2024-01-26   Dodávka interiérového vybavení - standardizovaný nábytek (EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka standardizovaného školního interiérového vybavení, zejména školní lavice, židle, stolky, stoly, křesla apod. Předpokládána hodnota bez opce činí 3 830 000 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky včetně opce činí 3 990 000 Kč bez DPH, z toho předpokládaná hodnota opce činí 160 000 Kč bez DPH. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Servis záložních zdrojů napájení (Česká republika - Ministerstvo financí)
Předmětem Veřejné zakázky je závazek Poskytovatele zajistit servisní podporu na stávající záložní zdroje nepřerušitelného napájení pro zařízení ICT (UPS a MTG) Objednatele uvedené v Příloze č. 2 Závazného návrhu smlouvy - Seznam záložních zdrojů nepřerušitelného napájení (dále jen „Podpora“). Rozsah poskytnutí Podpory spočívá v zajištění následujících činností: 1. Servisní pohotovost: a. nepřetržitá servisní pohotovostní služba v režimu 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, bližší specifikace je uvedena v … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru pro stavby většího rozsahu 2024 (Ředitelství silnic a dálnic s. p.)
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, je poskytování služeb dle zadávací dokumentace a jejích příloh. Na základě rámcové dohody bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé dílčí zakázky na služby spočívající v provádění stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací, včetně výkonu koordinátora BOZP, včetně související technické pomoci, a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Pořízení energo-disperzního rentgenového fluorescenčního spektrometru (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka energo-disperzního rentgenového fluorescenčního spektrometru vč. SW a příslušenství. Blíže viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   LP s obsahem ponesimodu 2024 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL s obsahem účinné látky PONESIMOD Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Videomanagement II (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 kusu mobilního záznamového zařízení pro centrální operační sály (COS), a nahrávacího zařízení s videomaticí pro II. Interní kliniku, včetně zajištění záručního a pozáručního servisu, a provedení zaškolení personálu FN Olomouc. Více informací viz Zadávací dokumentace Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Rekonstrukce úseku odbočka Rokytka –Praha-Holešovice (mimo) – I. etapa (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem veřejné zakázky „Rekonstrukce úseku odbočka Rokytka – Praha-Holešovice (mimo) – I. etapa“ je: a) Zpracování oznámení záměru dle § 6 (dále jen „oznámení EIA“) a dokumentace (dále jen „dokumentace EIA“) dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Závěr z procesu EIA bude zapracován do DUSL. b) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Dodávky a konfigurace produktů Cisco (Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.))
Předmětem plnění tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody „Dodávky a konfigurace produktů Cisco“ v období 48 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Rámcová dohoda bude uzavřena bez obnovení soutěže s jedním dodavatelem. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Předcházení vzniku odpadů v obcích na Moravě (Sdružení měst a obcí Východní Moravy)
Veřejná zakázka je rozdělena do dvou samostatných částí. Předmětem veřejné zakázky je pořízení 390 ks domácích kompostérů min. objemu 1000 litrů, 135 ks domácích kompostérů min. objemu 2000 litrů, 2 ks štěpkovačů a opakovaně použitelného nádobí včetně příslušenství pro zajištění předcházení vzniku odpadu v zapojených obcích. Realizace zakázky proběhne dle podmínek zadávací dokumentace a dle technické specifikace, která tvoří její nedílnou přílohu. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   MEBioSys_Machine for direct metal deposition (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístroje pro přímé nanášení kovů umožňující zhotovení kovových vzorků a výrobků specifických tvarů přímým nanášením kovového prášku pomocí laseru na povrch desky popř. na již vyrobený materiál. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Poskytování úklidových služeb II (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Předmětem sektorové veřejné zakázky je poskytnutí úklidových služeb. Bližší specifikace plnění je uvedena zejména v příloze č. 1a-1g zadávací dokumentace, které jsou její nedílnou přílohou. Veřejná zakázka je rozdělena na 7 částí Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Počítačový tomograf včetně příslušenství pro RDG oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodání 1 ks počítačového tomografu pro potřeby RDG oddělení, Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z., spolu s odpovídajícím příslušenstvím včetně realizace stavební připravenosti, pozáručního servisu na 96 měsíců, demontáže stávajícího přístroje, ekologické likvidace stávajícího přístroje. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   LP s obsahem amivantamabu 2024 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL s obsahem účinné látky AMIVANTAMAB. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Zajištění služeb podpory provozu arozvoje IISSP v oblasti CSU (Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.)
