Veřejné zakázky: Ropné produkty, paliva, elektrická energie a ostatní zdroje energie

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky na ropné produkty, paliva, elektrická energie a ostatní zdroje energie v Česko

2024-01-25   FVE U Zimního stadionu 770, Poděbrady – opakované řízení (Město Poděbrady)
Předmětem této zakázky je realizace fotovoltaické elektrárny včetně umístění FV panelů o výkonu 380-410 kWp na střeše objektu Zimního stadionu a funkčního zapojení do energetické soustavy a připojení k distribuční síti. Součástí plnění veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace v takových stupních a kvalitě, která umožní vydání stavebního povolení včetně zajištění vyjádření dotčených orgánů a zajištění vydání stavebního povolení. Dále je součástí plnění zajištění licence na výrobu elektřiny u … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   VÝSTAVBA FVE LÁZNĚ HODONÍN (Lázně Hodonín, s.r.o.)
Předmětem zakázky je dodávka a instalace FVE. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   FVS – fotovoltaická elektrárna Základní škola ulice Školní 247, Opatovice nad Labem, Pardubický kraj (Obec Opatovice nad Labem)
Předmětem zakázky je dodávka a instalace fotovoltaického (FVE) systému (solární elektrárny) o celkovém instalovaném výkonu 99,00 kWp na stávajícím střešním plášti objektu areálu základní školy Opatovice nad Labem včetně bateriového úložiště. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   Nákup pohonných hmot pro Digitální a informační agenturu prostřednictvím palivových karet (Digitální a informační agentura)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dodávek pohonných hmot bezhotovostním odběrem a souvisejícího zboží a služeb u čerpacích stanic na celém území České republiky prostřednictvím palivových (odběrových) karet pro motorová vozidla Zadavatele po dobu trvání Rámcové dohody Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   Nákup pohonných hmot prostřednictvím zprostředkovatele (Státní zemědělský intervenční fond)
Předmětem plnění veřejné zakázky je bezhotovostní nákup pohonných hmot (nafta motorová, benzín automobilový) za zvýhodněnou cenu a nákup doplňkového zboží souvisejícího s provozem vozidel (např. motorový olej, letní - zimní směs do ostřikovačů, aditiva, adblue), standardní mytí vozidel a to prostřednictvím palivových karet. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-18   8903 - Rekonstrukce odvodňovačů (elektro) GESTRA (ČEZ, a. s.)
Předmětem díla je vypracování Dokumentační části a následná Realizace díla nazvaného „IT-90-15-08903 - Rekonstrukce odvodňovačů (elektro) GESTRA” v JE Dukovany formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav a dalších požadovaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-17   Fotovoltaické elektrárny pro město Rotava (Město Rotava)
Předmětem zakázky je realizace 3 systémů fotovoltaických elektráren (dále rovněž jako „FVE”) na veřejných budovách včetně instalace řídícího software zajišťující management hospodaření s energií a stavební úpravy na jedné z budov v obci Rotava a v Nové Vsi u Kraslic Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-11   Rámcová dohoda na dodávky motorové nafty do podzemních a nadzemních nádrží v letech 2024-2025 (Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky motorové nafty do nadzemních a podzemních nádrží. Zboží bude odebíráno průběžně, dle potřeb kupujícího, s dodáním pro určená cestmistrovství a střediska Krajské správy a údržby silnici Vysočiny, příspěvkové organizace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-11   Pohonné hmoty (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem VZ je zajištění průběžných dodávek pohonných hmot bezhotovostním odběrem u čerpacích stanic na celém území České republiky formou palivových karet pro motorová vozidla po dobu 2 let. Zadavatel požaduje možnost čerpání pohonných hmot v rámci celé ČR. a) Dodávka palivových karet na základě dílčích objednávek uzavíraných na základě výzvy k plnění postupem uvedeným v návrhu smlouvy. b) Bezhotovostní odběr pohonných hmot u čerpacích stanic a doplňkového sortimentu („Doplňkovým sortimentem“ se rozumí … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-11   Rámcová dohoda na bezhotovostní odběr pohonných hmot formou karet pro roky 2024 až 2028 (Česká republika - Ministerstvo vnitra)
