2024-01-26   Videomanagement II (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 kusu mobilního záznamového zařízení pro centrální operační sály (COS), a nahrávacího zařízení s videomaticí pro II. Interní kliniku, včetně zajištění záručního a pozáručního servisu, a provedení zaškolení personálu FN Olomouc. Více informací viz Zadávací dokumentace Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Počítačový tomograf včetně příslušenství pro RDG oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodání 1 ks počítačového tomografu pro potřeby RDG oddělení, Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z., spolu s odpovídajícím příslušenstvím včetně realizace stavební připravenosti, pozáručního servisu na 96 měsíců, demontáže stávajícího přístroje, ekologické likvidace stávajícího přístroje. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   ZP - Dodávky léčebných aferéz pro výkon nespecifické imunoadsorpční terapie (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu (SZM) v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích v platném znění (dále jen „Zákon o zdravotnických prostředcích“), a to léčebných aferéz - nespecifické kolony, potřebných k léčbě pacientů na pracovišti zadavatele (dále jen „Zdravotnické prostředky“ nebo též „Zdravotnický materiál“). Zadavatel upozorňuje, že je u nabízených Zdravotnických prostředků požadována kompatibilita s přístrojem ART Universal a ADAsorb. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   FN Motol - Dodávky kardioplegických setů I (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kardioplegických setů pro zajištění mimotělního oběhu a srdeční nebo ventilační podpory (dále jen „SZM“) pro potřeby KKVC pro dospělé – Kliniky kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Dodávky diagnostických souprav pro genotypizaci HCV metodou real-time PCR (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostických souprav pro genotypizaci HCV metodou real-time PCR dle specifikace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Skiagrafický RTG komplet (Nemocnice České Budějovice, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy s vybraným dodavatelem na dodávku přístrojového vybavení a zdravotnické techniky: Skiagrafický RTG komplet – 1 ks Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Mobilní ultrazvukový přístroj s fúzní jednotkou (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu mobilního ultrazvukového přístroje pro Urologickou kliniku, včetně fúzní jednotky a součástí dodávky. Zařízení slouží k cílené transrektální biopsii s využitím hluboké integrace software i hardware do ultrazvuku. Dále zajištění záručního a pozáručního servisu, provedení zaškolení personálu FN Olomouc, a připojení do PACS FN Olomouc. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Modernizace přístrojového vybavení centrální sterilizace CS 1 v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., včetně... (Krajská zdravotní, a.s.)
1. Navýšení kapacity centrální sterilizace (CS I), která bude sloužit ke sterilizaci pro provoz stávajících operačních sálů a dalších pracovišť Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a dále zejména pro nově vzniklé operační sály a jiná pracoviště v novém pavilonu MNUL. 2. Rozšíření centrální sterilizace o mytí a sušení endoskopů. 3. Nahrazení a rozšíření stávající dezinfekční a sterilizační techniky (sterilizátory a myčky) za novou, včetně obnovy inventáře a veškerého vybavení CS I. 4. Zlepšit logistiku … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   G12 - Medicínské AIO počítače (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 52 ks medicínských dotykových AIO počítačů (All in One) určených k provozu v pacientském prostředí a dodávka 32 ks stolních držáků k těmto počítačům, dle specifikace uvedené v zadávacích podmínkách a dále zajištění bezplatného záručního servisu a zajištění pozáručního servisu, to vše v rozsahu definovaném zadávacími podmínkami a jejími přílohami. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   ZP - Dodávky Elektrofyziologie VI (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu (SZM) v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích v platném znění (dále jen „Zákon o zdravotnických prostředcích“), a to zavaděčů pro arteriální přístup a transseptálních jehel, potřebných k léčbě pacientů s poruchami srdečního rytmu na pracovišti zadavatele (dále jen „Zdravotnické prostředky“ nebo též „Zdravotnický materiál“). Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Dodávka telemanipulačního/robotického operačního systému (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka chirurgického telemanipulačního operačního systému pro miniinvazivní výkony s příslušenstvím. Součástí předmětu veřejné zakázky je dále zajištění následného provádění záručního a pozáručního fullservisního zabezpečení po dobu 8 let (2 roky záruka + 6 let pozáruční servis) a průběžné dodávky spotřebního materiálu určeného pro robotickou operativu po dobu 8 let. