Dodavatel: Waters Gesellschaft m.b.H., organizační složka

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Waters Gesellschaft m.b.H., organizační složka

2023-10-20   Pipetovací robot (Česká zemědělská univerzita v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pipetovacího stolního robota včetně příslušenství pro laboratoř kvality potravin FAPPZ. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Waters Gesellschaft m.b.H., organizační složka
2023-06-08   Dodávka dvou kapalinových chromatografů (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka dvou nových kapalinových chromatografů pro Oddělení zkoušení přípravků na ochranu rostlin (dále jen „OdZPOR“) a pro Oddělení reziduálních analýz (dále jen „OdRA). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Altium International s.r.o. Waters Gesellschaft m.b.H., organizační složka
2023-04-24   LC-MS – Kapalinový chromatograf s hmotnostním spektrometrem pro Oblastní nemocnici Jičín (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je dodání, instalace a kompletní uvedení do provozu zařízení LC-MS (kapalinového chromatografu s hmotnostním spektrometrem a řídící vyhodnocovací jednotkou), generátoru dusíku pro LC-MS, rotační pumpy k LC-MS a laboratorního stolu pro LC-MS, to vše pro nové prostory novostavby pavilonu „A“ Oblastní nemocnice Jičín. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky s požadovanými minimálními technickými parametry je uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace – a) Technická … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Waters Gesellschaft m.b.H., organizační složka
2023-04-20   Ultra vysokotlaký kapalinový chromatograf s hmotnostní detekcí - opakování (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka ultra vysokotlakého kapalinového chromatografu s hmotnostní detekcí s příslušenstvím. Technické parametry požadovaného předmětu plnění jsou definovány v rámci technické specifikace, jež tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Waters Gesellschaft m.b.H., organizační složka
2023-04-18   Kapalinový chromatograf s příslušenstvím (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 nového systému Kapalinového chromatografu s příslušenstvím a poskytování pozáručních servisních služeb bez náhradních dílů po dobu 5 let Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Waters Gesellschaft m.b.H., organizační složka
2023-02-28   Analytický a semipreparativní HPLC systém (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka analytického a semipreparativního HPLC systémudle specifikace zadavatele uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Waters Gesellschaft m.b.H., organizační složka
2023-02-07   Doplňkové laboratorní vybavení pro monitoring organických mikropolutantů v povrchových vodách - Chromatografická... (Povodí Labe, státní podnik)
Dodávka chromatografické sestavy sestávající z ultraúčinného kapalinového chromatografu (UHPLC), plynového chromatografu (GC), vysoce citlivého tandemového hmotnostního spektrometru (MS/MS) na principu trojitého kvadrupólu a tandemového hmotnostního spektrometru s vysokým hmotnostním rozlišením včetně nezbytného hardwarového a softwarového příslušenství a spotřebního materiálu pro vývoj analytických metod. Bližší specifikace viz Zadávací podmínky včetně příloh Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Waters Gesellschaft m.b.H., organizační složka
2022-11-24   „FN Ostrava - Ultra-rychlý vysokoúčinný kapalinový chromatograf ve spojení s hmotnostním detektorem (UHPLC-MS/MS systém)“ (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka Ultra-rychlého vysokoúčinného kapalinového chromatografu ve spojení s hmotnostním detektorem (UHPLC-MS/MS systém s certifikací IVDR) pro Oddělení klinické biochemie. Předmětem plnění VZ je též poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodaným ZT. líže viz Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je realizována v rámci výzvy č. 100 "REACT EU" - projektu „C1 Vybavení laboratorní technikou ÚLM a ostatních odborných pracovišť “ a registračním číslem … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Waters Gesellschaft m.b.H., organizační složka
2022-09-23   Kapalinový chromatograf s hmotnostním spektrometrem a CAD detektorem (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.)