Předmětem plnění je zajištění průběžných dodávek pohonných hmot bezhotovostním odběrem u čerpacích stanic na celém území České republiky formou odběrových karet pro motorová vozidla jednotlivých subjektů Ministerstva vnitra (veřejných zadavatelů) po dobu 48 měsíců ode dne nabytí účinnosti rámcové dohody, jejíž uzavření je cílem zadávacího řízení, a to až do výše předpokládaného limitního objemu pohonných hmot v litrech - celkem 59 040 000. Více viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-10   Dodávka pohonných hmot (Ekoltes Hranice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka motorové nafty třídy B, D a F do zásobníku zadavatele plně vyhovující podmínkám ČSN EN 590. Cena nafty bude obsahovat dodání nafty, spotřební daň, dopravu a stočení do benkaloru.Průměrná roční spotřeba nafty je 108.000 litrů.Bližší specifikace je uvedena v bodě 5 zadávací dokumentace a jednotlivých přílohách zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-10   Fotovoltaické výrobny Chrudim II. etapa (Město Chrudim)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je zhotovení fotovoltaických výroben tj. dodávka, montáž a instalace na střechy objektů ve vlastnictví města Chrudim, a to včetně funkčního zapojení do energetické soustavy zadavatele v místech realizace, včetně všech souvisejících dodávek, prací a služeb, které jsou pro dokončení veřejné zakázky nezbytné. Podrobně je předmět zakázky popsán v projektové dokumentaci pro jednotlivé objekty a položkovém rozpočtu pro jednotlivé objekty, jež jsou součástí zadávací … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-10   Dodávky pohonných hmot (PHM) prostřednictvím palivových karet (Lesy České republiky, s.p.)
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování dodávek pohonných hmot (PHM), doplňkových služeb a doplňkového zboží u čerpacích stanic/výdejních míst prostřednictvím palivových karet. Požadovaným výstupem je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na období 4 let. Blíže viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-09   Výstavba fotovoltaického pole a jeho uvedení do provozu - opakované zadání (3L real a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu fotovoltaického pole (dále jen „Fotovoltaické pole“) jako součást výstavby fotovoltaické elektrárny Ralsko (dále jen „FVE Ralsko“), a to dle Projektové dokumentace zhotovené společností FUSO ENERGO s.r.o., se sídlem Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO: 09713549, která tvoří přílohu č. 6 ZD a představuje zároveň technické podmínky veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 92 ZZVZ (dále jen „Projektová dokumentace“). … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-02   Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Beroun, výpravní budova (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Beroun, výpravní budova“, jejímž cílem je instalaci fotovoltaického systému (dále jen „FVE“) na střechu administrativního objektu výpravní budovy v železniční stanici Beroun. Instalovaný výkon FVE je 43,2 kWp. Systém FVE bude síťový – bez akumulace do baterií – napájení okamžitou spotřebu. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-29   Odběr pohonných hmot prostřednictvím tankovacích karet u čerpacích stanic (ČEZ, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je především průběžný bezhotovostní odběr pohonných hmot [nafta motorová třídy B, D a F dle ČSN EN 590: NM (nafta motorová) a benzin automobilový Natural 95: BA-95N a Natural 98: BA-98N dle ČSN EN 228] realizovaný prostřednictvím jednotného kartového systému v síti čerpacích stanic na území České republiky pro silniční motorová vozidla a nesilniční mobilní stroje a zařízení se zážehovými či vznětovými motory zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-29   VÝSTAVBA FVE DUBŇANY - ETAPA I (Město Dubňany)
