2024-01-23   Dodávka laseru pro upgrade spektrálního cytometru (Ostravská univerzita)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laseru pro upgrade stávajícího spektrálního průtokového cytometru Cytek® Aurora pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity dle Technické specifikace předmětu plnění, která tvoří Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“) z projektu s názvem Záchrana životů prostřednictvím výzkumu v oblasti včasné detekce a prevence rakoviny: Molekulární, genomické a sociální … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-01   Laserový snímač nové generace pro UAV (Česká zemědělská univerzita v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laserového snímače nové generace pro UAV. Předmět plnění je blíže vymezen ve smlouvě, která je přílohou č. 1, a v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 4. Zobrazit zadávací řízení »
2023-07-26   Dodávka fiber laseru pro společnost KIGMAX HRANICE s.r.o (KIGMAX HRANICE s.r.o.)
Předmětem zakázky je dodávka fiber laseru, a to za podmínek stanovených v této zadávací dokumentaci. Předmětem zakázky je dále doprava do místa plnění vč. uvedení do provozu, předání kompletního manuálu v českém jazyce a uvedení zařízení do provozu. Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky dle přílohy č.3 této ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Stema-tech s.r.o.
2023-05-11   Pořízení laserového pracoviště s pevnolátkovým laserovým zdrojem (Jiří Vaněk, s.r.o.)
Předmětem zakázky na dodávku je pořízení laserového pracoviště s pevnolátkovým laserovým zdrojem, včetně automatizovaného podávacího a skladového systému. Zobrazit zadávací řízení »
2023-04-20   Technika pro polygrafické zabezpečení a zásobování rok 2023 II (Ministerstvo Obrany)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení technických prostředků určených pro plnění úkolů polygrafického zabezpečení ve Vojenském geografickém a hydrometeorologickém úřadu (VGHMÚř). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COMIMPEX spol. s r.o. Gravo Tech s.r.o.
2023-04-13   Pořízení laserového pracoviště s pevnolátkovým laserovým zdrojem (Jiří Vaněk, s.r.o.)
Předmětem zakázky na dodávku je pořízení laserového pracoviště s pevnolátkovým laserovým zdrojem, včetně automatizovaného podávacího a skladového systému. Zobrazit zadávací řízení »
2023-03-14   UTB - CO2 lasery (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka CO2 laseru, pořizovaného pro potřeby ateliéru Produktový designu a CO2 laseru a balíčku materiálů, pořizovaného pro účely realizace projektu č.: FSR-ST-2022/001 “Talent, ideje a robota...” Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Narran s.r.o.
2023-03-09   Dodávka komponent pro projekt: Výzkum a vývoj robotického měřícího systému (Alwaid s.r.o.)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka komponent pro projekt „Výzkum a vývoj robotického měřícího systému“, který bude složen z odlehčených konstrukčních prvků a systémem odměřování včetně implementovaných snímačů teploty. Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohami č. 2 a č. 3 Zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-03-02   Dodávka fiber laseru (KUKO s.r.o.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka CNC laserového stroje s pevnolátkovým zdrojem paprsku. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: TRUMPF Praha, spol. s r.o.
2022-12-06   Technika pro polygrafické zabezpečení a zásobování rok 2023 (Ministerstvo Obrany)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení technických prostředků určených pro plnění úkolů polygrafického zabezpečení ve Vojenském geografickém a hydrometeorologickém úřadu (VGHMÚř). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Heidelberg Praha spol. s r.o.
2022-11-10   SÍTNICOVÝ LASER PRO OČNÍ LÉKAŘSTVÍ VČETNĚ POZÁRUČNÍHO SERVISU (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
SÍTNICOVÝ LASER PRO OČNÍ LÉKAŘSTVÍ VČETNĚ POZÁRUČNÍHO SERVISU Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CMI s.r.o.
2022-09-27   UK2LF - Laserový systém s laditelnou vlnovou délkou femtosekundových mikrojoulových pulzů s příslušenstvím (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta)
Dodávka a instalace laserového systému s laditelnou vlnovou délkou femtosekundových µJ pulzů a příslušenstvím pro optimalizaci délky pulzů, rychlou modulaci amplitudy pulzů a korekci optických aberací mikroskopu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OptiXs, s.r.o.
