2023-08-09   Reagencie pro buněčnou molekulární biologii (Ústav hematologie a krevní transfuze Praha)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky monoklonálních protilátek, polyklonálních protilátek, rekombinantních lidských proteinů, restrikční endonukleázy, kolorimetrických sad testů, luminiscentních sad testů, specifických kultivačních médií, fyziologických roztoků a další doplňků médií pro imunoterapii pro pracoviště Ústavu hematologie a krevní transfuze, a to v předpokládaném množství a skladbě dle technické specifikace uvedené v příloze č. 5 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s.
2023-07-26   LFP – Konfokální zobrazovací reader (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 kupní smlouvy včetně splnění dalších souvisejících plnění dle relevantních ustanovení Přílohy č. 4 – kupní smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s.
2023-07-24   Real-time PCR termocyklér a centrifuga/vortex na PCR destičky (České vysoké učení technické v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka Real-time PCR termocykléru a centrifugy/vortexu na PCR destičky. Jedná se o termocyklér určený k provádění a sledování polymerázové řetězové reakce (PCR) v reálném čase. Oproti klasické verzi termocykléru je tento přístroj vybaven optickým zařízením pro snímání intenzity fluorescenčního záření ze sond, které se váží specificky nebo nespecificky na amplifikovanou DNA. Společně s tímto zařízením bude dodána kompatibilní centrifuga/vortex pro PCR destičky (tj. centrifuga … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s.
2023-07-18   Laboratorní vybavení pro Nemocnici Nymburk s.r.o (Nemocnice Nymburk s.r.o.)
Veřejná zakázka spočívá v dodávce zdravotnických prostředků uvedených v bodě 4.3 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s. Trigon Plus s.r.o.
2023-07-18   ReactEU-100_PCR automat (Karlovarská krajská nemocnice a.s.)
Předmět veřejné zakázky „ReactEU-100_PCR automat“ zahrnuje dodávku 1 ks PCR automatu pro KKN, nemocnici v Karlových Varech. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s.
2023-07-11   Izolátory nukleových kyselin (Fakultní nemocnice Brno)
Dodání 2 ks izolátorů nukleových kyselin a poskytování pozáručních servisních služeb Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s. KRD-obchodní společnost s.r.o.
2023-06-29   FN Motol – Vybavení laboratoře molekulární patologie REACT-EU B2 (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka přístrojů, systémů a příslušenství a to do Ústavu patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol, které budou dodány s veškerým příslušenstvím, bez nutností zakoupení dalších komponent. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s. Life Technologies Czech Republic s.r.o. ROCHE s.r.o. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.
2023-06-19   Servis a odborná údržba Hanabi-PII Plus (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je pozáruční servis a odborná údržba automatu Hanabi-PII Plus umístěného na Ústavu lékařské biochemie a lab. diagnostiky – Centru nádorové cytogenetiky VFN v Praze na dobu neurčitou dle ostatních zadávacích podmínek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s.
2023-05-03   Rozvoj a modernizace Oblastní nemocnice Mladá Boleslav a.s., - přístroje pro OKM (Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje)
Předmětem plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem „Rozvoj a modernizace Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. – přístroje pro OKM“ je dodávka zdravotnických přístrojů dle specifikace v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Součástí předmětu plnění je doprava na místo určení, kompletace, montáž, uvedení do provozu s předvedením funkčnosti, instruktáž personálu, likvidace obalů a odpadu, provádění bezplatného záručního servisu a předepsaných bezpečnostně technických prohlídek v průběhu záruční doby. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. GeneProof a.s. Unipro - Alpha C.S., spol. s r.o.
2023-04-25   Laboratorní přístroje a zařízení VZÚ (Ministerstvo Obrany)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení laboratorních přístrojů. Veřejná zakázka je rozdělena na 9 samostatných částí. Podrobněji v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s. Labor - Komplet, s.r.o. Merck Life Science spol. s r.o. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. SHIMADZU Handels GmbH-organizační složka Unimed Praha, s.r.o. Unipro - Alpha C.S., spol. s r.o.