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, která je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo rovněž jen „ZZVZ“) zadávána v otevřeném řízení. Předmětem této VZ je výběr zhotovitele projektové dokumentace a dále dodávka, montáž a instalace solární fotovoltaické elektrárny (dále rovněž jen „FVE“) na střechy budov města Dubňany, včetně zaškolení příslušných pracovníků zadavatele a zajištění servisních činností, a to u … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-27   „Dodávka pohonných hmot do přístavu Veselí nad Moravou a Hluboká nad Vltavou, do servisního centra Roudnice nad... (Ředitelství vodních cest ČR)
Dodávka pohonných hmot do přístavu Veselí nad Moravou a Hluboká nad Vltavou, do servisního centra Roudnice nad Labem a plavidla ZKMR Beskydy. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-22   Zajištění PHM prostřednictvím zvláštních platebních karet (Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek pohonných hmot (PHM) do vozidel zadavatele prostřednictvím zvláštních platebních karet, které budou sloužit jako platební prostředky pro nákupy pohonných hmot a dalšího vybraného sortimentu. Zadavatel předpokládá použití 340 ks karet určených pro platby v ČR a 4 ks karet určených pro platby v zahraničí. Roční spotřeba PHM je cca 470 000 l nafty motorové B7 a 43 000 benzinu automobilového E5. PHM budou odebírány rovnoměrně v průběhu kalendářního roku do … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-22   „Instalace FVE ve městě Březnice“ (Město Březnice)
Předmětem zakázky je dodávka instalace tří fotovoltaických elektráren ve městě Březnice a to: • MZZ Březnice, Sadová 618, Březnice, FVE 63,75 kWp - jedná se o novou výstavbu fotovoltaické elektrárny o min. výkonu 63, 75 kWP • TECHAK, 9. května 555, Březnice, FVE 19,5 kWp- jedná se o novou výstavbu fotovoltaické elektrárny o min. výkonu 19,5 kWP • ZŠ Březnice, Rožmitálské 419, Březnice, FVE 99,00 kWP - jedná se o novou výstavbu fotovoltaické elektrárny o min. výkonu 99,00 kWP Celkový instalovaný výkon … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-21   FVE na objektech Statutárního města Jablonec nad Nisou a jím vlastněných společností (Jablonecká energetická a.s.)
Předmětem Veřejné zakázky „FVE na objektech Statutárního města Jablonec nad Nisou a jím vlastněných společností“ je poskytnutí dodávek a montáže požadovaných FVE, dodávka řídicího sytému, který bude zadavatel provozovat a zároveň bude systémovým integrátorem komunitní energetiky, v rámci které bude zajišťovat dodávky obnovitelného i neobnovitelného tepla a elektřiny, jejich akumulaci (z elektřiny na teplou vodu a do baterií), sdílení energií a obchod s elektřinou a dále poskytnutí dalších plnění, které … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-21   VRÚ Slapy nad Vltavou – Dodávka zkapalněných uhlovodíkových plynů včetně pronájmu skladovacích zásobníků (Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je: - pronájem 2 kusů zásobních nádrží pro zkapalněný uhlovodíkový plyn-propan včetně dalšího souvisejícího technického vybavení a dodávka zkapalněného uhlovodíkového plynu-propanu; a - pronájem 2 kusů zásobních nádrží pro zkapalněný uhlovodíkový plyn-propan-butan včetně dalšího souvisejícího technického vybavení a dodávka zkapalněného uhlovodíkového plynu-propan-butanu. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-21   Odběr pohonných hmot 2024 – střediska Česká Lípa, Dubá, Jablonné v Podještědí, Mimoň, Nový Bor, Frýdlant, Český Dub (ČSAD Liberec, a.s.)
Předmětem tohoto zadávacího řízení je odběr pohonných hmot pro střediska Česká Lípa, Dubá, Jablonné v Podještědí, Mimoň, Nový Bor, Frýdlant, Český Dub. Předmětem každé z jednotlivých částí Veřejné zakázky je čerpání pohonných hmot (motorové nafty) u čerpací/ch stanic/e vybraného dodavatele, a to bezhotovostně pomocí odběrových karet. Motorová nafta musí odpovídat aktuálně platným technickým normám, zejm. normě ČSN EN 590. Více informací viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-20   Dodávka pohonných hmot – střediska Česká Lípa, Liberec, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Nová Ves, Frýdlant a Turnov (Silnice LK a.s.)