2022-08-15   UK2LF Laditelný femtosekundový laser (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta)
Dodávka a instalace 1 ks vysoce kvalitního laditelného femtosekundového laseru se dvěma nezávislými výstupy, oba výstupy budou mít nezávislou modulaci výkonu svazku a laditelný pulz musí mít prekompenzaci disperze v celém rozsahu laditelnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OptiXs, s.r.o.
2022-08-10   UK2LF Laditelný femtosekundový laser (Univerzita Karlova)
Předmětem plnění je dodávka a instalace 1 ks vysoce kvalitního laditelného femtosekundového laseru se dvěma nezávislými výstupy. Oba výstupy budou mít nezávislou modulaci výkonu svazku a laditelný pulz musí mít prekompenzaci disperze v celém rozsahu laditelnosti. Zadavatel požaduje dodání laseru s dostatečným výkonem, aby svazek mohl být dělen mezi dva dvoufotonové mikroskopy. Laser musí být vhodný pro aplikace typu FLIM, dvoufotonové vápníkové a jiné zobrazování se sondami založenými na zeleném … Zobrazit zadávací řízení »
2022-05-03   Laserové robotické zařízení pro svařování, navařování a řezání (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)
Předmětem veřejné zakázky (dále také VZ) je dodávka laserového robotického zařízení pro svařování, navařování a řezání materiálů a dílů. Podrobná technická specifikace předmětu dodávky je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: LaserTherm spol. s r.o.
2022-03-02   Technika pro polygrafické zabezpečení a zásobování - rok 2022 (Ministerstvo Obrany)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení technických prostředků určených pro plnění úkolů polygrafického zabezpečení ve Vojenském geografickém a hydrometeorologickém úřadu (VGHMÚř). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Formica CZ, s.r.o.
2022-01-26   Technické vybavení pro realizaci klíčových aktivit projektu iKAP2 - KPRS (Hospodářská komora hlavního města Prahy)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření 12ti rámcových dohod ve smyslu ust. § 131 a násl. ZZVZ v dílčích částech A až K, potřebných ke zřízení učeben center interaktivní výuky a Center celoživotního vzdělávání a vybavení učebny Polytechnického hnízda v rámci realizace projektu iKAP2_KPRS. Vzor rámcové dohody tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Ing. Pavel Dvořák MY DVA holding a.s.
2021-12-27   Dodávka kompletního setu laserové technologie III (MGM, spol. s r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kompletního setu laserové technologie skládající se z diodového diskového laserového zdroje, řezací hlavy, optického vlákna a chladiče, včetně příslušenství dle zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: LASCAM systems s.r.o.
2021-12-08   Inteligentní diagnostika dopravní cesty pomocí laserových technologií (NDCon Logic, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je realizace dodávky videoinspekčního systému pro snímání železničního kolejového roštu, která je složena ze souboru hardware a software. Součástí dodávky je i implementace, montáž a zprovoznění systému, a to včetně akceptačního testování. Systém musí být schopen detekovat vady konstrukčních komponent železničního roštu. Podrobnosti viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SMARTIFY a.s.
2021-07-22   Sestava ultra-rychlého Ti:Sa oscilátoru (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka ultra-rychlého oscilátoru s integrovanými aktuátory pro CEP stabilizaci – jde o samostatný laser, který generuje laditelné ultra-krátké pulsy světla (tzv. femtosekundový modelockovaný ultra-rychlý Ti:Sa oscilátor). Zařízení bude obsahovat všechny komponenty nutné ke generaci ultra-rychlých pulsů (pumpovací laser, chladič s uzavřeným okruhem, řídící jednotku, interferometr f-2f, počítač pro ovládání laseru atd.). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OptiXs, s. r. o.