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   ZP - Dodávky geometrických prostorových mitrálních prstenců s asistenčním systémem navigace neochord (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu (SZM) v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích v platném znění (dále jen „Zákon o zdravotnických prostředcích“), a to geometrických prostorových mitrálních prstenců s asistenčním systémem navigace neochord určených pro opravy mitrální chlopně (anuloplastiku), potřebných k léčbě pacientů na pracovištích zadavatele (dále jen „Zdravotnické prostředky“ nebo též „Zdravotnický materiál“). Předpokládaná spotřeba … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Dodávky personálního prádla - trička, polokošile (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky jsou opakované dodávky personálního prádla - triček a polokošil pro zdravotnické zařízení IKEM. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Přístrojové vybavení pro Hamzovu léčebnu k rozvoji rehabilitační péče – chytrá bradla (Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé)
Dodávka zdravotnických prostředků včetně montáže, instalace a uvedení dodaného zařízení do provozu, předvedení funkčnosti a zaškolení obsluhy, dále viz. ZD Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   Dodávka spotřebního materiálu – laboratorní plasty (Ostravská univerzita)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu (laboratorních plastů). Jedná se o dodávky pro Ostravskou univerzitu v rámci projektu LERCO dle aktuálních provozních potřeb zadavatele a všech jeho součástí a to do 31.12.2027. Popis požadované dodávky včetně její specifikace je uveden pro každou část zvlášť v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace. Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   TEP kyčle I (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky TEP kyčle formou konsignačního skladu formou konsignačního skladu, viz příloha ZD, technická specifikace po dobu 2 let. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   Neurostimulátory a neuromodulace (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky neurostimulátorů a neuromodulací s bezplatnou výpůjčkou 1 ks Navigačního systému a 1 ks Generátoru po dobu 48 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-24   SZM pro infuzní terapii a katetrizaci močového ústrojí III (Ústav hematologie a krevní transfuze Praha)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního zdravotnického materiálu pro infuzní terapii a katetrizaci močového ústrojí (dále jen „zdravotnický materiál“) pro pracoviště ÚHKT, a to v předpokládaném množství a skladbě dle položkového ceníku uvedené v příloze č. 5 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-24   Automatický elektroforetický analyzátor (Nemocnice Tábor, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace, instruktáž obsluhy a uvedení do provozu automatického elektroforetického analyzátoru včetně průběžných dodávek reagencií a veškerého spotřebního materiálu Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-23   Mikroskop pro zákrokový sál (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je dodávka 1 ks mobilního operačního mikroskopu pro ambulantní výkony na předním segmentu oka pro Oční kliniku zadavatele Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-23   LF HK – Ph.D. Infra pro UK – Vybavení pro chovnou část Vivária (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové)
Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky jsou dodávky vybavení pro chovnou část Vivária na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové. Předmět plnění příslušné části veřejné zakázky a další požadavky zadavatele veřejné zakázky jsou blíže specifikovány v zadávací dokumentaci, v obchodních a platebních podmínkách pro příslušnou část veřejné zakázky (příloha dokumentace zadávacího řízení) a ve specifikaci předmětu plnění pro příslušnou část veřejné zakázky (příloha dokumentace … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-23   CMTF/UPOL – přístroj biofeedback (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu přístroje biofeedback s příslušenstvím. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-23   Konektor bezjehlový (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky konektorů bezjehlových pro FN Olomouc. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-23   Endoskopy (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu: 1 ks flexibilního videoendoskopu pro Kliniku otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 2 ks endoskopů pro II. Interní kliniku - gastroenterologickou a geriatrickou, a 1 ks radiální sondy k endosonografu pro Kliniku plicních nemocí a tuberkulózy. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena u každé příslušné části této veřejné zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-23   Operační mikroskop (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu operačního mikroskopu včetně fluorescenčních modulů a součástí dodávky, pro Neurochirurgickou kliniku, dále zajištění záručního a pozáručního servisu, a provedení zaškolení personálu FN Olomouc. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-22   Stříkačky injekční dvojdílné (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky stříkaček injekčních dvojdílných pro FN Olomouc. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-22   Kardioangiografický systém na strukturální srdeční intervence (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace do určených místností a uvedení do provozu kardioangiografického systému na strukturální srdeční intervence včetně hardwarového a softwarového příslušenství a dalších pro provoz nutných komponent a modulů pro I. interní kliniku. V souladu s Atomovým zákonem musí být dodané zařízení vybaveno příslušenstvím, schopným dokumentovat radiační zátěž pacienta. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-19   Endoskopický materiál I (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné a opakované dodávky spotřebního zdravotnického materiálu – endoskopického materiálů. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-18   Dodávky kardiochirurgických kanyl II (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kardiochirurgických kanyl pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové na období 4 let. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-17   CT přístroj (Institut klinické a experimentální medicíny)
Dodávka a instalace CT přístroje včetně zajištění záručního a pozáručního servisu. CT skener bude určen pro vyšetřování pacientů s kardiovaskulární problematikou, včetně akutních vyšetření koronárních tepen a patologií kořene aorty. Doba plnění- předpoklad zahájení počátkem 2.pol. 2024 a dále viz zadávací podmínky. Servisní smlouva po dobu životnosti přístroje. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-16   Bioptické kleště myokardiální jednorázové (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky bioptických kleští myokardiálních jednorázových po dobu 2 let. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-15   Generátor laserové litotripse (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup, dodávka, instalace a uvedení do provozu nového, dosud nepoužitého zdravotnického přístroje, zabezpečení záručního a pozáručního servisního zabezpečení tohoto zdravotnického přístroje po dobu 10 let (2 roky záručního + 8 let pozáručního servisu) a dále zajištění dodávek SZM po dobu 10 let. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-15   Monitor pacientský – 3 ks (Nemocnice Na Homolce)
Dodávka, instalace a uvedení do provozu tří ks nových pacientských monitorů včetně příslušenství a jejich záruční a pozáruční servisní zabezpečení po dobu jejich předpokládané životnosti, tedy po dobu 8 let. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-12   Dodávky reagencií a spotřebního materiálu potřebných pro imunohistochemická vyšetření s výpůjčkou barvících automatů (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky reagencií a spotřebního materiálu potřebných pro imunohistochemická vyšetření s výpůjčkou 3 kusů barvících automatů po dobu 4 let včetně UPS a softwaru pro vzdálenou správu analyzátoru s příslušenstvím. Součástí výpůjčky přístrojů je i kompletní instalace, montáž a uvedení do provozu včetně instruktáže a všech požadovaných a souvisejících nákladů spojených s plněním této veřejné zakázky. Součástí dodávek je doprava zboží do místa plnění. Veškeré zboží … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-12   TAVI (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Část Aortální chlopeň Předpokládaný počet kusů/1rok 1. TAVI I 21 2. TAVI II 39 Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-11   VN Brno – zdravotnická technika pro odborná oddělení – nákup – I (Vojenská nemocnice Brno)
Předmětem plnění veřejné zakázky je: 1) Dodávka 1 ks EEG přístroje vhodného pro transport v rámci nemocnice. Mobilní systém pro snadný přesun bez nutnosti převozu velkého ambulantního EEG na transportním podvozku (dále jen „přístroj“) vč. příslušenství dle SPECIFIKACE. Technické parametry přístroje jsou uvedeny ve SPECIFIKACI. 2) Doprava přístroje 3) Návod v ČJ vč. instruktáže personálu a dokladů k přístroji 4) Bezplatný záruční servis přístroje 5) Bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-11   Konektivita, HW, SW, vybavení středních škol v Ústeckém kraji - 3. etapa (Ústecký kraj)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohami zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části, jak to umožňuje ustanovení § 35 a § 101 zákona. Nabídky je možno podat na jednu, dvě nebo všechny tři části zakázky, přičemž každá část zakázky bude posuzována a hodnocena samostatně. Nabídka na každou část zakázky musí být podána samostatně. Předmětem plnění 1.-3. části veřejné zakázky je zajištění konektivity (dodávka síťové infrastruktury) zahrnující dopravu, dodávku, … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-11   VN Olomouc - vybavení RDG oddělení - nákup (Vojenská nemocnice Olomouc)
