2023-12-20   Dodávka pohonných hmot – střediska Česká Lípa, Liberec, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Nová Ves, Frýdlant a Turnov (Silnice LK a.s.)
Předmětem Veřejné zakázky je závazek Dodavatele dodávat pohonné hmoty – motorovou naftu a arktickou naftu – do nádrží na naftu v místě plnění dle Smlouvy, a to v kvalitě splňující veškeré legislativní požadavky a požadavky vyplývající z ČSN, a dále závazek umožnit Zadavateli nabýt vlastnické právo k předmětu dodávek. Motorová nafta musí odpovídat normě ČSN EN 590. Od 1. 12. do 28. 2. předmětem dodávek může být dle požadavků Zadavatele motorová nafta arktická dle ČSN EN 590 s filtrovatelností nižší než … Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-31   Nákup 3 ks nákladních automobilů s nástavbami (Silnice LK a.s.)
Předmětem 1 části Veřejné zakázky je dodávka následujícího plnění: - nosič výměnných nástaveb s pohonem 4x4, - třístranná sklápěcí korba na dvouosý podvozek, - čelní sněhový křídlový pluh, - nástavba sypače pro aplikaci inertních materiálů na dvouosý podvozek, které odpovídá technické specifikaci dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace pro část 1 (list „4x4 HRABAČOV I.“), přičemž v případě příslušenství je předmětem plnění též osazení na vozidlo a odzkoušení. Zadavatel pro vyloučení pochybností výslovně … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hanes s.r.o. Serviscentrum Vysočina s.r.o.
2023-10-10   Dodávky inertních materiálů (Silnice LK a.s.)
Předmětem této Veřejné zakázky je v každé části Veřejné zakázky uzavření Rámcové dohody s jedním účastníkem , jejímž předmětem budou podle definice příslušné částí Veřejné zakázky dílčí dodávky buď inertního písku frakce 0/8 anebo inertního kameniva frakce 4/8 pro zimní údržbu silnic dle platných a účinných českých technických norem pro daný druh materiálu, včetně dopravy a složení tohoto kameniva na jednotlivých místech určených Zadavatelem pro dílčí části Veřejné zakázky. Dílčí dodávky budou … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. DS Logistic s.r.o.
2023-08-18   Dodávky inertních materiálů, štěrků a lomového kamene - Kamenivo (Silnice LK a.s.)
Předmětem této Veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody s jedním účastníkem, jejímž předmětem budou dílčí dodávky písku a těženého a drceného kameniva pro údržbu a opravy silnic dle platných a účinných českých technických norem pro daný druh kameniva, včetně dopravy a složení tohoto kameniva na jednotlivých místech určených Zadavatelem. Zobrazit zadávací řízení »
2023-06-15   DODÁVKA PRŮMYSLOVÉ KAMENNÉ SOLI – OKRES LIBEREC, ČESKÁ LÍPA, SEMILY, JABLONEC NAD NISOU (Silnice LK a.s.)
Předmětem této Veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na dobu trvání 12 měsíců s jedním účastníkem na každou část Veřejné zakázky, na jejímž základě bude docházet k dodání posypové kamenné soli pro zimní údržbu komunikací (dále jen „posypová sůl“) v příslušných oblastech Libereckého kraje. Více informací v ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Global Trading, spol. s r.o. H & M Trading, spol. s r.o.
2023-06-14   ODBĚR POHONNÝCH HMOT – STŘEDISKO HRABAČOV (Silnice LK a.s.)
Předmětem Veřejné zakázky je čerpání pohonných hmot (motorové nafty a Natural 95 (resp. Benzin BA95)) u čerpací/ch stanic/e vybraného dodavatele v maximální dojezdové vzdálenosti 10 km (blíže viz čl. 1 této zadávací dokumentace) od daného střediska, a to bezhotovostně pomocí odběrových karet. Předmět plnění musí odpovídat aktuálně platným technickým normám, tj. pro motorovou naftu ČSN EN 590, pro Natural 95 ČSN EN 228. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Stavební společnost s.r.o.