2023-04-04   Dodávky diagnostického spotřebního materiálu pro izolaci DNA z nesrážlivé krve se zápůjčkou automatického izolátoru... (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky diagnostického spotřebního materiálu pro izolaci DNA z nesrážlivé krve se zápůjčkou automatického izolátoru nukleových kyselin. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s.
2023-01-24   FN Motol - Modernizace laboratorní techniky REACT-EU C1 - II (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka přístrojů, systémů a příslušenství a to do Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol (1.- 6. část veřejné zakázky), do Ústavu patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol (7. část veřejné zakázky) a do Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol (8. - 9. část veřejné zakázky), které budou dodány s veškerým příslušenstvím, bez nutností zakoupení dalších komponent. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s. Dynex LabSolutions, s.r.o. KRD-obchodní společnost s.r.o. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. Trigon Plus s.r.o.
2022-12-07   Rozvoj a modernizace Městské nemocnice Čáslav (REACT EU 98) II (Městská nemocnice Čáslav)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení pro Městskou nemocnici Čáslav, blíže viz zadávací podmínky. Přístrojové vybavení je pořizováno v rámci 98. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu z projektu Rozvoj a modernizace Městské nemocnice Čáslav. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a je plně v souladu se specifickým cílem 6.1 REACT-EU. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AURA Medical s.r.o. BioTech a.s. CHEIRÓN a.s. Dräger Medical s.r.o. MEDIFINE a.s. medisap,s.r.o. MGVIVA a.s. NIMOTECH, s.r.o. POLYMED medical CZ, a.s. PROMA REHA, s.r.o. S & T Plus s.r.o. T E C O M Analytical Systems CS spol. s r.o.
2022-11-09   Termocyklér (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 kusu termocykléru, včetně zajištění záručního a pozáručního servisu, a provedení zaškolení personálu Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s.
2022-10-19   Reagencie, média a doplňky pro experimentální systém II (Ústav hematologie a krevní transfuze)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky reagencií, médií a doplňků pro experimentální systém pro pracoviště ÚHKT, a to v předpokládaném množství a skladbě dle technické specifikace uvedené v příloze č. 5 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s. Scintila, s.r.o.
2022-09-30   Kity pro forenzní zkoumání (Krajské ředitelství policie Středočeského kraje)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení kitů pro forenzní zkoumání, které budou užívány na odboru kriminalistické techniky a expertiz Krajského ředitelství policie Středočeského kraje. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s. East Port Praha, s.r.o.
2022-09-22   Multimodální platforma pro high-content screening a analýzu (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového 1 ks multimodální platformy pro high-content screening a analýzu, včetně poskytování záručních a pozáručních servisních služeb bez náhradních dílů po dobu 5 let Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s.
2022-08-16   Nanoobjemový spektrofotometr 2 (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.)
Předmětem veřejné zakázky je dodání nanoobjemového spektrofotometru s příslušenstvím v rozsahu specifikace stanovené v přílohách zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s.
2022-08-08   Spotřební materiál a servis zařízení pro nehumánní genetická a sérologická zkoumání 2022-2024 (Česká republika - Ministerstvo vnitra)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových dohod na dodávku spotřebního materiálu a servis zařízení pro nehumánní genetická a sérologická zkoumání (dále také „zboží“), jejichž podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1 vzorového návrhu rámcových dohod, která tvoří přílohu č. 2 ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s. Life Technologies Czech Republic s.r.o. LT SEZAM s.r.o.