Blíže jednotlivé položky - jedná se o nákup RTG techniky a vyhodnocovacích stanic. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-10   Operační stoly (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 2 kusů operačních stolů včetně příslušenství (viz vyobrazení v příloze č. 3 zadávací dokumentace), pro Oční kliniku, dále zajištění záručního a pozáručního servisu, a provedení zaškolení personálu FN Olomouc. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-10   Rouškovací operační sety a příslušenství (Úrazová nemocnice v Brně)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné a opakované dodávky sterilních rouškovacích operačních setů, samostatných roušek, návleků a příslušenství, které budou realizovány na základě dílčích objednávek dle potřeb zadavatele. Rouškovací operační sety a další materiál vymezený zadávací dokumentací je určený pro operační sály zadavatele a musí splňovat požadavky zákona č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, zákona 22/1997 Sb. o technických … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-10   Přístrojová technika (Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace)
Předmětem smlouvy o dílo je provedení, dodávka, instalace a zprovoznění přístrojové techniky pro zadavatele Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-09   FN Motol – Infuzní technika kardiochirurgie (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 14 kusů dokovacích stanic s kapacitou 8 přístrojů, 90 kusů lineárních dávkovačů, 30 kusů infuzních pump, 2 kusy stojanů na infuzní techniku, včetně příslušenství Datamodul na připojení do NIS - 12 kusů pro Kliniku kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol, které budou dodány s veškerým příslušenstvím, bez nutností zakoupení dalších komponent Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-08   Dodávky reagencií pro hodnocení kvantitativní citlivosti bakteriálních kmenů včetně výpůjčky analyzátoru (Institut klinické a experimentální medicíny)
Medicínským účelem veřejné zakázky je analýza a diagnostika k rychlému a kvalitnímu určení nutnosti užívání antibiotik pacienty. Při včasném zahájení terapie u septických pacientů každá hodina prodlení zvyšuje úmrtnost pacientů o 8 %. Bez použití tohoto přístroje je citlivost k bakteriím dostupná za 24 hodin, kvantitativní pak za 48 hodin. S použitím analyzátoru se doba zkracuje ze 48 hodin na 4-6 hodin. Analyzátor umožní včasnější deeskalaci antibiotické terapie, tím pádem omezí nadužívání rezervních … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-08   FN Motol - Dodávky implantačních setů pro krátkodobou katétrovou mikroaxiální mechanickou srdeční podporu (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky implantačních setů pro krátkodobou katétrovou mikroaxiální mechanickou srdeční podporu . Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-08   Pronájem ultrazvukového přístroje pro gynekologicko- porodnické oddělení Nemocnice Most, o.z. na 24 měsíců (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je pronájem ultrazvukového přístroje pro gynekologicko-porodnické oddělení odštěpného závodu zadavatele Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnici Most, o.z., na dobu 24 měsíců s možností následného odkoupení, spolu s odpovídajícím příslušenstvím. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-08   Katetrizační systém pro ablaci pulzním polem (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakované průběžné dodávky speciálního zdravotnického materiálu/prostředků (dále také „ZP“), po dobu 48 měsíců, v souladu se zákonem č. 375/2022, o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, a to dodávky katetrů včetně jejich příslušenství určené pro léčbu pacientů s poruchou srdečního rytmu, v předpokládaném rozsahu dle aktuální potřeby zadavatele v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací. Součástí předmětu plnění … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-08   Ultrazvukový přístroj pro urologické pracoviště (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka ultrazvukového přístroje pro urologické oddělení Svitavské nemocnice v souladu s medicínským účelem a s technickými podmínkami a ostatními požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-08   ÚVN – VoFN Praha – Zdravotnická technika II. – nákup (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha včetně kompletní instalace dodávaného zařízení, jakož i uvedení zařízení do provozu. Zařízení musí být nové, nerepasované, nepoužité, nesmí být staršího data výroby než 12 měsíců před jeho dodáním a musí splňovat veškeré technické parametry tak, jak jsou detailně vymezeny v zadávací dokumentaci, resp. dílčích zadávacích dokumentacích pro každou část VZ, jejichž … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-08   Pronájem ultrazvukového přístroje pro gynekologicko- porodnické oddělení Nemocnice Litoměřice, o.z. na 24 měsíců (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je pronájem ultrazvukového přístroje pro gynekologicko-porodnické oddělení odštěpného závodu zadavatele Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o. z., na dobu 24 měsíců s možností následného odkoupení, spolu s odpovídajícím příslušenstvím Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-05   Dodávka reagencií a spotřebního materiálu pro komplexní automatizovanou analýzu moče vč. bezplatné výpůjčky technologie (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky originálních reagencií včetně souvisejícího spotřebního materiálu potřebné pro zajištění komplexní automatizované analýzy nativní moče - chemické a morfologické hodnocení z jedné zkumavky, a to včetně bezplatné výpůjčky k tomu potřebné zdravotnické technologie. Zobrazit zadávací řízení »