Předmětem veřejné zakázky je dodání kapalinového chromatografu s hmotnostním spektrometrem a CAD detektorem v rozsahu specifikace stanovené v přílohách zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Waters Gesellschaft m.b.H., organizační složka
2022-09-12   Termogravimetrický analyzátor s hmotnostním detektorem (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka termogravimetricého analyzátoru s hmotnostním detektorem (TGA-MS) s autosamplerem. Součástí dodávky je doprava, instalace zboží a zaškolení obsluhy. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Waters Gesellschaft m.b.H., organizační složka
2022-09-12   Diferenční kompenzační kalorimetr (DSC) (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka diferenčního kompenzačního kalorimetru (DSC). Součástí dodávky je doprava, instalace zboží a zaškolení obsluhy. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Waters Gesellschaft m.b.H., organizační složka
2022-09-07   Hmotnostní spektrometr (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka hmotnostního spektrometru (1 ks) pro potřeby příslušných oddělení Krajské nemocnici T. Bati, a.s.. Podrobná specifikace předmětu plnění je specifikována v příloze č. 4 ZD - technické specifikaci a příloze č. 5 ZD - kupní smlouvě. Předmětem zakázky je rovněž: • doprava a instalace v místě plnění • pojištění spojené s dodávkou zboží • zaškolení pracovníků zadavatele • poskytování záručního servisu • likvidace obalů a odpadu v souladu s ustanoveními příslušné legislativy … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Waters Gesellschaft m.b.H., organizační složka
2022-05-09   Dodávka materiálu pro chromatografii (Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.)
Plnění zakázky spočívá v dodávce požadovaného zboží. Další specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena v podrobné specifikaci zakázky, která tvoří přílohy č. 2 a 3 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chromservis s.r.o. Waters Gesellschaft m.b.H., organizační složka
2022-03-10   Dodávka spotřebního chromatografického materiálu 2022 (Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.)
Předmětem této zakázky je závazek Dodavatele dodat Objednateli zboží (chromatografický materiál), které je blíže specifikováno v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Waters Gesellschaft m.b.H., organizační složka
2021-12-07   Dodávka spotřebního chromatografického materiálu II (Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.)
Plnění zakázky spočívá v dodávce požadovaného zboží - chromatografického materiálu. Další specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena v podrobné specifikaci zakázky, která tvoří přílohy č. 2 a 3 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chromservis s.r.o. VWR International s.r.o. Waters Gesellschaft m.b.H., organizační složka
2021-10-19   Kapalinový chromatograf s UV/VIS-MS detekcí v analytickém módu a s UV/VIS detekcí v semipreparativním módu (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace Kapalinového chromatografu s UV/VIS-MS detekcí v analytickém módu a s UV/VIS detekcí v semipreparativním módu, který je přesně specifikován v příloze č. 1 Kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Waters Gesellschaft m.b.H., organizační složka
2021-08-02   Hmotnostní spektrometr pro analýzu proteinů včetně robota na HDX (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka hmotnostního spektrometru pro analýzu proteinů včetně robota na HDX (vodík-deuteriovou výměnu) (dále jen „hmotnostní spektrometr“), a to včetně dopravy, instalace a montáže. Technické parametry požadovaného předmětu plnění jsou definovány v rámci technické specifikace, jež tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Waters Gesellschaft m.b.H., organizační složka
2021-04-06   PřF/UPOL - chromatografický systém spojený s tandemovým hmotnostním analyzátorem (LC-QqQ) na principu trojitého kvadrupólu (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového chromatografického systému spojeného s citlivým a rychle skenujícím tandemovým hmotnostním analyzátorem (LC-QqQ) na principu trojitého kvadrupólu při dodržení níže uvedených technických parametrů. Sestava LC-QqQ bude sloužit k zavedení vysoce citlivých analytických metod pro stanovení biologicky aktivních látek ve vzorcích rostlinného nebo živočišného původu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Waters Gesellschaft m.b.H., organizační složka
2021-01-14   LF/UPOL - Sériové zařízení pro detekci UV-VIS neaktivních analytů (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka sériového zařízení pro detekci UV-VIS neaktivních analytů. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí“, reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000868, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Waters Gesellschaft m.b.H., organizační složka