2022-07-28   Diagnostika pro stanovení viru hepatitidy typu B a C metodou PCR - MIKRO - 2022 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu pro stanovení viru infekční hepatitidy typu B a C z krve v rozsahu a specifikaci dle bodu 2.4.. Spotřebním materiálem se rozumí veškeré diagnostické sety, reagencie, systémové roztoky a jiné přípravky sloužící k analýze vzorků, kontrole, čištění a nezbytné údržbě přístroje. Součástí plnění zakázky je rovněž bezplatné zapůjčení plně automatického analyzátoru a příslušenství pro zpracování nabízených reagencií s odpovídajícím výkonem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s.
2022-07-26   NPO - Spotřební materiál (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu a vybavení pro výzkum. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s. BioVendor - Laboratorní medicína a.s.
2022-06-19   Centrifuga (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka centrifug dle specifikace zadavatele uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.
2022-06-14   Nanoobjemový spektrofotometr (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.)
Předmětem veřejné zakázky je dodání nanoobjemového spektrofotometru s příslušenstvím v rozsahu specifikace stanovené v přílohách zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s.
2022-06-14   Přístroje pro automatickou izolaci a purifikaci nukleových kyselin a proteinů (2ks) (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.)
Předmětem veřejné zakázky je dodání dvou přístrojů pro automatickou izolaci a purifikaci nukleových kyselin a proteinů v rozsahu specifikace stanovené v přílohách zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s.
2022-05-28   Dodávka enzymů, kitů pro izolaci RNA, DNA, protilátek a reagencií (Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.)
Plnění zakázky spočívá v dodávce požadovaného zboží pro laboratoře zadavatele - enzymů, kitů pro izolaci RNA, DNA, protilátek a reagencií. Další specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena v podrobné specifikaci zakázky, která tvoří přílohy č. 2 a 3 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s. East Port Praha, s.r.o. Merck Life Science spol. s r.o. VWR International s.r.o.
2022-05-24   CATRIN/CRH - Kity a chemikálie pro molekulární biologii (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorního spotřebního materiálu a chemikálií nezbytných pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejichž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků Zadavatele. Dodavatel vyplní žlutě označené sloupce. Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona rozdělen na čtyři samostatné … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s.
2022-05-20   REACT EU 100 - Cyklery (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
• Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) jsou dodávky cyklerů pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze (VFN). • Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závaznými návrhy kupních smluv, které tvoří přílohu zadávacích podmínek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BIO-RAD spol. s.r.o. BioTech a.s.
2022-05-09   Výběrové řízení na dodávku „Zkušebních strojů- 2 Tlakových reaktorů “ (SVÚM a.s.)
- Předmětem zakázky je dodávka „Zkušebních strojů- 2 Tlakových reaktorů“. (dále jen předmět výběrového řízení). Zkušební stroje 2 Tlakové reaktory jsou zařízení pro zkoušky materiálů ve vodíkovém prostředí.- Specifikace požadavků „Zkušebních strojů 2 Tlakových reaktorů “ tvoří přílohu č.1 Zadávací dokumentace . - Zadavatel neumožňuje dílčí plnění Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s.
2022-05-02   Dodávky spotřebního materiálu pro analýzy DNA a zajištění nájmu izolačního a pipetovacího robota (Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje)
Dodávky spotřebního materiálu pro analýzy DNA dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentací a zároveň závazek poskytnout do dočasného užívání (nájmu) izolačního a pipetovacího robota v kvalitě dle technické specifikace uvedené v příloze č. 3 a č. 4 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s.
2022-05-02   PCR (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 2 kusů termocyklerů pro Hemato-onkologickou kliniku a 1 kusu termocykleru pro Ústav lékařské genetiky, včetně 1 kusu výměnného 96ti jamkového bloku kompatibilního s těmito termocyklery, dále 1 kusu systému pro kvantitativní real-time qPCR pro Ústav lékařské genetiky, 1 kusu qPCR pro Ústav molekulární a klinické patologie, 1 kusu systému pro kvantitativní real-time qPCR pro Hemato-onkologickou kliniku, 1 kusu digitálního PCR systému pro … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s. Explorea s.r.o. GeneTiCA s.r.o. ROCHE s.r.o.