2023-04-26   NÁKUP DISTRIBUTORU ASFALTU (Silnice LK a.s.)
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka stroje – distributoru asfaltu, jehož součástí budou následující části: a) Nosič výměnných nástaveb s pohonem 8x4 (dále jen "nosič“); b) Systém řízení vozidla mimo kabinu-ReCoDrive; c) Hákový nosič kontejnerů; d) Půlkulatý izolovaný kontejner s okem na hák; e) Distribuční nástavba Sprider M-25E; které odpovídají technické specifikaci dle Přílohy č. 2 Zadávací dokumentace. Zadavatel pro vyloučení pochybností výslovně uvádí, že v souladu se závazným návrhem smlouvy je … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Volvo Group Czech Republic, s.r.o.
2023-04-11   FTV PRO STŘEDISKA: JABLONEC NAD NISOU A ČESKÁ LÍPA – SOSNOVÁ (Silnice LK a.s.)
Účelem veřejné zakázky je vybudování nových fotovoltaických elektráren (FVE) na klíč na střechách budov na střediscích Zadavatele Jablonec nad Nisou a Česká Lípa – Sosnová, a tedy nahrazení spotřeby elektrické energie dodávané z distribuční soustavy z tradičních zdrojů, elektrickou energií vyrobenou v rámci instalovaného obnovitelného zdroje. Předmětem Veřejné zakázky jsou projekční práce (zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a provedení stavby), inženýrské služby (obstarání … Zobrazit zadávací řízení »
2022-12-16   Dodávka pohonných hmot - střediska Česká Lípa, Liberec, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Nová Ves, Frýdlant a Turnov (Silnice LK a.s.)
Předmětem Veřejné zakázky je závazek Dodavatele dodávat pohonné hmoty - motorovou naftu a arktickou naftu - do nádrže na naftu v místě plnění dle Smlouvy, a to v kvalitě splňující veškeré legislativní požadavky a požadavky vyplývající z ČSN, a dále závazek umožnit Zadavateli nabýt vlastnické právo k předmětu dodávek. Motorová nafta musí odpovídat normě ČSN EN 590. Od 1. 12. do 28. 2. předmětem dodávek může být dle požadavků Zadavatele motorová nafta arktická dle ČSN EN 590 s filtrovatelností nižší než … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KM - PRONA, a.s.
2022-11-21   Dodávky elektrické energie na rok 2023 (Silnice LK a.s.)
Předmětem Veřejné zakázky jsou dodávky elektrické energie z napěťové hladiny nízkého napětí (dále jen „NN“) a vysokého napětí (dále jen „VN“) na období od účinnosti smlouvy (ne však dříve než od 1. 1. 2023) do 31. 12. 2023 pro Zadavatele v kvalitě dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu (dále jen „ERÚ“) č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, ve znění pozdějších předpisů, v předpokládaném ročním množství přibližně 80 MWh v hladině VN a 250 MWh v … Zobrazit zadávací řízení »
2022-11-15   Odběr pohonných hmot - střediska Liberec, Nový Bor - Okrouhlá, Nová Ves a Rychnov u J. n. N (Silnice LK a.s.)
Předmětem každé části Veřejné zakázky je čerpání pohonných hmot (motorové nafty a Natural 95 (resp. Benzin BA95)) u čerpací/ch stanic/e vybraného dodavatele v maximální dojezdové vzdálenosti 10 km (blíže viz čl. 1 této Zadávací dokumentace) od daného střediska, a to bezhotovostně pomocí odběrových karet. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 procesně samostatné části dle § 35 ZZVZ dle jednotlivých středisek zadavatele: 1) část 1: Středisko Liberec, 2) část 2: Středisko Nový Bor - Okrouhlá, 3) část 3: … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KM - PRONA, a.s.
2022-10-24   Nákup podvozků nákladních automobilů včetně příslušenství II (Silnice LK a.s.)