2021-07-13   Inteligentní diagnostika dopravní cesty pomocí laserových technologií (NDCon Logic, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je realizace dodávky videoinspekčního systému pro snímání železničního kolejového roštu, která je složena ze souboru hardware a software. Součástí dodávky je i implementace, montáž a zprovoznění systému, a to včetně akceptačního testování. Systém musí být schopen detekovat vady konstrukčních komponent železničního roštu. Podrobnosti viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2021-06-19   Dodávka kompletního setu laserové technologie I (MGM, spol. s r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kompletního setu laserové technologie skládající se z diodového diskového laserového zdroje, řezací hlavy, optického vlákna a chladiče, včetně příslušenství dle zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2021-06-19   Dodávka kompletního setu laserové technologie II (MGM, spol. s r.o.)
Předmětem specifikace je dodávka kompletního setu laserové technologie skládající se z vláknového laserového zdroje, řezací hlavy včetně plynové konzole s uloženými řeznými parametry nutnými pro řezání laserem, včetně automatického kapacitního zdvihu, optického vlákna a chladiče dle zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2021-05-17   Mikroskopické vybavení (Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.)
Plnění zakázky spočívá v dodávkách požadovaného zboží – mikroskopického vybavení – a s tím spojených službách. Další specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena v podrobné specifikaci zakázky, která tvoří přílohy č. 2 a 3 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Carl Zeiss spol. s r.o. Carl Zeiss, spol. s r.o. Nikon Europe B.V., český odštěpný závod
2021-01-18   Náhradní díly pro optické přístroje zahraniční výroby (Ministerstvo Obrany)
Pořízení ND pro optické přístroje zahraniční výroby. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Česká zbrojovka a.s. Pramacom-HT spol. s r.o.
2021-01-14   009_Lo_ERDF 1_Modulátory s řídícími jednotkami a jednofotonový detektor_FM _153_154_156 (Technická univerzita v Liberci)
Photo-elestický modulátor + řídící elektronika, Akusto-optický modulátor + řídící elektronika, Jednofotonový detektor. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OptiXs, s.r.o.
2021-01-12   LBDS - varianta 2021 (Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.)
Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření kupní smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka rozšíření stávajícího technického zařízení umožňujícího distribuci laserových svazků (LBDS) po budově HiLASE v Dolních Břežanech. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Streicher, spol. s r.o. Plzeň
2020-09-29   Sítnicový laser pro oční oddělení (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka sítnicového laseru pro oční oddělení Litomyšlské nemocnice, včetně příslušenství či technologií do místa plnění uvedeného níže, v souladu s medicínským účelem a ostatními podmínkami této zadávací dokumentace a dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 této zadávací dokumentace, Technické podmínky, kde jsou uvedeny podrobné požadavky na technické řešení veřejné zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CMI, s.r.o.
2020-09-07   Excimer laser (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks excimerového laseru k provádění korekce komplikovaných refrakčních vad pro Dětskou oční kliniku, Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Dětská nemocnice, Černopolní 9, 613 00 Brno. Součástí předmětu plnění je poskytování servisních služeb k přístroji na základě servisní smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Spirit Medical, spol. s.r.o.
2020-08-17   GATE-VZ-20-07: Lasery pro viditelnou oblast (Ústav přístrojové techniky AV ČR v.v.i.)
Předmětem výběrového řízení je dodávka souboru kontinuálních a impulzních laserů určených pro výzkum v oblasti vláknové endoskopie a mikroskopie živých tkání. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Active Fiber Systems GmbH OptiXs, s.r.o.
2020-08-10   Gate-VZ-20-06: Stabilní infračervený laser (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.)
Infračervený laser je určen ke studiu transportních procesů světla v komplexních médiích a optickým manipulacím. Tato aplikace vyžaduje zdroj světla s velmi vysokou prostorovou koherencí a úzkou spektrální čarou, velmi přesné nastavení optického výkonu a jeho stabilitu během dlouhodobých experimentů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OptiXs, s.r.o.
2020-07-14   PřF/SLO - Laserový femtosekundový zesilovač (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění je femtosekundového laserového zesilovače s integrovaným oscilátorem, rozšířený o generátor harmonických frekvencí. Ten může být dodán jak ve formě integrovaného řešení, tak i ve formě externího boxu. Součástí dodávky musí být veškeré příslušenství umožňující instalaci i funkci přístroje podle požadovaných specifikací, včetně kompletní dokumentace ke všem součástem dodávky a návodu k použití. Chlazení systému musí být zajištěno buď vzduchem nebo prostřednictvím výměníku voda/vzduch. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Femtonika s.r.o. Femtonika, s.r.o.