2022-04-19   Centrifugy (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 kusu centrifugy pro Ústav klinické a molekulární patologie a 4 kusů centrifug pro Ústav imunologie, 3 kusů centrifug pro Transfuzní oddělení, 1 kusu centrifugy pro Oddělení klinické biochemie - úsek LDMP, 1 kusu centrifugy pro Oddělení klinické biochemie - úsek imunoanalytických metod, 1 kusu vakuového koncentrátoru včetně rotorů a adaptérů na zkumavky pro Ústav lékařské genetiky, a 1 kusu centrifugy včetně rotorů a adaptérů na … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. Trigon Plus s.r.o.
2022-02-28   FaF UK - Vysokootáčková chlazená centrifuga (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vysokootáčkové chlazené centrifugy pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s.
2022-02-10   Rámcová dohoda na dodávku chemických látek pro MENDELU a projekt Phytophthora; polymeráza (Mendelova univerzita v Brně)
Předmětem plnění veřejné zakázky je rámcová dohoda na dodávku chemických látek pro Mendelovu univerzitu a pro projekt Phytophthora, a to polymerázy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s.
2021-11-15   21-178 Mrazicí boxy pro zajištění skladování očkovacích látek COVID-19 (50 ks) (Správa státních hmotných rezerv)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 50 kusů nových hlubokomrazicích boxů, které budou sloužit k zajištění skladování očkovacích látek proti onemocnění COVID-19 (dále jen „mrazicí box“). Mrazicí boxy zadavatel pořizuje na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. října 2021 č. 892. Předmětem veřejné zakázky je rovněž proškolení za účelem seznámení s požadavky na skladování a manipulaci s mrazicími boxy, a to v rozsahu stanoveném ve smlouvě (Příloha č. 2 ZD). Předmět VZ je rozdělen na 2 … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s. Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
2021-11-01   HERA - Spotřební a laboratorní materiál a vybavení (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu a vybavení pro výzkum. Tato veřejná zakázka je rozdělena v souladu s § 35 ZZVZ na čtyři části. Pro každou část veřejné zakázky (dále též VZ) bude uzavřena samostatná smlouva. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s. VWR International s.r.o.
2021-10-27   Nákup kitů (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)
Část VZ č. 1: Dodávka kitů pro přípravu sekvenačních knihoven z RNA připravené ze vzorků obsahujících SARS-Cov19 - kity pro zpracování 3300 vzorků. Část VZ č. 2: Dodávka kitů pro sekvenaci na sekvenátoru Miseq/Illumina. Část VZ č. 3: Dodávka kitů pro izolaci nukleových kyselin ze vzorků SARS-cov19 přístrojem ZyBio. Část VZ č. 4: Dodávka kitů pro kontrolu kvality vstupního materiálu a připravených knihoven přístrojem Agilent. Část VZ č. 5: Dodávka kitů pro kontrolu kvantity vstupního materiálu a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s. GeneTiCA s.r.o.
2021-07-08   Robotická stanice–manipulátor s kapalinami v malých objemech (Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.)
Předmětem zakázky se rozumí dodávka robotické stanice. Účelem zařízení je umožnění realizace polymerázové řetězové reakce ve velmi malých objemech. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s.
2021-07-02   Kity a reagencie (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta)
Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky kitů a reagencií dle konkrétních požadavků Zadavatele, jejichž bližší specifikace je uvedena níže v této zadávací dokumentaci a její Příloze č. 8 a v Příloze č. 1 vzorového textu Rámcové dohody vztahující se ke každé jednotlivé části veřejné zakázky. Předmět plnění veřejné zakázky pro každou část veřejné zakázky bude realizován na základě Rámcové dohody uzavřené s jedním dodavatelem průběžně po dobu 2 let trvání Rámcové dohody. V souladu s ustanovením § 35 … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Becton Dickinson Czechia, s.r.o. BioTech a.s BioTech a.s. Dynex Technologies, spol. s r.o. Exbio Praha, a.s. Fisher Scientific, spol. s r.o.