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka následujících dílčích částí plnění: Středisko Sosnová: nosič výměnných nástaveb s pohonem 4x4, hákový nosič kontejnerů, čelní sněhový pluh, nástavba sypače pro aplikaci inertních materiálů, Středisko Liberec: nosič výměnných nástaveb s pohonem 6x6,třístranná sklápěcí korba na tříosý podvozek, čelní sněhový pluh, Středisko Frýdlant: nosič výměnných nástaveb s pohonem 6x6, třístranná sklápěcí korba na tříosý podvozek, čelní sněhový pluh, nástavba sypače pro aplikaci … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hanes s.r.o.
2022-07-26   Odběr pohonných hmot - středisko Semily (Silnice LK a.s.)
Předmětem Veřejné zakázky je čerpání pohonných hmot (motorové nafty a Natural 95 (resp. Benzin BA95)) u čerpací/ch stanic/e vybraného dodavatele v maximální dojezdové vzdálenosti 10 km od daného střediska (oběma směry, tj. jak ze střediska k provozovně, tak od provozovny ke středisku), a to bezhotovostně pomocí odběrových karet poskytnutých vybraným dodavatelem. Pro výpočet délky trasy a jízdy bude využito stránek http://www.mapy.cz v režimu „nejrychlejší“ trasa. Plánovaná trasa musí být objektivně … Zobrazit zadávací řízení »
2022-07-23   Dodávky inertních materiálů, štěrků a lomového kamene - Kamenivo (Silnice LK a.s.)
Předmětem této Veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody s jedním účastníkem, jejímž předmětem budou dílčí dodávky písku a těženého a drceného kameniva pro údržbu a opravy silnic dle platných a účinných českých technických norem pro daný druh kameniva, včetně dopravy a složení tohoto kameniva na jednotlivých místech určených Zadavatelem Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: DS Logistic s.r.o.
2022-07-20   Dodávka průmyslové kamenné soli okres Liberec, Česká Lípa, Semily, Jablonec nad Nisou (Silnice LK a.s.)
Předmětem této Veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na dobu trvání 12 měsíců s jedním účastníkem na každou část Veřejné zakázky, na jejímž základě bude docházet k dodání posypové kamenné soli pro zimní údržbu komunikací v příslušných oblastech Libereckého kraje. Předmětem plnění je dodávka volně ložené posypové kamenné soli určené pro zimní údržbu komunikací, která splňuje parametry stanovené v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Global Trading, spol. s r.o. H & M Trading spol. s r.o. H & M Trading, spol. s r.o.
2022-07-19   Dodávka praného kameniva 2/5 (Silnice LK a.s.)
Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka praného (těženého a drceného) kameniva frakce 2/5 pro údržbu a opravy silnic odpovídajících příslušným technickým normám pro kamenivo o celkovém objemu 110 tun, a dále doprava tohoto kameniva do jednotlivých míst učených Zadavatelem v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: DS Logistic s.r.o.
2021-12-10   NÁKUP PODVOZKŮ NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ (Silnice LK a.s.)
Na základě zadávacího řízení bude s jedním účastníkem uzavřena kupní smlouva na plnění předmětu Veřejné zakázky. Předmětem Veřejné zakázky je dodávka následujících dílčích částí plnění: Středisko Sosnová: nosič výměnných nástaveb s pohonem 4x4, nástavba sypače pro aplikaci inertních materiálů a převoz asfaltové obalované směsi, čelní segmentový sněhový pluh, hákový nosič kontejnerů, Středisko Liberec: nosič výměnných nástaveb s pohonem 6x6, čelní segmentový sněhový pluh, osazení a úprava kombinovaného … Zobrazit zadávací řízení »
2021-11-01   DODÁVKA POHONNÝCH HMOT STŘEDISKA ČESKÁ LÍPA, LIBEREC, RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, NOVÁ VES, FRÝDLANT A TURNOV (Silnice LK a.s.)
Předmětem Veřejné zakázky je závazek Dodavatele dodávat pohonné hmoty: motorovou naftu a arktickou naftu do nádrže na naftu v místě plnění dle Smlouvy, a to v kvalitě splňující veškeré legislativní požadavky a požadavky vyplývající z ČSN, a dále závazek umožnit Zadavateli nabýt vlastnické právo k předmětu dodávek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KM - PRONA, a.s.