2020-12-04   Ultra-rychlý vysokoúčinný kapalinový chromatograf ve spojení s hmotnostním detektorem (UHPLC-MS/MS systém) s příslušenstvím (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění je dodávka 1 nového systému ultra-rychlého vysokoúčinného kapalinového chromatografu ve spojení s hmotnostním detektorem (UHPLC-MS/MS systém) s příslušenstvím nutným pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz. Předmětem plnění veřejné zakázky je rovněž poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodanému systému. Bližší informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci a přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Waters Gesellschaft m.b.H., organizační složka
2020-11-16   LC-MS/MS systém s trojitým kvadrupólem (Státní zdravotní ústav)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vysokoúčinného kapalinového chromatografu s hmotnostním spektrometrem s trojitým kvadrupólem (LC MS systém) ve složení: • MS/MS část trojitý kvadrupól, • LC část UHPLC kapalinový chromatogram, • Řídící a vyhodnocovací jednotka včetně příslušenství a softwaru, • Dusíkový generátor, • Záložní zdroj pro LC/MS. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Waters Gesellschaft m.b.H., organizační složka
2020-08-14   Vybavení úřední laboratoře (Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka lvybavení úřední laboratoře ÚSKVBL v rozsahu odpovídajícímu technické specifikaci jeho jednotlivých částí uvedených v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioVendor - Laboratorní medicína, a.s. Waters Gesellschaft m.b.H., organizační složka
2020-07-21   Reometr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka reometru. Součástí dodávky je doprava, instalace zboží a zaškolení obsluhy. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Waters Gesellschaft m.b.H., organizační složka
2020-05-26   Kapalinový chromatograf s MS/MS detekcí (Povodí Labe, státní podnik)
Koupě nové, nepoužité, kvalitní a úplné sestavy kapalinových chromatografů s MS/MS detekcí, včetně autosampleru, řídícího a vyhodnocovacího systému (hardware, software) a příslušenství dle požadavků kupujícího, doprava do sjednaného místa předání předmětu koupě, seznámení s obsluhou a údržbou při předání předmětu koupě, uvedení předmětu koupě do provozu a ověření plné funkčnosti. Bližší specifikace viz Zadávací podmínky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Waters Gesellschaft m.b.H., organizační složka
2020-05-14   Sestava kapalinového chromatografu ve spojení s hmotnostním detektorem - typu trojitý kvadrupól (Státní veterinární ústav Olomouc)
Předmětem zakázky je dodávka nového laboratorního přístroje - sestava kapalinového chromatografu ve spojení s hmotnostním detektorem - typu trojitý kvadrupól. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Waters Gesellschaft m.b.H., organizační složka
2020-04-08   Zařízení pro chromatrografii (Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, v.v.i.)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky zařízení pro chromatografii a jejich příslušenství dle technické specifikace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chromservis, s.r.o. Shimadzu Handels GmbH organizační složka Waters Gesellschaft m.b.H., organizační složka
2020-03-05   Sestava HPLC_MS (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)
Sestava analytického vysokotlakého kapalinového chromatografu s hmotnostní a spektrální detekcí a preparativního vysokotlakého kapalinového chromatografu se spektrální detekcí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Waters Gesellschaft m.b.H., organizační složka
2020-02-04   Dodávka spotřebního chromatografického materiálu (Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.)
Plnění zakázky spočívá v dodávce požadovaného zboží. Další specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena v podrobné specifikaci zakázky, která tvoří přílohy č. 2 a 3 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chromservis, s.r.o. VWR International, s.r.o. Waters Gesellschaft m.b.H., organizační složka
2019-10-17   Sestava kapalinového chromatografu s hmotnostním detektorem - typu trojitý kvadrupol (Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.)
Plnění zakázky spočívá v dodávce požadovaného zboží - sestavy kapalinového chromatografu s hmotnostním detektorem typu trojitý kvadrupol. Podrobná specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena v technické specifikaci zakázky, která je přílohou č. 2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Waters Gesellschaft m.b.H., organizační složka
2019-10-02   Analytický superkritický fluidní chromatograf (Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, v.v.i.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka analytického superkritického fluidního chromatografu s hmotnostním detektorem UHPSFC/MS dle technické specifikace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Waters Gesellschaft m.b.H., organizační složka
2019-08-28   UTB – Zahřívání/chlazení vzorků pro separační modul (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka Zahřívání/chlazení vzorků pro separační modul Waters Alliance (modul se již nachází v majetku zadavatele) pro potřeby Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Waters Gesellschaft m.b.H., organizační složka
2019-08-20   Univerzální ionizační zdroj (Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.)