2021-06-17   Reagencie pro průtokovou cytometrii (Ústav hematologie a krevní transfuze)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s více uchazeči v nadlimitní veřejné zakázce na dodávky protilátek a reagencií k průtokové cytometrie. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Beckman Coulter Česká republika s.r.o. Becton Dickinson Czechia, s.r.o. BIO-PORT Europe s.r.o. BioTech a.s. I.T.A. - Intertact s.r.o.
2021-06-01   Rámcová dohoda na dodávku chemických látek pro Mendelu a projekt Phytophthora - rozděleno na části (Mendelova univerzita v Brně)
Předmětem plnění veřejné zakázky je rámcová dohoda na dodávku chemických látek pro Mendelovu univerzitu a pro projekt Phytophthora. Podrobná technická specifikace požadovaného plnění uvedeného v bodě 3.1 zadávací dokumentace včetně požadavků zadavatele na předmět plnění je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace-technické specifikaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Bio-Consult Laboratories spol. s r.o. BioTech a.s. HPST, s.r.o.
2021-05-26   OP VVV: Paraziti; Centrum nádorové ekologie – Spotřební materiál – opakované řízení 2021 (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu pro zajištění výzkumné a vzdělávací činnosti zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s. VWR International s.r.o.
2021-04-09   Přístroje pro veterinární mikrobiologické laboratoře - nákup - 1. část (Ministerstvo Obrany)
Předmětem veřejné zakázky je nákup přístrojového vybavení pro specializovaná pracoviště zdravotnicko-veterinárních jednotek Agentury vojenského zdravotnictví. Veřejná zakázka je rozdělena na 7 částí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s. Dynex Technologies, spol. s r.o. KRD-obchodní společnost s.r.o. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. TestLine Clinical Diagnostics s.r.o. VWR International s.r.o.
2020-12-28   OP VVV: Paraziti; Centrum nádorové ekologie - Spotřební materiál - opakované řízení (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu pro zajištění výzkumné a vzdělávací činnosti zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s. Biotech, a.s.
2020-12-11   Rámcová dohoda - Chemikálie a plasty (Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.)
Předmětem zakázky je dodávka chemikálií a plastů. Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření rámcové dohody na období 4 let s více dodavateli. Zadavatel uzavře rámcovou dohodu se všemi dodavateli, kteří splní kvalifikační předpoklady a jejichž nabídky na uzavření rámcové dohody budou podány ve lhůtě pro podání nabídek a nebudou vyloučeny v rámci posouzení splnění zadávacích podmínek, nejméně však se dvěma dodavateli. Jednotlivé dílčí veřejné zakázky realizované na základě rámcové dohody uzavřené s více … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s. BioTech, a.s VWR International s.r.o.
2020-09-30   Rámcová dohoda na dodávku chemických látek pro MENDELU - opakované řízení (Mendelova univerzita v Brně)
Předmětem plnění veřejné zakázky je rámcová dohoda na dodávku chemických látek pro Mendelovu univerzitu a pro projekt Phytophthora. Bližší specifikace požadovaných látek je uvedena v příloze č. 1 - technická specifikace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s. Biotech, a.s.
2020-08-03   Reprodukční a genetické postupy pro uchování biodiverzity ryb a akvakulturu - III. (2020), registrační číslo... (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Pořízení nového přístrojového vybavení dle technické specifikace uvedené v této zadávací dokumentaci včetně dodávky na místo určení, seřízení, uvedení do provozu (oživení) a zaškolení obsluhy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Baria s.r.o. Bio-rad spol. s r.o. BioTech a.s. DONAU LAB, s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu Ozontech, s.r.o. Praktikum s.r.o. VWR International s.r.o.