2021-09-29   Odběr pohonných hmot - středisko Hrabačov (Silnice LK a.s.)
Předmětem Veřejné zakázky je čerpání pohonných hmot (motorové nafty a Natural 95) u čerpací/ch stanic/e vybraného dodavatele v maximální dojezdové vzdálenosti 10 km od střediska Hrabačov, a to bezhotovostně pomocí odběrových karet. Zobrazit zadávací řízení »
2021-08-10   ODBĚR POHONNÝCH HMOT STŘEDISKA SOSNOVÁ, NOVÝ BOR OKROUHLÁ, NOVÁ VES A LIBEREC (Silnice LK a.s.)
Předmětem každé ze čtyř částí Veřejné zakázky je čerpání pohonných hmot (motorové nafty a Natural 95) u čerpací/ch stanic/e vybraného dodavatele v maximální dojezdové vzdálenosti 10 km (nejkratší možnou trasou pozemních komunikací pro silniční vozidla - viz blíže čl. 1 ZD) od daného střediska, a to bezhotovostně pomocí odběrových karet. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ARMEX Oil s.r.o. KM - PRONA, a.s.
2020-09-24   Odběr pohonných hmot (Silnice LK a.s.)
Předmětem každé z 10 částí Veřejné zakázky je čerpání pohonných hmot (motorové nafty a Natural 95) u čerpací/ch stanic/e vybraného dodavatele v maximální dojezdové vzdálenosti 10 km (nejkratší možnou trasou pozemních komunikací pro silniční vozidla - viz blíže čl. 1 ZD) od daného střediska, a to bezhotovostně pomocí odběrových karet. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Armex Oil, s.r.o. Čepro, a.s KM-Prona, a.s.
2020-02-07   Pojištění majetku, odpovědnosti a motorových vozidel (Silnice LK a.s.)
Předmětem plnění Veřejné zakázky je poskytnutí služeb pojištění, přičemž Veřejná zakázka je rozdělena na dvě samostatné části: Část A – Pojištění majetku a odpovědnosti společnosti Silnice LK a.s. Část B – Pojištění motorových vozidel společnosti Silnice LK a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Allianz pojišťovna, a.s. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.,...
2019-09-26   Celkové opravy nástaveb zimní údržby (Silnice LK a.s.)
Předmětem Veřejné zakázky je provedení generálních oprav specifikovaných nástaveb na údržbu komunikací a hydraulických okruhů vozidel (dále jen „Nástavby“). Předmětem Veřejné zakázky je provedení veškerých oprav nutných k uvedení Nástaveb do plně funkčního stavu, a to pro jednotlivé typy dle uvedeného rozsahu, a to včetně nákladů na pořízení náhradních dílů nutných k provedení uvedených oprav. Aktuální stav Nástaveb s uvedením rozsahu požadovaných oprav je specifikován v příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Kobit, spol. s.r.o.
2018-06-05   ASFALTOVÁ SMĚS URČENÁ PRO STROJNÍ A RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ (Silnice LK a.s.)
Předmětem této Veřejné zakázky je uzavření Rámcové smlouvy na dobu trvání 12 měsíců s jedním účastníkem na každou část Veřejné zakázky, na jejímž základě bude docházet k dodávkám asfaltové směsi ACO8, ACO11 a na vybraných střediscích ACO11+ pro souvislou údržbu povrchu vozovek strojním a ručním zpracováním pro jednotlivá střediska Zadavatele (cestmistrovství). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Liberecká obalovna, s.r.o. M - Silnice, a.s. Silnice Žáček, s.r.o. Strabag Asfalt, s.r.o.
2017-10-19   Celkové opravy nástaveb zimní a letní údržby (Silnice LK a.s.)
Předmětem Veřejné zakázky je provedení oprav nástaveb na údržbu komunikací rozdělených do následujících 6 kategorií: 1. Nástavby zimní údržby pro aplikaci posypového materiálu – celkem 6 ks, 2. Radlice – celkem 19 ks, 3. Výsprávková souprava – celkem 1 ks, 4. Sklápěcí ocelové korby – celkem 4 ks, 5. Zametací pracovní přípojný stroj – celkem 2 ks, Oprava hydraulických obvodů vozidel – celkem 7 ks. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Kobit, spol. s.r.o.