Předmětem Veřejné zakázky je závazek Dodavatele dodávat pohonné hmoty – motorovou naftu a arktickou naftu – do nádrží na naftu v místě plnění dle Smlouvy, a to v kvalitě splňující veškeré legislativní požadavky a požadavky vyplývající z ČSN, a dále závazek umožnit Zadavateli nabýt vlastnické právo k předmětu dodávek. Motorová nafta musí odpovídat normě ČSN EN 590. Od 1. 12. do 28. 2. předmětem dodávek může být dle požadavků Zadavatele motorová nafta arktická dle ČSN EN 590 s filtrovatelností nižší než … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-20   133_MK_Fotovoltaická elektrárna „G“ (Technická univerzita v Liberci)
Realizace fotovoltaické elektrárny tzv. formou „na klíč“. Tím se pro účely této zakázky rozumí vypořádání všech administrativních i technických úkonů, nezbytných k dodání, instalaci a uvedení do provozu podle platné legislativy. K zastupování zadavatele bude dodavateli vystavena plná moc, resp. další nezbytné dokumenty a součinnost pro tyto účely. Součástí dodávky tedy bude návrh řešení FVE, dokumentace provedení stavby a realizace FVE. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-14   Instalace nových fotovoltaických elektráren v areálech Cerekvice n. Bystřicí, Potěhy, Loukov (ČEPRO, a.s.)
Instalace nových fotovoltaických elektráren v areálech Cerekvice n. Bystřicí, Potěhy, Loukov Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-13   Odolov-dodávky TOEL 2024 (Vězeňská služba České republiky)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky extra lehkého topného oleje. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-06   Nákup elektrické energie na období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2026 (Město Kadaň)
Předmětem veřejné zakázky je postupný nákup elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 11 378 MWh pro období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2026, sestávající z předpokládané celkové spotřeby ve výši 7 338 MWh v napěťové hladině nízkého napětí a předpokládané celkové spotřeby ve výši 4 040 MWh v napěťové hladině vysokého napětí. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-29   OVZ/029/3/2023 Projekt FVE 970,685 kWp ve VOP CZ s.p (VOP CZ, s.p.)
dodávky fotovoltaických panelů včetně konstrukce, montáže konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů včetně napojení na elektrickou síť v objektu zadavatele, podrobněji zadávací dokumentace Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-28   Snížení energetické náročnosti veřejných budov v obci Vrbátky (Obec Vrbátky)
Jedná se o novou a trvalou stavbu pevné fotovoltaické elektrárny (dále jen FVE) na střeše objektu v k.ú. Štětovice, evidovaný v katastru nemovitostí jako budova technického vybavení s č.p. 131., která slouží pro obce Štětovice, Vrbátky a Dubany jako čistírna odpadních vod. Celkový výkon budou tvořit 4 nezávislé stringy, se zapojením stringů 3x 12 ks FV panelů a 1x 15 ks FV panelů o jmenovitém výkonu 460 Wp, tzn. 51 ks FV panelů o celkovém výkonu 23,46 kWp. Bude zřízena nová technická místnost z nehořlavé … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-28   Zabezpečení dodávek pohonných hmot pro roky 2024 - 2025 (Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s dodavatelem na zabezpečení dodávek pohonných hmot včetně dopravy do místa plnění veřejné zakázky a uložení do úložiště pohonných hmot v místě plnění veřejné zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-28   Dodávka souboru deseti fotovoltaických elektráren na objektech statutárního města Liberec (Statutární město Liberec)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění souboru deseti fotovoltaických elektráren (FVE) na střechách objektů v majetku statutárního města Liberec: 1. Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace adresa: Broumovská 847/9, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 2. Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvková organizace adresa: Dobiášova 851/5, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 3. Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvková … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-27   Rekonstrukce energetického hospodářství metodou energeticky úsporných opatření na ZŠ Jeseniova (Městská část Praha 3)
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce energetického hospodářství ZŠ Jeseniova, jejíž nedílnou součástí je instalace fotovoltaické elektrárny, změna zdroje vytápění a instalace tepelných čerpadel, výměna svítidel a energetický management. Tato zakázka je zadávána metodou design & build. Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek, resp. v přílohách zadávací dokumentace, jimiž jsou Technické podmínky pro design & build, Závazný vzor smlouvy a podmínky přidělené dotace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-16   Dodávka FVE o výkonu 99,90 kWp (Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv)
Předmětem plnění Zakázky je dodávka a montáž FVE o výkonu 99,90 kWp dle technické specifikace pro Zadavatele v rozsahu a za podmínek stanovených Zadávací dokumentací. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-15   Dodávky zemního plynu (Letiště Praha, a. s.)