2020-06-30   Lasery 2 (Lasers 2) (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská)
Předmětem zakázky je dodávka laserů. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části: 1. část: Budící laserový zdroj 2. část: Pikosekundový 2μm vláknový laser Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OptiXs, s.r.o.
2020-06-26   UPT-VZ-20-07: Nízkošumový vláknový laser s příslušenstvím (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.)
Předmětem výběrového řízení je pořízení souboru přístrojů určených k experimentální činnosti za použití blízkého infračerveného laserového záření. Experimenty na hranici klasické a kvantové mechaniky vyžadují laserový zdroj s velmi nízkým šumem a podpůrná zařízení na modifikaci, tvarování a charakterizaci laserového svazku. Celý soubor se skládá ze šesti částí: nízkošumový vláknový laser, fázový prostorový modulátor světla, amplitudový prostorový modulátor světla, vláknový akustický modulátor intenzity, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OptiXs, s.r.o.
2020-06-11   PřF/SLO - cavity dumper (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění je dodávka zařízení pro rozšíření stávajícího laserového systému Coherent Mira 900 (rok výroby 2001), který je ve vlastnictví zadavatele, o cavity dumper. Požadována je kompletní dodávka zařízení, včetně všech periferních zařízení a příslušenství, pokud je zařízení potřebuje ke svému plnému zprovoznění a splnění všech povinných parametrů, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OptiXs, s.r.o.
2020-06-10   PřF/SLO - Laditelná laserová sestava pro generaci fs pulzů (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění je dodávka kompatibilní soustavy oscilátoru, generátoru druhé harmonické frekvence a generátoru třetí harmonické frekvence pro generaci femtosekundových impulzů v širokém rozsahu spektra s velkou opakovací frekvencí, včetně příslušenství. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MIT, spol. s r.o. MIT, spol. s.r.o.
2020-05-12   Systém laserového svařování a navařování s robotickým manipulátorem (Západočeská univerzita v Plzni)
Předmětem veřejné zakázky dodávka, instalace, zprovoznění a zabezpečení technologického systém, jehož jednotlivé procesní, bezpečností, pohybové, monitorovací a řídící okruhy jsou vzájemně integrované za účelem maximální automatizace procesu laserového svařování/navařování. Celý systém bude monitorován a parametricky nastavován skrze řídící jednotku robota. Manipulace s procesní optikou bude zajištěna pomocí průmyslového robota. Díly budou umisťovány na jednoosé rotační polohovadlo, jehož pohyb bude plně … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: LaserTherm spol. s r.o. LaserTherm, spol. s.r.o.
2020-04-30   Mikroskopické vybavení (Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.)
Předmětem zakázky jsou dodávky mikroskopu, úprava stávajících mikroskopů a dodávky souvisejícího laboratorního vybavení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Carl Zeiss, spol. s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu Pragolab, s.r.o.
2019-12-04   LF UPOL/Imunofarmakoterapie - Laser pro průtokový cytometr (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu laseru pro průtokový cytometr. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Zadávací dokumentace. Součástí dodávky musí být veškeré nezbytné zařízení, umožňující úplnou instalaci kompletního požadovaného zařízení, a to bez dalších zásahů a nákladů ze strany Zadavatele k dosažení všech parametrů požadovaných Zadavatelem v Zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OptiXs, s.r.o.
2019-11-19   3D skener pro FD ČVUT (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní)
Předmětem zakázky je nákup 3D skeneru, včetně požadovaného software a příslušenství, a to dle technických požadavků blíže specifikovaných v příloze č. 3 ZD. 3D skener bude sloužit jako pomůcka v rámci předmětů vyučovaných v rámci Fakulty dopravní. Bude se zejména jednat o praktickou výuku práce a postupů souvisejících s laserovým skenováním, zpracováním získaných dat a jejich následnou úpravou pro další využití získaných podkladů. Cílem je nabídnout studentům možnost pracovat s moderním přístrojem a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 3DScan s.r.o. Prima Bilavčík, s.r.o.