2017-07-18   Nákup sestavy na opravy komunikací (Silnice LK a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodání 1 kusu finišeru pro práce menšího a středního rozsahu při pokládce asfaltových živičných směsí, 1 ks tandemového válce a 1 ks transportního podvalníku, a to společně se všemi součástmi a příslušenstvím těchto strojů specifikovanými v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je dále (i) provedení školení osob určených zadavatelem k obsluze strojů a (ii) poskytování záručního a nezáručního servisu ke strojům včetně jejich příslušenství. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ATS-Stavební stroje s.r.o.
2016-09-30   Dodávka 3ks rypadlo-nakladačů (Silnice LK a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3 ks rypadlo-nakladačů a příslušenství, a to včetně zajištění jejich následného záručního i mimozáručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Terramet, spol. s r.o.
2016-08-10   Celkové opravy nástaveb na údržbu komunikací (Silnice LK a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení opravy nástaveb na údržbu komunikací. Zobrazit zadávací řízení »
2016-04-11   Asfaltová směs určená pro strojní a ruční zpracování (Silnice LK a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových smluv s jedním uchazečem, a to na každou z 10 částí veřejné zakázky, na základě kterých budou v období 24 měsíců realizovány dodávky asfaltové směsi ACO8 a ACO11 pro souvislou údržbu povrchu vozovek strojním a ručním zpracováním. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Liberecká obalovna, s.r.o. Silnice Žáček s.r.o.
2016-01-13   Pojištění majetku, odpovědnosti a motorových vozidel společnosti Silnice LK a.s (Silnice LK a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb (i) pojištění majetku a odpovědnosti společnosti Silnice LK a.s. zahrnující pojištění budov a staveb, věcí movitých (včetně zásob), cenností, věcí zaměstnanců, strojů, elektroniky, skel, nákladu a odpovědnosti za újmu, kterou zadavatel způsobí třetí osobě a (ii) služeb pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla dle zákona č. 168/1999 Sb., a to vybraných motorových vozidel a zvláštních vozidel či strojů a služeb havarijního pojištění … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Allianz pojišťovna, a.s. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.,...
2015-11-02   Zimní údržba komunikací v letech 2015–2019 (Silnice LK a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění zimní údržby vybraných komunikací (okruhů zimní údržby) v Libereckém kraji (zejména komunikací II. a III. třídy) dle potřeb zadavatele v souladu se schváleným plánem Zimní údržby pro příslušné zimní období. Zajištění zimní údržby musí být dále zajištěno dle platné legislativy, zejména pak dle § 26 a násl. zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a § 41 až 45 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a...
2015-08-19   Dodávka průmyslové kamenné soli (Silnice LK a.s.)
Předmětem této Veřejné zakázky je uzavření Rámcové smlouvy na dobu trvání 24 měsíců s jedním uchazečem na každou část Veřejné zakázky, na jejímž základě bude docházet k dodání posypové kamenné soli pro zimní údržbu komunikací v příslušných oblastech Libereckého kraje. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CEREA, a.s. Global Trading, spol. s r.o. H & M Trading, spol. s r.o.
2014-11-12   Nákup zametacího stroje v rámci projektu Snížení prašnosti z plošných zdrojů (Silnice LK a.s.)
Předmětem veřejné zakázky bude dodávka zametacího vozu skládajícího se z nosiče s pohonem 4 x 2 a nástavby samosběracího zametacího stroje. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CROY s.r.o.
2013-09-25   „Zimní údržba silnic I., II. a III. tříd v letech 2013–2015“ (Silnice LK a.s.)
Předmětem plnění je zajištění zimní údržby dle schváleného plánu zimní údržby v letech 2013–2015 zpracovaného dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, § 26, 27 zákona, vyhlášky č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, § 41 až 45, její přílohy č. 6 až 8. Předmětem plnění je odstranění sněhu z vozovky „plužením“ a dále posyp vozovek posypovým chemickým či inertním materiálem dle pokynů oprávněné osoby Zadavatele („dispečera“). Chemické okruhy se ošetřují solí a roztokem … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
2013-08-12   Nákup a dodávka posypové kamenné soli (Silnice LK a.s.)