Předmětem Veřejné zakázky jsou dodávky zemního plynu (dále jen „plyn“) do odběrných míst Zadavatele specifikovaných EIC kódem, a to dle potřeb Zadavatele pro roky 2025 a 2026, včetně převzetí odpovědnosti za odchylku ve smyslu vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve smyslu vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů. Předpokládané množství odběru zemního plynu za celou dobu trvání smlouvy je 129 000 MWh. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-15   Pořízení LPH na území ČR v místě Letiště Václava Havla pro leteckou dopravní techniku (Ministerstvo Obrany)
Předmětem plnění jsou opakovaná dodávky leteckého petroleje typu Jet A-1 na Letišti V8clava Havla v Praze podle zadávací dokumentace čj. 792909/2023-551200. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-14   Dodávku plynu pro zadavatele a jeho zřízené příspěvkové organizace 2024 - SPOT (Město Brušperk)
Předmětem veřejné zakázky jsou fyzické dodávky zemního plynu do odběrných míst s převzetím závazku zadavatele odebrat zemní plyn z plynárenské distribuční soustavy na období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 (není-li u odběrného místa v příloze č. 01_5 uvedeno jinak) včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle energetického zákona, vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu vyhlášek Energetického regulačního řadu v platném znění Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-14   Dodávku elektrické energie pro zadavatele a jeho zřízené příspěvkové organizace 2024 - SPOT (Město Brušperk)
ředmětem veřejné zakázky jsou fyzické dodávky elektřiny a sdružených služeb včetně zajištění distribuce elektřiny a systémových služeb na období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 pro zadavatele v kvalitě dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s energetickým zákonem, a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 408/2015 Sb., o pravidlech trhu s elektřinou a zásadách … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-13   Výstavba fotovoltaické elektrárny v areálu ČOV Brno – Modřice (Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení, výstavba a instalace fotovoltaické elektrárny v areálu čistírny odpadních vod Brno – Modřice včetně kioskové trafostanice a kabelových vedení o celkovém počtu 1818 kusů fotovoltaických panelů s výkonem 550 Wp a o celkovém počtu 9 kusů měničů s výkonem 100 kW. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-13   Instalace nové fotovoltaické elektrárny s výkonem 991,9 kWp v areálu Litvínov společnosti ČEPRO, a.s (ČEPRO, a.s.)
Instalace nové fotovoltaické elektrárny s výkonem 891,62 kWp v areálu Plešo-vec společnosti ČEPRO, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-13   Rámcová dohoda na nákup zelené elektřiny pro roky 2023 - 2030 č. II (Letiště Praha, a. s.)