Plnění zakázky spočívá v dodávce požadovaného zboží - ionizačního zdroje. Podrobná specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena v technické specifikaci zakázky, která je přílohou č. 2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Waters Gesellschaft m.b.H., organizační složka
2019-06-06   Upol/Arteca – Hmotnostní spektrometr s vysokou rozlišovací schopností vybavený iontovou mobilitou (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu 1 ks kompletního zařízení hmotnostního spektrometru (dále jen „IM-MS“) s vysokou rozlišovací schopností (min. 40 000) dovolující získat informaci o sumárním vzorci a současně jako tandemový přístroj poskytující fragmentační spektra pro určení struktury popř. pro zvýšení selektivity stanovení. Požadováno je vybavení přístroje iontovou mobilitou pro zvýšení selektivity měření a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Waters Gesellschaft m.b.H., organizační složka
2019-05-28   PřF/ITI – Dodávka kolon a souvisejícího laboratorního spotřebního materiálu (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kolon a souvisejícího laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků zadavatele. Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona na dvě části, přičemž Dodavatel může podat svou nabídku na … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: LABICOM s.r.o. Waters Gesellschaft m.b.H., organizační složka
2019-05-20   Dodávka hmotnostního spektrometru s vysokým rozlišením“ (Univerzita Hradec Králové)
Cílem tohoto zadávacího řízení je uzavřít mezi Zadavatelem a vybraným Dodavatelem smlouvu k plnění této veřejné zakázky na dodávku hmotnostního spektrometru s vysokým rozlišením. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Waters Gesellschaft m.b.H., organizační složka
2019-05-14   Zařízení pro měření teplotní vodivosti za vysokých teplot (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sestavy zařízení umožňující stanovit tepelnou vodivost materiálů v závislosti na teplotě v rozsahu 0,005 až 2 000 Wm-1K-1 nebo širším včetně stanovení tepelné kapacity a teplotní roztažnosti materiálů. Sestava zařízení se bude skládat ze zařízení pro stanovení tepelné vodivosti minimálně v rozsahu 0,1 – 2 000 Wm-1K-1 pomocí metody laser flash, zařízení pro stanovení tepelné vodivosti minimálně v rozsahu 0,005 – 0,1 Wm-1K-1 pomocí metody chráněné teplé desky … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Waters Gesellschaft m.b.H., organizační složka
2019-05-03   Quenching Dilatometr (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)
Předmětem veřejné zakázky (dále také VZ) je dodávka přístroje Quenching Dilatometr s dodávkou kompletního příslušenství, návodů na obsluhu a údržbu zařízení, dopravu na místo plnění, instalaci, kalibraci a zaškolení obsluhy. Podrobná technická specifikace předmětu dodávky je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Waters Gesellschaft m.b.H., organizační složka
2019-04-29   Přístroj TG/DSC s příslušenstvím (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)
Předmětem veřejné zakázky (dále také VZ) je dodávka přístroje TG/DSC, včetně kompletního příslušenství, návodů na obsluhu a údržbu a dopravy do místa plnění. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je rovněž zajištění zaškolení zaměstnanců zadavatele s obsluhou a údržbou v rozsahu 8 hodin pro 4 osoby. Podrobná technická specifikace předmětu dodávky je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Waters Gesellschaft m.b.H., organizační složka
2019-03-25   Kapalinový chromatograf HPLC/MS (Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks sestavy kapalinového chromatografu s hmotnostním detektorem s trojitým kvadrupólem (HPLC/MS) včetně příslušenství. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Waters Gesellschaft m.b.H., organizační složka
2019-02-27   Zajištění dodávky 1 ks vysokorozlišujícího hmotnostního spektrometru s iontovou mobilitou ve spojení s kapalinovou... (Generální ředitelství cel)
Předmětem veřejné zakázky je dodání 1 ks vysokorozlišujícího hmotnostního spektrometru s iontovou mobilitou ve spojení s kapalinovou chromatografií pro analýzu proteinů a malých molekul sloužícího jak pro identifikaci, tak pro kvantifikaci sledovaných látek včetně řídící jednotky a softwaru pro ovládání systému a zpracování dat do místa plnění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Waters Gesellschaft m.b.H., organizační složka