Veřejná zakázka je zadávána v otevřeném řízení dle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona za účelem uzavření Rámcové smlouvy na nákup a dodávku posypové kamenné soli pro zimní údržbu komunikací (dále též jen „Rámcová smlouva“) dle ustanovení § 11 zákona. Veřejná zakázka je rozdělena na čtyři (4) samostatné části, kdy pro každou část bude uzavřena Rámcová smlouva na dobu dvanácti (12) měsíců, s jedním Uchazečem, který podal svoji nabídku a který se, na základě provedeného hodnocení dle hodnotících … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Global Trading, spol. s r.o. H&M TRADING s.r.o. ROKA, spol. s r.o
2013-04-26   Asfaltová směs určená pro strojní a ruční zpracování (Silnice LK a.s.)
Základním účelem zadávacího procesu je uzavření rámcových smluv na jednotlivé části veřejné zakázky s jedním dodavatelem, na období 2 let. Veřejná zakázka je přitom rozdělena na 10 částí ve smyslu § 98 zákona. Uchazeč je oprávněn podat nabídku na jednu část, všechny části či jakékoliv kombinace, přičemž nabídky Uchazečů budou posuzovány a hodnoceny samostatně. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky asfaltové směsi ACO8 a ACO11 pro souvislou údržbu povrchu vozovek strojním zpracováním. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BOHEMIA ASFALT, s.r.o. M-Silnice, a.s. Silnice Žáček, s.r.o.
2012-11-27   Dodávka průmyslové kamenné soli (Silnice LK a.s.)
Předmětem plnění je dodávka volně ložené kamenné posypové soli do skladů Zadavatele na provozu východ a na provozu západ. Sklady zadavatele jsou otevřené pro složení posypové soli: — v době 1.4. - 30.11. v pracovních dnech 7:00 – 15:00, — v době 1.12. – 31.3. pracovní dny + víkendy a svátky 3:00 – 21:00. Jedná se o posypovou sůl: 5 - 0,2 mm (K4S) volně loženou s protispékacím příspěvkem (E535). Při posypu soli bude možné použít technologii zkrápění. Sůl je určena pro zimní údržbu vozovek. Dodávky jsou … Zobrazit zadávací řízení »
2012-11-05   Údržba na silnicích II. a III. tříd 2012 - 2013 (Silnice LK a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění zimní údržby silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji na 17 ti okruzích, z toho 8 okruhů je chemických a 9 okruhů je inertních. Blíže v ZD. Zobrazit zadávací řízení »
2012-10-05   Údržba na silnicích II. a III. tříd 2012 - 2013 (Silnice LK a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění zimní údržby silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji na 17 ti okruzích, z toho 8 okruhů je chemických a 9 okruhů je inertních. Blíže v ZD. Zobrazit zadávací řízení »
2012-09-18   Dodávka průmyslové kamenné soli (Silnice LK a.s.)
Předmětem plnění je dodávka volně ložené kamenné posypové soli do skladů Zadavatele na provozu východ a na provozu západ. Sklady zadavatele jsou otevřené pro složení posypové soli: — v době 1.4. - 30.11. v pracovních dnech 7:00 – 15:00 — v době 1.12. – 31.3. pracovní dny + víkendy a svátky 3:00 – 21:00 Jedná se o posypovou sůl: 5 - 0,2 mm (K4S) volně loženou s protispékacím příspěvkem (E535). Při posypu soli bude možné použít technologii zkrápění. Sůl je určena pro zimní údržbu vozovek. Dodávky jsou … Zobrazit zadávací řízení »
2012-05-23   Smlouva na odběr pohonných hmot (Silnice LK a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je odběr pohonných hmot za zvýhodněnou cenu, a to v odběrných místech poskytnutých dodavatelem dle požadavků zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »