2023-05-30   Nízkotlaký kapalinový chromatograf (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.)
Předmětem veřejné zakázky je dodání nízkotlakého kapalinového chromatografu v rozsahu specifikace stanovené v přílohách zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AP Czech, s.r.o.
2023-03-07   SPR pro biochemii s příslušenstvím - opakování (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka Objednateli zařízení pro analýzu interakcí biomakromolekul na principu "surface plasmon resonance" (SPR) s příslušenstvím. Technické parametry požadovaného předmětu plnění jsou definovány v rámci technické specifikace, jež tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AP Czech, s.r.o.
2023-02-28   Chromatografický systém pro purifikaci proteinů (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka chromatografického systému pro purifikaci proteinů dle specifikace zadavatele uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AP Czech, s.r.o.
2023-01-27   SPR pro biochemii s příslušenstvím (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka Objednateli zařízení pro analýzu interakcí biomakromolekul na principu "surface plasmon resonance" (SPR) s příslušenstvím. Technické parametry požadovaného předmětu plnění jsou definovány v rámci technické specifikace, jež tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AP Czech, s.r.o.
2022-12-19   Zobrazovací systém pro gely a bloty (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zobrazovacího systému pro gely a bloty dle specifikace zadavatele uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AP Czech, s.r.o.
2022-06-19   Nízkotlaký kapalinový chromatograf s příslušenstvím (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nízkotlakého kapalinového chromatografu s příslušenstvím, a to včetně jeho dopravy, instalace a montáže, dle specifikace zadavatele uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AP Czech, s.r.o.
2022-04-14   Obnova přístroje pro resonanci povrchového plasmonu (SPR) (Masarykova univerzita)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vysoce citlivého biosenzoru s detekcí na bázi rezonance povrchového plasmonu (SPR). Přístroj musí být použitelný pro interakce zahrnující nízkomolekulární látky, biomolekuly (nukleové kyseliny, proteiny, polysacharidy, lipidy), viry i celé buňky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AP Czech, s.r.o.
2021-08-10   Malé stolní FPLC (fast protein liquid chromatography) se sběračem frakcí - opakování (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení malého stolního FLPC (fast protein liquid chromatography) se sběračem frakcí, a to včetně dopravy, instalace a montáže. Technické parametry požadovaného předmětu plnění jsou definovány v rámci technické specifikace, jež tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AP Czech, s.r.o.
2021-07-26   Nákup chromatografických systémů - opakování (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)
2 ks kapalinových chromatografických systémů určených pro separaci proteinů. Oba chromatografické systémy budou využívat bioinertní gradientové čerpadlo k dosažení průtoku mobilní fáze alespoň 25 ml/min s možností dvoufázového gradientu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AP Czech, s.r.o.
2021-07-05   Analytický nízko-objemový chromatografický systém pro separaci biomolekul (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka analytického nízko-objemového chromatografického systému Pro separaci biomolekul, a to včetně dopravy, instalace a montáže. Technické parametry požadovaného předmětu plnění jsou definovány v rámci technické specifikace, jež tvoří Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AP Czech, s.r.o.
2021-06-04   Univerzální chromatografický systém pro separaci biomolekul (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení univerzálního chromatografického systému pro separaci biomolekul (dále jen „chromatografický systém“), a to včetně dopravy, instalace a montáže. Technické parametry požadovaného předmětu plnění jsou definovány v rámci technické specifikace, jež tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AP Czech, s.r.o.
2019-11-29   Chromatografy (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 ks chromatografů pro zajištění provozu služební laboratoře Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Veřejná zakázka je rozdělená na 2 samostatné části: Část 1: Vysokoúčinná proteinová kapalinová chromatografie, Část 2: Purifikační systém na bázi středotlaké chromatografie. Pro každou část veřejné zakázky bude s vítězným účastníkem uzavřena samostatná smlouva. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AP Czech, s.r.o. Technoprocur CZ, spol. s.r.o.
2018-08-23   DODÁVKA HPLC, FPLC A LC SYSTÉMŮ (Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka HPLC, FPLC a LC systémů. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na všechny části, na dvě či na jednu část veřejné zakázky. Podrobně viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AP Czech, s.r.o. BIO-RAD spol. s.r.o. Waters Gesellschaft m.b.H., organizační složka
2018-08-08   DODÁVKA HPLC, UHPLC, FPLC A LC SYSTÉMŮ (Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka HPLC, UHPLC, FPLC A LC systémů. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na všechny části, na dvě či na jednu část veřejné zakázky. Podrobně viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AP Czech, s.r.o. HPST, s.r.o. Waters Gesellschaft m.b.H., organizační složka
2018-07-20   Paraziti - Rychlá proteinová kapalinová chromatografie (FPLC) (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístroje pro výzkum. Stručný popis přístroje: Rychlá proteinová kapalinová chromatografie (FPLC), včetně kolektoru frakcí a řídicí jednotky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AP Czech, s.r.o.