CSU je samostatnou částí Integrovaného informačního systému Státní pokladny (dále jen „IISSP“) a je jeho nedílnou součástí. Předmětem veřejné zakázky je: • Provozní podpora – poskytování služeb podpory provozu CSU formou paušálních měsíčních služeb, • Odborná podpora – rozvojové činnosti na realizaci úprav a rozšiřování funkcionalit CSU dle legislativních a uživatelských potřeb formou samostatných nepravidelných požadavků od MF a Konzultace pro zajištění odborné podpory uživatelů. CSU zajišťuje procesy … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Rekonstrukce veřejného osvětlení v Šumperku - 1. etapa (Město Šumperk)
V rámci kompletní rekonstrukce VO spočívající ve výměně stávajících svítidel. Stávající svítidla budou nahrazena novými LED svítidly, a to na základě světelně-technických výpočtů. Stožáry budou ponechány ve stávajícím stavu, 1 rozvaděč bude vybaven řídícím modulem,144 ks LED svítidel bude vybaveno řídícím modulem. Nově je uvažováno s výměnou 1328 ks svítidel. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   ZP - Dodávky léčebných aferéz pro výkon nespecifické imunoadsorpční terapie (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu (SZM) v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích v platném znění (dále jen „Zákon o zdravotnických prostředcích“), a to léčebných aferéz - nespecifické kolony, potřebných k léčbě pacientů na pracovišti zadavatele (dále jen „Zdravotnické prostředky“ nebo též „Zdravotnický materiál“). Zadavatel upozorňuje, že je u nabízených Zdravotnických prostředků požadována kompatibilita s přístrojem ART Universal a ADAsorb. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   FN Motol - Dodávky kardioplegických setů I (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kardioplegických setů pro zajištění mimotělního oběhu a srdeční nebo ventilační podpory (dále jen „SZM“) pro potřeby KKVC pro dospělé – Kliniky kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Opravy ponorných kalových čerpadel na trasách metra - NEJEDNÁ SE O NOVOU VEŘEJNOU ZAKÁZKU. JEDNÁ SE O OPAKOVANÉ UVEŘEJNĚNÍ (Dopravní podnik hl. m. Prahy)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou pozáruční opravy ponorných kalových čerpadel používaných v čerpacích stanicích umístěných v prostorech metra ve stanicích, tunelech, v technických prostorech a technických centrech. Podrobnosti viz zadávací dokumentace. NEJEDNÁ SE O NOVOU VEŘEJNOU ZAKÁZKU. JEDNÁ SE O OPAKOVANÉ UVEŘEJNĚNÍ FORMULÁŘE F05 Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Telekomunikační služby pro ZČU (2024) (Západočeská univerzita v Plzni)
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím poskytovatele služeb elektronických komunikací, resp. prostřednictvím GSM sítě mobilního operátora a napojení telefonního systému ZČU do veřejné telefonní sítě za podmínek a v rozsahu stanoveném touto ZD a v jejích přílohách (smlouva na 3 roky s možností prodložení až o jeden rok) Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Dodávky diagnostických souprav pro genotypizaci HCV metodou real-time PCR (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostických souprav pro genotypizaci HCV metodou real-time PCR dle specifikace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Rekonstrukce mostu v km 5,703 trati Čelákovice - Neratovice (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 5,703 trati Čelákovice Neratovice“, jejímž cílem je rekonstrukce železničního mostu v km 5,703 a propustků v km 5,380 a 5,504 s navazující úpravou železničního svršku a spodku a souvisejících kabelových vedení. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Rámcová dohoda na dodávky kombinéz SPS 15 Z PČR (Ministerstvo vnitra ČR)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dodávky kombinéz SPS 15 Z PČR. Celkem se předpokládá odběr 10 000 (deset tisíc) ks kombinéz SPS 15 Z PČR. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Dodávka a implementace technické infrastruktury pro projekt CMS 2.5 (Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace technické infrastruktury pro projekt CMS 2.5 včetně podpory Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Skiagrafický RTG komplet (Nemocnice České Budějovice, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy s vybraným dodavatelem na dodávku přístrojového vybavení a zdravotnické techniky: Skiagrafický RTG komplet – 1 ks Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Mobilní ultrazvukový přístroj s fúzní jednotkou (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu mobilního ultrazvukového přístroje pro Urologickou kliniku, včetně fúzní jednotky a součástí dodávky. Zařízení slouží k cílené transrektální biopsii s využitím hluboké integrace software i hardware do ultrazvuku. Dále zajištění záručního a pozáručního servisu, provedení zaškolení personálu FN Olomouc, a připojení do PACS FN Olomouc. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Modernizace přístrojového vybavení centrální sterilizace CS 1 v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., včetně... (Krajská zdravotní, a.s.)
1. Navýšení kapacity centrální sterilizace (CS I), která bude sloužit ke sterilizaci pro provoz stávajících operačních sálů a dalších pracovišť Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a dále zejména pro nově vzniklé operační sály a jiná pracoviště v novém pavilonu MNUL. 2. Rozšíření centrální sterilizace o mytí a sušení endoskopů. 3. Nahrazení a rozšíření stávající dezinfekční a sterilizační techniky (sterilizátory a myčky) za novou, včetně obnovy inventáře a veškerého vybavení CS I. 4. Zlepšit logistiku … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Most – II. Etapa (Statutární město Most)
V rámci rekonstrukce VO spočívající ve výměně stávajících svítidel budou stávající svítidla nahrazena novými LED svítidly, a to na základě světelně-technických výpočtů. Stožáry a rozvaděče budou ponechány ve stávajícím stavu. Dojde k výměně 1031 ks svítidel. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   SERVISNÍ A OPRAVÁRENSKÁ ČINNOST ZAŘÍZENÍ TLAKOVĚ PLYNOTĚSNÉ OCHRANY NA TRASÁCH PRAŽSKÉHO METRA - NEJEDNÁ SE O NOVOU... (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
NEJEDNÁ SE O NOVOU VZ. JDE O OPAKOVANÉ UVEŘEJNĚNÍ FORMULÁŘE. Předmětem veřejné zakázky je provádění servisní a opravárenské činnosti zařízení tlakově plynotěsné ochrany, dle aktuálních požadavků zadavatele, jejíž prvky se nacházejí v tunelech, technických prostorech, technických centrech na trasách metra a ve stanicích metra. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Léčiva respiračního systému z ATC R07AX30 a R07AX31 2024 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků k léčbě respiračního systému splňujících požadavky SÚKL. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Pořízení průtokového cytometru (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka průtokového cytometru vč. SW a příslušenství. Blíže viz zadávací dokumentace Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Výměna stávajících měřidel tepla a vodoměrů v bytových domech Ostrava-Poruba (Statutární město Ostrava -městský obvod Poruba)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření dvou smluv na: 1) demontáž stávajících měřidel, dodávku a montáž měřidel s rádiovým přenosem, které budou osazeny na otopných tělesech v jednotlivých bytech a nebytových prostorách; demontáž stávajících vodoměrů, dodávka a montáž vodoměrů s rádiovým přenosem, které budou osazeny na rozvody vody v instalační šachtici bytových a nebytových jednotek; dodávka, montáž a vsazení bytových vodoměrů na studenou vodu s rádiovým přenosem, které budou osazeny na stávající … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   G12 - Medicínské AIO počítače (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 52 ks medicínských dotykových AIO počítačů (All in One) určených k provozu v pacientském prostředí a dodávka 32 ks stolních držáků k těmto počítačům, dle specifikace uvedené v zadávacích podmínkách a dále zajištění bezplatného záručního servisu a zajištění pozáručního servisu, to vše v rozsahu definovaném zadávacími podmínkami a jejími přílohami. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   ZP - Dodávky Elektrofyziologie VI (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu (SZM) v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích v platném znění (dále jen „Zákon o zdravotnických prostředcích“), a to zavaděčů pro arteriální přístup a transseptálních jehel, potřebných k léčbě pacientů s poruchami srdečního rytmu na pracovišti zadavatele (dále jen „Zdravotnické prostředky“ nebo též „Zdravotnický materiál“). Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   RCX2402 Vybavení interiéru kanceláří objektu D30 Recetox (Masarykova univerzita)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení interiérů kanceláří (kancelářský mobiliář, sedací nábytek kancelářský a kuchyňky) v 1. PP, 1. NP a 2. NP nově rekonstruovaného pavilonu D30 budovy Kamenice 771/34, 625 00 Brno-Bohunice, který slouží vědeckému výzkumu. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Rámcová dohoda - Opasek 15 PČR (Řemen) a Spona kovová zlatá a stříbrná (Česká republika - Ministerstvo vnitra)
20.000 ks Opasků 15 PČR (Řemenů) 2.000 ks Spon kovových zlatých 9.000 ks Spon kovových stříbrných Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Dodávka telemanipulačního/robotického operačního systému (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka chirurgického telemanipulačního operačního systému pro miniinvazivní výkony s příslušenstvím. Součástí předmětu veřejné zakázky je dále zajištění následného provádění záručního a pozáručního fullservisního zabezpečení po dobu 8 let (2 roky záruka + 6 let pozáruční servis) a průběžné dodávky spotřebního materiálu určeného pro robotickou operativu po dobu 8 let. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Obnova serverů 2024-2032 (ČEPS, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky serverů dle technické specifikace, která tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace vč. dopravy a poskytnutí technické podpory výrobce k dodaným serverům. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   PC sestavy 2024 (Vsetínská nemocnice a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových PC sestav dle Přílohy č. 5 zadávací dokumentace – Krycí list, vč. plného záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   ZP - Dodávky geometrických prostorových mitrálních prstenců s asistenčním systémem navigace neochord (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu (SZM) v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích v platném znění (dále jen „Zákon o zdravotnických prostředcích“), a to geometrických prostorových mitrálních prstenců s asistenčním systémem navigace neochord určených pro opravy mitrální chlopně (anuloplastiku), potřebných k léčbě pacientů na pracovištích zadavatele (dále jen „Zdravotnické prostředky“ nebo též „Zdravotnický materiál“). Předpokládaná spotřeba … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   FN Brno – NBP – PD rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L III (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení kompletní projektové dokumentace a poskytnutí dalších výkonů a služeb pro realizaci stavby Rekonstrukce JIP IHOK ve 14. NP objektu L Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Estetizace zastávky Karolina (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Předmětem zakázky je estetizace prostoru zastávky Karolina v obou směrech. Hlavním prvkem bude realizace zastřešení nástupiště v podobě ocelové konstrukce. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Provádění prací - Stavba, opravy a likvidace oplocenek v roce 2024 (Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky)
Předmětem veřejné zakázky je provádění prací spočívající zejména v provedení výroby, stavby a oprav jednoduchých lesnických staveb na ochranu lesních porostů a dále likvidace těchto již nepotřebných staveb z minulých období (blíže viz Zadávací dokumentace a její přílohy). Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Servis a opravy chladících a klimatizačních jednotek ve stanicích metra, technických centrech a technických... (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
OPAKOVANÉ UVEŘEJNĚNÍ FORMULÁŘE, NEJEDNÁ SE O NOVOU VZ. Předmět plnění této veřejné zakázky spočívá v provádění servisu a oprav chladících a klimatizačních jednotek (dále také jen jako „zařízení“) ve stanicích metra, technických centrech a technických prostorech metra. Předmět plnění této veřejné zakázky tedy zahrnuje poskytování služeb, které spočívají v servisních pracích a opravách zařízení. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Green mine – příprava Smart rozvojové zóny Centrum – projekční a související práce (Sev.en Inntech a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou projekční a související práce pro stavbu „Smart rozvojové zóny Centrum“ a se stavbou související bourací práce představující zejména: a) vypracování projektové dokumentace bouracích prací včetně soupisu stavebních (bouracích) prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a výkon inženýrské činnosti směřující k zajištění pravomocného povolení odstranění stávajících staveb, které mají být nahrazeny stavbou, b) vypracování projektové dokumentace pro vydání povolení záměru … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Cytostatika 2024 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků určených pro terapii zhoubných onemocnění v celkovém předpokládaném objemu 23 850 jednotlivých dávek léčivých přípravků. Přípravky jsou určeny pro poskytování zdravotní péče na zdravotnických pracovištích FN Plzeň. Dodávky předmětu plnění budou realizovány na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení po dobu tří let od podpisu kupní smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Dodávka jednoho kusu finišeru (TS a.s.)
Dodávka jednoho kusu kompaktního finišeru, včetně příslušenství, zaškolení obsluhy a dopravy do sídla zadavatele. Finišer bude navzájem s dodaným příslušenstvím tvořit funkční celek. Vzhledem k charakteru prací, které zadavatel provádí, vyžaduje dodávku nového flexibilního kompaktního stroje, u kterého je z výše uvedených důvodů požadován co největší rozsah použitelnosti, tzn. rozsah šíře pokládky při zachování malých rozměrů celého stroje, a to z důvodu dobré průjezdnosti a manévrovatelnosti a zároveň … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Dodávky jednorázových vyšetřovacích podložek pod pacienty pro Krajskou zdravotní a.s. 2024 (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek jednorázových vyšetřovacích podložek pod pacienty uvedených v příloze č. 2 – Technická specifikace této zadávací dokumentace po dobu účinnosti rámcové dohody (24 měsíců), včetně jejich závozu v rámci všech odštěpných závodů zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Genetický analyzátor NGS včetně sekvenačních kitů a servisních služeb (Ústav hematologie a krevní transfuze Praha)
Předmětem veřejné zakázky je: dodávka genetického analyzátoru NGS pro Oddělení genomiky ÚHKT, opakovaná průběžná dodávka sekvenčních kitů k dodanému přístroji, poskytování pozáručního servisu k dodanému přístroji. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Dodávky personálního prádla - trička, polokošile (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky jsou opakované dodávky personálního prádla - triček a polokošil pro zdravotnické zařízení IKEM. Zobrazit zadávací řízení »