2019-01-29   EFSA-CDN - Hmotnostní spektrometr typu trojitého kvadrupólu ve spojení s ultra-vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístroje: EFSA-CDN - Hmotnostní spektrometr typu trojitého kvadrupólu ve spojení s ultra-vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou zadávací dokumentace č. 1 – návrhem kupní smlouvy. Technická specifikace předmětu plnění je stanovena přílohami zadávací dokumentace: č. 2a – Technická specifikace předmětu plnění a č. 2b - Technická specifikace s položkovým rozpočtem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Waters Gesellschaft m.b.H., organizační složka
2019-01-16   FaF UK - Dodávka příslušenství k přístroji Kapalinový preparativní chromatograf Autopurification System v rámci... (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka příslušenství k přístroji Kapalinový preparativní chromatograf Autopurification System v rámci projektu MOLABI-PL pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 1 – návrhem kupní smlouvy. Technická specifikace předmětu plnění je stanovena přílohami č. 2a – Technická specifikace a přílohami č. 2b – Technická specifikace s položkovým rozpočtem. Zadavatel požaduje kompatibilitu s přístrojem Waters … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Waters Gesellschaft m.b.H., organizační složka
2019-01-09   EFSA-CDN - Ionizační technika MALDI (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka ionizační techniky MALDI pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 1 zadávací dokumentace – návrhem kupní smlouvy. Technická specifikace předmětu plnění je stanovena přílohami č. 2 zadávací dokumentace – Technická specifikace s položkovým rozpočtem. Zadavatel má v současné době k dispozici přístroj Waters Synapt G2-Si, kdy dodávka ionizační techniky MALDI musí být plně kompatibilní s daným přístrojem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Waters Gesellschaft m.b.H., organizační složka
2018-08-23   DODÁVKA HPLC, FPLC A LC SYSTÉMŮ (Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka HPLC, FPLC a LC systémů. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na všechny části, na dvě či na jednu část veřejné zakázky. Podrobně viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AP Czech, s.r.o. BIO-RAD spol. s.r.o. Waters Gesellschaft m.b.H., organizační složka
2018-08-08   DODÁVKA HPLC, UHPLC, FPLC A LC SYSTÉMŮ (Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka HPLC, UHPLC, FPLC A LC systémů. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na všechny části, na dvě či na jednu část veřejné zakázky. Podrobně viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AP Czech, s.r.o. HPST, s.r.o. Waters Gesellschaft m.b.H., organizační složka
2018-07-30   UTB – Vysokoúčinný kapalinový chromatograf s refraktometrickou detekcí (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vysokoúčinného kapalinového chromatografu s refraktometrickou detekcí pořizovaného pro potřeby Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Waters Gesellschaft m.b.H., organizační složka
2018-06-29   Dodávka LC-MS/MS (Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka nového kapalinového chromatografu s hmotnostním detektorem typu trojitého kvadrupólu pro zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Waters Gesellschaft m.b.H., organizační složka
2018-04-12   HPLC a LC/MS - typu jednoduchý kvadrupol (Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a záruční servis. Kapalinových chromatografů (z toho 1 s hmotnostním detektorem typu jednoduchý. Kvadrupól). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Waters Gesellschaft m.b.H., organizační složka
2018-03-29   Kapilární mikrokalorimetr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)
Kapilární mikrokalorimetr je přístroj umožňující měřit tepelné toky během fázových a strukturních změn v roztocích koloidů, lipidových vezikul, polymerních nanočástic, proteinů apod. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Waters Gesellschaft m.b.H., organizační složka
2018-03-12   PřF - Modulární rheometr (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem zadávacího řízení je dodávka modulárního smykového rheometru schopného měřit jak v režimu řízeného napětí tak i v režimu řízené deformace. Součástí dodávky je rovněž software pro ovládaní zařízení, sběr a zpracování dat. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem, zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Waters Gesellschaft m.b.H., organizační složka