2019-11-05   Integrovaný zaměřovač pro OPu (Ministerstvo Obrany)
Pořízení 6 ks chlazené termovizní předsádky, 6 ks kombinované fúzní předsádky, 12 ks pojítek a 12 ks taktických zobrazovacích displejů. Zobrazit zadávací řízení »
2019-10-23   Dodávka nového systému excimerové laserové ablace pro ICP-MS (BIC Brno spol. s r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového systému excimerové laserové ablace pro ICP-MS. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: RMI, s.r.o.
2019-10-22   Automatická totální stanice a 3D laserový skener (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka automatické totální stanice (ATS) a 3D laserového skeneru (LS), které budou využity jako zdroj referenční polohy robotu. V obou případech se jedná o podobný účel použití. Z technologického hlediska se však může jednat o rozličné mechanismy implementace, které ve svém důsledku znamenají také rozdílné očekávané parametry a způsob použití k dosažení očekávaného výsledku. Proto je předmět zakázky rozdělen na 2 části a to samostatně pro ATS a LS. (Bližší informace … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Gefos a.s.
2019-10-09   Laserové vybavení pro úřední označování zboží (Puncovní úřad)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3 kusů zařízení – samostatně stojící laserové značící stanice (mobilní na kolečkách) s integrovaným PC se SW pro řízení (vč. monitoru, klávesnice a myši). Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje rovněž dovoz a instalaci zařízení, včetně zaškolení obsluhy a drobné uživatelské úpravy v záruční době dle požadavků zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Megaflex, spol. s.r.o.
2019-10-08   Inmodos_Excimerový laser (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sestavy pro modifikaci polymerů a polovodičů, laserovou ablaci, vytváření periodických struktur na povrchu za účelem zvýšení biokompatibility či vytváření struktur na povrchu polovodičů atd. Celá sestava bude zahrnovat: - Excimerový laser; - Optický antivibrační stůl; - Optickou dráhu pro úpravu svazku a jeho zavedení na vzorek, včetně bezpečnostního kabinetu; - Lineární motorizovanou osu pro polohování vzorku; - Ochranné brýle. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OptiXs, s.r.o.
2019-09-27   DMS-VZ-19-10: Nízkošumový laser s modulací výkonu pro chlazení nanočástic (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku nízkošumového laseru s modulací výkonu pro chlazení nanočástic. Nízkošumový vláknový laser s příslušenstvím bude použit pro optické chytání a chlazení pohybu těžiště nanočástic ve vysokém vakuu. Laser by měl emitovat záření v blízkosti vlnové délky 1 550 nm, kde jsou nejcitlivější dostupné rychlé detektory záření. Pro zamýšlenou aplikaci je klíčové, aby laser vykazoval velmi nízký šum relativní intenzity (RIN) a fáze. Požadujeme vláknový … Zobrazit zadávací řízení »
2019-09-04   Laserové vibrometry/Laser vibrometers (Vysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut)
Předmětem zakázky je dodávka laserových vibrometrů. S ohledem na předmět plnění je tato zakázka rozdělena na 3 části v souladu s § 35 ZZVZ. Dodavatelé jsou oprávněni podat nabídku na libovolný počet částí veřejné zakázky nebo na všechny části veřejné zakázky. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí zadávací dokumentace. Část 1 zakázky – 2D skenovací vibrometr s příslušenstvím Část 2 zakázky - Vibrační analyzátor pro … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: LB-acoustics Messgeräte GmbH
2019-08-14   PřF – Laser pro fotoionizaci atomů vápníku (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem veřejné zakázky je laserový systém pro přípravu iontů vápníku v Pauliho pastích. Fotoionizační laser bude sloužit k vytvoření kladně nabité částice z neutrálního atomu vápníku v procesu dvoustupňové fotoionizace. Ionty vápníku umožní studium vlastností absorpce a emise optického záření prostorově lokalizovanými jednotlivými ionty, zlepšování možností kontroly pohybových stupňů volnosti chycených iontů a realizaci aplikací v oblasti škálovatelné kvantové komunikace s atomy a fotony. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OptiXs, s.r.o.