2015-08-31   Rozšíření přístrojového vybavení biofyzikální laboratoře (Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.)
Cílem této veřejné zakázky je naplnění plánovaného účelu projektu, a to vybudování centra excelence. Předmětem veřejné zakázky je dodání následujících laboratorních přístrojů: duální optická pinzeta s fluorescenčním zobrazováním, diferenční skenovací kalorimetr, přístroj na měření termální stability proteinů a přístroj na měření fluorescenčního, chemiluminiscenčního a beta záření v deskách a gelech. Realizace předmětu veřejné zakázky výrazně přispěje k naplnění potřeb zadavatele tím, že umožní měření … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AP Czech, s.r.o. BioTech a.s. SPECION, s.r.o.
2015-07-20   Laserový scanner elektroforetických gelů a membrán s možností detekce radioaktivních značek, kolorimetrické detekce,... (Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta)
Kompletní laserový scanner elektroforetických gelů a membrán (a jiných planárních povrchů) pro biomolekulární aplikace s možností citlivé a kvantitativní detekce radioaktivních značek, kolorimetrické detekce (gely barvené redukcí solí stříbra nebo Coomassie blue), chemiuminiscence na membránách (pro Western blotting), multiplexní fluorescence (např Cy2, Cy3 a Cy5) s možností excitace ve viditelné i near-infrared nebo infra-red oblasti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AP Czech, s.r.o.
2015-03-26   OP VaVpI – Přístroje pro katedru organické chemie PřF UK – II (Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou nových přístrojů pro katedru organické chemie PřF UK blíže specifikovaných v zadávací dokumentací, které představují část přístrojového vybavení projektu z OP VaVpI. Součástí dodávky je rovněž poskytnutí činností spočívajících v dopravě, instalaci, předvedení přístroje a zaškolení zaměstnanců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AP Czech, s.r.o. Shimadzu Handels GmbH – organizační složka
2015-01-13   KvaLab – Preparativní kapalinová chromatografie (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
Předmětem veřejné zakázky je systém pro purifikaci a koncentraci bílkovin, peptidů, nukleotidů a nukleových kyselin v množství mikrogramy až gramy výsledného produktu. Nedílnou součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do požadovaného provozu, zaškolení a přezkoušení obsluhy a údržby, předání návodů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AP Czech, s.r.o.
2014-09-21   Fluorescenční skenery – CEITEC MU – část 1 (opakování) (Masarykova univerzita)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka několika fluorescenčních skenerů (fluorescenční skener a Fosfo/fluoro imager) jakožto základního vybavení pro výzkumné skupiny, ale i sdílené laboratoře projektu CEITEC – Středoevropský technologický institut. Dodávka byla dle § 98 Zákona dělena na části. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AP Czech, s.r.o.
2014-06-09   Variable Mode Imager (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dokumentačního systému – laserového skeneru. Tato multifunkční zařízení slouží k zobrazování, kvantifikaci a dokumentaci s vysokým rozlišením multifluorescenčně a radioaktivně značenýchvzorků, například elektroforetických gelů, blotů a vysokohustotních čipů. Předmětem veřejné zakázky je dále zajištění instalace, školení a poskytování záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AP Czech, s.r.o.
2014-02-19   Kapalinový chromatograf pro ERC Starting Grant 2013 (Masarykova univerzita)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka chromatografického systému umožňujícího separaci makromolekulárních komplexů na základě jejich chemických a fyzikálních vlastností. Přístroj pro kapalnou chromatografii bude schopen generovat konstantní proud kapaliny o rychlosti 0.001 až 10 ml za minutu. Bude také schopen měřit teplotu, iontovou sílu, pH a UV absorpci vzorku. Součástí zakázky bude jak čerpací zařízení, tak sběrač frakcí, soustava purifikačních kolon, kontrolní počítač a software. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AP Czech, s.r.o.
2013-11-01   Rychlá proteinová kapalinová chromatografie (FPLC) projektu CEITEC II. (2. opakování) (Masarykova univerzita)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace několika rychlých proteinových kapalinových chromatografů (FPLC) pro více vědeckých pracovišť v rámci projektu CEITEC. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AP Czech, s.r.o.
2012-03-15   FNUSA-ICRC - Purifikátory, separace proteinů (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Zařízení sloužící k identifikaci, izolaci a čistění nejrůznějších biologicky významných molekul, peptidů, proteinů a jiných makromolekul. FPLC systém - Systém pro chromatografickou separaci proteinů, oligonukleotidů a jiných biomolekul HPLC systém - Systém pro chromatografickou separaci molekul o mol. hmotnosti 10 - 10 000 000 Da. Střednětlaký semipreparativní kapalinový chromatografický systém a nízkotlaková chromatografie. Kapalinová chromatografická sestava pro purifikaci a analýzu proteinů. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AP Czech, s.r.o.