturního domu REPRE v Mostě vymezenou v projektové dokumentaci. Součástí rekonstrukce bude i interiér stavby a okolní parter. Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-13   ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE III/3938 OSLAVANY, UL. LETKOVSKÁ DUSP, PDPS, IČ, SP, AD (Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje)
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni DUSP, PDPS a SP včetně souvisejících průzkumů. Součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí/ stavebního povolení/ společného povolení na uvedenou akci. Dále je součástí ocenění výkonu autorského dozoru (AD) při vlastní realizaci akce. Předmětem dokumentace stavby je rekonstrukce vozovky silnice III/3938 (na základě výsledků diagnostiky), … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Linio Plan, s.r.o.
2023-09-04   Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kralovice u Rakovníka II (Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj)
Předmětem veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GEO Hrubý spol. s r.o.
2023-09-04   Konsolidace dat technické infrastruktury z datového skladu JDTM ZK (Zlínský kraj)
Předmětem veřejné zakázky je konsolidace dat technické infrastruktury z datového skladu JDTM ZK ve vlastnictví obcí do jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) tak, aby obec jako vlastník technické infrastruktury mohla tato data vložit do DTM. Požadavky na rozsah předmětu plnění jsou podrobně a závazně specifikovány v příloze zadávací dokumentace č. 1 - Obchodní podmínky (Návrh smlouvy). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MDP GEO, s.r.o.
2023-09-01   Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru - Odstranění letiště Líně a následné hrubé terénní úpravy (DIAMO, státní podnik)
Zadavatel hodlá realizovat stavební projekt „Odstranění letiště Líně a následné hrubé terénní úpravy“ (dále jen „Projekt“ nebo „Stavba“) spočívající v demolici staveb, sanaci a hrubých terénních úpravách v lokalitě letiště Líně, který je blíže specifikovaný v Inženýrských podkladech pro účely zpracování projektové dokumentace pro Projekt (dále jen „Inženýrské podklady“). Realizaci sanace a hrubých terénních úprav bude předcházet demolice stávajících stavebních objektů a zpevněných ploch v rozsahu cca 130 … Zobrazit zadávací řízení »
2023-08-31   Depozitáře Otrokovice - dostavba depozitáře, karantény a expozice projektová dokumentace (Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky na služby je zejména rozpracování prostorového uspořádání ve třech variantách dle požadavků předaných zadavatelem umístění do prostorové situace stávajících objektů na pozemku zadavatele. A dále zpracování projektové dokumentace pro společné povolení (DURSP) vč. potřebných průzkumů a další potřebná povolení, zpracování dokumentace pro provádění stavby dopracované do dokumentace pro zadání stavebních prací, vč. dokumentace interiéru (mobilní zařízení a vybavení), výkon inženýrské … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Technico Opava s.r.o.
2023-08-30   Komplexní pozemkové úpravy Perálec (Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Perálec a v navazujících částech katastrálních území Hněvětice, Střítež u Skutče a Hluboká u Skutče, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Geodetales Chrudim s.r.o. Sella & Agreta s.r.o. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
2023-08-24   Komplexní pozemková úprava v k.ú. Přimda, Velké Dvorce a Újezd pod Přimdou (Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj)
Předmětem veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Přimda, Velké Dvorce a Újezd pod Přimdou (dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GEO Hrubý spol. s r.o.
2023-08-23   Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kralovice u Rakovníka (Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj)
Předmětem veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 … Zobrazit zadávací řízení »
2023-08-23   Komplexní pozemkové úpravy v území dotčeném stavbou D35 v okrese Svitavy (Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj)
Předmětem plnění této nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů 4 komplexních pozemkových úprav v území dotčeném stavbou dálnice D35 (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Janov u Litomyšle, včetně části k.ú. Čistá u Litomyšle, dále v katastrálních územích Mikuleč, Opatovec a Moravský Lačnov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). Návrhy KoPÚ budou zpracovány … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GEOVAP, spol. s r.o.