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s více dodavateli na nákup záruk původu elektrické energie z obnovitelných zdrojů v souladu se zákonem č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů a záruk původu z jaderné elektrické energie, a to formou záruk původu (certifikát Guarantee of Origin v rámci AIB) s identifikací výroby, bez rozlišení technologie all tech – all AIB a připsaní objednaného objemu na účet Zadavatele registrovaného u OTE. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-10   Nafta v roce 2024 (Diamo, státní podnik, odštěpný závod GEAM)
Předmětem zakázky jsou dodávky nafty včetně dopravy a přečerpání do cisterny pro Středisko autodopravy v Dolní Rožínce, Středisko RD Jeseník ve Zlatých Horách a pracoviště v lokalitě Mydlovary o. z. GEAM Dolní Rožínka. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Bamonaft a.s.
2023-11-08   6879 - Návrh a realizace nezávislého měření hladiny pro hydroakumulátory na 1. až 4. RB (ČEZ, a. s.)
Předmětem díla je zpracování Dokumentační části a realizace díla nazvaného „6879 - Návrh a realizace nezávislého měření hladiny pro hydroakumulátory na 1.až 4.RB“. Na hydroakumulátory bude doplněno alternativní analogové měření hladiny s omezeným rozsahem bez zásahu do technologie (budou využity pouze existující nátrubky) tak, aby jeho rozsah pokryl změny v blízkosti nominální a limitní hladiny. Výstupní signály budou zavedeny do technologického informačního systému bloku PCS a do informačního systému … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-08   Dodávka štěpky frakce 40 pro teplárnu Žatec - Perč a období 01–06 / 2024 (Žatecká teplárenská, a.s.)
Předmětem plnění zakázky je dodávka dřevní štěpky frakce 40, která se bude spalovat v kotli. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Jihozápadní dřevařská a.s.
2023-11-08   Dodávky topného oleje extra lehkého (Armádní servisní, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky topného oleje extra lehkého , a to včetně jejich dopravy do odběrných míst a přečerpání do zásobníků. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: NRG komodity s.r.o.
2023-11-06   Instalace nové fotovoltaické elektrárny s výkonem 891,62 kWp v areálu Plešovec společnosti ČEPRO, a.s (ČEPRO, a.s.)
Instalace nové fotovoltaické elektrárny s výkonem 891,62 kWp v areálu Plešo-vec společnosti ČEPRO, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-06   Dodávky elektřiny pro ČEVAK a.s. pro rok 2025 (ČEVAK a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka elektřiny a zajištění souvisejících sdružených služeb na rok 2025 v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na dvě části: Část 1. - Dodávky elektřiny na hladině nízkého napětí (NN) Část 2. - Dodávky elektřiny na hladině vysokého napětí (VN) Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-31   Dodávky elektřiny pro skupinu EAGB - 2025 (ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o.)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky elektřiny na rok 2025 a zajištění souvisejících sdružených služeb pro jednotlivé společnosti skupiny EAGB v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na dvě části: Část I. - Dodávky elektřiny na hladině nízkého napětí (NN) Část II. - Dodávky elektřiny na hladině vysokého napětí (VN) Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-31   Instalace FV panelů na objekt Aquadrom, Most (Statutární město Most)
Předmětem plnění zakázky je je nová fotovoltaická elektrárna 184 kWp umístěná na střeše objektu Aquadromu Most. Účelem stavby je výroba elektrické energie ze sluneční energie, která bude spotřebovávána na místě s využitím pro vlastní spotřebu a přebytky do DS. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-27   FVE obce Topolná (Obec Topolná)
Předmětem zadávacího řízení je realizace 7 fotovoltaických elektráren na obecních budovách: - FVE Obec Topolná – Bůrovce - 50 kWp - FVE Obec Topolná – Dům s pečovatelskou službou - 25 kWp + akumulace 23,2 kWh - FVE Obec Topolná – Komunitní centrum - 22 kWp - FVE Obec Topolná – Obecní úřad - 8 kWp - FVE Obec Topolná – Požární zbrojnice - 7 kWp - FVE Obec Topolná – Základní škola - 33 kWp - FVE Obec Topolná – ČOV - 31,5 kWp + akumulace 23,2 kWh Zobrazit zadávací řízení »